The service
Messages on page
決定表單是否在其他非最上層表單之上 (甚至停用中也一樣)。
Určuje, zda je formulář nad všemi formuláři, které nejsou nejvyšší úrovně, a to i v případě, že je deaktivován.
Bestemmer, om formularen skal placeres over alle andre formularer, der ikke er øverst, selv når den er deaktiveret.
Δηλώνει εάν η φόρμα εμφανίζεται πάντα πάνω από όλες τις άλλες φόρμες που δεν έχουν ρυθμίσει αυτή την ιδιότητα σε true.
Hiermee wordt bepaald of het formulier zich boven alle andere formulieren bevindt die niet van het hoogste niveau zijn, zelfs als het is gedeactiveerd.
フォームが、アクティブになっていないときでも、下に重なるそのほかのすべてのフォームの上にあるかどうかを判断します。
קביעה אם הטופס מופיע תמיד מעל טפסים אחרים שעבורם מאפיין זה אינו מוגדר כ- True.
Determina se il form resta al di sopra di tutti gli altri form non in primo piano anche quando viene disattivato.
Meghatározza, hogy az űrlap az összes nem felső szintű űrlap fölé kerüljön-e, még deaktivált állapotban is.
Määrittää, onko lomake kaikkien muiden ylimmäksi määrittämättömien lomakkeiden yläpuolella myös silloin, kun se ei ole aktiivinen.
الإشارة إلى ما إذا كان النموذج سيظهر عادة فوق كافة النماذج الأخرى التي لم يتم بها تعيين هذه الخاصية على القيمة true.
Détermine si le formulaire est situé au-dessus de tous les autres formulaires, même lorsqu'il n'est pas activé.
确定该窗体是否在所有其他非最顶部窗体之上(即使是在停用时)。
Legt fest, ob dieses Formular das oberste Formular ist, auch wenn es deaktiviert ist.
해당 폼이 비활성화된 경우에도 맨 위 폼이 아닌 다른 모든 폼 위에 폼을 나타낼 것인지 여부를 결정합니다.
Определяет, отображается ли данная форма поверх остальных форм (кроме форм самого верхнего уровня), даже когда она деактивирована.
Określa, czy po dezaktywacji formularz leży na wszystkich innych formularzach poza formularzem znajdującym się na wierzchu.
Avgjør om skjemaet er overordnet alle andre skjemaer, selv når det er deaktivert.
Determina se o formulário está acima da maior parte dos formulários que não são de nível superior, mesmo quando está desactivado.
Determina si el formulario está sobre todos los demás formularios que no son de nivel superior, incluso cuando está desactivado.
Bestämmer om formuläret visas över alla andra formulär som inte alltid visas överst, även när det är inaktiverat.
Formun, etkin değilken bile diğer tüm üstte tutulan olmayan formların üstünde olup olmadığını belirler.
Determina se o formulário está acima de todos os outros formulários de nível não superior, mesmo quando desativado.
指示该窗体是否始终显示在此属性未设置为 true 的所有其他窗体之上。
表示表單是否永遠出現在其他所有未將此屬性設定為 true 的表單之上。
فشل BeginEdit لأن الخاصية LabelEdit معينة إلى false.
BeginEdit epäonnistui, koska LabelEdit-ominaisuus on epätosi.
Funkce BeginEdit se nezdařila, protože vlastnost LabelEdit má hodnotu False.
由于 LabelEdit 属性为假,所以 BeginEdit 失败。
因為 LabelEdit 屬性為 False,所以 BeginEdit 失敗。
Sikertelen BeginEdit, mert a LabelEdit tulajdonság értéke FALSE.
Το BeginEdit απέτυχε διότι η ιδιότητα LabelEdit έχει τιμή false.
BeginEdit mislykkedes, fordi egenskaben LabelEdit er falsk.
BeginEdit is mislukt omdat de eigenschap LabelEdit onwaar is.
Échec de BeginEdit car la propriété LabelEdit a la valeur false.
BeginEdit לא הצליח מאחר שהמאפיין LabelEdit מוגדר כ- False.
LabelEdit 속성이 false이므로 BeginEdit이 실패했습니다.
BeginEdit mislyktes fordi LabelEdit-egenskapen er False.
Nie można wykonać elementu BeginEdit, ponieważ właściwość LabelEdit ma wartość False (fałsz).
