The service
Messages on page
لون الخلفية المعروض ضمن الشهر.
De achtergrondkleur die voor de maand wordt gebruikt.
צבע הרקע המוצג בתוך החודש.
La couleur d'arrière-plan affichée dans le mois.
月份中显示的背景色。
Kuukausinäytössä käytettävä taustaväri.
Barva pozadí zobrazená v rámci měsíce.
Baggrundsfarven til måneder.
Die Hintergrundfarbe, in der der Text in einem Monat angezeigt wird.
달력에 표시할 배경색입니다.
Egy hónapon belül használt háttérszín.
月内の背景色です。
Το χρώμα φόντου που εμφανίζεται μέσα σε ένα μήνα.
顯示於月份中的背景色彩。
Colore di sfondo visualizzato per il mese.
Bakgrunnsfargen som vises i måneden.
Kolor tła wyświetlany dla miesiąca.
A cor de plano de fundo exibida no mês.
A cor de fundo é apresentada no mês.
Фоновый цвет, отображаемый в области месяца.
Color de fondo que se muestra dentro del mes.
Bakgrundsfärgen som visas i månaden.
月份中显示的背景色。
顯示於月份中的背景色彩。
Ay içinde görüntülenen arka plan rengi.
تكرار الأحداث المنقضية بالمللي ثانية.
Elapsed 事件的频率(以毫秒为单位)。
每毫秒發生 Elapsed 事件的頻率。
Četnost událostí Elapsed (v milisekundách).
Hyppigheden af Elapsed-hændelser i millisekunder.
De frequentie van verstreken gebeurtenissen in milliseconden.
Kuluneiden tapahtumien tiheys millisekunteina.
La fréquence des événements Elapsed en millisecondes.
Frequenz der Elapsed-Ereignisse in Millisekunden.
Η συχνότητα των συμβάντων Elapsed σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
תדירות אירועים מסוג Elapsed באלפיות שניה.
Az Elapsed események gyakorisága ezredmásodpercben.
La frequenza in millisecondi degli eventi Elapsed.
ミリ秒での Elapsed イベントが発生する頻度です。
Elapsed 이벤트의 빈도(밀리초)입니다.
Frekvensen av Elapsed-hendelser i millisekunder.
Częstość zdarzeń Elapsed w milisekundach.
A freqüência de eventos Elapsed em milissegundos.
A frequência de eventos Elapsed em milissegundos.
Интервал межу событиями Elapsed в миллисекундах.
Frecuencia de los eventos Elapsed en milisegundos.
Frekvensen för Elapsed-händelser i millisekunder.
Elapsed olaylarının sıklığı (milisaniye cinsinden).
Elapsed 事件的频率(以毫秒为单位)。
每毫秒發生 Elapsed 事件的頻率。
Toteutuu, kun kohde vedetään hiirellä tämän ohjausobjektin asiakasalueelle.
Se produit lorsque la souris fait glisser un élément dans la zone cliente de ce contrôle.
Tritt auf, wenn mit der Maus ein Element in den Clientbereich dieses Steuerelements gezogen wird.
Συμβαίνει όταν το ποντίκι μεταφέρει ένα στοιχείο μέσα στην περιοχή πελάτη αυτού του στοιχείου ελέγχου.
מתרחש כאשר המשתמש גורר פריט באמצעות העכבר אל אזור הלקוח של פקד זה.
Egy objektumnak a vezérlő ügyfélterületébe történő húzásakor következik be.
Generato quando si trascina un elemento nell'area client di questo controllo.
コントロールのクライアント領域内に、マウス ポインタでアイテムをドラッグしたときに発生します。
마우스로 항목을 끌어 이 컨트롤의 클라이언트 영역으로 가져올 때 발생합니다.
Forekommer når musen drar et element til klientområdet for denne kontrollen.
Występuje, gdy element zostanie przeciągnięty za pomocą myszy do obszaru klienckiego formantu.
Ocorre quando o usuário arrasta um item com o mouse na área cliente deste controle.
Ocorre quando o rato arrasta um item para a área cliente para este Control.
Происходит, когда элемент перетаскивается с помощью мыши в клиентскую область этого элемента управления.
Tiene lugar cuando el mouse arrastra un elemento en el área de cliente para este control.
Inträffar när musen drar ett element in i det aktiva området för den här kontrollen.
Bir öğe, fare ile bu Denetim'e ait istemci alanına sürüklendiğinde gerçekleşir.
يحدث عندما يتم سحب عنصر بالماوس إلى منطقة المحتويات الفعلية التي ينتمي إليها عنصر التحكم هذا.
