The service
Messages on page
لا يمكن تنشيط عنصر التحكم غير المرئي أو الذي تم تعطيله
无法激活不可见或已禁用的控件。
無法啟動不可見或已停用的控制項。
Nelze aktivovat neviditelný nebo zakázaný ovládací prvek.
Et usynligt eller deaktiveret objekt kan ikke aktiveres.
Kan onzichtbaar of uitgeschakeld besturingselement niet activeren.
Näkymätöntä tai käytöstä poistettua ohjausobjektia ei voi aktivoida.
Impossible d'activer un contrôle invisible ou désactivé.
Unsichtbares oder deaktiviertes Steuerelement kann nicht aktiviert werden.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση μη ορατού ή απενεργοποιημένου στοιχείου ελέγχου
אין אפשורת להפעיל פקד מוסתר או מושבת
Rejtett vagy letiltott vezérlő nem aktiválható.
Impossibile attivare un controllo invisibile o disattivato.
非表示または無効のコントロールをアクティブにできません。
보이지 않거나 사용할 수 없는 컨트롤을 활성화할 수 없습니다.
Kan ikke aktivere usynlig eller deaktivert kontroll.
Nie można uaktywnić niewidocznego lub wyłączonego formantu.
Não é possível ativar um controle invisível ou desativado.
Não é possível activar controlo invisível ou desactivado.
Невозможно активировать невидимый или отключенный элемент управления.
No se puede activar el control invisible o deshabilitado.
Det går inte att aktivera en osynlig eller inaktiverad kontroll.
Görünmez veya devre dışı olan denetim etkinleştirilemez.
无法激活不可见或已禁用的控件
無法啟動不可見或已停用的控制項。
指定了非法的重复计数。
指定的重複計數不合法。
Määritetty toistomäärä on virheellinen.
Ongeldig aantal herhalingen opgegeven.
Byl zadán neplatný počet opakování.
Der blev angivet et ugyldigt antal gentagelser.
Το πλήθος επαναλήψεων που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρο.
Valeur de répétition spécifiée non conforme.
Érvénytelen ismétlésszámlálót adott meg.
Illegaler Wiederholwert angegeben.
Numero di ripetizioni specificato non valido.
반복 횟수를 잘못 지정했습니다.
הספירה החוזרת שצוינה אינה חוקית.
Contagem repetida inválida especificada.
Det er angitt ulovlig repetisjonstelling.
Se ha especificado un recuento de repeticiones no válido.
Geçersiz yineleme sayısı belirtildi.
Задано недопустимое число повторений.
Ett ogiltigt upprepningsantal har angetts.
正しくない繰り返し回数が指定されました。
Contagem de repetição ilegal especificada.
Określono niedozwoloną liczbę powtórzeń.
عد التكرار المحدد غير صالح.
指定的重复计数无效。
指定的重複次數無效。
Vyvolá se vždy, když je nutné překreslit určitou položku nebo oblast.
當需要繪製特定項目/區域時發生。
每当需要绘制特定项/区域时发生。
Se produit lorsqu'un élément/une zone spécifique doit être peint.
يحدث عند الحاجة إلى رسم عنصر/منطقة معينة.
Deze gebeurtenis treedt elke keer op als een bepaald item/gedeelte moet worden getekend.
Toteutuu, kun tietty kohde tai alue on maalattava.
Opstår, når et bestemt element/område skal tegnes.
Συμβαίνει κάθε φορά που ένα συγκεκριμένο στοιχείο/περιοχή χρειάζεται να σχεδιαστεί.
מתרחש כאשר יש לצבוע פריט/אזור מסוים.
Tritt auf, wenn ein bestimmtes Element oder ein bestimmter Bereich aktualisiert werden muss.
Egy adott elem vagy terület kifestésének szükségességét jelző esemény.
Generato ogni volta che occorre disegnare un elemento o un'area particolare.
ある特定のアイテムまたは領域を描画する必要があるときに発生します。
특정 항목/영역을 그려야 할 때마다 발생합니다.
Forekommer når et bestemt element/område må males.
Występuje, gdy konieczne jest narysowanie konkretnego elementu/obszaru.
Ocorre sempre que um item ou uma área precisa de pintura.
Ocorre sempre que um determinado item/área tem de ser desenhado.
Происходит при необходимости прорисовать определенный элемент/область.
Tiene lugar cuando un elemento o área en concreto necesita dibujarse.
Inträffar när ett visst element/område måste återges.
Belirli bir öğenin/alanın her boyanması gerektiğinde gerçekleşir.
每当需要绘制特定项/区域时发生。
當需要繪製特定項目/區域時發生。
الصور المخزنة في ImageList هذه.
存储在此 ImageList 中的图像。
儲存於這個 ImageList 中的影像。
Obrázky uložené v tomto seznamu ImageList.
De billeder, der er gemt i denne ImageList.
De afbeeldingen die zijn opgeslagen in deze ImageList.
Tähän kuvaluetteloon tallennetut kuvat.
Les images stockées dans cet ImageList.
Die in dieser ImageList gespeicherten Bilder.
