The service
Messages on page
لا يتم دعم SIDs ذات إصدار بخلاف '1'.
不支持修订号不是“1”的 SIDs。
不支援修訂為 '1' 以外的 SID。
Identifikátory SID s jiným číslem revize než 1 nejsou podporovány.
SID'er med en anden revision end '1' understøttes ikke.
SID's met een andere revisie dan 1 worden niet ondersteund.
SID-tunnuksia, joiden versio ei ole 1, ei tueta.
Les identificateurs de sécurité (SID) avec une révision autre que '1' ne sont pas pris en charge.
Nur SIDs mit der Revision "1" werden unterstützt.
Δεν υποστηρίζονται SID με αναθεώρηση διαφορετική από '1'.
מזהי אבטחה (SID) עם גירסה אחרת מאשר '1' אינם נתמכים.
Csak az „1” revíziószámú SID támogatott.
I SID con numero di revisione diverso da '1' non sono supportati.
リビジョンが '1' 以外の SID はサポートされていません。
수정 번호가 '1'이 아닌 SID는 사용할 수 없습니다.
SIDer med en annen versjon enn 1, støttes ikke.
Identyfikatory SID o numerze wydania innym niż „1” nie są obsługiwane.
Não há suporte para SIDs com revisão diferente de '1'.
Os SIDs com revisão diferente de '1' não são suportados.
SID с исправлением, не равным "1", не поддерживаются.
No se admiten los SID con otra revisión diferente de '1'.
SID med en annan revision än 1 är inte tillåtna.
Uyarlama numarası '1'den farklı olan SID'ler desteklenmiyor.
不支持修订号不是“1”的 SIDs。
不支援修訂為 '1' 以外的 SID。
Virhe muodostettaessa sidosta kohdemenetelmään.
Erreur lors de la liaison avec la méthode cible.
Fehler beim Binden an die Zielmethode.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση στη μέθοδο προορισμού.
שגיאה באיגוד לשיטת יעד.
Hiba történt a célmetódushoz való kötéskor.
Errore durante l'associazione al metodo di destinazione.
ターゲット メソッドにバインドしようとしてエラーが発生しました。
대상 메서드에 바인딩하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under binding til målmetode.
Błąd w czasie tworzenia powiązania z metodą docelową.
Erro na ligação com o método de destino.
Erro ao ligar ao método de destino.
Ошибка при связывании с конечным методом.
Error al enlazar con el método de destino.
Det gick inte att binda till målmetoden.
Hedef yönteme bağlanırken hata oluştu.
حدث خطأ أثناء الربط بالأسلوب الهدف.
绑定到目标方法时出错。
繫結至目標方法時發生錯誤。
Při vazbě k cílové metodě došlo k chybě.
Der opstod en fejl under binding til destinationsmetoden.
Fout bij binden aan doelmethode.
绑定到目标方法时出错。
繫結至目標方法時發生錯誤。
جاري محاولة استدعاء الوكيل أثناء تقدم عملية استدعاء المُنشئ.
试图在构造函数调用进行过程中调用代理。
正在進行建構函式呼叫時嘗試呼叫 proxy。
Byl zjištěn pokus o volání serveru proxy, zatímco je zpracováváno volání konstruktoru.
Forsøger at kalde proxyen, mens der er et konstruktørkald i gang.
Poging tot het aanroepen van proxy terwijl een constructoraanroep wordt uitgevoerd.
Yritettiin kutsua välityspalvelinta käsiteltäessä konstruktorin kutsua.
Tentative d'appel du proxy pendant l'appel du constructeur.
Es wurde versucht, einen Proxy während dem Konstruktoraufruf aufzurufen.
Προσπάθεια κλήσης διακομιστή μεσολάβησης ενώ είναι σε εξέλιξη κλήση κατασκευής.
מתבצע ניסיון לקרוא ל- proxy במהלך קריאה של בנאי.
Kísérlet történt proxy hívására, miközben a konstruktorhívás még folyamatban van.
