The service
Messages on page
Indica la lista que este control utiliza para obtener sus elementos.
Wskazuje listę, której elementy zostaną pobrane przez formant.
項目を取得するためにこのコントロールが使用するリストを示します。
Zeigt die Liste an, die dieses Steuerelement benutzen wird, um seine Elemente zu erhalten.
Hiermee wordt aangegeven welke lijst dit besturingselement gebruikt om items op te halen.
Δείχνει τη λίστα που θα χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο ελέγχου για τη λήψη των στοιχείων του.
Angiver den liste, objektet bruger til at hente sine elementer.
Indique la liste que ce contrôle utilisera pour obtenir ses éléments.
Určuje seznam, který tento ovládací prvek použije k získání položek.
Ilmaisee luettelon, josta tämä ohjausobjekti hakee kohteensa.
ציון הרשימה בה ישתמש פקד זה לשם קבלת הפריטים שלו.
이 컨트롤에서 항목을 가져오는 데 사용할 목록을 나타냅니다.
Meghatározza azt a listát, ahonnan a vezérlő az elemeit veszi.
Indica l'elenco da cui questo controllo otterrà i propri elementi.
Angir listen som denne kontrollen bruker for å hente elementene sine.
Indica a lista utilizada por este controlo para obter os respectivos itens.
Indica a lista que este controle usará para obter seus itens.
Указывает список, из которого данный элемент управления будет считывать элементы.
Anger listan som den här kontrollen använder för att hämta element.
Bu denetimin öğelerini alacağı listeyi gösterir.
الإشارة إلى القائمة التي سيستخدمها عنصر التحكم هذا للحصول على العناصر.
指示该控件将用来获取其项的列表。
表示此控制項將會用來取得其項目的清單。
指示此控件将用来获取其项的列表。
表示此控制項將會用來取得其項目的清單。
إنشاء المعاينات
Δημιουργία προεπισκόπησης
Önizlemeler Üretiliyor
Seitenansichten generieren
הפקת תצוגות מקדימות
Подготовка к предварительному просмотру
Genererar förhandsgranskningar
Generazione anteprime
正在生成预览
Luodaan esikatselut
Vytváření náhledů
Genererer forhåndsvisninger
Afdrukvoorbeelden genereren
Génération d'aperçus
プレビューを生成しています。
Gerando Visualizações
Generando vista previa
Gerar pré-visualizações
Opretter eksempler
미리 보기 생성 중
正在產生預覽
Nyomtatási kép létrehozása
Generowanie podglądów
正在生成预览
正在產生預覽
表示此控制項目前用來格式化其值的 Format 物件。
Určuje objekt Format, který tento ovládací prvek nyní používá k formátování hodnot.
Ilmaisee Format-objektin, jota tämä ohjausobjekti käyttää arvojen muotoiluun.
Angiver det Format-objekt, objektet for øjeblikket bruger til at formatere sine værdier.
Indique l'objet Format que ce contrôle utilise pour mettre en forme ses valeurs.
Gibt das Format-Objekt an, das dieses Steuerelement zurzeit für seine Wertformatierung verwendet.
Δείχνει το αντικείμενο Format που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου για τη μορφοποίηση των τιμών του.
Meghatározza azt a Format objektumot, amelyet a vezérlő jelenleg használ értékeinek formázásához.
ציון האובייקט Format בו משתמש כעת פקד זה לעיצוב הערכים שלו.
指示该控件当前用于格式化其值的 Format 对象。
الإشارة إلى كائن التنسيق الذي يستخدمه عنصر التحكم هذا حاليًا لتنسيق قيمه.
Hiermee wordt het Format-object aangegeven dat momenteel wordt gebruikt om de waarden in te delen.
Indica l'oggetto Format che questo controllo sta utilizzando per formattare i propri valori.
Indica o objeto Format que este controle está usando atualmente para formatar seus valores.
値をフォーマットするために、このコントロールが現在使用している Format オブジェクトを示します。
값 서식을 지정하기 위해 이 컨트롤에서 현재 사용 중인 Format 개체를 나타냅니다.
Wskazuje obiekt Format używany aktualnie przez formant do formatowania wartości.
