The service
Messages on page
伺服器上發生應用程式錯誤。此應用程式的目前自訂錯誤設定因安全性考量,防止他人從遠端看見應用程式錯誤的詳細資訊。然而,可以使用本機伺服器電腦上的瀏覽器檢視。
Auf dem Server ist ein Anwendungsfehler aufgetreten. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers nicht angezeigt werden.
Na serveru došlo k chybě aplikace. Aktuální vlastní nastavení chyb pro tuto aplikaci neumožňuje vzdálené zobrazení podrobností o chybě aplikace (z důvodu zabezpečení). Můžete je však zobrazit pomocí prohlížečů spuštěných na místním serveru.
Palvelimessa on tapahtunut sovellusvirhe. Tämän sovelluksen nykyiset mukautetut virheasetukset estävät näyttämästä sovellusvirheen tietoja etätietokoneessa suojaussyistä. Virhetiedot voidaan näyttää paikallisessa palvelimessa suoritettavissa selaimissa.
Une erreur d'application s'est produite sur le serveur. Les paramètres d'erreur personnalisés actuels pour cette application empêchent l'affichage à distance des détails de l'erreur de l'application (pour des raisons de sécurité). Cependant, ils peuvent être affichés par les navigateurs qui s'exécutent sur l'ordinateur serveur local.
Er is een toepassingsfout opgetreden op de server. Door de huidige aangepaste foutinstellingen voor deze toepassing kunnen de details van de toepassingsfout niet extern worden weergegeven (om beveiligingsredenen). De details kunnen echter wel worden weergegeven op browsers die op de lokale server worden uitgevoerd.
服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远程查看应用程序错误的详细信息(出于安全原因)。但可以通过在本地服务器计算机上运行的浏览器查看。
Errore di un'applicazione sul server. Per motivi di sicurezza, le attuali impostazioni personalizzate relative agli errori dell'applicazione impediscono di visualizzare in modalità remota ulteriori dettagli sull'errore riscontrato. Tali dettagli possono essere tuttavia visualizzati nei browser eseguiti localmente sul server.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα εφαρμογής στο διακομιστή. Οι τρέχουσες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σφαλμάτων για αυτή την εφαρμογή δεν επιτρέπουν την προβολή των λεπτομερειών του σφάλματος εφαρμογής σε απομακρυσμένους υπολογιστές (για λόγους ασφάλειας). Θα μπορούσαν, ωστόσο, να προβληθούν σε προγράμματα περιήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή του τοπικού διακομιστή.
Alkalmazáshiba történt a kiszolgálón. Az alkalmazás jelenlegi egyedi hibakezelési beállításai (biztonsági okokból) nem teszik lehetővé az alkalmazáshiba részletes adatainak távoli megjelenítését. A részletes adatok a helyi kiszolgálógépen futó böngészőben azonban megtekinthetők.
Na serwerze wystąpił błąd aplikacji. Aktualne niestandardowe ustawienia błędów w tej aplikacji uniemożliwiają zdalne przeglądanie szczegółowych informacji o błędach (ze względów bezpieczeństwa). Informacje te można wyświetlić za pomocą przeglądarki na lokalnym serwerze.
Det oppstod en programfeil på serveren. Gjeldende egendefinerte feilinnstillinger for programmet gjør at detaljer om programfeilen ikke kan vises eksternt (av sikkerhetshensyn). Detaljene kan imidlertid vises av weblesere som kjører på den lokale servermaskinen.
サーバーでアプリケーション エラーが発生しました。このアプリケーションの現在のカスタム エラー設定では、セキュリティ上の理由により、アプリケーション エラーの詳細をリモート表示できません。 ただし、ローカル サーバー コンピュータで実行されているブラウザで表示することはできます。
서버에서 응용 프로그램 오류가 발생했습니다. 이 응용 프로그램의 현재 사용자 지정 오류 설정이 응용 프로그램 오류에 대한 자세한 내용을 원격으로 볼 수 없게 되어 있습니다(보안상 이유). 그러나 로컬 서버에서 실행되는 브라우저를 사용하면 내용을 볼 수 있습니다.