在用鼠标将某项拖动到该控件的工作区时发生。
當滑鼠拖曳項目至此控制項的工作區時發生。
Vyvolá se v případě, že položka je přetažena myší do klientské oblasti pro tento ovládací prvek.
Opstår, når musen trækker et element ind i objektets klientområde.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer met de muis een item naar het clientgedeelte voor dit besturingselement wordt gesleept.
在用鼠标将某项拖动到该控件的工作区时发生。
當滑鼠拖曳項目至此控制項的工作區時發生。
يحدث عند إغلاق المستخدم للنموذج، بعد إغلاق النموذج.
每当用户关闭窗体时,在窗体被关闭后发生。
當使用者關閉表單,在表單被關閉後發生。
Vyvolá se vždy, když uživatel zavírá formulář, a to po jeho zavření.
Opstår, når formularen lukkes af brugeren og er blevet lukket.
Deze gebeurtenis treedt steeds op nadat de gebruiker het formulier heeft gesloten.
Toteutuu käyttäjän sulkiessa lomakkeen, kun lomake on sulkeutunut.
Se produit lorsque l'utilisateur ferme le formulaire, après la fermeture du formulaire.
Tritt auf, wenn der Benutzer das Formular schließt (bevor das Formular geschlossen ist)
Συμβαίνει κάθε φορά που ο χρήστης κλείνει τη φόρμα, αφού η φόρμα έχει κλείσει.
מתרחש כאשר המשתמש סוגר את הטופס, לאחר שהטופס נסגר.
Az űrlapnak a felhasználó által történő bezárása után, a bezárást követően következik be.
Generato dopo che l'utente ha chiuso il form.
フォームが閉じられた後で、ユーザーがそのフォームを閉じようとするときに発生します。
사용자가 폼을 닫을 때마다 또는 폼이 닫힌 후에 발생합니다.
Forekommer når brukeren lukker skjemaet, etter at skjemaet er lukket.
Występuje za każdym razem, gdy użytkownik zamyka formularz, po zamknięciu formularza.
Ocorre sempre que o usuário fecha o formulário, após o formulário ter sido fechado.
Ocorre sempre que o utilizador fecha o formulário, depois deste ter sido fechado.
Происходит всегда при закрытии формы после того, как пользователь закрыл форму.
Tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario, después de haberlo cerrado.
Inträffar när användaren stänger formuläret, efter att formuläret har stängts.
Kullanıcı formu her kapattığında, form kapatıldıktan sonra gerçekleşir.
每当用户关闭窗体时,在窗体被关闭后发生。
當使用者關閉表單,在表單被關閉後發生。
الدليل الأولي لمربع الحوار.
对话框的初始目录。
對話方塊的初始目錄。
Počáteční adresář dialogového okna.
Dialogboksens startmappe.
De oorspronkelijke map voor het dialoogvenster.
Anfängliches Verzeichnis für den Dialog
Ο αρχικός κατάλογος για το παράθυρο διαλόγου.
Le répertoire d'origine pour cette boîte de dialogue.
La directory iniziale della finestra di dialogo.
הספריה ההתחלתית בתיבת הדו-שיח.
A párbeszédpanel kezdeti könyvtára.
Valintaikkunan oletuskansio.
Den første katalogen for dialogboksen.
ダイアログの初期ディレクトリです。
대화 상자의 초기 디렉터리입니다.
Startkatalogen för dialogrutan.
O diretório inicial para a caixa de diálogo.
Исходный каталог для данного диалогового окна.
O directório inicial para a caixa de diálogo.
Początkowy katalog dla okna dialogowego.
Directorio inicial del cuadro de diálogo.
İletişim kutusu için başlangıç dizini.
对话框的初始目录。
對話方塊的初始目錄。
يشير إلى لون خلفية DataGrid.
Určuje barvu pozadí ovládacího prvku DataGrid
Hiermee wordt de kleur van de DataGrid-achtergrond aangegeven
指示 DataGrid 的背景色
Angiver farven for baggrunden til DataGrid
此為 DataGrid 的背景色彩
Gibt die Farbe des DataGrid-Hintergrunds an.
ציון הצבע של רקע DataGrid.
Indique la couleur de l'arrière-plan du DataGrid
Ilmaisee DataGrid-taustan värin.
Δηλώνει το χρώμα του φόντου του DataGrid.
DataGrid 배경색을 나타냅니다.
DataGrid の背景色を示します。
Meghatározza a DataGrid hátterének színét.
Indica il colore di sfondo del controllo DataGrid.
Określa kolor tła elementu DataGrid
Indica a cor de plano de fundo de DataGrid
Indica el color de fondo de DataGrid
Indica a cor do fundo DataGrid
Angir fargen på DataGrid-bakgrunnen.