Tentativo di chiamare il proxy durante l'esecuzione di una chiamata al costruttore.
コンストラクタ呼び出しが進行中にプロキシを呼び出そうとしました。
생성자 호출이 진행 중인 동안 프록시를 호출하려고 했습니다.
Forsøker å kalle proxyen mens konstruktørkallet pågår.
Próba wywołania obiektu pośredniczącego podczas wywoływania konstruktora.
Tentativa de chamar o proxy durante a chamada do construtor.
Tentativa de chamar proxy durante a chamada do construtor.
Попытка вызова посредника во время вызова конструктора.
Intento de llamar al proxy mientras la llamada al constructor está en curso.
Försöker anropa proxy medan ett konstruktoranrop pågår.
Oluşturucu çağrısı ilerlerken proxy çağrılmaya çalışılıyor.
尝试在构造函数调用进行过程中调用代理。
正在進行建構函式呼叫時嘗試呼叫 proxy。
تعذر تحويل السلسلة ANSI التي تم تمريرها من صفحة الرمز ANSI الافتراضي إلى Unicode.
传入的 ANSI 字符串未能从默认的 ANSI 代码页转换为 Unicode。
無法將傳入的 ANSI 字串從預設的 ANSI 字碼頁轉換為 Unicode。
Předaný řetězec ANSI nelze převést z výchozí znakové stránky ANSI do kódování Unicode.
Den sendte ANSI-streng kunne ikke konverteres fra den almindelige ANSI-tegntabel til Unicode.
De doorgegeven ANSI-tekenreeks kan niet van de ANSI-standaardcodepagina naar Unicode worden geconverteerd.
Välitettyä ANSI-merkkijonoa ei voitu muuntaa oletusarvoisesta ANSI-koodisivusta Unicode-koodisivuksi.
La chaîne ANSI passée n'a pas pu être convertie de la page de codes ANSI par défaut en Unicode.
Die übergebene ANSI-Zeichenfolge konnte nicht aus der ANSI-Standardcodepage in Unicode konvertiert werden.
Η συμβολοσειρά ANSI που διαβιβάστηκε δεν ήταν δυνατό να μετατραπεί σε Unicode από την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα ANSI.
אין אפשרות להמיר את מחרוזת ה- ANSI שהועברה מקידוד ברירת המחדל של ANSI ל- Unicode.
Az átvett ANSI-karakterlánc nem konvertálható az alapértelmezett ANSI-kódlapról Unicode kódolásúra.
Impossibile convertire la stringa ANSI passata dalla tabella codici ANSI predefinita a Unicode.
引き渡された ANSI 文字列を、既定の ANSI コード ページから Unicode に変換できませんでした。
전달된 ANSI 문자열을 기본 ANSI 코드 페이지에서 유니코드로 변환하지 못했습니다.
ANSI-strengen som ble sendt, kan ikke konverteres fra standard ANSI-kodeside til Unicode.
Nie można dokonać konwersji przekazanego ciągu ANSI z domyślnej strony kodowej ANSI na format Unicode.
A seqüência de caracteres ANSI fornecida não pôde ser convertida da página de código ANSI padrão para Unicode.
Não foi possível converter a cadeia de caracteres ANSI transmitida da página de códigos ANSI predefinida para Unicode.
Не удалось преобразовать переданную строку ANSI из кодовой страницы ANSI по умолчанию в юникод.
La cadena ANSI pasada no se puede convertir de la página de códigos ANSI predeterminada a Unicode.
Det gick inte att konvertera den skickade ANSI-strängen från standardteckentabellen ANSI till Unicode.
Geçirilen ANSI dizesi, varsayılan ANSI kod sayfasından Unicode'a dönüştürülemedi.
传入的 ANSI 字符串未能从默认的 ANSI 代码页转换为 Unicode。
無法將傳入的 ANSI 字串從預設的 ANSI 字碼頁轉換為 Unicode。
يجب ألا يتخطى حجم تخويل المعرف 6 بايت.
