The service
Messages on page
يحدث عند تحريك مؤشر الماوس فوق المكون.
Vyvolá se v případě, že dojde k přesunutí ukazatele myši.
Opstår, når musen flyttes.
當移動滑鼠時發生。
在移动鼠标时发生。
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de muis wordt verplaatst.
מתרחש בעת הזזת מצביע העכבר מעל הרכיב.
Az egér mozgatásakor következik be.
Tritt auf, wenn die Maus bewegt wird.
Se produit lorsque la souris est déplacée.
Toteutuu, kun hiirtä siirretään.
Συμβαίνει όταν ο δείκτης του ποντικιού μετακινηθεί πάνω από το στοιχείο.
Forekommer når musen flyttes.
マウス ポインタが移動したときに発生します。
Ocorre quando o rato é movido.
마우스를 이동할 때 발생합니다.
Występuje, gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty.
Ocorre quando o mouse é movido.
Происходит при перемещении указателя мыши.
Fare hareket ettiğinde gerçekleşir.
Inträffar när musen flyttas.
Generato quando si sposta il mouse.
Tiene lugar cuando se mueve el mouse.
鼠标指针移过组件时发生。
滑鼠指標移動經過元件時發生。
يحدث عند قيام المستخدم بالنقر فوق أحد الأزرار في ToolBar.
每当用户单击工具栏中的按钮时发生。
Opstår, når brugeren klikker på en knap i ToolBar.
每當使用者按下工具列 (ToolBar) 中的按鈕時發生。
Deze gebeurtenis treedt op als een gebruiker op een knop op de werkbalk klikt.
Vyvolá se vždy, když uživatel klepne na tlačítko na panelu nástrojů.
Συμβαίνει κάθε φορά που γίνεται κλικ από το χρήστη σε ένα κουμπί στο ToolBar.
מתרחש בעת לחיצה על לחצן בסרגל הכלים.
Se produit lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton du ToolBar.
Tritt auf, wenn der Benutzer auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klickt.
Toteutuu, kun käyttäjä napsauttaa ToolBar-ohjausobjektin painiketta.
ユーザーがツールバーのボタンをクリックしたときに発生します。
Występuje za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk w formancie ToolBar.
Generato quando l'utente fa clic su un pulsante del controllo ToolBar.
Akkor következik be, amikor a felhasználó a ToolBar egyik gombjára kattint.
Forekommer når en knapp på ToolBar klikkes av brukeren.
사용자가 도구 모음의 단추를 클릭할 때마다 발생합니다.
Ocorre sempre que um utilizador clica num botão na ToolBar.
Ocorre sempre que um botão em ToolBar é clicado pelo usuário.
Происходит при каждом нажатии кнопки на ToolBar с помощью мыши.
Tiene lugar cuando el usuario hace clic en un botón en la barra de herramientas.
Inträffar när användaren klickar på en knapp i ToolBar.
Araç Çubuğu'ndaki bir düğme kullanıcı tarafından her tıklatıldığında gerçekleşir.
每当用户单击 ToolBar 中的按钮时发生。
當使用者按下 ToolBar 中的按鈕時發生。
لا يمكن أن يكون هناك مالك لعناصر التحكم التي لا تنتمي إلى المستوى الأعلى.
非顶层控件不能具有所有者。
非最上層控制項不能有擁有人。
Ovládací prvky, které nejsou na nejvyšší úrovni, nemohou mít vlastníka.
Objekter, der ikke er på øverste niveau, kan ikke have en ejer.
Besturingselementen die niet op het hoogste niveau liggen, hebben geen eigenaar.
Sellaisilla ohjausobjekteilla ei voi olla omistajaa, jotka eivät ole ylimmän tason ohjausobjekteja.
Les contrôles qui ne sont pas de premier niveau ne peuvent pas avoir de propriétaire.
Steuerelemente, die sich nicht auf oberster Ebene befinden, können keinen Besitzer haben.
Μόνο τα στοιχεία ελέγχου που δεν είναι ανωτάτου επιπέδου μπορούν να έχουν κάτοχο.
רק לפקדים ברמה העליונה יכולים להיות בעלים.
Nem felső szintű vezérlőknek nem lehet tulajdonosa.
Solo i controlli di livello principale possono avere un proprietario.
トップ レベルでないコントロールがオーナーを持つことはできません。
최상위 컨트롤이 아니면 소유자를 가질 수 없습니다.
Kontroller som ikke er på øverste nivå, kan ikke ha en eier.
Formanty nie znajdujące się na najwyższym poziomie nie mogą mieć właściciela.
Os controles de nível não superior não podem ter um proprietário.
Os controlos que não sejam de nível superior não podem ter um proprietário.
Элементы управления не могут иметь владельцев, если не относятся к верхнему уровню.
Los controles que no sean de nivel superior no pueden tener propietario.