Указывает фоновый цвет DataGrid.
Anger färgen för DataGrid-bakgrunden.
DataGrid arka planının rengini gösterir
指示 DataGrid 的背景色。
表示 DataGrid 背景的色彩。
التحكم في إظهار الزر "تعليمات".
Určuje, zda má být zobrazeno tlačítko Nápověda.
Angiver, om knappen Hjælp skal vises.
控制是否显示“帮助”按钮。
控制是否顯示 [說明] 按鈕。
Hiermee wordt bepaald of de Help-knop moet worden weergegeven.
ヘルプ ボタンを表示するかどうかを設定します。
Määrittää, näytetäänkö Ohje-painike.
Kontrollerer om Hjelp-knappen skal vises.
Meghatározza, hogy megjelenjen-e a Súgó gomb.
Ελέγχει αν θα εμφανίζεται το κουμπί "Βοήθεια".
Determina se visualizzare il pulsante ?.
Steuert, ob die Schaltfläche "Hilfe" angezeigt wird.
[도움말] 단추의 표시 여부를 제어합니다.
קביעה האם יש להציג את לחצן עזרה.
Contrôle l'affichage du bouton Aide.
Określa, czy wyświetlać przycisk Pomoc.
Controla se o botão Ajuda deve ser mostrado.
Controla se deve mostrar o botão 'Ajuda'.
Определяет, отображать ли кнопку 'Справка'.
Anger om hjälpknappen ska visas.
Yardım düğmesinin gösterilip gösterilmeyeceğini denetler.
Controla si debe mostrar el botón Ayuda.
控制是否显示“帮助”按钮。
控制是否顯示 [說明] 按鈕。
<die ressourcenzeichenfolge="" "propertygridremovestatictabs"="" konnte="" nicht="" gefunden="" werden=""></die>
<리소스 문자열="" "propertygridremovestatictabs"를="" 찾을="" 수="" 없음=""></리소스>
<nem található="" a="" következő="" erőforrás-karakterlánc:="" „propertygridremovestatictabs”=""></nem>
<resurssimerkkijonoa propertygridremovestatictabs="" ei="" löytynyt=""></resurssimerkkijonoa>
<impossibile trovare="" la="" stringa="" di="" risorsa="" "propertygridremovestatictabs"=""></impossibile>
<não foi="" possível="" localizar="" a="" cadeia="" de="" recursos="" "propertygridremovestatictabs"=""></não>
<リソース文字列 "propertygridremovestatictabs"="" が見つかりませんでした=""></リソース文字列>
<impossible de="" trouver="" la="" chaîne="" de="" ressources="" "propertygridremovestatictabs"=""></impossible>
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση των στατικών καρτελών από το PropertyGrid.
אין אפשרות להסיר כרטיסיות סטטיות מ- PropertyGrid.
<nie można="" znaleźć="" ciągu="" zasobu="" "propertygridremovestatictabs"=""></nie>
<finner ikke="" ressursstrengen="" "propertygridremovestatictabs"=""></finner>
<"PropertyGridRemoveStaticTabs" kaynak dizesi bulunamadı>
<невозможно найти="" строку="" ресурса="" "propertygridremovestatictabs"=""></невозможно>
<não foi="" possível="" encontrar="" a="" seqüência="" de="" caracteres="" de="" recursos="" "propertygridremovestatictabs"=""></não>
<det gick="" inte="" att="" hitta="" resurssträngen="" propertygridremovestatictabs=""></det>
<no se="" puede="" encontrar="" la="" cadena="" de="" recursos="" "propertygridremovestatictabs"=""></no>
<未找到资源字符串“propertygridremovestatictabs”></未找到资源字符串“propertygridremovestatictabs”>
<找不到資源字串 "propertygridremovestatictabs"=""></找不到資源字串>
<řetězec prostředku="" propertygridremovestatictabs="" nebyl="" nalezen=""></řetězec>
<ressourcestrengen "propertygridremovestatictabs"="" blev="" ikke="" fundet=""></ressourcestrengen>
<kan brontekenreeks="" propertygridremovestatictabs="" niet="" vinden=""></kan>
لا يمكن إزالة علامات التبويب الثابتة من PropertyGrid.
无法移除 PropertyGrid 中的静态选项卡。
無法從 PropertyGrid 移除靜態索引標籤。
确定当指针在工具提示区域内保持静止时,工具提示窗口保持可见的时间长度。
Angiver, hvor længe vinduet med værktøjstippet er synligt, hvis markøren holdes stille i et værktøjstipområde.