На сервере возникла ошибка приложения. Текущая особая настройка ошибок для этого приложения не позволяет удаленно просматривать сведения об ошибке данного приложения (из соображений безопасности). Однако, сведения могут просматриваться в браузерах, запущенных на локальном сервере.
Ett tillämpningsfel inträffade på servern. Det aktuella tillämpningsprogrammets anpassade inställningar för fel förhindrar att information om tillämpningsfelet visas på fjärrdatorer (av säkerhetsskäl). Den kan däremot visas i webbläsare som körs på den lokala serverdatorn.
Erro de um aplicativo no servidor. As atuais configurações de erro personalizadas para esse aplicativo impedem a exibição remota dos detalhes do erro do aplicativo (por motivos de segurança). No entanto, eles poderiam ser exibidos por navegadores em execução no servidor local.
Error de aplicación en el servidor. La configuración actual de errores personalizados de esta aplicación evita que se muestren los detalles del error de la aplicación de manera remota (por razones de seguridad). Sin embargo, se pueden ver los detalles en los exploradores que se ejecuten localmente en el servidor.
Sunucuda bir uygulama hatası oluştu. Bu uygulamanın geçerli özel hata ayarları uygulama hatasıyla ilgili ayrıntıların uzaktan görüntülenmesini engelliyor (güvenlik nedenleriyle). Ancak yerel sunucu makinede çalışan tarayıcılarla görüntülenebilir.
Erro de aplicação no servidor. As definições de erro personalizadas actuais desta aplicação impedem que os detalhes do erro da aplicação sejam visualizados em modo remoto (por motivos de segurança). No entanto, estes poderão ser visualizados pelos browsers em execução no servidor local.
שגיאת יישום אירעה בשרת. הגדרות השגיאה המותאמות אישית הנוכחיות עבור יישום זה מונעות הצגה מרחוק של פרטי שגיאת היישום (מסיבות אבטחה). עם זאת, ניתן להציג את הפרטים בעזרת דפדפנים הפועלים במחשב השרת המקומי.
伺服器上發生應用程式錯誤。此應用程式的目前自訂錯誤設定因安全性考量,防止他人從遠端看見應用程式錯誤的詳細資訊。然而,可以使用本機伺服器電腦上的瀏覽器檢視。
服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远程查看应用程序错误的详细信息(出于安全原因)。但可以通过在本地服务器计算机上运行的浏览器查看。
حدث خطأ في التطبيق على الملقم. تمنع إعدادات الخطأ المخصصة الحالية لهذا التطبيق عرض تفاصيل خطأ التطبيق عن بعد (لأسباب أمنية). ولكن يمكن عرض تفاصيل الخطأ عن طريق المستعرضات الجاري تشغيلها على جهاز الملقم المحلي.
Der opstod en programfejl på serveren. De aktuelle brugerdefinerede fejlindstillinger for programmet forhindrer, at detaljerne om programfejlen bliver vist på fjerncomputere. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager. De kan imidlertid vises på browsere, der kører på den lokale server.
Kohteiden välinen tyhjä tila.
每個項目間的填補。
Η συμπλήρωση μεταξύ των στοιχείων.
各项之间的边距。
Odsazení jednotlivých položek
Az egyes elemek közötti szövegtávolság.
De opvulling tussen de verschillende items.
Der Abstand zwischen jedem Element.
Marge intérieure entre chaque élément.
Spaziatura interna degli elementi.
各項目の間のパディングです。
각 항목 사이의 안쪽 여백입니다.
Utfyllingen mellom hvert element.
Uzupełnienie między każdym z elementów.
O preenchimento entre cada item.
O preenchimento entre cada item.
Заполнение между элементами.
Espacio entre elementos.
Utfyllnaden mellan varje element.
Her bir öğe arasındaki doldurma.
המרווח בין גבול הפריט לתוכן הפריט.
每個項目間的填補。
各项之间的边距。
الحشو الموجود بين كل عنصر والآخر.
Udfyldningen mellem elementerne.
