The service
Messages on page
عرض عنصر التحكم في إحداثيات الحاوية.
控件的宽度(以容器坐标表示)。
容器座標中控制項的寬度。
Šířka ovládacího prvku, v souřadnicích kontejneru.
Bredden af objektet angivet i objektbeholderkoordinater.
De breedte van het besturingselement, uitgedrukt in containercoördinaten.
Ohjausobjektin leveys säilön koordinaatteina.
La largeur du contrôle, en coordonnées conteneur.
Die Breite des Steuerelements (in Containerkoordinaten).
Το πλάτος του στοιχείου ελέγχου σε συντεταγμένες του κοντέινερ.
רוחבו של הפקד, בקואורדינטות של הגורם המכיל.
A vezérlő szélessége, a tároló koordinátarendszerében.
La larghezza del controllo, nelle coordinate del contenitore.
コンテナ座標で表したコントロールの幅です。
컨테이너 좌표로 표시한 컨트롤의 너비입니다.
Bredden på kontrollen, i beholderkoordinater.
Szerokość formantu, we współrzędnych kontenera.
A largura do controle, nas coordenadas do recipiente.
A largura do controlo, em coordenadas do contentor.
Ширина элемента управления в координатах контейнера.
Ancho del control, en las coordenadas del contenedor.
Kontrollens bredd, i behållarkoordinater.
Denetimin genişliği (kapsayıcı koordinatlarında).
控件的宽度(以容器坐标表示)。
容器座標中控制項的寬度。
Hiermee wordt aangegeven of het gedeelte met bovenliggende rijen zichtbaar is.
Meghatározza, hogy meg van-e jelenítve a szülősorok területe.
Indica se a área das linhas principais está visível.
親の行領域を表示するかどうかを示します。
Indica se l'area delle righe padre è visibile.
Anger om området med de överordnade raderna är synligt.
Üst satır alanının görünür olup olmadığını gösterir.
Ilmaisee, onko ylemmän tason rivialue näkyvissä.
부모 행 영역의 표시 여부를 나타냅니다.
Указывает, видима ли область родительских строк.
Indica si el área de filas primarias es visible.
Indique si la zone de lignes parentes est visible.
Gibt an, ob der übergeordnete Zeilenbereich sichtbar ist.
ציון אם אזור שורות האב גלוי לעין.
Δείχνει εάν η περιοχή γονικών γραμμών είναι ορατή.
Angir om området for de overordnede radene er synlige.
Wskazuje, czy obszar wierszy nadrzędnych jest widoczny.
Indica se a área de linhas pai está visível.
يشير إلى ما إذا كانت منطقة الصفوف الأصلية مرئية.
指示父行区域是否可见。
表示父資料列區域是否為可見的。
Určuje, zda je oblast nadřazených řádků viditelná.
Angiver, om området med de overordnede rækker er synligt.
指示父行区域是否可见。
表示父資料列區域是否為可見的。
Určuje, zda uživatel může vybrat neurčený stav zaškrtávacího políčka.
控制用户是否可以选择复选框的不确定状态。
控制使用者是否可以選取 CheckBox 的不定狀態。
Contrôle si l'utilisateur peut sélectionner l'état indéterminé de CheckBox.
الإشارة إلى ما إذا كان CheckBox سيسمح بثلاث حالات للتحديد بدلاً من حالتين.
Angiver, om brugeren kan vælge en ikke-defineret tilstand for afkrydsningsfeltet.
Hiermee wordt bepaald of de gebruiker de onbepaalde status van het selectievakje kan selecteren.
Määrittää, voiko käyttäjä valita CheckBox-ohjausobjektille määrittelemättömän tilan.
Determina se l'utente può selezionare lo stato indeterminato della casella di controllo.
Steuert, ob der Benutzer den unbestimmten Zustand des Kontrollkästchens auswählen kann.
קביעה אם CheckBox יאפשר שלושה מצבי סימון במקום שניים.