Οι εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε αυτό το ImageList.
התמונות המאוחסנות ב- ImageList זו.
Az ImageList listán tárolt képek.
Le immagini memorizzate in questo ImageList.
この imageList に保存されたイメージです。
이 ImageList에 저장된 이미지입니다.
Bildene som er lagret i ImageList.
Obrazy przechowywane w elemencie ImageList.
As imagens armazenadas nesta ImageList.
As imagens armazenadas nesta ImageList.
Изображения, записанные в ImageList.
Las imágenes almacenadas en esta ImageList.
Bilderna som lagras i denna ImageList.
Bu ImageList'de saklanan resimler.
存储在此 ImageList 中的图像。
儲存於這個 ImageList 中的影像。
המיקום שאליו ינותבו ההודעות המקוריות.
ネイティブ メッセージが送信される場所です。
O local onde as mensagens nativas serão roteadas.
Ubicación donde se enrutan los mensajes nativos.
Lokalizacja, do której będą przekazywane macierzyste wiadomości.
기본 메시지의 라우팅 위치입니다.
Der Speicherort systemeigener Meldungen.
Η θέση στην οποία θα δρομολογούνται τα τοπικά μηνύματα.
Stedet de opprinnelige meldingene blir rutet til.
Yerel iletilerin yönlendirileceği konum.
Sijainti, jossa alkuperäiset sanomat reititetään.
A natív üzenetek átirányítási helye.
L'emplacement vers lequel les messages natifs sont routés.
De locatie waar systeemeigen berichten worden doorgestuurd.
La posizione in cui verranno inviati i messaggi nativi.
A localização para onde as mensagens nativas serão reencaminhadas.
Platsen dit egna meddelanden vidarebefordras.
Местоположение, в которое должны направляться собственные сообщения.
الموقع الذي سيتم توجيه الرسائل الأصلية إليه.
本机消息的路由位置。
傳送原生訊息的位置。
Umístění, kam budou směrovány nativní zprávy.
Destinationen for indbyggede meddelelser.
本机消息的路由位置。
傳送原生訊息的位置。
الإشارة إلى ما إذا كان سيتم إظهار "تلميحات الأدوات" لكل زر من الأزرار، إذا كانت متوفرة.
指示是否为每个按钮显示工具提示(如果有的话)。
表示如果有的話,是否顯示每個按鈕的工具提示。
Určuje, zda budou pro jednotlivá tlačítka zobrazeny popisy tlačítek, jsou-li k dispozici.
Angiver, om der skal vises værktøjstip til knapperne, hvis værktøjstip er tilgængelige.
Hiermee wordt aangegeven, indien beschikbaar, of knopinfo voor elk van de knoppen wordt weergegeven of niet.
Ilmaisee, näytetäänkö kunkin painikkeen työkaluvihje, jos sellainen on määritetty.
Indique si des info-bulles sont affichées pour chaque bouton, si elles sont disponibles.
Gibt an, ob QuickInfos für die Schaltflächen angezeigt werden.
Δηλώνει εάν θα εμφανίζονται ToolTips για κάθε κουμπί, εάν υπάρχουν.
ציון האם יוצגו תיאורי ToolTip עבור כל אחד מהלחצנים, אם קיים תיאור זמין.
Meghatározza, hogy megjelenjenek-e eszközleírások az egyes gombokra, ha vannak ilyenek.
Indica se visualizzare la descrizione comandi per i pulsanti, se disponibile.
ツール ヒントがある場合に、それぞれのボタンでそれを表示するかどうかを示します。
도구 설명을 사용할 수 있는 경우 각 단추의 도구 설명을 표시할지 여부를 나타냅니다.
Angir om verktøytips skal vises for hver knapp eller ikke, hvis de er tilgjengelige.
Wskazuje, czy etykietki narzędzi mają być pokazywane na każdym przycisku, jeśli będą dostępne.
Indica se dicas de ferramenta serão mostradas ou não para cada um dos botões, se disponíveis.
Indica se serão apresentadas descrições para cada um dos botões, se disponível.
Указывает, должна ли отображаться подсказка (если доступна) для каждой кнопки.
Indica si se debe mostrar la información sobre herramientas para cada uno de los botones, si está disponible.
Anger om knappbeskrivningar ska visas eller inte för alla knappar, om det är tillgängligt.
Her bir düğme için araç ipuçlarının (varsa) gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
指示是否为每个按钮显示工具提示(如果有的话)。
表示是否顯示每個按鈕的工具提示 (如果有)。
Toteutuu, kun MDI-ali-ikkuna aktivoidaan.
Występuje, gdy okno potomne MDI zostanie aktywowane.
Generato quando una finestra figlio MDI viene attivata.
MDI 子ウィンドウをアクティブにしたときに発生します。
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een onderliggend MDI-item wordt geactiveerd.
MDI 자식 창이 활성화될 때 발생합니다.
Forekommer når et underordnet MDI-vindu aktiveres.
Συμβαίνει όταν ενεργοποιείται ένα παράθυρο θυγατρικού στοιχείου MDI.