不是控件的对象不支持子对象。
非控制項的物件上不支援子系物件。
Pro objekty, které nejsou ovládacími prvky, nejsou podporovány podřízené objekty.
Onderliggende objecten worden niet ondersteund voor objecten die geen besturingselement zijn.
Aliobjekteja ei tueta muissa kuin ohjausobjekteissa.
Les objets enfants ne sont pas pris en charge pour des objets autres que des contrôles.
Untergeordnete Objekte werden nicht für Objekte unterstützt, die keine Steuerelemente sind.
Τα θυγατρικά αντικείμενα δεν υποστηρίζονται για αντικείμενα που δεν είναι στοιχεία ελέγχου.
Gyermekobjektumok nem használhatók olyan objektumoknál, amelyek nem vezérlők.
Elementi figlio non supportati in oggetti diversi dai controlli.
コントロールではないオブジェクトに子オブジェクトはサポートされていません。
컨트롤이 아닌 개체에 대해서는 자식 개체가 지원되지 않습니다.
Underordnede objekter støttes ikke for objekter som ikke er kontroller.
Obiekty podrzędne nie są obsługiwane dla obiektów nie będących formantami.
Não há suporte para objetos filho de objetos que não são controles.
Não são suportados objectos subordinados para objectos que não sejam controlos.
Для объектов, не являющихся элементами управления, дочерние объекты не поддерживаются.
No se admiten objetos secundarios para objetos que no son controles.
Underordnade objekt stöds inte för objekt som inte är kontroller.
Denetim olmayan nesneler için alt nesneler desteklenmez.
אובייקטי צאצא אינם נתמכים עבור אובייקטים שאינם פקדים.
非控制項的物件上不支援子系物件。
不是控件的对象不支持子对象。
الكائنات التابعة غير معتمَدة في الكائنات التي ليست عناصر تحكم.
Underordnede enheder understøttes ikke i enheder, der ikke er objekter.
在選取項目受到變更後自動回傳至伺服器。
Při změně výběru automaticky odeslat zpět na server
Lähetä automaattisesti takaisin palvelimeen valinnan muututtua.
Automatisches Senden zum Server, nachdem die Auswahl geändert wurde.
Publication automatique sur le serveur après changement de la sélection.
選択範囲が変更された後、自動的にサーバーにポストします。
선택 내용이 변경된 다음 서버에 자동으로 다시 게시됩니다.
Seçim değiştirildikten sonra otomatik olarak sunucuya geri gönder.
Automatisch gegevens terug naar de server posten nadat de selectie is gewijzigd.
Postar novamente e de modo automático ao servidor após a alteração da seleção.
Voltar a colocar automaticamente no servidor depois de a selecção ser alterada.
Automatyczne ogłaszanie na serwerze po zmianie zaznaczenia.
Devolución automática de datos al servidor después de cambiar la selección.
Καταχωρεί αυτόματα πίσω στο διακομιστή όταν αλλάξει η επιλογή.
Automatikus visszaküldés a kiszolgálónak a kijelölés megváltoztatása után.
Sendes automatisk på nytt til serveren etter at utvalget er endret.
Esegue il postback automatico al server dopo la modifica della selezione.
Anslå automatiskt tillbaka till servern när valet har ändrats.
Автоматическая передача обратно на сервер после изменения выбора.
当选定内容更改后,自动回发到服务器。
ביצוע אוטומטי של postback לשרת לאחר שינוי בבחירה.
在選取項目受到變更後自動回傳至伺服器。
当选定内容更改后,自动回发到服务器。
إعادة النشر تلقائيًا إلى الملقم بعد تغير التحديد.
Automatisk tilbagesendelse til serveren, når markeringen ændres.