BeginEdit non riuscito. La proprietà LabelEdit è false.
LabelEdit のプロパティが false であるため、BeginEdit に失敗しました。
beginEdit fehlgeschlagen, da die Eigenschaft labelEdit False ist.
Falha de BeginEdit porque a propriedade LabelEdit é falsa.
BeginEdit falhou porque a propriedade LabelEdit é inválida.
Сбой BeginEdit в силу того, что свойство LabelEdit имеет значение 'false' (ложь).
Error en BeginEdit debido a que la propiedad LabelEdit es False.
BeginEdit misslyckades eftersom LabelEdit-egenskapen är False.
LabelEdit özeliği False olduğundan BeginEdit özelliği başarısız oldu.
由于 LabelEdit 属性为 false,BeginEdit 失败。
因為 LabelEdit 屬性為 false,所以 BeginEdit 失敗。
لم تنجح العملية <var>X</var> التي تم إجراؤها على المكون، رمز الخطأ الناتج عن ذلك هو 0xX.
该组件上的 <var>X</var> 操作失败,错误代码是 0xX。
元件的 <var>X</var> 作業失敗,錯誤碼 0xX。
Operace <var>X</var> se součástí se nezdařila. Kód chyby je 0xX.
Handlingen <var>X</var> mislykkedes for denne komponent med fejlkoden 0xX.
De bewerking <var>X</var> voor het onderdeel is mislukt. De foutcode is 0xX.
Toiminto <var>X</var> epäonnistui ohjausobjektille ja palautti virhekoodin 0xX.
L'opération <var>X</var> sur le composant a échoué avec le code d'erreur 0xX.
Der <var>X</var>-Vorgang für die Komponente ist mit dem Fehlercode 0xX fehlgeschlagen.
Η λειτουργία <var>X</var> στο στοιχείο απέτυχε με κωδικό σφάλματος 0xX.
הפעולה <var>X</var> שבוצעה על הרכיב לא הצליחה, ויצרה את קוד השגיאה 0xX.
A komponens <var>X</var> művelete sikertelenül fejeződött be, a hiba kódja: 0xX.
Operazione <var>X</var> sul componente non riuscita con codice di errore 0xX.
コンポーネントの <var>X</var> 操作がエラー コード 0xX で失敗しました。
구성 요소의 <var>X</var> 작업이 실패했습니다(오류 코드 0xX).
Operasjonen <var>X</var> på komponenten mislyktes med feilkoden 0xX.
Niepowodzenie operacji <var>X</var> dla składnika, kod błędu 0xX.
Falha na operação <var>X</var> no componente com o código de erro 0xX.
A operação <var>X</var> no componente falhou com o código de erro 0xX.
Сбой операции <var>X</var> над данным компонентом с кодом ошибки 0xX.
Error de la operación <var>X</var> en el componente con el código de error 0xX.
<var>X</var>-åtgärden för komponenten misslyckades med felkoden 0xX.
Bileşen üzerindeki <var>X</var> işlemi başarısız, hata kodu 0xX.
该组件上的 <var>X</var> 操作失败,生成错误代码 0xX。
元件的作業 <var>X</var> 失敗,產生錯誤碼 0xX。
Tämän ohjausobjektin helppokäyttöobjekti.
L'objet d'accessibilité de ce contrôle.
Das Eingabehilfeobjekt dieses Steuerelements.
Το αντικείμενο πρόσβασης για αυτό το στοιχείο ελέγχου.
אובייקט הנגישות של פקד זה.
A vezérlő kisegítő lehetőségeket biztosító objektuma.
Oggetto accessibilità di questo controllo.
このコントロールのユーザー補助オブジェクトです。
이 컨트롤의 액세스 가능 개체입니다.
Tilgjengelighetsobjektet for denne kontrollen.
Obiekt dostępności dla tego formantu.
O objeto de acessibilidade para este controle.
O objecto de acessibilidade deste controlo.
Объект специальных возможностей для этого элемента управления.
Objeto de accesibilidad para el control.
Hjälpmedelsobjektet för den här kontrollen.
Bu denetim için erişilebilirlik nesnesi.
كائن الوصول لعنصر التحكم هذا.
该控件的可访问性对象。
此控制項的協助工具物件。
Objekt usnadnění pro tento ovládací prvek.
