The service
Messages on page
الإشارة إلى كيفية محاذاة النص في مربع التحرير.
指示文本在编辑框中的对齐方式。
表示如何對齊編輯方塊中的文字。
Určuje způsob zarovnání textu v textovém poli.
Angiver, hvordan teksten skal justeres i redigeringsboksen.
Hiermee wordt aangegeven hoe de tekst in het invoervak wordt uitgelijnd.
Ilmaisee, miten teksti tasataan muokkausruudussa.
Indique la façon dont le texte doit être aligné dans la zone d'édition.
Gibt an, wie der Text im Bearbeitungsfeld ausgerichtet ist.
Δείχνει πώς θα πρέπει να στοιχίζεται το κείμενο μέσα στο πλαίσιο επεξεργασίας.
ציון יישור הטקסט בתיבת העריכה.
Meghatározza a szerkesztőmező szövegének igazítását.
Indica come allineare il testo nella casella di testo.
編集ボックス内で、どのようにテキストを配置するかを示します。
입력란의 텍스트를 정렬하는 방법을 나타냅니다.
Angir hvordan teksten bør justeres i redigeringsboksen.
Wskazuje sposób wyrównania tekstu w polu edycji.
Indica como o texto deve ser alinhado na caixa de edição.
Indica o modo como o texto deve ser alinhado na caixa de edição.
Задает выравнивание текста в данной области редактирования.
Indica cómo debe alinearse el texto en el cuadro de edición.
Anger hur texten ska justeras i redigeringsrutan.
Metnin düzenleme kutusunda nasıl hizalanacağını gösterir.
指示文本在编辑框中的对齐方式。
表示如何對齊編輯方塊中的文字。
Événement déclenché lorsque la valeur de la propriété TabStop du contrôle est modifiée
Tapahtuma toteutuu, kun ohjausobjektin TabStop-ominaisuuden arvo muuttuu.
אירוע המופעל בעת שינוי ערך המאפיין TabStop בפקד.
Evento generato quando il valore della proprietà TabStop del controllo viene modificato
TabStop 속성 값이 Control에서 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Zdarzenie uruchamiane, gdy wartość właściwości TabStop w formancie zostanie zmieniona
Hendelsen starter når verdien til TabStop-egenskapen endres på kontrollen.
Событие создается, когда в Control изменяется значение свойства TabStop
Συμβάν που προκαλείται όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας TabStop στο Control.
A vezérlő TabStop tulajdonságának megváltozásakor bekövetkező esemény.
TabStop プロパティの値が Control で変更されたときに発生するイベントです。
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn der Wert der TabStop-Eigenschaft auf Control geändert wird.
Evento acionado quando o valor da propriedade TabStop é alterado no controle
Denetimin TabStop özelliğinin değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay
Evento desencadeado quando o valor da propriedade TabStop é alterado em Control
Händelse som utlöses när värdet för TabStop-egenskapen ändras för Control
Evento que se desencadena cuando el valor de la propiedad TabStop se cambia a Control
تشغيل الحدث عند تغير قيمة الخاصية TabStop في عنصر التحكم.
在更改控件的 TabStop 属性的值时激发的事件
TabStop 屬性值在 Control 上變更時所引發的事件
Událost aktivovaná při změně hodnoty vlastnosti TabStop ovládacího prvku
Hændelse, der udløses, når værdien af egenskaben TabStop ændres i objektet
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van de eigenschap TabStop voor Control wordt gewijzigd
在控件的 TabStop 属性值更改时引发的事件。
TabStop 屬性值在 Control 上變更時引發的事件。
لون مقدمة جزء الوصف.
説明ペインの前景色です。
설명 창의 전경색입니다.
Forgrunnsfargen for beskrivelsesruten.
说明窗格的前景色。
Barva popředí podokna popisu.
描述窗格的前景色彩。
Forgrundsfarven til beskrivelsesruden.
De voorgrondkleur van het paneel met de beschrijving.
La couleur de premier plan du volet Description.
Kuvausruudun edustan väri.
צבע הקידמה של חלונית התיאור.
Die Vordergrundfarbe des Beschreibungsbereichs.
A leírás panel előtérszíne.
Το χρώμα πρώτου πλάνου του παραθύρου περιγραφής.
Colore di primo piano del riquadro Descrizione.
Kolor pierwszego planu okienka opisu.
A cor de primeiro plano do painel de descrição.
A cor de primeiro plano do painel de descrição.
Основной цвет панели описания.
Color de primer plano del panel de descripciones.
Förgrundsfärgen för beskrivningsrutan.
Açıklama bölmesinin ön plan rengi.
