The service
Messages on page
Não foi possível encontrar o caminho: <var>X</var>.
No se encuentra la ruta de acceso: <var>X</var>.
找不到路徑:<var>X</var>。
找不到路径 <var>X</var>。
‏‏تعذر العثور على المسار:<var>X</var>.
未能找到路径:<var>X</var> 。
路徑:找不到 <var>X</var>。
Cesta <var>X</var> nebyla nalezena.
Stien <var>X</var> blev ikke fundet.
Pad:<var>X</var> kan niet worden gevonden.
Polkua <var>X</var> ei löydy.
Chemin d'accès : <var>X</var> introuvable.
Der Pfad <var>X</var> konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί η διαδρομή:<var>X</var>.
‏‏נתיב:<var>X</var> לא נמצא.
Az elérési út nem található: <var>X</var>.
Percorso: impossibile trovare <var>X</var>.
パス :<var>X</var> が見つかりませんでした。
경로:<var>X</var>을(를) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke banen <var>X</var>.
Nie można znaleźć ścieżki:<var>X</var>.
Não foi possível encontrar caminho:<var>X</var>.
Путь:<var>X</var> не удалось найти.
Det gick inte att hitta sökvägen <var>X</var>.
<var>X</var> yolu bulunamadı.
Nepovinný atribut type byl ignorován, protože shoda neobsahuje dílčí shody.
L'attribut facultatif 'type' est ignoré, car la correspondance ne contient pas de sous-correspondance.
Optioneel attribuut type is genegeerd omdat de treffer geen subtreffers bevat.
Το προαιρετικό χαρακτηριστικό 'type' παραβλέφθηκε διότι η συμφωνία δεν περιέχει υπο-συμφωνίες.
Valinnainen type-määrite ohitettiin, koska vastaavuus ei sisällä alivastaavuuksia.
Den valgfri attribut 'type' blev ignoreret, fordi søgeresultatet ikke indeholder underresultater.
A választható „type” attribútum figyelmen kívül hagyva, mert a találat nem tartalmaz további találatokat.
‏‏המערכת התעלמה מהתכונה האופציונלית 'type' מאחר שההתאמה אינה מכילה התאמות משנה.
Das optional 'type'-Attribut wurde ignoriert, da die Übereinstimmung keine untergeordneten Übereinstimmungen enthält.
match に submatch が含まれていないため、省略可能属性 'type' は無視されました。
Det valgfrie attributtet "type" ble ignorert fordi overensstemmelsen ikke inneholder deloverensstemmelser.
Необязательный атрибут 'type' проигнорирован, т.к. совпадение не содержит частичных совпадений.
Atrybut opcjonalny 'type' został zignorowany, ponieważ dopasowanie nie zawiera poddopasowań.
일치 항목에 부분 일치 항목이 포함되지 않아 선택적 특성 'type'가 무시되었습니다.
O atributo opcional 'type' foi ignorado porque a correspondência não contém subcorrespondências.
Se omitió el atributo opcional 'type' porque la coincidencia no contiene subcoincidencias.
L'attributo facoltativo 'type' è stato ignorato perché la corrispondenza non contiene sottocorrispondenze.
Det valfria attributet Type ignorerades eftersom matchningen inte innehåller undermatchningar.
Atributo 'type' opcional foi ignorado porque o correspondente não contém subcorrespondentes.
Eşleştirme, alt eşleştirmeler içermediğinden 'type' isteğe bağlı özniteliği yoksayıldı.
選用屬性 type 被忽略,因為符合項目中不含次符合項目。
可选属性“type”被忽略,因为该匹配项不含子匹配项。
‏‏تم تجاهل سمة 'type' الاختيارية لأن عناصر التطابق لا تحتوي على تطابقات فرعية.
可选属性“type”被忽略,这是因为匹配项不包含子匹配项。
因為 Match 未包含 Submatch,所以忽略選擇性屬性 'type'。
當這個服務或方法不支援 HTTP GET 通訊協定時,則無法取得測試表單。
‏‏لا يتوفر نموذج اختبار لأن هذه الخدمة أو هذا الأسلوب لا يعتمد بروتوكول HTTP GET.