Kontroller som inte är på översta nivån får inte ha en ägare.
En üst düzey olmayan denetimlerin sahibi olamaz.
只有顶级控件才能有所有者。
只有最上層控制項可以有擁有人。
设置是否为带命令的组件显示命令窗口。
設定擁有命令的元件是否顯示命令視窗。
Určuje, zda bude pro součásti s příkazy zobrazen příkazový řádek.
Angiver, om kommandovinduet vises for komponenter med kommandoer.
Hiermee wordt ingesteld of het opdrachtvenster voor onderdelen met opdrachten wordt weergegeven.
Määrittää, näytetäänkö komentoikkuna komentoja sisältäville komponenteille.
Définit si la fenêtre de commandes est affichée pour les composants avec des commandes.
Legt fest, ob das Befehlsfenster für Komponenten mit Befehlen angezeigt wird.
Ορίζει εάν το παράθυρο εντολών θα εμφανίζεται για στοιχεία με εντολές.
מגדיר האם חלון הפקודות יוצג עבור רכיבים עם פקודות.
Meghatározza, hogy parancsokkal rendelkező komponensek esetén megjelenjen-e a parancsok ablaka.
Specifica se visualizzare la finestra dei comandi per i componenti dotati di comandi.
コマンドを含むコンポーネントのコマンド ウィンドウを表示するかどうかを設定します。
구성 요소에서 명령과 함께 명령 창이 표시되는지 여부를 설정합니다.
Angir om kommandovinduet vises for komponenter med kommandoer.
Określa, czy dla składników z poleceniami będzie wyświetlane okno poleceń.
Define se a janela de comandos será exibida para componentes com comandos.
Define se a janela de comandos será apresentada para componentes com comandos.
Определяет, должно ли для компонентов, использующих команды, отображаться окно команд
Establece si la ventana de comandos se mostrará para componentes con comandos.
Anger om kommandofönstret visas för komponenter med kommandon.
Komutları olan bileşenler için komut penceresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
تعيين ما إذا كان سيتم عرض إطار الأوامر للمكونات التي تتضمن أوامر.
设置是否为带命令的组件显示命令窗口。
設定擁有命令的元件是否顯示命令視窗。
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية RightToLeft.
在更改控件的 RightToLeft 属性的值时激发的事件
RightToLeft 屬性值在 Control 上變更時所引發的事件
Událost aktivovaná při změně hodnoty vlastnosti RightToLeft ovládacího prvku
Hændelse, der udløses, når værdien af egenskaben RightToLeft ændres i objektet
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van de eigenschap RightToLeft voor Control wordt gewijzigd
Tapahtuma toteutuu, kun ohjausobjektin RightToLeft-ominaisuuden arvo muuttuu.
Événement déclenché lorsque la valeur de la propriété RightToLeft du contrôle est modifiée
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn der Wert der RightToLeft-Eigenschaft auf Control geändert wird.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας RightToLeft.
מתרחש כאשר ערך המאפיין RightToLeft משתנה.
A vezérlő RightToLeft tulajdonságának megváltozásakor bekövetkező esemény.
Evento generato quando il valore della proprietà RightToLeft del controllo viene modificato
RightToLeft プロパティの値がコントロールで変更されたときに発生するイベントです。
Zdarzenie uruchamiane, gdy wartość właściwości RightToLeft w formancie zostanie zmieniona
RightToLeft 속성 값이 Control에서 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når verdien til RightToLeft-egenskapen endres på kontrollen.
Evento acionado quando o valor da propriedade RightToLeft é alterado no controle
Evento desencadeado quando o valor da propriedade RightToLeft é alterado em Control
Событие создается, когда в Control изменяется значение свойства RightToLeft
Evento que se desencadena cuando el valor de la propiedad RightToLeft se cambia a Control
Händelse som utlöses när värdet för RightToLeft-egenskapen ändras för Control
Denetimin RightToLeft özelliğinin değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay
RightToLeft 属性值更改时发生。
RightToLeft 屬性的值變更時發生。
يحدث عند تغير الحالة الممكّنة لعنصر التحكم.
在更改控件的启用状态时发生。
控制項的啟用狀態變更時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně stavu ovládacího prvku.
Opstår, når objektets aktiveringstilstand ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de status van het besturingselement wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun ohjausobjektin Enabled-tila muuttuu.
Se produit lorsque l'état activé du contrôle change.
Tritt auf, wenn sich der Aktivierungsstatus des Steuerelements ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάζει η κατάσταση ενεργοποίησης του στοιχείου ελέγχου.
מתרחש בעת שינוי המצב הזמין של הפקד.
A vezérlő engedélyezési állapotának megváltozásakor következik be.
Generato quando lo stato di attivazione del controllo viene modificato.
コントロールの有効状態が変わったときに発生します。
컨트롤의 활성화 상태가 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når kontrollens aktiveringsstatus endres.