تحديد طول الوقت الذي يظل فيه إطار تلميح الأدوات مرئيًا إذا كان المؤشر ثابتًا داخل منطقة ToolTip.
Hiermee wordt de tijd bepaald dat het venster met knopinfo zichtbaar blijft als de muisaanwijzer binnen het gebied met knopinfo stilstaat.
決定指標靜止於工具提示區域內時,工具提示視窗保持可見狀態的時間長度。
Určuje dobu, po niž zůstane okno s popisem tlačítka viditelné, pokud ukazatel setrvá uvnitř oblasti popisu tlačítka.
Määrittää, kuinka kauan työkaluvihjeruutu pysyy näytössä, kun osoitin on liikkumatta työkaluvihjealueessa.
Détermine la durée pendant laquelle une fenêtre d'info-bulle reste visible si le pointeur est immobile dans une région d'info-bulle.
Legt die Zeitdauer fest, die ein Bild sichtbar ist, wenn sich der Zeiger in einem QuickInfo-Bereich befindet.
Προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μένει ορατό το παράθυρο του ToolTip, αν ο δείκτης μείνει ακίνητος σε μια περιοχή ToolTip.
קביעת משך הזמן שבו חלון ToolTip יישאר גלוי לעין אם המצביע נח באזור של ToolTip.
Meghatározza, hogy mennyi ideig látható az eszközleírás ablaka, ha a mutató nem mozdul el az eszközleírás tartományából.
Determina per quanto tempo la descrizione comandi rimane visibile se il puntatore si sofferma nell'area di una descrizione comandi.
ツール ヒントの場所でポインタが静止した場合に、ツール ヒント ウィンドウが表示されている時間の長さを決定します。
포인터가 도구 설명 영역 내에 고정되어 있는 경우 도구 설명 창이 표시되는 시간을 결정합니다.
Avgjør hvor lenge verktøytipsvinduet er synlig hvis pekeren holdes i et verktøytipsområde.
Określa czas widoczności etykietki narzędzia, gdy wskaźnik stoi nieruchomo wewnątrz obszaru etykietki.
Determina o período de tempo que a janela de dica de ferramenta permanece visível se o ponteiro estiver parado dentro de uma região de dica de ferramenta.
Determina o período de tempo que a janela da descrição permanece visível se o ponteiro estiver estacionário no interior de uma região de descrição.
Определяет длительность отображения подсказки при задержке курсора в области подсказки.
Determina el intervalo de tiempo que permanece visible la ventana de información sobre herramientas si se deja inmóvil el puntero dentro de una zona con información de este tipo.
Bestämmer hur lång tid knappbeskrivningsfönstret är synligt om pekaren är stilla i ett knappbeskrivningsområde.
İşaretçi bir araç ipucu bölgesinde sabit durduğunda, araç ipucu penceresinin görünür kalma süresini belirler.
确定当指针在工具提示区域内保持静止时,工具提示窗口保持可见的时间长度。
決定指標靜止於工具提示區域內時,工具提示視窗保持可見狀態的時間長度。
מתרחש בעת שהמשתמש לוחץ על לחצן עזרה.
Opstår, når brugeren klikker på knappen Hjælp.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de gebruiker op de knop Help klikt.
A Súgó gombra kattintáskor következik be.
Toteutuu, kun käyttäjä napsauttaa Ohje-painiketta.
Συμβαίνει όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί "Βοήθεια".
Tritt auf, wenn der Benutzer auf die Hilfeschaltfläche klickt.
ユーザーがヘルプ ボタンをクリックしたときに発生します。
Generato quando l'utente fa clic sul pulsante ?.
Se produit lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Aide.
Występuje, gdy użytkownik kliknie przycisk Pomoc.
[도움말] 단추를 클릭할 때 발생합니다.
Forekommer når brukeren klikker Hjelp-knappen.
Tiene lugar cuando el usuario hace clic en el botón Ayuda.
Kullanıcı Yardım düğmesini tıklattığında gerçekleşir.
Ocorre quando o usuário clica no botão Ajuda.
Ocorre quando o utilizador clica no botão 'Ajuda'.
Происходит, когда пользователь нажимает кнопку 'Справка'.
Inträffar när användaren klickar på hjälpknappen.
يحدث عندما ينقر المستخدم فوق الزر "تعليمات".
在用户单击“帮助”按钮时发生。
當使用者按一下 [說明] 按鈕時發生。
Vyvolá se v případě, že uživatel klepne na tlačítko Nápověda.
在用户单击“帮助”按钮时发生。
當使用者按一下 [說明] 按鈕時發生。
See catalog page for all messages.