标识符颁发机构的大小不得超过 6 个字节。
識別項授權的大小不可超過 6 個位元組。
Velikost autority identifikátoru nesmí přesáhnout 6 bajtů.
Størrelsen af id-autoriteten må ikke overskride 6 byte.
De grootte van de id-autoriteit mag niet meer bedragen dan 6 bytes.
Tunnustarkastuksen koko ei voi olla suurempi kuin 6 tavua.
La taille de l'autorité d'identificateur ne doit pas dépasser 6 octets.
Die Größe der Bezeichnerautorität darf 6 Bytes nicht überschreiten.
Το μέγεθος της εξουσιοδότησης αναγνωριστικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 byte.
גודלה של רשות המזהה אינו יכול להגיות גדול מ- 6 בתים.
Az azonosítókiadó mérete nem haladhatja meg a 6 bájtot.
La dimensione dell'autorità identificatore non deve superare i 6 byte.
識別子機関のサイズを、6 バイトを超えて指定することはできません。
식별자 권한의 크기는 6바이트를 초과할 수 없습니다.
Størrelsen på den identifiserende autoriteten må ikke overskride 6 byte.
Rozmiar źródła identyfikatora nie może przekroczyć 6 bajtów.
O tamanho da autoridade de identificador não deve ultrapassar 6 bytes.
O tamanho da autoridade de identificador não pode exceder os 6 bytes.
Размер службы идентификаторов не должен превышать 6 байт.
El tamaño de la autoridad del identificador no debe superar los 6 bytes.
Storleken på identifierarutfärdaren får inte överskrida 6 byte.
Tanımlayıcı yetkilisinin boyutu 6 baytı aşmamalıdır.
标识符颁发机构的大小不得超过 6 个字节。
識別項授權的大小不可超過 6 個位元組。
حاول منفِّذ المهمة دفع بيانات من بنية تخزين العناصر دون دفعها إلى بنية تخزين العناصر أولاً.
信道接收器没有先将数据推送到堆栈上就试图从堆栈中弹出数据。
通道接收嘗試不先將資料推送至堆疊,就從堆疊產生資料。
Jímka kanálu se pokusila vyjmout data ze zásobníku, aniž by je tam předtím vložila.
En kanalsink prøvede at fjerne data fra stakken uden først at have anbragt data i stakken.
Een kanaalfilter heeft geprobeerd gegevens uit de stack op te vragen zonder eerst gegevens in de stack te plaatsen.
Kanavatoiminto yritti hakea tietoja pinosta ennen tietojen siirtämistä pinoon.
Un récepteur de canal a essayé d'exécuter un pop sur les données de la pile sans avoir d'abord exécuté un push des données dans la pile.
Ein Channelempfänger versuchte, Daten aus dem Stapel abzufragen, ohne zuvor Daten in den Stapel verschoben zu haben.
Από έναν αποδέκτη καναλιού έγινε προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων από τη στοίβα, χωρίς να έχει γίνει πρώτα προώθηση δεδομένων στη στοίβα.
קולט ערוצים ניסה לשלוף נתונים ממחסנית מבלי לדחוף קודם נתונים למחסנית.
Egy csatornagyűjtő megpróbált adatokat kivenni a veremből anélkül, hogy előtte adatot helyezett volna el a veremben.
Un sink di canale ha tentato di prelevare dati dallo stack senza aver prima eseguito il push.
チャネル シンクが、最初にデータをスタックにプッシュしないでポップしようとしました。
채널 싱크에서 스택에 데이터를 푸시하지 않고 데이터를 꺼내려고 했습니다.
En kanalmottaker forsøkte å hente data fra stakken uten først å legge data på stakken.
W zbiorniku kanału wystąpiła próba pobrania danych ze stosu bez uprzedniego położenia danych na stosie.
Um coletor de canal tentou mostrar dados da pilha sem antes colocar dados na pilha.
Um receptor de canal tentou extrair dados da pilha sem primeiro colocar os dados na pilha.
