The service
Messages on page
ControlToPaginate 必须位于活动窗体的内部。
ControlToPaginate 必須位於作用中表單內。
Ovládací prvek ControlToPaginate musí být uvnitř aktivního formuláře.
ControlToPaginate skal findes i den aktive formular.
ControlToPaginate moet binnen het actieve formulier voorkomen.
ControlToPaginate-argumentin on oltava aktiivisessa lomakkeessa.
ControlToPaginate doit se trouver au sein du formulaire actif.
ControlToPaginate muss sich innerhalb des aktiven Formulars befinden.
Το ControlToPaginate πρέπει να περιλαμβάνεται στην ενεργή φόρμα.
A ControlToPaginate vezérlőnek az aktív űrlapon kell szerepelnie.
ControlToPaginate deve essere all'interno del form attivo.
ControlToPaginate はアクティブなフォームの内側になければなりません。
ControlToPaginate는 활성 폼 안에 있어야 합니다.
ControlToPaginate må være i det aktive skjemaet.
Element ControlToPaginate musi znajdować się wewnątrz aktywnego formularza.
ControlToPaginate precisa estar dentro do formulário ativo.
ControlToPaginate tem de estar dentro do formulário activo.
ControlToPaginate должен находиться внутри активной формы.
ControlToPaginate debe estar dentro del formulario activo.
ControlToPaginate måste finnas i det aktiva formuläret.
ControlToPaginate'in etkin form içinde olması gerekir.
ControlToPaginate חייב להיות בתוך הטופס הפעיל.
ControlToPaginate 必須位於作用中表單內。
ControlToPaginate 必须位于活动窗体的内部。
يجب أن يكون ControlToPaginate بداخل النموذج النشط.
Vous ne pouvez spécifier qu'un élément DeviceSpecific par contrôle.
Der kan kun angives et DeviceSpecific-element pr. objekt.
Du kan bare angi et DeviceSpecific-element per kontroll.
Es kann jeweils nur ein DeviceSpecific-Element pro Steuerelement angegeben werden.
Pro ovládací prvek lze určit pouze jeden prvek DeviceSpecific.
Sólo puede especificar un elemento DeviceSpecific por control.
Denetim başına yalnızca bir DeviceSpecific öğesi belirtebilirsiniz.
É possível especificar apenas um elemento DeviceSpecific por controle.
Voit määrittää vain yhden DeviceSpecific-elementin yhtä ohjainta kohti.
컨트롤 당 DeviceSpecific 요소를 하나만 지정할 수 있습니다.
1 つのコントロールに対して 1 つの DeviceSpecific 要素のみを指定できます。
Vezérlőnként csak egy eszközspecifikus elem határozható meg.
В одном элементе управления допустимо задание только одного элемента DeviceSpecific.
Du kan endast ange ett DeviceSpecific-element per kontroll.
U kunt slechts één DeviceSpecific-element per besturingselement opgeven.
Μπορείτε να προσδιορίσετε μόνο ένα στοιχείο DeviceSpecific για κάθε στοιχείο ελέγχου.
È possibile specificare solo un elemento DeviceSpecific per controllo.
Dla każdego formantu można określić tylko jeden element DeviceSpecific.
Pode especificar apenas um elemento DeviceSpecific por cada controlo.
在每个控件中只能指定一个设备特定元素。
您只能為每個控制項指定一個 DeviceSpecific 項目。
באפשרותך לציין רק רכיב DeviceSpecific אחד לכל פקד.
您只能為每個控制項指定一個 DeviceSpecific 項目。
在每个控件中只能指定一个 DeviceSpecific元素。
يمكنك تحديد عنصر DeviceSpecific واحد فقط لكل عنصر تحكم.
skal være større end eller lig med nul.
必須大於或等於零。
必须大于或等于零。
musí být větší nebo rovno nule.
0보다 크거나 같아야 합니다.
tem de ser superior ou igual a zero.
måste vara större än eller lika med noll.
は 0 以上でなければなりません。
sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekir.
debe ser mayor o igual a cero.
должен быть больше или равен нулю.
on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
értéke nem lehet kisebb nullánál.
precisa ser superior ou igual a zero.
musi być większa lub równa zero.
moet groter dan of gelijk zijn aan nul.
deve essere maggiore o uguale a zero.
må være større enn eller lik null.
doit être supérieur ou égal à zéro.
muss größer oder gleich 0 sein.
חייב להיות גדול או שווה לאפס.
必須大於或等於零。
必须大于或等于零。
يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرًا.