Tilgængelighedsobjektet for dette objekt.
Het toegankelijkheidsobject voor dit besturingselement.
该控件的可访问性对象。
此控制項的協助工具物件。
قام ITypeInfo::GetRefTypeInfo بإرجاع hr={0:X}، لذلك لا يمكن استرداد نوع البيانات.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo 已返回 hr={0:X},因此无法检索该数据类型。
ITypeInfo::GetRefTypeInfo 傳回 hr={0:X},所以無法擷取資料型別。
Volání ITypeInfo::GetRefTypeInfo vrátilo hr={0:X}, proto nelze načíst datový typ.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo returnerede hr={0:X}, så datatypen kan ikke hentes.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo heeft hr={0:X} geretourneerd, dus het gegevenstype kan niet worden opgehaald.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo palautti arvon hr={0:X}, joten tietotyyppiä ei voi hakea.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo a retourné hr={0:X}, les types de données ne peuvent pas être extraits.
Der Datentyp kann nicht ermittelt werden, da ITypeInfo::GetRefTypeInfo hr={0:X} zurückgegeben hat.
Το ITypeInfo::GetRefTypeInfo επέστρεψε hr={0:X}, συνεπώς, ο τύπος δεδομένων δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo החזירה hr={0:X}, ולכן אין אפשרות לאחזר את סוג הנתונים.
Az adattípus nem tudható meg, mert ITypeInfo::GetRefTypeInfo hr={0:X} értékkel tért vissza.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo ha restituito hr={0:X}. È pertanto impossibile recuperare il tipo dati.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo が hr={0:X} を返したため、データ型が取得できませんでした。
ITypeInfo::GetRefTypeInfo에서 hr={0:X}을(를) 반환했으므로 데이터 형식을 검색할 수 없습니다.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo returnerte hr={0:X} slik at datatypen ikke kan hentes.
Metoda ITypeInfo::GetRefTypeInfo zwróciła hr={0:X}, zatem nie można pobrać typu danych.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo retornou hr={0:X}, por isso o tipo de dados não pode ser recuperado.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo devolveu hr={0:X}, para que o tipo de dados não possa ser obtido.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo возвратил hr={0:X}, поэтому невозможно извлечь тип данных.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo devolvió hr={0:X}, no se puede recuperar el tipo de datos.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo returnerade hr={0:X}, så det går inte att hämta datatypen.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo hr={0:X} döndürdü, bu nedenle veri türü alınamıyor.
ITypeInfo::GetRefTypeInfo 已返回 hr={0:X},因此无法检索该数据类型。
ITypeInfo::GetRefTypeInfo 傳回 hr={0:X},所以無法擷取資料型別。
طول النص المحدد في مكون التحرير من مربع التحرير والسرد.
组合框编辑组件中选定文本的长度。
下拉式方塊編輯中所選取文字的長度。
Délka textu vybraného v části pro úpravy pole se seznamem.
Længden af den markerede tekst i redigeringsfeltet i kombinationsboksen.
De lengte van de geselecteerde tekst in het invoervak van de keuzelijst.
Yhdistelmäruudun muokkausosasta valitun tekstin pituus.
La longueur du texte sélectionné dans la zone de texte de la zone de liste déroulante.
コンボ ボックスの編集領域で選択されているテキストの長さです。
Lunghezza del testo selezionato nella casella di modifica del controllo combinato.
O tamanho do texto selecionado na edição da caixa de combinação.
콤보 상자의 편집 구성 요소에서 선택한 텍스트의 길이입니다.
Birleşik kutunun düzenleme bölümünde seçili metnin uzunluğu.
אורך הטקסט שנבחר ברכיב העריכה של התיבה המשולבת.
Die Länge des ausgewählten Texts in der Bearbeitungskomponente des Kombinationsfeldes.
Lengden på den merkede teksten i redigeringskomponenten i kombinasjonsboksen.
Längden för den markerade texten i redigeringsdelen av kombinationsrutan.
O comprimento do texto seleccionado na edição da caixa de combinação.
Longitud del texto seleccionado en la parte de edición del cuadro combinado.
Długość tekstu zaznaczonego w składniku edycyjnym pola kombi.
A kombinált lista szerkeszthető részén kijelölt szöveg hossza.