说明窗格的前景色。
描述窗格的前景色彩。
الإشارة إلى ما إذا كان يجب أن يكون لعنصر تحكم التحرير حد.
指示编辑控件是否应具有边框。
表示編輯控制項是否應該有框線。
Určuje, zda textové pole má nebo nemá ohraničení.
Angiver, om redigeringsobjektet skal have en kant.
Hiermee wordt aangegeven of het besturingselement een rand heeft.
Ilmaisee, pitääkö muokkausohjausobjektilla olla reuna.
Indique si le contrôle d'édition doit avoir une bordure.
Gibt an, ob das Bearbeitungssteuerelement einen Rahmen hat.
Δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας θα πρέπει να έχει περίγραμμα ή όχι.
קביעה אם לפקד העריכה צריך להיות גבול.
Meghatározza, hogy a szerkesztővezérlő rendelkezzen-e szegéllyel.
Indica se il controllo di modifica deve essere dotato di un bordo.
エディット コントロールに境界線を付けるかどうかを示します。
edit 컨트롤에 테두리를 표시할지 여부를 나타냅니다.
Angir om redigeringskontrollen bør ha en kantlinje eller ikke.
Wskazuje, czy formant edycyjny powinien mieć obramowanie.
Indica se o controle de edição deve ou não ter uma borda.
Indica se o controlo de edição deve ter um limite.
Указывает, должно ли поле редактирования иметь границу.
Indica si el control de edición debería tener un borde.
Anger om redigeringskontrollen ska ha en kantlinje eller inte.
Düzenleme denetiminin kenarlığı olup olmayacağını gösterir.
指示编辑控件是否应带有边框。
表示編輯控制項是否應該有框線。
Määrittää, onko lomakkeella suurennusruutu otsikkorivin oikeassa yläkulmassa.
Détermine si un formulaire dispose d'un bouton d'agrandissement dans le coin supérieur droit de sa barre de légende.
Legt fest, ob ein Formular ein Maximierenkästchen in der oberen rechten Ecke seiner Titelleiste hat.
Προσδιορίζει κατά πόσο μια φόρμα έχει ένα πλαίσιο μεγιστοποίησης στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής λεζάντας της.
קובע האם יש בטופס תיבת הגדל בפינה הימנית העליונה בפס הכיתוב שלו.
Meghatározza, hogy az űrlap címsorának jobb felső sarkában található-e Teljes méret gomb.
Determina se un form dispone di un pulsante di ingrandimento nella parte superiore destra della barra del titolo.
フォームがキャプション バーの右上に最大化ボタンを指定するかどうかを決定します。
폼의 캡션 표시줄 오른쪽 위 모서리에 최대화 상자를 포함할지 여부를 결정합니다.
Avgjør om et skjema har en maksimeringsboks i øvre høyre hjørne i tekstlinjen.
Określa, czy w prawym górnym rogu paska podpisu formularza znajduje się pole maksymalizacji.
Determina se um formulário tem uma caixa de maximização no canto superior direito da sua barra de legenda.
Determina se um formulário tem uma caixa para maximizar no canto superior direito da respectiva barra de legendas.
Определяет, содержит ли форма в правом верхнем углу строки заголовка значок развертывания до максимального размера.
Determina si el formulario tiene un cuadro para maximizar en la esquina superior derecha de la barra de título.
Bestämmer om ett formulär har en ruta för maximering längst upp till höger i namnlisten.
Formda başlık çubuğunun sağ üst köşesinde ekranı kaplama kutusunun bulunup bulunmadığını belirler.
يحدد ما إذا كان للنموذج مربع تكبير في الزاوية العلوية اليسرى لشريط التسمية التوضيحية الخاص به أم لا.
确定窗体标题栏的右上角是否有最大化框。
決定表單在其標題列的右上角是否有最大化的方塊。
Určuje, zda formulář má v pravém horním rohu záhlaví maximalizační pole.
Bestemmer, om der er en maksimeringsknap i øverste højre hjørne af formularens titellinje.
Hiermee wordt bepaald of een formulier een maximalisatievakje heeft in de rechterbovenhoek van de titelbalk.
确定窗体标题栏的右上角是否有最大化框。
決定表單在其標題列的右上角是否有最大化的方塊。
لم تنجح عملية تسجيل DragDrop.
DragDrop 注册失败。
DragDrop 登錄失敗。
Registrace DragDrop se nezdařila.
DragDrop-registreringen mislykkedes.
DragDrop-registratie is mislukt.
DragDrop-rekisteröinti epäonnistui.
Échec de l'inscription DragDrop.
Drag & Drop-Registrierung fehlgeschlagen
Η καταχώρηση DragDrop απέτυχε.