已經存在相同名稱的樣式。請選擇其他的名稱。
Er bestaat al een stijl met die naam. Kies een andere naam.
Samanniminen tyyli on jo olemassa. Valitse toinen nimi.
Un style avec ce nom existe déjà. Veuillez choisir un autre nom.
Styl daného názvu již existuje. Vyberte jiný název.
Der findes allerede et format med dette navn. Vælg et andet navn.
Ein Stil mit diesem Namen ist bereits vorhanden. Wählen Sie einen anderen Namen aus.
具有该名称的样式已经存在。请另选一个名称。
Υπάρχει ήδη στυλ με αυτό το όνομα. Επιλέξτε διαφορετικό όνομα.
En stil med det navnet finnes allerede. Velg et annet navn.
같은 이름의 스타일이 이미 존재합니다. 다른 이름을 선택하십시오.
Esiste già uno stile con il nome specificato. Scegliere un altro nome.
この名前のスタイルは既に存在します。別の名前を選んでください。
Már létezik ilyen nevű stílus. Válasszon másik nevet.
Istnieje już styl o tej nazwie. Wybierz inną nazwę.
Стиль с таким именем уже существует. Выберите другое имя.
Det finns redan ett format med det namnet. Välj ett annat namn.
Já existe um estilo com este nome. Escolha outro nome.
Já existe um estilo com esse nome. Escolha outro nome.
Ya existe un estilo con ese nombre. Elija otro nombre.
Bu ada sahip bir stil zaten var. Lütfen başka bir ad seçin.
סגנון בשם זה כבר קיים. בחר שם אחר.
已經存在相同名稱的樣式。請選擇其他的名稱。
具有该名称的样式已经存在。请另选一个名称。
يوجد نمط يحمل هذا الاسم بالفعل. الرجاء اختيار اسم آخر.
Een stijlnaam kan niet leeg zijn.
Le nom d'un style ne peut pas être vide.
樣式名稱不可以是空白。
Název stylu nemůže být prázdný.
样式名不能为空。
Navnet på et format må ikke være tomt.
Ένα όνομα στυλ δεν μπορεί να είναι κενό.
Tyylin nimi ei voi olla tyhjä.
Nazwa stylu nie może być pusta.
スタイル名を空にすることはできません。
A stílus neve nem lehet üres.
Ein Stilname muss angegeben werden.
Uno stile non può essere vuoto.
Et stilnavn kan ikke være tomt.
스타일 이름은 비워 둘 수 없습니다.
Um nome de estilo não pode estar vazio.
Um nome de estilo não pode estar vazio.
El nombre de estilo no puede estar vacío.
Имя стиля не может быть пустым.
Ett formatnamn får inte vara tomt.
Stil adı boş olamaz.
樣式名稱不可以是空白。
שם סגנון לא יכול להיות ריק.
样式名不能为空。
لا يمكن أن يكون اسم النمط فارغًا.
A következő eszközillesztő-készlet már regisztrálva van: „<var>X</var>”.
Die folgende Geräteadaptergruppe wurde bereits registriert: "<var>X</var>".
Seuraava laitesovitinsarja on jo rekisteröity: <var>X</var>
L'ensemble des cartes de périphérique suivantes sont déjà inscrites : '<var>X</var>'
De volgende set van een apparaatadapter is al geregistreerd: <var>X</var>
Následující sada adaptérů zařízení již byla registrována: <var>X</var>
已註冊下列裝置配接器集: '<var>X</var>'
下列设备适配器集已经注册:“<var>X</var>”
Følgende enhedsadaptersæt er allerede registreret: '<var>X</var>'
Το σύνολο προσαρμογέα συσκευής που ακολουθεί έχει ήδη καταχωρηθεί: '<var>X</var>'
以下のデバイス アダプタは、既に登録されています : '<var>X</var>'
Följande enhetsadapter har redan registrerats: <var>X</var>
Følgende enhetskortsett er allerede registrert: <var>X</var>
Il seguente set di adattatori di periferica è già registrato: '<var>X</var>'.