由于此服务或方法不支持 HTTP GET 协议,所以没有可用的测试窗体。
Není k dispozici žádný testovací formulář, protože tato služba nebo metoda nepodporuje protokol HTTP GET.
Der er ingen tilgængelige testformularer, fordi denne tjeneste eller metode ikke understøtter HTTP GET-protokollen.
Er is geen testformulier beschikbaar aangezien deze service of methode geen ondersteuning biedt voor het HTTP GET-protocol.
Testilomakkeita ei ole käytettävissä, koska tämä palvelu tai menetelmä ei tue HTTP GET -protokollaa.
Aucun formulaire de test disponible, car ce service ou cette méthode ne prend pas en charge le protocole HTTP GET.
Es ist kein Testformular verfügbar, da der Dienst oder die Methode das HTTP GET-Protokoll nicht unterstützt.
Δεν υπάρχει φόρμα δοκιμής καθώς αυτή η υπηρεσία ή μέθοδος δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο HTTP GET.
‏‏אין טופס בדיקה זמין שכן שירות זה או פעולת שירות זו אינם תומכים בפרוטוקול HTTP GET.
Nincs elérhető tesztűrlap, mert ez a szolgáltatás vagy metódus nem támogatja a HTTP GET protokollt.
Nessun form di test disponibile perché il servizio o il metodo non supporta il protocollo HTTP GET.
このサービスまたはメソッドは HTTP GET プロトコルをサポートしないため、テスト フォームを使用できません。
HTTP GET 프로토콜을 지원하지 않는 이 서비스 또는 메서드로 사용할 수 있는 테스트 폼이 없습니다.
Testskjema er ikke tilgjengelig fordi denne tjenesten eller metoden ikke støtter HTTP GET-protokollen.
Brak dostępnych formularzy testowych, ponieważ ta usługa lub metoda nie obsługuje protokołu HTTP GET.
Não há formulários de teste disponíveis porque este serviço ou método não dá suporte ao protocolo HTTP GET.
Não existem formulários de teste disponíveis porque este serviço ou método não suporta o protocolo HTTP GET.
Тестовые формы недоступны, т.к. эта служба или метод не поддерживает протокола HTTP-GET.
No hay ningún formulario de prueba disponible en este servicio o el método no es compatible con el protocolo HTTP GET.
Inget testformulär är tillgängligt eftersom den här tjänsten eller metoden inte stöder HTTP GET-protokollet.
Bu hizmet veya yöntem HTTP GET iletişim kuralını desteklemediği için sınama formu kullanılamaz.
因為這個服務或方法不支援 HTTP GET 通訊協定時,所以無法取得測試表單。
由于此服务或方法不支持 HTTP GET 协议,所以没有可用的测试窗体。
WSDL-tiedosto sisältää linkkejä, joita ei voitu selvittää.
Le document WSDL contient des liens qui n'ont pas pu être résolus.
Das WSDL-Dokument enthält Links, die nicht aufgelöst werden konnten.
Το έγγραφο WSDL περιέχει συνδέσεις που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν.
‏‏מסמך ה- WSDL מכיל קישורים שלא היתה אפשרות לפענח אותם.
A WSDL-dokumentum feloldhatatlan hivatkozásokat tartalmaz.
Impossibile risolvere alcuni collegamenti contenuti nel documento WSDL.
WSDL ドキュメントに解決できないリンクが含まれています。
WSDL 문서에 확인할 수 없는 링크가 들어 있습니다.
WSDL-dokumentet inneholder koblinger som ikke kan løses.
Dokument WSDL zawiera łącza, które nie zostały rozpoznane.
Documento WSDL contém links que não puderam ser resolvidos.
O documento WSDL contém hiperligações que não foi possível resolver.
Документ WSDL содержит ссылки, которые невозможно разрешить.
El documento WSDL contiene vínculos que no se pueden resolver.
WSDL-dokumentet innehåller länkar som inte kunde matchas.
WSDL belgesi, çözülemeyen bağlantılar içeriyor.
‏‏يحتوي مستند WSDL على ارتباطات تعذر حلها.