Попытка приемника канала удалить данные из стека без предварительного занесения данных в стек.
Un receptor de canal intentó mostrar datos de la pila sin haber presionado los datos en la misma.
En kanalmottagare försökte hämta data från stacken utan att först skicka data till den.
Kanal havuzu, yığının üstüne veri koymadan almaya çalıştı.
信道接收器没有先将数据推送到堆栈上就尝试从堆栈中弹出数据。
通道接收嘗試不先將資料推送至堆疊,就從堆疊產生資料。
ربما لم يتم دمج التفويضات التي ليست من النوع MulticastDelegate.
非 MulticastDelegate 类型的委托可能不合并。
無法結合不屬於型別 MulticastDelegate 的委派。
Delegáty, kteří nejsou typu MulticastDelegate, nebude pravděpodobně možné kombinovat.
Stedfortrædere, der ikke er af typen MulticastDelegate, må ikke kombineres.
Gemachtigden die niet van het type MulticastDelegate zijn, kunnen niet worden gecombineerd.
Edustajia, joiden tyyppi ei ole MulticastDelegate, ei voi yhdistää.
Les délégués qui ne sont pas du type MulticastDelegate ne peuvent pas être associés.
Delegaten, die nicht den Typ MulticastDelegate haben, können nicht kombiniert werden.
Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός πληρεξούσιων που δεν είναι του τύπου MulticastDelegate.
אין אפשרות לצרף נציגים שאינם מסוג MulticastDelegate.
Nem MulticastDelegate típusú delegáltak nem kombinálhatók.
Impossibile combinare delegati non di tipo MulticastDelegate.
MulticastDelegate 型でない Delegate が連結されていない可能性があります。
MulticastDelegate 형식이 아닌 대리자는 결합할 수 없습니다.
Representanter som ikke er av typen MulticastDelegate, kan kanskje ikke kombineres.
Nie można łączyć obiektów delegowanych typu innego niż typ MulticastDelegate.
Delegados que não sejam do tipo MulticastDelegate não podem ser combinados.
Não é possível combinar delegados que não sejam do tipo MulticastDelegate.
Делегаты, тип которых отличается от MulticastDelegate, не могут соединяться.
Los delegados que no sean de tipo MulticastDelegate no se pueden combinar.
Delegater som inte är av typen MulticastDelegate får inte kombineras.
MulticastDelegate türünde olmayan yetkililer birleştirilemez.
非 MulticastDelegate 类型的委托可能不合并。
無法結合不屬於型別 MulticastDelegate 的委派。
لا يمكن أن يكون الفاصل العشري السلسلة الفارغة.
十进制分隔符不能是空字符串。
十進位分隔符號不可為空字串。
Jako oddělovač desetinných míst nelze použít prázdný řetězec.
Decimalseparatoren kan ikke have en tom streng.
Decimaal scheidingsteken mag geen lege tekenreeks zijn.
Desimaalierotin ei voi olla tyhjä merkkijono.
Le séparateur décimal ne peut pas être une chaîne vide.
Das Dezimaltrennzeichen kann nicht die leere Zeichenfolge sein.
Η υποδιαστολή δεκαδικών δεν μπορεί να είναι η κενή συμβολοσειρά.
מפריד עשרוני לא יכול להיות המחרוזת הריקה.
A tizedesjel nem lehet üres karaktersorozat.
Il separatore decimale non può essere una stringa vuota.
小数点を空の文字列にすることはできません。
소수 구분 기호는 빈 문자열일 수 없습니다.
Desimalskilletegn kan ikke være den tomme strengen.
Separator dziesiętny nie może być pustym ciągiem.
O separador decimal não pode ser a seqüência de caracteres vazia.
O separador decimal não pode ser a cadeia vazia.
Разделителем десятичной дроби не может быть пустая строка.
El separador decimal no puede ser la cadena vacía.
Den tomma strängen kan inte bestå av decimaltecken.
Ondalık ayırıcılar boş dize olamaz.