Δηλώνει εάν η ιδιότητα CheckBox θα επιτρέπει τρεις καταστάσεις ελέγχου αντί δύο.
CheckBox に対し、ユーザーが中間状態を選択できるかどうかを設定します。
Meghatározza, hogy a jelölőnégyzet beállítható-e semleges állapotba.
사용자가 CheckBox의 비활성화된 상태를 선택할 수 있는지 여부를 제어합니다.
Określa, czy użytkownik może wybrać nieokreślony stan elementu CheckBox.
Kontrollerer om brukeren kan velge den ubestemmelige tilstanden til CheckBox.
Controla se o usuário pode ou não selecionar o estado indeterminado de CheckBox.
Controla si el usuario puede seleccionar el estado indeterminado de CheckBox.
Определяет, может ли пользователь выбирать неопределенное состояние для CheckBox.
Anger om användaren kan markera det obestämda tillståndet för kryssrutan eller inte.
Controla se o utilizador pode seleccionar o estado indeterminado de CheckBox.
Kullanıcının CheckBox'da belirsiz durumunu seçip seçemeyeceğini denetler.
指示 CheckBox 是否会允许三种选中状态,而不是两种状态。
表示 CheckBox 是否允許三種核取狀態而非兩種。
PageSettings التي سيتم تعديلها من خلال مربع الحوار.
该对话框将修改的 PageSetting。
對話方塊將修改的 PageSettings。
ה- PageSettings שתיבת הדו-שיח תשנה.
Nastavení PageSettings, které dialogové okno změní.
De PageSettings, dialogboksen ændrer.
De pagina-instellingen die door het dialoogvenster worden gewijzigd.
PageSettings-määritys, jota valintaikkuna muokkaa.
Το PageSettings που θα τροποποιηθεί από το παράθυρο διαλόγου.
Die Seiteneinstellungen, die geändert werden können.
Le PageSettings modifié par la boîte de dialogue.
A párbeszédpanel által módosított PageSettings objektum.
Il PageSettings che verrà modificato dalla finestra di dialogo.
PageSettings que a caixa de diálogo modificará.
대화 상자에서 수정할 PageSettings입니다.
PageSettings dialogboksen vil endre.
ダイアログが変更する PageSettings です。
İletişim kutusunda değiştirilecek olan PageSettings.
PageSettings, изменяемый данным диалоговым окном.
PageSettings som dialogrutan ändrar.
PageSettings que a caixa de diálogo vai modificar.
Ustawienia PageSettings, które zostaną zmodyfikowane w oknie dialogowym.
PageSettings que modificará el cuadro de diálogo.
对话框将修改的 PageSettings。
對話方塊將修改的 PageSettings。
ملحق اسم الملف الافتراضي. إذا قام المستخدم بكتابة اسم ملف، فستتم إضافة هذا الملحق في نهاية اسم الملف إذا لم يتم تحديد ملحقًا.
預設的副檔名。如果使用者輸入檔名時沒有指定副檔名,則將其加入檔名之後。
默认的文件扩展名。当用户键入文件名时,如果未指定扩展名,将在文件名后添加此扩展名。
De standaardextensie voor bestandsnamen. Als de gebruiker een bestandsnaam typt en geen extensie opgeeft, wordt deze extensie toegevoegd achter de bestandsnaam.
Výchozí přípona názvu souboru. Pokud uživatel zadá název souboru a neuvede příponu, je tato přípona přidána na konec názvu souboru.
Standardfiltypenavnet. Hvis brugeren skriver et filnavn uden at angive et filtypenavn, føjes dette filtypenavn til slutningen af filnavnet.
Tiedostonimen oletustunniste. Jos käyttäjä kirjoittaa tiedostonimen, sen perään lisätään tämä tunniste, ellei tunnistetta ole määritetty.
L'extension de nom de fichier par défaut. Si l'utilisateur tape un nom de fichier, cette extension est ajoutée à la fin du nom de fichier en l'absence de toute extension.