Следующий набор адаптеров устройств уже зарегистрирован: '<var>X</var>'
Zestaw adaptera następującego urządzenia jest już zarejestrowany: '<var>X</var>'
다음 장치 어댑터 집합이 이미 등록되어 있습니다. '<var>X</var>'
La siguiente configuración de adaptador de dispositivo ya está registrada: '<var>X</var>'
O seguinte conjunto de adaptadores de dispositivo já está registrado: '<var>X</var>'
Aygıt bağdaştırıcısı kümesi zaten kayıtlı: '<var>X</var>'
O seguinte conjunto de adaptadores de dispositivo já está registado: '<var>X</var>'
מתאם ההתקן המוגדר שלהלן כבר רשום: '<var>X</var>'
已註冊下列裝置配接器集: '<var>X</var>'
下列设备适配器集已经注册:“<var>X</var>”
تم تسجيل مجموعة محولات الجهاز التالية بالفعل: '<var>X</var>'
源对象
來源物件
Zdrojový objekt
Kildeobjekt
Bronobject
Lähdeobjekti
Objet source
Quellobjekt
Αντικείμενο προέλευσης
Forrásobjektum
Oggetto origine
ソース オブジェクト
소스 개체
Kildeobjekt
Obiekt źródłowy
Objeto de Origem
Objecto de origem
Исходный объект
Objeto de origen
Källobjekt
Kaynak Nesne
來源物件
אובייקט מקור
源对象
الكائن المصدر
Het aanroepen van Response.Redirect tijdens het terugposten kan onvoorspelbare resultaten veroorzaken op mobiele apparaten en gateways. Gebruik in plaats hiervan de methode MobilePage.RedirectToMobilePage.
Response.Redirect-menetelmän kutsuminen paluuviestissä voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia kannettavissa laitteissa ja yhdyskäytävissä. Käytä sen sijaan MobilePage.RedirectToMobilePage-menetelmää.
对回发调用 Response.Redirect 会在移动设备和网关上产生无法预知的结果。请改用 MobilePage.RedirectToMobilePage 方法。
L'appel de Response.Redirect sur une publication peut avoir des résultats imprévisibles sur les périphériques mobiles et les passerelles. Utilisez la méthode MobilePage.RedirectToMobilePage à la place.
Η κλήση Response.Redirect σε ενημέρωση προς τα πίσω ενδέχεται να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα σε φορητές συσκευές και πύλες. Αντί για αυτή, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο MobilePage.RedirectToMobilePage.
Visszaküldés során a Response.Redirect metódus meghívása előre nem látható eseményeket okozhat a mobilkészülékeken és átjárókon. Használja inkább a MobilePage.RedirectToMobilePage metódust.
Das Aufrufen von Response.Redirect für einen Sendevorgang kann unvorhersehbare Auswirkungen für Mobilgeräte und Gateways haben. Verwenden Sie stattdessen die MobilePage.RedirectToMobilePage-Methode.
Metoda Response.Redirect při zpětném odeslání může mít na mobilních zařízeních a branách nepředvídatelné výsledky. Použijte raději metodu MobilePage.RedirectToMobilePage.
為取得回傳而在行動裝置和閘道器上呼叫 Response.Redirect,會有不可預測的結果。請改用 MobilePage.RedirectToMobilePage 方法。
Kald til Response.Redirect ved tilbagesendelse kan have uforudsigelige resultater i mobilenheder og gateways. Brug metoden MobilePage.RedirectToMobilePage i stedet.
A chamada de Response.Redirect numa nova colocação pode ter resultados imprevisíveis em dispositivos móveis e gateways. Utilize o método MobilePage.RedirectToMobilePage em vez deste.
Postar novamente Response.Redirect pode apresentar resultados imprevisíveis em dispositivos móveis e gateways. Em vez disso, utilize o método MobilePage.RedirectToMobilePage.
Bir geri göndermede Response.Redirect'i çağırmak, taşınabilir aygıtlarda ve ağ geçitlerinde beklenmeyen sonuçlar verebilir. Bunun yerine MobilePage.RedirectToMobilePage yöntemini kullanın.
다시 게시될 때 Response.Redirect를 호출하면 모바일 장치와 게이트웨이에 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 대신 MobilePage.RedirectToMobilePage 메서드를 사용하십시오.
ポストバック で Response.Redirect を呼び出すと、モバイル デバイスおよびゲートウェイで予期しない結果が生じる可能性があります。MobilePage.RedirectToMobilePage メソッドを使用してください。
Om Response.Redirect anropas vid återanslående kan det orsaka oväntade resultat på bärbara enheter och gateway. Använd metoden MobilePage.RedirectToMobilePage i stället.
Вызов Response.Redirect при передаче в обратном направлении может привести к непредсказуемым результатам для мобильных устройств и шлюзов. Используйте метод MobilePage.RedirectToMobilePage.
Hvis du kaller Response.Redirect under en tilbakesending, kan det skje uforutsette ting på mobile enheter og gatewayer. Bruk i stedet metoden MobilePage.RedirectToMobilePage.