WSDL 文档包含无法解析的链接。
此 WSDL 文件包含無法解析的連結。
Dokument WSDL obsahuje odkazy, které nelze rozpoznat.
WSDL-dokumentet indeholder hyperlinks, der ikke kunne fortolkes.
Het WSDL-document bevat koppelingen die niet kunnen worden opgehaald.
WSDL 文件含有無法解析的連結。
WSDL 文档包含无法解析的链接。
‏‏إن <var>X</var> ليس فهرس التقاط صالحًا للمطابقة '<var>Y</var>'. أعلى فهرس التقاط صالح لهذه المطابقة هو <var>Z</var>.
<var>X</var> 不是匹配项“<var>Y</var>”的有效捕获索引。此匹配项的最高有效捕获索引为 <var>Z</var>。
<var>X</var> 不是 Match '<var>Y</var>' 的有效擷取索引。這個 Match 的最高有效擷取索引為 <var>Z</var>。
Index <var>X</var> není platným indexem nalezeného řetězce pro shodu <var>Y</var>. Nejvyšším platným indexem nalezeného řetězce pro tuto shodu je <var>Z</var>.
<var>X</var> er ikke et gyldigt Capture-indeks for søgeresultatet '<var>Y</var>'. Det højeste gyldige Capture-indeks for dette søgeresultat er <var>Z</var>.
<var>X</var> is geen geldige capture-index voor treffer <var>Y</var>. De hoogste geldige capture-index voor deze treffer is <var>Z</var>.
<var>X</var> ei ole kelvollinen sieppausindeksi vastaavuudelle <var>Y</var>. Tämän vastaavuuden suurin kelvollinen sieppausindeksi on <var>Z</var>.
<var>X</var> n'est pas un index de capture valide pour la correspondance '<var>Y</var>'. L'index de capture valide le plus élevé pour cette correspondance est <var>Z</var>.
<var>X</var> ist kein gültiger Auswahlindex für die Übereinstimmung '<var>Y</var>'. Der höchste gültige Auswahlindex für diese Übereinstimmung ist <var>Z</var>.
Το <var>X</var> δεν είναι έγκυρος δείκτης καταγραφής για τη συμφωνία '<var>Y</var>'. Ο ανώτερος έγκυρος δείκτης καταγραφής για αυτήν τη συμφωνία είναι ο <var>Z</var>.
‏‏<var>X</var> אינו אינדקס לכידה חוקי עבור התאמה '<var>Y</var>'. אינדקס הלכידה החוקי הגבוה ביותר עבור התאמה זו הוא <var>Z</var>.
A(z) <var>X</var> nem érvényes rögzítési index a(z) „<var>Y</var>” találat esetén. Az adott találat legnagyobb érvényes rögzítési indexe <var>Z</var>.
<var>X</var> non è un indice di acquisizione valido per la corrispondenza '<var>Y</var>'. Il valore massimo dell'indice di acquisizione per tale corrispondenza è <var>Z</var>.
<var>X</var> は、match '<var>Y</var>' に対して有効なキャプチャ インデックスではありません。この match に有効なキャプチャ インデックスの最大値は <var>Z</var> です。
<var>X</var>은(는) '<var>Y</var>' 일치 항목에 사용할 수 없는 캡처 인덱스입니다. 이 일치 항목에 사용할 수 있는 최상위 캡처 인덱스는 <var>Z</var>입니다.
<var>X</var> er en ugyldig utvalgsindeks for overensstemmelsen <var>Y</var>. Den høyeste gyldige utvalgsindeksen er <var>Z</var>.
<var>X</var> nie jest prawidłowym indeksem przechwytywania dla dopasowania '<var>Y</var>'. Najwyższym prawidłowym indeksem przechwytywania jest <var>Z</var>.
<var>X</var> não é um índice de captura válido para o correspondente '<var>Y</var>'. O índice mais alto de captura válido para esse correspondente é <var>Z</var>.
<var>X</var> não é um índice de captura válido para a correspondência '<var>Y</var>'. O índice de captura válido mais elevado para esta correspondência é <var>Z</var>.
'<var>X</var>' не является допустимым индексом считывания для совпадения '<var>Y</var>'. Максимальный допустимый индекс считывания для этого совпадения равен <var>Z</var>.