Die Standarddateierweiterung. Wenn der Benutzer eine Dateierweiterung eingibt, wird diese Erweiterung an das Ende des Dateinamens hinzugefügt, falls keine andere angegeben wurde.
סיומת שם הקובץ המשמשת כברירת מחדל. אם המשתמש יקליד שם קובץ, סיומת זו תתווסף לסופו של שם הקובץ, אם לא תצוין סיומת אחרת.
Η προεπιλεγμένη επέκταση ονόματος αρχείου. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα όνομα αρχείου, αυτή η επέκταση προστίθεται στο τέλος του ονόματος αν δεν καθοριστεί κάποια άλλη επέκταση.
A fájlnevek alapértelmezett kiterjesztése. Amikor a felhasználó beír egy fájlnevet, és nem ad meg kiterjesztést, akkor ez a kiterjesztés kerül a fájlnév végére.
L'estensione predefinita. Verrà accodata ai nomi di file digitati dall'utente per i quali non sia stata specificata alcuna estensione.
既定のファイル名の拡張子です。ユーザーがファイル名を入力したときに、ファイル名の後に追加されます。
기본 파일 이름 확장명입니다. 사용자가 확장명을 지정하지 않고 파일 이름을 입력하면 파일 이름 끝에 이 확장명이 추가됩니다.
Standard filtype. Hvis brukeren skriver inn et filnavn, legges filtypen til på slutten av filnavnet hvis det ikke er angitt en annen filtype.
Domyślne rozszerzenie nazwy pliku. Jeśli po wpisaniu nazwy pliku nie zostanie podane żadne rozszerzenie, to domyślne rozszerzenie zostanie automatycznie dodane po nazwie pliku.
A extensão de nome de arquivo padrão. Se o usuário digitar um nome de arquivo, essa extensão será adicionada ao final do nome do arquivo se nenhuma for especificada.
A extensão de nome de ficheiro predefinida. Se o utilizador escrever um nome de ficheiro, esta extensão é adicionada ao fim do nome de ficheiro, se não existir nenhum especificado.
Расширение имени файла по умолчанию. При вводе имени файла, если пользователь не задает расширение, оно добавляется в конец имени файла.
Extensión predeterminada del nombre de archivo. Si el usuario escribe un nombre de archivo y no especifica ninguna extensión, se agrega la extensión predeterminada al final del mismo.
Standardfiltillägget. Om användaren anger ett filnamn läggs det här tillägget till i slutet av filnamnet, om inget annat anges.
Varsayılan dosya adı uzantısı. Kullanıcı dosya adını yazar ve uzantı belirtmezse, bu uzantı dosya adının sonuna eklenir.
默认的文件扩展名。当用户键入文件名时,如果未指定扩展名,将在文件名后添加此扩展名。
預設的副檔名。如果使用者輸入檔名時沒有指定副檔名,便將此加在檔名之後。
Määrittää, palauttaako valintaikkuna nykyisen kansion ennen sulkemista.
Contrôle si la boîte de dialogue rétablit le répertoire actif avant de se fermer.
Steuert, ob der Dialog das aktuelle Verzeichnis vor dem Schließen wiederherstellt.
Ελέγχει εάν το παράθυρο διαλόγου επαναφέρει τον τρέχοντα κατάλογο πριν το κλείσιμο.
קביעה האם תיבת הדו-שיח משחזרת את הספריה הנוכחית לפני הסגירה.
Meghatározza, hogy a párbeszédpanel bezárás előtt visszaállítja-e az aktuális könyvtárat.
Determina se la finestra di dialogo ripristina la directory corrente prima della chiusura.
閉じる前に、ダイアログが現在のディレクトリを復元するかどうかを制御します。
대화 상자를 닫기 전에 현재 디렉터리를 복원할지 여부를 제어합니다.
Kontrollerer om dialogboksen gjenoppretter gjeldende katalog før den lukkes.
Wskazuje, czy przed zamknięciem okna dialogowego jest przywracany bieżący katalog.