W wypadku urządzeń przenośnych i bram wywołanie metody Response.Redirect w czasie ogłaszania może dać nieoczekiwane wyniki. Zamiast niej użyj metody MobilePage.RedirectToMobilePage.
La llamada a Response.Redirect en una devolución puede tener resultados impredecibles en dispositivos móviles y puertas de enlace. Utilice el método MobilePage.RedirectToMobilePage en su lugar.
La chiamata di Response.Redirect su un postback può generare risultati imprevisti su gateway e periferiche mobili. Utilizzare il metodo MobilePage.RedirectToMobilePage.
לקריאה ל- Response.Redirect ב- postback יכולות להיות תוצאות בלתי צפויות בהתקנים ניידים ובשערים. במקום זאת השתמש בפעולת השירות RedirectToMobilePage.
為取得回傳而在行動裝置和閘道器上呼叫 Response.Redirect,會有不可預測的結果。請使用 RedirectToMobilePage 方法代替。
在移动设备和网关上对回发调用 Response.Redirect 会产生无法预知的结果。请改用 RedirectToMobilePage 方法。
عند إعادة النشر إلى ظهور نتائج غير متوقعة على الأجهزة المحمولة والعبّارات. استخدم أسلوب RedirectToMobilePage بدلاً من ذلك.
delegateName 必须具有值。
delegateName 必須有值。
Vlastnost delegateName musí mít hodnotu.
delegateName skal have en værdi.
delegateName moet een waarde hebben.
delegateName-parametrilla on oltava arvo.
delegateName doit avoir une valeur.
delegateName erfordert einen Wert.
Το delegateName πρέπει να έχει μια τιμή.
A delegateName változónak értékkel kell rendelkeznie.
delegateName deve avere un valore.
delegateName には値が必要です。
delegateName에는 값이 있어야 합니다.
delegateName må ha en verdi.
Element delegateName musi mieć wartość.
delegateName precisa ter um valor.
delegateName deve ter um valor.
delegateName должен иметь значение.
delegateName debe tener un valor.
delegateName måste ha ett värde.
delegateName'in bir değeri olması gerekir.
delegateName חייב לכלול ערך.
delegateName 必須有值。
delegateName 必须具有值。
يجب أن يكون لـ delegateName قيمة.
En stedfortræder for evaluatoren er allerede angivet. En sammenligningsattribut er ikke nødvendig.
Laskentadelegaatti on jo määritetty. Vertailumäärite ei ole tarpeellinen.
Er is al een evaluatorgemachtigde opgegeven. Een vergelijkingsattribuut is niet nodig.
已經指定評估工具委派。不需要指定 compare 屬性 (Attribute)。
Delegát vyhodnocení již byl určen. Atribut porovnání lze vynechat.
已经指定了鉴别委托。不需要 compare 属性。
Un délégué évaluateur a déjà été spécifié. Un attribut compare n'est pas nécessaire.
Da bereits ein Auswertungsdelegat angegeben wurde, ist kein compare-Attribut erforderlich.
Már meg van határozva egy kiértékelődelegált. Nem szükséges összehasonlító attribútum.
Έχει ήδη προσδιοριστεί παραπομπή αξιολόγησης. Δεν απαιτείται χαρακτηριστικό σύγκρισης.
È già stato specificato un delegato evaluator. Un attributo compare non è necessario.
エバリュエータ デリゲートは既に指定されています。compare 属性の指定は不要です。
Делегат блока оценки уже задан. Атрибут сравнения не обязателен.
Ya se ha especificado un delegado evaluador. No se necesita ningún atributo compare.
Bir değerlendirici temsilci zaten belirtildi. Karşılaştırma özniteliği gerekmiyor.
En utvärderingsdelegering har redan angetts. Ett jämförelseattribut behövs inte.
En evaluatordelegat er allerede angitt. Et sammenligningsattributt er ikke nødvendig.
Um representante de avaliador já foi especificado. Não é necessário um atributo de comparação.
평가기 대리자가 이미 지정되었습니다. 비교 특성을 지정하지 않아도 됩니다.
Já foi especificado um avaliador delegado. Não é necessário um atributo de comparação.
Obiekt delegowany ewaluatora został już określony. Nie jest potrzebny atrybut porównania.
כבר צוין נציג מעריך. תכונת השוואה אינה דרושה.
已經指定評估工具委派。不需要指定 compare 屬性 (Attribute)。
已经指定了计算委托。不需要 compare 特性。
تم تحديد تفويض مقيّم بالفعل. وبالتالي لا يلزم توفر سمة مقارنة.
See catalog page for all messages.