十进制分隔符不能是空字符串。
十進位分隔符號不可為空字串。
ApplicationName skal indstilles, før DynamicBase kan indstilles.
ApplicationName moet worden ingesteld voordat DynamicBase kan worden ingesteld.
ApplicationName on määritettävä, ennen kuin DynamicBase voidaan määrittää.
ApplicationName doit être défini avant la définition de DynamicBase.
ApplicationName muss vor DynamicBase festgelegt werden.
Για να είναι δυνατός ο ορισμός του DynamicBase πρέπει πρώτα να οριστεί το ApplicationName.
לפני שניתן להגדיר את DynamicBase, יש להגדיר את ApplicationName.
Az ApplicationName tulajdonságot be kell állítani a DynamicBase tulajdonság megadása előtt.
Prima di impostare DynamicBase, occorre impostare ApplicationName.
DynamicBase を設定する前に ApplicationName を設定しなければなりません。
DynamicBase를 설정하려면 먼저 ApplicationName을 설정해야 합니다.
ApplicationName må angis før DynamicBase kan angis.
Przed ustawieniem elementu DynamicBase należy ustawić element ApplicationName.
ApplicationName deve ser definido para que DynamicBase seja definido.
Tem de definir ApplicationName para poder definir DynamicBase.
Перед заданием свойства DynamicBase требуется задать свойство ApplicationName.
Se debe establecer ApplicationName para poder establecer DynamicBase.
ApplicationName måste anges innan DynamicBase kan anges.
DynamicBase'in ayarlanabilmesi için önce ApplicationName ayarlanmalıdır.
يجب تعيين ApplicationName قبل تعيين DynamicBase.
要设置 DynamicBase,必须先设置 ApplicationName。
必須先設定 ApplicationName 才可以設定 DynamicBase。
Parametr DynamicBase lze nastavit až po nastavení parametru ApplicationName.
要设置 DynamicBase,必须先设置 ApplicationName。
必須先設定 ApplicationName 才可以設定 DynamicBase。
طول معرف الكائن (OID) المشفر كبير جدًا (أكبر من 0x7f بايت).
编码的 OID 长度太大(超过 0x7f 个字节)。
編碼的 OID 長度太長 (大於 0x7f 位元組)。
Zakódovaný identifikátor OID je příliš dlouhý (delší než 0x7f bajtů).
Det kodede OID er for langt (større end 0x7f byte).
De gecodeerde OID-lengte is te groot (groter dan 0x7f bytes).
Koodattu OID-pituus on liian suuri (suurempi kuin 0x7f tavua).
La longueur de OID encodé est trop grande (supérieure à 0x7f octets).
Die codierte OID-Länge ist zu groß (größer als 0x7f Bytes).
Το μήκος του κωδικοποιημένου OID είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο από 0x7f byte).
אורך OID מקודד גדול מדי (גדול מ- 0x7f בתים).
A kódolt OID-hossz túl nagy (nagyobb 0x7f bájtnál).
OID codificato troppo lungo (maggiore di 0x7f byte).
エンコードされた OID が長すぎます。0x7f バイトを超えています。
인코딩된 OID 길이가 너무 큽니다(0x7f바이트보다 큼).
Kodet OID-lengde er for stor (større enn 0x7f byte).
Zakodowany identyfikator OID jest za długi (przekracza 0x7f bajtów).
OID codificada é muito grande (maior que 0x7f bytes).
O comprimento de OID codificado é demasiado grande (maior do que 0x7f bytes).
Недопустимо большая длина кодированного OID (более 0x7f байт).
La longitud codificada OID es demasiado grande (mayor de 0x7f bytes).
Den kodade OID-längden är för stor (större än 0x7f byte).
Kodlanan OID uzunluğu çok büyük (0x7f bayttan daha uzun).
编码的 OID 长度太大(超过 0x7f 个字节)。
編碼的 OID 長度太長 (大於 0x7f 位元組)。
See catalog page for all messages.