<var>X</var> no es un índice de capturas válido para la coincidencia '<var>Y</var>'. El índice de capturas válido superior para esta coincidencia es <var>Z</var>.
<var>X</var> är inte ett giltigt Capture-index för matchningen <var>Y</var>. Det högsta giltiga Capture-indexet för matchningen är <var>Z</var>.
<var>X</var>, '<var>Y</var>' eşleştirmesi için geçerli bir yakalama dizini değil. Bu eşleştirme için geçerli en yüksek yakalama dizini: <var>Z</var>.
就符合項目 <var>Y</var> 而言,<var>X</var> 不是有效的擷取索引。此符合項目的最高有效擷取索引為 <var>Z</var>。
<var>X</var> 不是匹配项“<var>Y</var>”的有效捕获索引。此匹配项的最高有效捕获索引为 <var>Z</var>。
要求形式が認識されません。
‏‏תבנית הבקשה אינה מזוהה.
Ukjent forespørselsformat.
요청 형식을 인식할 수 없습니다.
Formato della richiesta non riconosciuto.
Formato da solicitação não reconhecido.
O formato de pedido não é reconhecido.
İstek biçimi tanınmıyor.
Формат запроса не распознан.
Nierozpoznany format żądania.
A kérelemformátum nem ismerhető fel.
Okänt format på begäran.
Formato de solicitud no reconocido.
‏‏لم يتم التعرف على تنسيق الطلب.
请求格式无法识别。
無法辨認的要求格式。
Formát požadavku nebyl rozpoznán.
Anmodningsformatet blev ikke genkendt.
De aanvraagindeling wordt niet herkend.
Pyynnön muotoa ei tunnistettu.
Format de demande non reconnu.
Unbekanntes Anforderungsformat.
Η μορφή αίτησης δεν είναι αναγνωρίσιμη.
無法辨認要求格式。
无法识别请求格式。
Het item elementType moet SoapReflectedExtension of Object zijn.
ElementType doit être SoapReflectedExtension ou Object.
elementType skal være enten SoapReflectedExtension eller Object.
Το elementType πρέπει να είναι ένα από τα SoapReflectedExtension ή Object.
Typem elementType musí být některý z typů SoapReflectedExtension nebo Object.
elementType deve ser um SoapReflectedExtension ou Object.
elementType-arvon on oltava SoapReflectedExtension tai Object.
Elementtypen må være enten SoapReflectedExtension eller Object.
elementType deve essere SoapReflectedExtension oppure Object.
Az elementType értéke csak SoapReflectedExtension és Object egyike lehet.
elementType muss SoapReflectedExtension oder Object sein.
elementType은 SoapReflectedExtension 또는 Object 중의 하나여야 합니다.
‏‏elementType חייב להיות אחד מ- SoapReflectedExtension או Object.
Свойство elementType должно принимать значение SoapReflectedExtension или Object.
ElementType debe ser SoapReflectedExtension u Object.
Element elementType musi być typu SoapReflectedExtension lub Object.
elementType は、SoapReflectedExtension または Object のいずれかでなければなりません。
ElementType måste vara SoapReflectedExtension eller Object.
elementType şunlardan biri olmalıdır: SoapReflectedExtension veya Object.
ElementType tem de ser SoapReflectedExtension ou Object.
‏‏يجب أن يكون elementType إما SoapReflectedExtension أو كائن.
elementType 必須為 SoapReflectedExtension 或 Object 其中之一。
elementType 必须是 SoapReflectedExtension 和 Object 两者之一。
elementType 必須是 SoapReflectedExtension 或 Object。
elementType 必须是 SoapReflectedExtension 和 Object 两者之一。
XML 結構描述
XML 架构
Schéma XML
‏‏مخطط XML
XML-schema
XML-Schema
XML-skema
XML-rakenne
Schéma XML
Σχήμα XML
סכימת XML
XML-skjema
Esquema XML
Schema XML
XML 스키마
Schema XML
Esquema de XML
Schemat XML
XML-séma
XML スキーマ
XML Şeması
XML-schema
Схема XML
XML 結構描述
XML 架构
‏‏تعذر معالجة الطلب.