רישום DragDrop לא הצליח.
DragDrop regisztrációja sikertelen.
Registrazione DragDrop non riuscita.
DragDrop 登録に失敗しました。
DragDrop을 등록하지 못했습니다.
Registrering av DragDrop mislyktes.
Nie można zarejestrować elementu DragDrop.
Falha de registro de DragDrop.
Registo de DragDrop falhou.
Сбой при регистрации DragDrop
Error al registrar DragDrop.
DragDrop-registrering misslyckades.
DragDrop kaydı başarısız.
DragDrop 注册失败。
DragDrop 登錄失敗。
التحكم فيما إذا كان سيتم عرض مقطع الألوان المخصص لمربع الحوار أولاً أم لا.
控制是否最先显示对话框的自定义颜色部分。
控制一開始是否顯示對話方塊的自訂色彩區段。
Určuje, zda je primárně zobrazen oddíl vlastních barev dialogového okna.
Angiver, om de brugerdefinerede farver i dialogboksen vises fra starten.
Hiermee wordt bepaald of de sectie met aangepaste kleuren van het dialoogvenster aanvankelijk wordt weergegeven.
ダイアログに、最初から色の作成機能を表示するかどうかを設定します。
Kontrollerer om delen med egendefinerte farger i dialogboksen vises først.
Określa, czy początkowo wyświetlana jest sekcja okna dialogowego z kolorami niestandardowymi.
Määrittää, onko valintaikkunan mukautettujen värien osa oletusarvoisesti näkyvissä.
קביעה האם מקטע הצבע המותאם אישית של תיבת הדו-שיח מוצג מלכתחילה.
Controla se a secção de cores personalizadas da caixa de diálogo é apresentada inicialmente.
Meghatározza, hogy először megjelenjen-e a párbeszédpanel egyéni színek területe.
Ελέγχει εάν εμφανίζεται αρχικά η ενότητα προσαρμοσμένων χρωμάτων του παραθύρου διαλόγου.
Contrôle si la section de couleurs personnalisée de la boîte de dialogue est initialement affichée.
처음에 대화 상자의 사용자 지정 색 영역을 표시할지 여부를 제어합니다.
Determina se visualizzare inizialmente la sezione colori personalizzati della finestra di dialogo.
Controla si se muestra inicialmente la sección de color personalizado del cuadro de diálogo.
Controla se a seção de cores personalizadas da caixa de diálogo é exibida inicialmente.
Steuert, ob der benutzerdefinierte Farbbereich des Dialogs anfänglich angezeigt wird.
Anger om området med anpassade färger i dialogrutan visas från början.
İletişim kutusunun özel renk bölümünün başlangıçta görüntülenip görüntülenmeyeceğini denetler.
Определяет, отображается ли при открытии данного диалогового окна раздел выбора особых цветов.
控制最初是否显示对话框的自定义颜色部分。
控制一開始是否顯示對話方塊的自訂色彩區段。
DataGridRow 的行号不能为负。
Vlastnost DataGridRow nemůže obsahovat záporné číslo řádku.
لا يمكن أن يحتوي DataGridRow على رقم صف سالب.
DataGridRow mag geen negatief rijnummer hebben.
DataGridRow 不能有負的資料列編號。
DataGridRow kan ikke have et negativt rækkenummer.
DataGridRow ne peut pas avoir un nombre de lignes négatif.
'DataGridRow' darf keine negative Zeilennummer haben.
DataGridRow לא יכול לקבל מספר שורה שלילי.
DataGridRow-ominaisuuden rivinumero ei voi olla negatiivinen.
Το DataGridRow δεν μπορεί να έχει αρνητικό αριθμό γραμμών.
DataGridRow får inte ha ett negativt radnummer.
DataGridRow に負の値の行番号を指定することはできません。
DataGridRow의 행 번호는 음수일 수 없습니다.
DataGridRow kan ikke ha et negativt radnummer.
DataGridRow no puede tener un número de filas negativo.
DataGridRow não pode ter um número de linha negativo.
DataGridRow nem tartalmazhat negatív értékű sorsorszámot.
Element DataGridRow nie może mieć ujemnej liczby wierszy.
DataGridRow non può avere un numero di righe negativo.
DataGridRow não pode ter um número de linha negativo.
Номер строки DataGridRow не может быть отрицательным.
DataGridRow eksi bir satır numarası alamaz.
DataGridRow 的行号不能为负。
DataGridRow 不能有負的資料列編號。
RTL 언어의 경우 컨트롤을 오른쪽에서 왼쪽으로 그릴지 여부를 나타냅니다.
Indica se o controlo deve desenhar da direita para a esquerda em linguagens RTL.