Το μήκος του επιλεγμένου κειμένου στο στοιχείο επεξεργασίας του σύνθετου πλαισίου.
Длина выбранного текста в поле редактирования комбинированного окна.
组合框编辑组件中选定文本的长度。
下拉式方塊編輯元件中所選取文字的長度。
在控件成为该窗体的活动控件时发生。
Deze gebeurtenis treedt op wanneer het besturingselement het actieve besturingselement van het formulier wordt.
يحدث عندما يصبح عنصر التحكم هو عنصر التحكم النشط في النموذج.
Vyvolá se v případě, že se ovládací prvek stane aktivním ovládacím prvkem formuláře.
Se produit lorsque le contrôle devient le contrôle actif du formulaire.
Συμβαίνει όταν το στοιχείο ελέγχου γίνεται το ενεργό στοιχείο ελέγχου της φόρμας.
當控制項成為表單的作用中控制項時發生。
Tritt auf, wenn das Steuerelement das aktivierte Steuerelement dieses Formulars wird.
Opstår, når objektet bliver det aktive objekt i formularen.
Toteutuu, kun ohjausobjektista tulee aktiivinen ohjausobjekti lomakkeessa.
מתרחש כאשר הפקד הופך לפקד הפעיל בטופס.
Az űrlapon a vezérlő aktívvá válásakor következik be.
コントロールがフォームのアクティブ コントロールになったときに発生します。
Generato quando il controllo diventa il controllo attivo del form.
컨트롤이 폼의 활성 컨트롤이 될 때 발생합니다.
Forekommer når kontrollen blir den aktive kontrollen i skjemaet.
Występuje, gdy formant stanie się aktywnym formantem formularza.
Ocorre quando o controle se torna o controle ativo do formulário.
Ocorre quando o controlo se torna o controlo activo do formulário.
Происходит, когда элемент управления становится активным элементом управления данной формы.
Tiene lugar cuando el control se convierte en el control activo del formulario.
Inträffar när kontrollen blir den aktiva kontrollen för formuläret.
Denetim formun etkin denetimi haline geldiğinde gerçekleşir.
在控件成为该窗体的活动控件时发生。
當控制項成為表單的作用中控制項時發生。
الإشارة إلى ما إذا كان عنصر التحكم يحتوي على عنصر تحكم تابع واحد أو أكثر.
如果该控件的集合中有子控件,则为真。
如果此控制項的集合中擁有子控制項則為 True。
Hodnota True, pokud kolekce tohoto ovládacího prvku obsahuje podřízené ovládací prvky.
Sand, hvis objektet har underordnede objekter i sin samling.
Waar als er zich onderliggende besturingselementen bevinden in de verzameling van het besturingselement.
Tosi, jos tällä ohjausobjektilla on aliobjekteja kokoelmassaan.
True si ce contrôle a des contrôles enfants dans sa collection.
True, wenn das Steuerelement untergeordnete Steuerelemente hat.
Δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου περιέχει ένα ή περισσότερα έχει θυγατρικά στοιχεία.
קביעה אם הפקד מכיל פקד צאצא אחד או יותר.
Meghatározza, hogy a vezérlőnek van-e gyermekvezérlője a gyűjteményében.
Vero se l'insieme del controllo contiene controlli figlio.
このコントロールがコレクション内に子コントロールを持っている場合に True を返します。
이 컨트롤의 자식이 해당 컨트롤이 속한 컬렉션에 있는 경우 True입니다.
True hvis denne kontrollen har underordnede kontroller i samlingen.
Ma wartość True (prawda), jeśli formant ma formanty podrzędne w swojej kolekcji.
Verdadeiro se este controle tem controles filho nesta coleção.
True se este controlo tiver controlos subordinados na respectiva colecção.
'True' (истина), если в данной коллекции присутствуют дочерние элементы управления этого элемента управления.
True si este control tiene controles secundarios en la colección.
Är True om den här kontrollen har underordnade kontroller i samlingen.
Bu denetim bulunduğu koleksiyonda alt denetimlere sahipse True olur.
指示控件是否包含一个或多个子控件。
表示控制項是否包含一或多個子控制項。
Tritt auf, wenn der systemeigene Handle des Steuerelements erstellt wird.
Συμβαίνει όταν δημιουργείται ο τοπικός δείκτης χειρισμού του στοιχείου ελέγχου.