Указывает объект Format, который используется в текущий момент этим элементом управления для форматирования своих значений.
Indica o objecto Format actualmente utilizado por este controlo para formatar os respectivos valores.
Anger det Format-objekt som den här kontrollen använder för att formatera värden.
Angir Format-objektet som denne kontrollen bruker til å formatere verdiene.
Bu denetimin değerleri biçimlendirmek için kullandığı geçerli Format nesnesini gösterir.
Indica el objeto Format que utiliza este control para dar formato a sus valores.
指示该控件当前用于格式化其值的 Format 对象。
表示此控制項目前用來格式化其值的 Format 物件。
달력의 텍스트를 표시하는 데 사용할 색입니다.
Fargen som brukes til å vise tekst i en måned.
A cor usada para exibir texto em um mês.
A cor utilizada para apresentar texto num mês.
El color utilizado para mostrar texto en un mes.
Kolor używany do wyświetlania tekstu miesiąca.
اللون المستخدم لعرض النص في أحد الشهور.
用來顯示月份內文字的色彩。
Färgen som används för att visa text i en månad.
Kuukauden tekstin näyttämisessä käytettävä väri.
Το χρώμα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του κειμένου μέσα σε ένα μήνα.
用于显示月份中文本的颜色。
De kleur die wordt gebruikt om tekst in een maand weer te geven.
הצבע המשמש להצגת טקסט בתוך חודש.
Barva použitá k zobrazení textu v rámci měsíce.
Die Farbe, mit der Text in einem Monat angezeigt wird.
Tekstfarven til måneder.
La couleur utilisée pour afficher le texte dans un mois.
Цвет для отображения текста в области месяца.
月内のテキストの色です。
Egy hónapon belül a szövegek megjelenítéséhez használt szín.
Ay içinde metin görüntülemek için kullanılan renk.
Colore utilizzato per visualizzare il testo per il mese.
用于显示月份中文本的颜色。
用來顯示月份內文字的色彩。
Součást nelze inicializovat.
Komponentin alustaminen ei onnistu.
无法初始化组件。
Komponenten kan ikke initialiseres.
Die Komponente konnte nicht initialisiert werden.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του στοιχείου.
Impossible d'initialiser le composant.
Kan het onderdeel niet initialiseren.
تعذر تهيئة المكون.
無法初始化元件。
Impossibile inizializzare il componente.
A komponens nem inicializálható.
אין אפשרות לאתחל את הרכיב.
Nie można zainicjować składnika.
구성 요소를 초기화할 수 없습니다.
Kan ikke initialisere komponenten.
コンポーネントを初期化できません。
Не удалось инициализировать компонент.
Não é possível inicializar componente.
No se puede inicializar el componente.
Não foi possível inicializar o componente.
Det går inte att initiera komponenten.
Bileşen başlatılamıyor.
无法初始化组件。
無法初始化元件。
Raporttinäkymässä näytettävät sarakkeet.
De kolonner, der vises i visningen Report.
الأعمدة المعروضة في طريقة العرض Details.
顯示在報表檢視中的資料行。
“报表”视图中显示的列。
De kolommen die in de rapportweergave worden weergegeven.
Sloupce uvedené v zobrazení sestavy.
Οι στήλες που εμφανίζονται σε προβολή λεπτομερειών.
Les colonnes affichées en mode Rapport.
העמודות המוצגות בתצוגה Details.
Die Spalten, die in der Reportansicht angezeigt werden.
A Report nézetben megjelenő oszlopok.
Le colonne visualizzate in visualizzazione Report.
Kolonnene som vises i rapportvisningen.
Columnas que se muestran en la vista de informe.
Report ビューで表示されている列です。
보고서 뷰에 표시되는 열입니다.
Rapor görünümünde gösterilen sütunlar.
As colunas mostradas no modo de exibição Relatório.
De kolumner som visas i rapportvyn.
Kolumny wyświetlane w widoku Report.
As colunas mostradas na vista Report.
Столбцы, отображаемые в представлении отчета.
“详细信息”视图中显示的列。
顯示在詳細資料檢視中的資料行。
當按兩下控制項時發生。
Opstår, når der dobbeltklikkes på objektet.