Ilmaisee, pitääkö ohjausobjekti piirtää oikealta vasemmalle kielissä, joissa kirjoitussuunta on oikealta vasemmalle.
Sygnalizuje, czy formant powinien być rysowany od prawej do lewej dla języków z zapisem od prawej do lewej.
Indique si le contrôle doit être dessiné de droite à gauche pour les langues s'écrivant de droite à gauche.
Meghatározza, hogy a vezérlő jobbról balra írandó nyelvek esetén jobbról balra írjon-e magára.
Gibt an, ob das Steuerelement für RNL-Sprachen von rechts nach links zeichnen soll.
Angir om kontrollen skal tegne fra høyre mot venstre for RTL-språk.
Sağdan-sola yazılan diller için denetimin sağdan sola doğru çizilmesi gerekip gerekmediğini gösterir.
Anger om kontrollen ska rita från höger till vänster för hö-vä-språk.
Indica si el control debe dibujar de derecha a izquierda para idiomas que se escriben en esta dirección.
Indica se, per le lingue RTL, il controllo deve essere disegnato da destra a sinistra.
Indica se o controle deve desenhar da direita para a esquerda nos idiomas de escrita direcionada da direita para a esquerda.
コントロールが RTL 言語に対して右から左に描画するかどうかを示します。
ציון האם יש לצייר את הרכיב מימין לשמאל עבור שפות הנכתבות מימין לשמאל.
Указывает, должен ли этот элемент управления для языков с вводом текста справа налево перерисовываться в том же направлении.
Δείχνει εάν η σχεδίαση για ένα στοιχείο θα πρέπει να γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά για γλώσσες ΔΠΑ.
Určuje, zda by se měl ovládací prvek pro jazyky čtené zprava doleva překreslovat zprava doleva.
Hiermee wordt aangegeven of het besturingselement van rechts naar links moet worden getekend voor v.r.n.l.-talen.
الإشارة إلى ما إذا كان سيتم رسم عنصر التحكم من اليمين إلى اليسار للغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار.
指示对于 RTL 语言,控件是否应该从右向左进行绘制。
Angiver, om objektet skal tegne fra højre mod venstre for højre mod venstre-sprog.
表示控制項是否使用 RTL 語言的方式由右至左繪製控制項。
指示对于 RTL 语言,组件是否应该从右向左进行绘制。
表示是否使用 RTL 語言由右至左的方式繪製元件。
Het aantal pixels aan alle randen waarmee gekoppelde besturingselementen worden opgevuld.
用來沿著所有框線填補停駐控制項的像素數目。
Ο αριθμός των pixel κατά μήκος όλων των περιγραμμάτων για τη συμπλήρωση των συνδεδεμένων στοιχείων ελέγχου.
沿所有边框填充停靠控件的像素的数目。
Počet pixelů podél ohraničení pro vyplnění ukotvených ovládacích prvků.
Det antal pixel, der skal bruges som udfyldning langs alle kanter omkring forankrede objekter.
Telakoitujen ohjausobjektien kaikissa reunoissa käytettävien täytekuvapisteiden määrä.
Distance en pixels de toutes les bordures aux contrôles ancrés.
מספר הפיקסלים לאורך כל הגבולות שישמשו כמרווח בין גבולות הפקדים המעוגנים לתוכנם.
عدد وحدات البكسل الموجودة على طول الحدود والتي تستخدم في حشو عناصر التحكم الراسية.
Anzahl der Pixel an allen Rahmen, um angedockte Steuerelemente aufzufüllen.
A dokkolt vezérlők elválasztásához használt pixelek száma az összes oldalon.
Distanza dei controlli ancorati dai bordi espressa in pixel.
ドッキングされたコントロールの余白を埋めるための、すべての境界線に沿ったピクセル数です。
도킹된 컨트롤을 채울 모든 테두리의 픽셀 수입니다.
Antall piksler langs alle kantlinjer for å fylle ut forankrede kontroller.
Liczba pikseli wzdłuż całego obramowania służących do uzupełniania formantów dokowanych.
O número de pixels em todas as bordas para acrescentar controles encaixados.
Número de pixels em todos os limites aos quais acrescentar controlos ancorados.
Количество точек вдоль всех границ, стыкующихся с элементами управления.
Número de píxeles en todos los bordes para distanciar controles acoplados.
Antal bildpunkter längs alla kanter som fyller ut mot dockade kontroller.
Yerleşik denetimlerin tüm kenarlar boyunca kaç piksel doldurulacağı.
沿所有边框填充停靠控件的像素的数目。
用來沿著所有框線填補停駐控制項的像素數目。
See catalog page for all messages.