描画サイズのバイト数 (子を含む)
呈現大小位元組 (包括子系)
Antal byte för renderingsstorlek (inklusive underordnade)
Antall byte for gjengivelsesstørrelse (inkludert underordnede)
렌더링 크기 바이트(자식 포함)
Muunnoskoko tavuina (alikohteet mukaan lukien)
呈现大小字节数(包括子级)
Tamanho em bytes da composição (com subordinados)
Weergavegrootte in bytes (inclusief onderliggende elementen)
Wiedergabegröße in Bytes (einschl. untergeordnete)
Taille en octets du rendu (y compris les enfants)
Bajty rozmiaru po realizacji (łącznie z elementami podrzędnymi)
Leképezési méret bájtban (gyermekekkel együtt)
Bayt Olarak İşleme Boyutu (altlar da dahil)
Размер Render в байтах (включая дочерние объекты)
Dimensione rendering in byte (compresi elementi figlio)
Bytes del tamaño del proceso (incluidos secundarios)
Velikost vykreslení v bajtech (včetně podřízených prvků)
Byte μεγέθους απόδοσης (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών στοιχείων)
Bytes do Tamanho do Processamento (incluindo filhos)
גודל העיבוד בבתים (כולל (צאצאים)
呈現大小位元組 (包括子系)
呈现大小字节数(包括子级)
وحدات بايت حجم التقديم (بما في ذلك التوابع)
Gengivelsesstørrelse i byte (med underordnede elementer)
请求详细信息
Podrobnosti o požadavku
Details van aanvraag
Détails de la demande
Kérelem adatai
Λεπτομέρειες αίτησης
Pyynnön tiedot
要求的詳細資訊
Anforderungsdetails
要求の詳細
Dettagli richiesta
İstek Ayrıntıları
요청 정보
Сведения о запросе
Szczegóły żądania
Detalhes da Solicitação
Detalhes de pedido
Information om begäran
Detalles de la solicitud
Forespørselsdetaljer
פרטי בקשה
要求的詳細資訊
请求详细信息
تفاصيل الطلب
Detaljer om anmodning
Modèle utilisé pour les séparateurs.
Šablona použitá pro oddělovače.
用于分隔符的模板。
De sjabloon die wordt gebruikt voor de scheidingselementen.
Erottimien malli.
Vorlage für Abtrennungselemente.
セパレータで使用するテンプレートです。
Szablon używany do separatorów.
Шаблон, используемый для разделителей.
Modello utilizzato per i separatori.
O modelo usado para os separadores.
分隔符號使用的範本。
구분선에 사용되는 템플릿입니다.
O modelo utilizado para os separadores.
Malen som brukes for skilletegnene.
Ayıraçlar için kullanılan şablon.
Plantilla utilizada para los separadores.
Az elválasztókhoz használt sablon.
Den mall som används för avgränsarna.
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για τα διαχωριστικά.
התבנית המשמשת עבור התווים המפרידים.
分隔符號使用的樣板。
用于分隔符的模板。
القالب المستخدم للفواصل.
Den skabelon, der anvendes til separatorerne.
Σας επιτρέπει να παρακάμψετε τον αυτόματο εντοπισμό των δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης και να επιβάλετε συγκεκριμένο τρόπο απόδοσης.
Umožňuje potlačit automatické rozpoznání možností prohlížeče a vynutit specifické vykreslení.
Hierdoor kunt u het automatisch detecteren van browsermogelijkheden overschrijven en browserspecifieke weergave forceren.
Consente di ignorare il rilevamento automatico delle funzionalità del browser e di imporre il rendering specifico.
Lehetővé teszi az automatikusan észlelt böngészőszolgáltatások figyelmen kívül hagyását és speciális megjelenítés kényszerítését.
Mahdollistaa selaimen ominaisuuksien automaattisen havaitsemisen ohittamisen ja pakottaa tietyn muuntotavan.
Permet de substituer la détection automatique des fonctionnalités du navigateur et de forcer un rendu spécifique.
允許您覆寫瀏覽器能力的自動偵測,以及強制特定呈現。
Ermöglicht das Überschreiben der automatischen Ermittlung von Browsermöglichkeiten
允许您重写浏览器功能的自动检测并强制特定的呈现。
Permite que você substitua a detecção automática dos recursos do navegador e force um processamento específico.
Permite anular a detecção automática de funcionalidades do browser e forçar uma composição específica.