Generato quando si fa doppio clic sul controllo.
コントロールがダブルクリックされたときに発生します。
Tritt auf, wenn das Steuerelement zweimal geklickt wird.
Toteutuu, kun ohjausobjektia kaksoisnapsautetaan.
A vezérlőre történő dupla kattintáskor következik be.
Συμβαίνει όταν γίνει διπλό κλικ στο στοιχείο.
מתרחש בעת לחיצה כפולה על הרכיב.
컨트롤을 두 번 클릭할 때 발생합니다.
在双击控件时发生。
يحدث عند النقر نقرًا مزدوجًا فوق المكون.
Inträffar när användaren dubbelklickar på kontrollen.
Происходит при двойном щелчке на данном элементе управления.
Występuje, gdy formant zostanie dwukrotnie kliknięty.
Se produit lors d'un double-clic sur un contrôle.
Vyvolá se v případě, že dojde k poklepání na ovládací prvek.
Forekommer når kontrollen dobbeltklikkes.
Denetim çift tıklatıldığında gerçekleşir.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer u dubbelklikt op het besturingselement.
Ocorre quando o controle é clicado duas vezes.
Tiene lugar cuando se hace doble clic en el control.
Ocorre quando o utilizador faz duplo clique no controlo.
双击组件时发生。
當按兩下元件時發生。
打开/关闭围绕当前选定文本的保护。
開啟/關閉目前所選取文字內容周圍的保護。
Zapíná nebo vypíná ochranu kolem obsahu aktuálně vybraného textu.
Aktiverer og deaktiverer beskyttelse af indholdet i den aktuelt markerede tekst.
Hiermee wordt de beveiliging rondom de inhoud van de momenteel geselecteerde tekst in- en uitgeschakeld.
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä valittuna olevan tekstin sisällön suojauksen.
Active/désactive la protection autour du contenu du texte actuellement sélectionné.
Aktiviert/deaktiviert den Inhaltsschutz des gewählten Texts.
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την προστασία των περιεχομένων του τρέχοντος επιλεγμένου κειμένου.
הפעלה/ביטול של ההגנה סביב התוכן של הטקסט הנבחר כעת.
Engedélyezi vagy tiltja a jelenleg kijelölt szöveg melletti területek védelmét.
Attiva/disattiva la protezione del contenuto del testo selezionato.
現在選択されているテキストの内容の周囲に対する保護をオン/オフにします。
현재 선택한 텍스트 내용의 보호를 설정하거나 해제합니다.
Slår av/på beskyttelse rundt innholdet i den merkede teksten.
Włącza/wyłącza ochronę zawartości zaznaczonego tekstu.
Ativa/desativa a proteção ao redor do conteúdo do texto atualmente selecionado.
Activa/desactiva a protecção à volta do conteúdo do texto actualmente seleccionado.
Включает/отключает защиту содержимого выделенного в текущий момент текста.
Activa o desactiva la protección alrededor del contenido del texto seleccionado actualmente.
Aktiverar/inaktiverar skydd runt innehållet i den markerade texten.
Şu anda seçili olan metnin içeriğinin çevresindeki korumayı açar/kapatır.
تشغيل/إيقاف تشغيل الحماية حول محتويات النص المحدد حاليًا.
打开/关闭围绕当前选定文本的保护。
開啟/關閉目前所選取文字內容周圍的保護。
تاريخ الانتهاء الموجود في نطاق محدد من التواريخ في عنصر تحكم تقويم شهري.
在月历控件中选择的日期范围的结束日期。
月曆控制項中所選取日期範圍的結束日期。
Koncové datum rozsahu dat vybraného v ovládacím prvku měsíční kalendář.
Den sidste dato i et datoområde, der er markeret i et månedskalenderobjekt.
De einddatum in een geselecteerd datumbereik in een besturingselement van een maandkalender.
Kuukausikalenterista valitun päivämääräalueen loppupäivämäärä.
La date de fin d'une plage de dates sélectionnée dans un contrôle month calendar.
Das ausgewählte Enddatum in einem Bereich von Daten in einem Monatskalender-Steuerelement.