Controla se a caixa de diálogo restaura o diretório atual antes de fechar.
Controla se a caixa de diálogo restaura o directório actual antes de ser fechada.
Определяет, восстанавливает ли диалоговое окно перед закрытием текущий каталог.
Controla si el cuadro de diálogo restaura el directorio actual antes de cerrar.
Anger om dialogrutan återställer den aktuella katalogen innan den stängs.
İletişim kutusunun kapanmadan önce geçerli dizini geri getirip getirmeyeceğini denetler.
يتحكم فيما إذا كان مربع الحوار يستعيد الدليل الحالي قبل الإغلاق أم لا.
控制对话框在关闭之前是否恢复当前目录。
控制對話方塊於關閉前是否還原目前的目錄。
Určuje, zda dialogové okno před zavřením obnoví aktuální adresář.
Angiver, om dialogboksen gendanner den aktuelle mappe, før den lukkes.
Hiermee wordt bepaald of de huidige map wordt teruggezet voordat u het dialoogvenster sluit.
控制对话框在关闭之前是否恢复当前目录。
控制對話方塊於關閉前是否還原目前的目錄。
عنصر التحكم ImageList الذي يتم أخذ صور العقدة منه.
要从中获取节点图像的图像列表控件。
取得節點影像的影像清單控制項。
Ovládací prvek seznam obrázků, z něhož jsou používány obrázky uzlů.
Det billedlisteobjekt, nodebillederne hentes fra.
Het besturingselement voor de afbeeldingenlijst waaruit knooppuntafbeeldingen worden gehaald.
Kuvaluetteloohjausobjekti, josta solmun kuvat haetaan.
Le contrôle de liste de l'image à partir duquel les images de noeud sont obtenues.
Das Bildlisten-Steuerelement, das die Knotenbilder enthält.
Το στοιχείο ελέγχου του ImageList από το οποίο λαμβάνονται οι εικόνες των κόμβων.
פקד ImageList שממנו נלקחות תמונות לצמתים.
A csomópontok képeinek forrásául szolgáló ImageList vezérlő.
Il controllo ImageList da cui vengono recuperate le immagini dei nodi.
ノードのイメージを取得する先のイメージ リスト コントロールです。
노드 이미지를 가져올 이미지 목록 컨트롤입니다.
Bildelistekontrollen som nodebiler tas fra.
Formant listy obrazów, z którego pobierane są obrazy węzła.
O controle de lista de imagens do qual são obtidas imagens de nós.
O controlo de lista de imagens a partir do qual as imagens do nó são retiradas.
Элемент управления 'список изображений', из которого извлекаются изображения узлов.
Control de lista de imágenes del que se toman imágenes de nodo.
Bildlistekontrollen som nodbilderna hämtas från.
Düğüm görüntülerinin alındığı görüntü listesi denetimi.
从中获取节点图像的 ImageList 控件。
取得節點影像的 ImageList 控制項。
الاختيار المتعدد غير معتمد في CheckedListBox.
CheckedListBox 不支持多项选择。
CheckedListBox 不支援多重選擇。
U objektů CheckedListBox není podporován výběr více možností.
CheckedListBox understøtter ikke flere markeringer.
Multiselectie wordt niet ondersteund voor CheckedListBox.
Monivalinta ei ole tuettu CheckedListBox-ohjausobjektissa.
Les sélections multiples ne sont pas prises en charge sur CheckedListBox.
CheckedListBox で複数項目の選択はサポートされていません。
בחירה מרובה אינה נתמכת ב- CheckedListBox.
CheckedListBox esetén nem támogatott a többszörös kijelölés.
Não há suporte para seleção múltipla em CheckedListBox.
Δεν υποστηρίζεται πολλαπλή επιλογή από το CheckedListBox.
Selezione multipla non supportata su un controllo CheckedListBox.
Mehrfachauswahl ist für CheckedListBox nicht unterstützt..
Выбор нескольких объектов одновременно для CheckedListBox не поддерживается.