‏‏לא ניתן לטפל בבקשה.
Kan de aanvraag niet verwerken.
Pyyntöä ei voi käsitellä.
无法处理请求。
無法處理要求。
Anmodningen kan ikke behandles.
Požadavek nelze zpracovat.
Die Anforderung kann nicht behandelt werden.
Impossible de gérer la demande.
Δεν ήταν δυνατός ο χειρισμός της αίτησης.
A kérelem nem kezelhető.
Impossibile gestire la richiesta.
要求を処理できません。
요청을 처리할 수 없습니다.
Kan ikke behandle forespørsel.
Nie można obsłużyć żądania.
Não é possível manipular a solicitação.
Não é possível processar o pedido.
Не удается обработать запрос.
No se puede administrar la solicitud.
Det gick inte att hantera begäran.
İstek işlenemiyor.
無法處理要求。
无法处理请求。
‏‏يجب أن تكون المعلمة <var>X</var> للأسلوب <var>Y</var>.<var>Z</var> معلمة إدخال فقط.
<var>Y</var>.<var>Z</var> 方法的 <var>X</var> 参数必须是只可输入的参数。
<var>Y</var>.<var>Z</var> 方法的 <var>X</var> 參數必須為只能輸入的參數。
Parametr <var>X</var> metody <var>Y</var>.<var>Z</var> musí být výhradně vstupním parametrem.
Parameteren <var>X</var> i metoden <var>Y</var>.<var>Z</var> må kun være en inputparameter.
De parameter <var>X</var> van de methode <var>Y</var>.<var>Z</var> moet een parameter voor alleen invoer zijn.
Menetelmän <var>Y</var>.<var>Z</var> parametrin <var>X</var> on oltava syöteparametri.
Le paramètre <var>X</var> de la méthode <var>Y</var>.<var>Z</var> doit être un paramètre d'entrée uniquement.
Der Parameter <var>X</var> der Methode <var>Y</var>.<var>Z</var> muss ein Eingabeparameter sein.
Η παράμετρος <var>X</var> της μεθόδου <var>Y</var>.<var>Z</var> πρέπει να είναι παράμετρος μόνο για είσοδο.
‏‏הפרמטר <var>X</var> של פעולת השירות <var>Y</var>.<var>Z</var> חייב להיות פרמטר מסוג קלט-בלבד.
A(z) <var>Y</var>.<var>Z</var> metódus <var>X</var> paramétere csak bemeneti paraméter lehet.
Il parametro <var>X</var> del metodo <var>Y</var>.<var>Z</var> deve essere di solo input.
<var>Y</var>.<var>Z</var> メソッドの <var>X</var> パラメータは、入力のみが可能なパラメータでなければなりません。
<var>Y</var>.<var>Z</var> 메서드의 <var>X</var> 매개 변수는 입력 전용 매개 변수여야 합니다.
Parameteren <var>X</var> for metoden <var>Y</var>.<var>Z</var> må være en inndataparameter.
Parametr <var>X</var> metody <var>Y</var>.<var>Z</var> musi być parametrem wyłącznie wejściowym.
Parâmetro <var>X</var> do método <var>Y</var>.<var>Z</var> deve ser um parâmetro somente de entrada.
O parâmetro <var>X</var> do método <var>Y</var>.<var>Z</var> tem de ser um parâmetro de entrada apenas.
Параметр <var>X</var> метода <var>Y</var>.<var>Z</var> должен быть 'только входным' параметром.
El parámetro <var>X</var> del método <var>Y</var>.<var>Z</var> debe ser un parámetro de sólo entrada.
Parametern <var>X</var> för metoden <var>Y</var>.<var>Z</var> kan bara vara en indataparameter.
<var>X</var>.<var>Y</var> yönteminin <var>X</var> parametresi yalnızca giriş parametresi olmalıdır.
<var>Y</var>.<var>Z</var> 方法的 <var>X</var> 參數必須為只能輸入的參數。
<var>Y</var>.<var>Z</var> 方法的 <var>X</var> 参数必须是只可输入的参数。
See catalog page for all messages.