Tiene lugar cuando se activa una ventana secundaria MDI.
Bir MDI Alt penceresi etkinleştirildiğinde gerçekleşir.
Inträffar när ett underordnat MDI-fönster aktiveras.
Egy MDI-gyermekablak bezárásakor következik be.
Ocorre quando uma janela filho MDI é ativada.
Ocorre quando uma janela subordinada MDI é activada.
Tritt auf, wenn ein untergeordnetes MDI-Fenster aktiviert wird.
Se produit lorsqu'une fenêtre enfant MDI est activée.
מתרחש בעת הפעלת חלון MDI צאצא.
Происходит при активации дочернего MDI-окна.
يحدث عند تنشيط إطار MDI تابع.
在“MDI 子级”窗口被激活时发生。
當啟動 MDI 子視窗時發生。
Vyvolá se v případě, že je aktivováno podřízené okno MDI.
Opstår, når der aktiveres et underordnet MDI-vindue.
在“MDI 子级”窗口被激活时发生。
當啟動 MDI 子視窗時發生。
محددات المجموعات غير متوازنة.
群組分隔符號不對稱。
A csoport-határolójelek nincsenek megfelelően párosítva.
Gruppeskilletegn er ikke balansert.
Skupina je tvořena oddělovači, které nejsou vyváženy.
Erottimien epätasapaino ryhmässä.
组分隔符不对称。
그룹 구분 기호가 짝이 맞지 않습니다.
De scheidingstekens voor de groep zijn niet in balans.
Gruppeafgrænsningerne er ufuldstændige.
Η ομάδα αποτελείται από οριοθέτες χωρίς εξισορρόπηση.
グループが、不均衡なデリミタです。
מפרידי הקבוצה אינם מאוזנים
Le groupe est constitué de délimiteurs non équilibrés.
Die Gruppentrennzeichen sind nicht ausgeglichen.
Grup sınırlayıcıları dengeli değil.
I gruppi sono delimitatori non bilanciati.
O grupo tem delimitadores não equilibrados.
Falta uno de los delimitadores de grupo.
O grupo é constituído por delimitadores não equilibrados.
Несоответствие между числом групп и разделителей.
Niezrównoważone ograniczniki grupy.
Gruppavgränsarfel.
组分隔符不对称。
群組分隔符號不對稱。
إجمالي عدد الأيام التي يمكن تحديدها لعنصر التحكم.
可为该控件选择的总天数。
可以供月曆控制項選取的日期總數。
Celkový počet dní, které lze vybrat pro ovládací prvek.
Det samlede antal dage, der kan markeres for objektet.
Het totaal aantal dagen dat voor het besturingselement kan worden geselecteerd.
Ohjausobjektille valittavissa oleva päivien enimmäismäärä.
Le nombre total de jours qui peuvent être sélectionnés pour le contrôle.
Die Gesamtanzahl von Tagen, die für das Steuerelement ausgewählt werden kann.
Ο συνολικός αριθμός ημερών που μπορούν να επιλεγούν για το στοιχείο ελέγχου.
המספר הכולל של ימים שניתן לבחור עבור הפקד.
A vezérlőn kijelölhető napok teljes száma.
Il numero totale di giorni selezionabili per il controllo.
コントロールに選択できる総日数です。
컨트롤에 대해 선택할 수 있는 최대 날짜 수입니다.
Totalt antall dager som kan merkes for kontrollen.
Całkowita liczba dni, jaka może być zaznaczona w formancie.
O número total de dias que pode ser selecionado para o controle.
O número total de dias que podem ser seleccionados para o controlo.
Общее число дней, которое можно выбрать в данном элементе управления.
Número total de días que se pueden seleccionar para el control.
Det totala antal dagar som kan markeras för kontrollen.
Denetim için seçilebilecek toplam gün sayısı.
可为该控件选择的总天数。
可以供月曆控制項選取的日期總數。
الإشارة إلى ما إذا كان عنصر التحكم ممكّنًا أم لا.
指示是否已启用该控件。
表示是否啟用控制項。
Určuje, zda je tento ovládací prvek povolen.
Angiver, om objektet er aktiveret.
Hiermee wordt aangegeven of het besturingselement is ingeschakeld.
Ilmaisee, onko ohjausobjekti käytössä.
Indique si le contrôle est activé.
Gibt an, ob das Steuerelement aktiviert ist.
Δείχνει αν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο ελέγχου.
ציון אם הפקד זמין.
Meghatározza, hogy a vezérlő engedélyezve van-e.
Indica se il controllo è attivato.
コントロールが有効かどうかを示します。
컨트롤 사용 여부를 나타냅니다.
Angir om kontrollen er aktivert.
Określa, czy formant jest włączony.
Indica se o controle está ativado.
Indica se o controlo está activado.
Указывает, включен ли элемент управления.
Indica si el control está habilitado.
Anger om kontrollen är aktiverad.
Denetimin etkin olup olmadığını gösterir.
指示是否已启用该控件。
表示是否啟用控制項。
See catalog page for all messages.