Ocorre quando o identificador nativo do controle é criado.
コントロールのネイティブ ハンドルが作成されたときに発生します。
Происходит при создании собственного дескриптора данного элемента управления.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de systeemeigen koppeling van het besturingselement wordt gemaakt.
Vyvolá se v případě, že je vytvořen nativní popisovač tohoto ovládacího prvku.
Se produit lorsque le handle natif du contrôle est créé.
Toteutuu, kun ohjausobjektille luodaan alkuperäinen kahva.
Opstår, når objektets indbyggede handle oprettes.
מתרחש בעת יצירת המטפל המקורי של הפקד.
Występuje, gdy zostanie utworzony uchwyt macierzysty formantu.
Forekommer når kontrollens opprinnelige referanse opprettes.
A vezérlő natív leírójának létrehozásakor következik be.
Generato quando l'handle nativo del controllo viene creato.
Tiene lugar cuando se crea el identificador nativo del control.
컨트롤의 기본 핸들을 만들 때 발생합니다.
Ocorre quando o identificador nativo do controlo é criado.
Inträffar när kontrollens egna referens skapas.
Denetimin yerel işleyicisi oluşturulduğunda gerçekleşir.
يحدث عند إنشاء المؤشر الأصلي لعنصر التحكم.
在创建该控件的本机句柄时发生。
當建立控制項的原生控制代碼時發生。
在创建控件的本机句柄时发生。
當建立控制項的原生控制代碼時發生。
Určuje index obrázku v seznamu ImageList nadřazeného ovládacího prvku ToolBar, který toto tlačítko použije k získání obrázku.
指示這個按鈕在父代工具列的 ImageList 中要用來取得其影像的影像索引。
Hiermee wordt aangegeven welke index van de afbeelding in de afbeeldingenlijst op de bovenliggende werkbalk wordt gebruikt voor het ophalen van de afbeelding.
Indique l'index de l'image dans le ImageList du ToolBar parent que ce bouton utilise pour obtenir son image.
تعريف الصورة التي يتم عرضها على الزر.
指示父工具栏 ImageList 中图像的索引,此按钮将用该索引来获取它的图像。
Angiver indekset for det billede i ImageList for den overordnede ToolBar, knappen henter sit billede fra.
Ilmaisee ylemmän tason ToolBar-ohjausobjektin ImageList-luettelon kuvan indeksin, jota tämä painike käyttää kuvan hankinnassa.
Gibt den Bildindex in der Bildliste der übergeordneten Symbolleiste an, die zum Abfragen des Schaltflächenbildes verwendet wird.
Προσδιορίζει την εικόνα που εμφανίζεται στο κουμπί.
Meghatározza a szülő ToolBar ImageList listáján annak a képnek a sorszámát, amelynek a gombon meg kell jelennie.
זיהוי התמונה המוצגת בלחצן.
Indica l'indice dell'immagine contenuta in ImageList del controllo ToolBar padre da cui questo pulsante recupera la propria immagine.
Angir indeksen for bildet i ImageList for overordnet ToolBar som denne knappen vil bruke til å hente bildet.
부모 도구 모음의 ImageList에서, 이 단추가 이미지를 가져오는 데 사용할 이미지의 인덱스를 나타냅니다.
このボタンがイメージを取得するために使用する親ツールバーの ImageList 内のイメージのインデックスを示します。
Indica o índice da imagem em ImageList de ToolBar pai que este botão usará para obter sua imagem.
Wskazuje indeks obrazu w nadrzędnym elemencie ImageList elementu ToolBar; indeks ten zostanie wykorzystany przez przycisk w celu uzyskania obrazu.
Указывает индекс изображения в ImageList для родительского ToolBar, который используется при получении изображения для этой кнопки.
Indica el índice de la imagen en la lista ImageList de la barra de herramientas primaria que utilizará este botón para obtener su imagen.
Bu düğmenin resmi almak için kullanacağı üst Araç Çubuğu'nun ImageList özelliğindeki resim dizinini gösterir.
Indica o índice da imagem na ImageList de ToolBar principal que este botão vai utilizar para obter a respectiva imagem.
Anger indexet för bilden i ImageList för överordnat ToolBar, som den här knappen använder för att hämta bilden.
标识按钮上显示的图像。
識別按鈕上顯示的影像。
See catalog page for all messages.