Η τελική ημερομηνία σε μια περιοχή ημερομηνιών που έχουν επιλεγεί σε ένα στοιχείο ελέγχου μηνιαίου ημερολογίου.
תאריך הסיום בטווח תאריכים שנבחר בפקד לוח שנה של חודשים.
A havinaptár-vezérlőben kijelölt dátumtartomány utolsó dátuma.
A data final em um intervalo de datas selecionado em um controle de calendário mensal.
Конечная дата диапазона, выбранного в элементе управления 'календарь на месяц'.
Sluttdatoen i et datoområde som er merket i en månedskalenderkontroll.
Slutdatumet i ett datumintervall som har markerats i en månadskalenderkontroll.
A data de fim num intervalo de datas seleccionado num controlo de calendário mensal.
Aylık takvim denetiminde seçilen tarih aralığının bitiş tarihi.
月表示カレンダー コントロールで選択された日付範囲の、最後の日です。
MonthCalendar 컨트롤에서 선택한 날짜 범위의 마지막 날짜입니다.
Końcowa data zakresu dat zaznaczonego w formancie kalendarza miesięcznego.
L'ultima data di un intervallo di date selezionato in un controllo di calendario mensile.
Fecha final en un intervalo de fechas seleccionado en un control de calendario mensual.
在月历控件中选择的日期范围的结束日期。
月曆控制項中所選取日期範圍的結束日期。
Objekter, der er oprettet i én tråd, kan ikke overordnes objekter i en anden tråd.
在某个线程上创建的控件不能成为在另一个线程上创建的控件的父级。
不可以在不同執行緒上建立控制項的父項。
يتعذر جعل عناصر التحكم التي يتم إنشاؤها في مسار تنفيذ واحد هي الأصل لعنصر تحكم في مسار تنفيذ مختلف.
Yhteen säikeeseen luodut ohjausobjektit eivät voi olla toisen säikeen ohjausobjektien yläkäsitteitä.
Ovládací prvky vytvořené v jednom podprocesu nelze nadřadit ovládacím prvkům v jiném podprocesu.
あるスレッドで作成されたコントロールに対してイ、別のスレッドのコントロールを親にすることはできません。
Besturingselementen die zijn gemaakt voor de ene thread kunnen niet het bovenliggende item zijn van een besturingselement op een andere thread.
Στοιχεία ελέγχου που δημιουργήθηκαν σε ένα νήμα δεν μπορούν να είναι γονικά ενός στοιχείου ελέγχου σε ένα διαφορετικό νήμα.
Los controles creados en un subproceso no pueden tener controles primarios en un control en un subproceso diferente.
Os controles criados em um segmento não podem ser controles pai de um controle em um outro segmento.
Os controlos criados num thread não podem ser controlos principais de um controlo num thread diferente.
Det går inte att ange kontroller som har skapats i en tråd som överordnade en kontroll i en annan tråd.
I controlli creati su un thread non possono avere come elemento padre un controllo su un thread diverso.
Steuerelemente, die für einen Threads erstellt wurden, können einem Steuerelement im einem anderen Thread nicht übergeordnet werden.
A vezérlő nem lehet más szálon futó vezérlő szülője.
Les contrôles créés sur un thread ne peuvent pas être parents d'un contrôle d'un autre thread.
פקדים שנוצרו בהליך משנה (Thread) אחד אינם יכולים לשמש כאבות של פקד בהליך משנה אחר.
Formanty utworzone w jednym wątku nie mogą być nadrzędne w stosunku do formantów innym wątku.
Kontroller som er opprettet på en tråd, kan ikke være overordnet kontroller på en annen tråd.
Элементы управления, созданные в одном потоке, не могут быть родительскими для элемента управления в другом потоке.
Bir iş parçacığında oluşturulan denetimler, farklı bir iş parçacığındaki denetimin üst öğesi yapılamaz.
한 스레드에 만든 컨트롤은 다른 스레드에 있는 컨트롤의 부모가 될 수 없습니다.
在某个线程上创建的控件不能成为在另一个线程上创建的控件的父级。
不可以在不同執行緒上建立控制項的父項。
See catalog page for all messages.