ブラウザの自動検出機能をオーバーライドし、特定の表示を強制できます。
Permite reemplazar la detección automática de funciones de exploración y forzar un procesamiento específico.
Tarayıcı yeteneklerinin otomatik olarak algılanmasını geçersiz kılmanıza ve özel işlemeye zorlamanıza olanak sağlar.
Umożliwia zastępowanie automatycznego wykrywania możliwości przeglądarki i wymuszanie konkretnego sposoby realizacji.
Позволяет замещать автоматическое определение возможностей браузера и принудительно использовать специальную визуализацию.
Gör det möjligt att åsidosätta automatisk avkänning av webbläsarfunktioner och framtvinga särskild rendering.
Gir deg muligheten til å overstyre automatisk oppdaging av webleseregenskaper og fremtvinge bestemt gjengivelse.
브라우저의 자동 검색 기능을 재정의하여 특정 렌더링을 강제로 수행할 수 있습니다.
מאפשר לך לעקוף זיהוי אוטומטי של יכולות דפדפן ולאלץ עיבוד ספציפי.
允許您覆寫瀏覽器能力的自動偵測,以及強制特定呈現。
允许您重写浏览器功能的自动检测并强制特定的呈现。
السماح لك بتجاوز التحقق التلقائي من قدرات المستعرض وفرض تقديم محدد.
Giver dig mulighed for at tilsidesætte automatisk undersøgelse af browserens egenskaber og gennemtvinge en bestemt gengivelse.
Auf den Header innerhalb dieser Spalte angewendeter Text.
De tekst in de koptekst van deze kolom.
Testo dell'intestazione della colonna.
Az adott oszlop fejlécében megjelenő szöveg.
Το κείμενο μέσα στην κεφαλίδα αυτής της στήλης.
Texte contenu dans l'en-tête de cette colonne.
この列のヘッダーのテキストです。
이 열의 머리글 텍스트입니다.
Bu sütunun üstbilgisi içindeki metin.
Texto perteneciente al encabezado de esta columna.
Teksten i toppteksten for denne kolonnen.
Tekst wewnątrz nagłówka tej kolumny.
O texto contido no cabeçalho desta coluna.
O texto dentro do cabeçalho desta coluna.
Tämän sarakkeen otsikon teksti.
Текст в заголовке этого столбца.
Texten i kolumnens rubrik.
此列标头中的文本。
Text záhlaví tohoto sloupce
此資料行內頁首的文字。
הטקסט בתוך הכותרת העליונה של עמודה זו.
此資料行內頁首的文字。
此列标头中的文本。
النص الموجود داخل رأس هذا العمود.
Teksten i overskriften til denne kolonne.
伺服器無法清空已完成的回應。
服务器无法刷新已完成的响应。
De server kan een voltooid antwoord niet leegmaken.
A kiszolgáló nem képes kiüríteni egy végrehajtott választ.
O servidor não pode remover uma resposta completa.
El servidor no puede volcar una respuesta completa.
Il server non può cancellare una risposta completata.
완료된 응답을 서버에서 플러시할 수 없습니다.
Servern kan inte tömma ett avslutat svar.
Der Server kann eine vollständige Antwort nicht löschen.
完了した応答をサーバーでフラッシュできません。
Palvelin ei voi tyhjentää valmista vastausta.
Server nemůže vyprázdnit dokončenou odpověď.
Servidor não pode liberar uma resposta completa.
Δεν είναι δυνατό να εκκαθαριστεί μια ολοκληρωμένη απόκριση από το διακομιστή.
Le serveur ne peut pas vider une réponse terminée.
Sunucu tamamlanmış bir yanıtı temizleyemiyor.
Serwer nie może opróżnić ukończonej odpowiedzi.
Сервер не может сформировать законченный ответ.
Serveren kan ikke tømme et fullført svar.
לשרת אין אפשרות לרוקן תגובה שהושלמה.
伺服器無法清空已完成的回應。
يتعذر على الملقم تفريغ استجابة مكتملة.
Serveren kan ikke rydde et udført svar.
服务器无法刷新已完成的响应。
See catalog page for all messages.