Det er ikke støtte for flervalg på CheckedListBox.
CheckedListBox no es compatible con la selección múltiple.
CheckedListBox에서는 다중 선택이 지원되지 않습니다.
CheckedListBox não suporta selecção múltipla.
Wielokrotny wybór nie jest obsługiwany w elemencie CheckedListBox.
CheckedListBox'da birden fazla seçim desteklenmez.
Flerval stöds inte för CheckedListBox.
CheckedListBox 不支持多重选择。
CheckedListBox 不支援複選。
المثيل DataGridTable غير موجود في التجميع.
この DataGridTable はコレクションに存在しません。
Ez a DataGridTable nem része a gyűjteménynek.
מופע DataGridTable זה אינו קיים באוסף.
Diese DataGridTable ist in der Auflistung nicht vorhanden.
Το DataGridTable δεν υπάρχει μέσα στη συλλογή.
컬렉션에 이 DataGridTable이 없습니다.
Tento objekt DataGridTable v této kolekci neexistuje.
Deze DataGridTable bestaat niet in de verzameling.
Dette DataGridTable findes ikke i samlingen.
集合中不存在此 DataGridTable。
DataGridTable não existe na coleção.
Tätä DataGridTable-elementtiä ei ole kokoelmassa.
Ce DataGridTable n'existe pas dans la collection.
這個 DataGridTable 不存在於此集合。
Ten element DataGridTable nie istnieje w kolekcji.
Questo DataGridTable non esiste nell'insieme.
Denne DataGridTable finnes ikke i samlingen.
DataGridTable não existe na colecção.
Этот класс DataGridTable отсутствует в коллекции.
DataGridTable no existe en la colección.
Denna DataGridTable finns inte i samlingen.
Bu DataGridTable koleksiyonda yok.
集合中不存在 DataGridTable 实例。
DataGridTable 執行個體不存在於集合中。
يشير إلى إمكانية تحرير الصفوف في الشبكة أو إضافتها أو حذفها.
指示是否可以编辑、添加或删除网格中的行。
表示是否可以編輯、加入或刪除方格中的資料列。
Určuje, zda lze upravit, přidat nebo odstranit řádky mřížky.
Angiver, om rækker i gitteret kan redigeres, tilføjes eller slettes.
Hiermee wordt aangegeven of u rijen in het raster kunt bewerken, toevoegen of verwijderen.
Ilmaisee, voiko ruudukon rivejä muokata, lisätä tai poistaa.
Indique si les lignes de la grille peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées.
Gibt an, ob Rasterzeilen bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden können.
Δείχνει κατά πόσο μπορεί να γίνει επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή γραμμών στο πλέγμα.
ציון האם ניתן לערוך, להוסיף או למחוק שורות ברשת.
Meghatározza, hogy a rács sorai szerkeszthetők vagy törölhetők-e, és hogy fel lehet-e venni új sorokat.
Indica se è possibile modificare, aggiungere o eliminare le righe della griglia.
グリッドの行を編集、追加、削除できるかどうかを示します。
표의 행을 편집, 추가 또는 삭제할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Angir om radene i rutenettet kan redigeres, legges til eller slettes.
Wskazuje, czy wiersze siatki mogą być edytowane, dodawane lub usuwane.
Indica se as linhas na grade podem ser editadas, adicionadas ou excluídas.
Indica se as linhas na grelha podem sem editadas, adicionadas ou eliminadas.
Указывает, разрешается ли редактировать, добавлять и удалять строки в сетке.
Indica si las filas de la cuadrícula se pueden editar, agregar o eliminar.
Anger om raderna i rutnätet kan redigeras, läggas till eller tas bort.
Kılavuzdaki satırların düzenlenebilir, eklenebilir veya silinebilir olup olmadıklarını gösterir.
指示是否可以编辑、添加或删除网格中的行。
表示是否可以編輯、加入或刪除方格中的資料列。
See catalog page for all messages.