Występuje, gdy zostanie zmieniony włączony stan formantu.
Ocorre quando o estado de ativação do controle é alterado.
Ocorre quando o estado activo do controlo é alterado.
Происходит, когда изменяется включенное состояние этого элемента управления.
Tiene lugar cuando cambia el estado de habilitación del control.
Inträffar när kontrollens aktiverade tillstånd ändras.
Denetimin etkin durumu değiştiğinde gerçekleşir.
在更改控件的启用状态时发生。
控制項的啟用狀態變更時發生。
يؤدي إلى استرداد عنصر القائمة الذي يحتوي على قائمة من الإطارات التابعة الخاصة بـ MDI.
检索包含 MDI 子窗口列表的菜单项。
擷取包含 MDI 子視窗清單的功能表項目。
Načte položku nabídky obsahující seznam podřízených oken MDI.
Henter det menuelement, der indeholder en liste over underordnede MDI-vinduer.
Hiermee wordt het menu-item opgehaald dat een lijst met onderliggende MDI-vensters bevat.
Noutaa valikkokohteen, joka sisältää MDI-ali-ikkunoiden luettelon.
Extrait l'élément de menu qui contient une liste des fenêtres enfants MDI.
Fragt das Menüelement ab, das ein Liste von untergeordneten MDI-Fenstern enthält.
Ανακτά το στοιχείο μενού που περιέχει μια λίστα παραθύρων θυγατρικών στοιχείων MDI.
אחזור פריט התפריט המכיל רשימה של חלונות צאצא מסוג MDI.
Megadja az MDI-gyermekablakok listáját tartalmazó menüelemet.
Recupera la voce di menu che contiene un elenco di finestre figlio MDI.
MDI 子ウィンドウのリストを含むメニュー項目を取得します。
MDI 자식 창 목록을 포함하는 메뉴 항목을 검색합니다.
Henter menyelementet som inneholder en liste over underordnede MDI-vinduer.
Pobiera element menu zawierający listę okien podrzędnych MDI.
Recupera o item de menu que contém uma lista de janelas filho MDI.
Obtém o item de menu que contém uma lista de janelas subordinadas MDI.
Извлекает элемент меню, который содержит список дочерних MDI-окон.
Recupera el elemento de menú que contiene una lista de ventanas secundarias MDI.
Hämtar det menyelement som innehåller en lista över MDI-underordnade fönster.
MDI alt pencereleri listesi içeren menü öğesini alır.
检索包含 MDI 子窗口列表的菜单项。
擷取包含 MDI 子視窗清單的功能表項目。
Steuert, ob der Benutzer zum Bestätigen aufgefordert wird, bevor eine neue Datei erstellt wird. Nur zutreffend, wenn "ValidateNames" True ist.
קביעה אם להציג בקשה למשתמש לפני יצירת קובץ חדש. הדבר ישים רק אם 'ValidateNames' מוגדר כ- True.
Ελέγχει εάν θα ερωτάται ή όχι ο χρήστης όταν πρόκειται να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο. Εφαρμόζεται μόνο αν το 'ValidateNames' έχει τιμή true.
Hiermee wordt bepaald of de gebruiker een melding te zien krijgt als er een nieuw bestand wordt gemaakt. Alleen van toepassing als ValidateNames op waar is ingesteld.
Contrôle si l'utilisateur doit confirmer la création d'un nouveau fichier. Applicable uniquement si 'ValidateNames' a la valeur true.
Meghatározza, hogy a rendszer rákérdezzen-e az új fájlok létrehozására. Értéke csak akkor fontos, ha ValidateNames értéke TRUE.
Angiver, om brugeren skal spørges, når der er ved at blive oprettet en ny fil. Anvendes kun, hvis 'ValidateNames' er indstillet til 'true'.
Määrittää, näytetäänkö käyttäjälle kehote uuden tiedoston luonnin yhteydessä. Tämä on käytettävissä vain, jos ValidateNames-määritys on tosi.
Determina se visualizzare una richiesta all'utente al momento della creazione di un nuovo file. Applicabile solo se 'ValidateNames' è impostato su true.
Określa, czy wyświetlać monit, gdy ma zostać utworzony nowy plik. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy element 'ValidateNames' ma wartość True (prawda).
Controla se o usuário deve ou não ser avisado quando um novo arquivo estiver prestes a ser criado. Só é aplicável se 'ValidateNames' estiver definido como true.
Controla se deve solicitar o utilizador quando um novo ficheiro estiver para ser criado. É apenas aplicável se 'ValidateNames' estiver definido como true.
新しいファイルを作成しようとしているときに、ユーザーに確認メッセージを表示するかどうかを設定します。'validateNames' が true に設定されているときのみ有効です。
Kontrollerer om brukeren skal bli varslet eller ikke når en ny fil er i ferd med å bli opprettet. Dette er bare mulig hvis ValidateNames er satt til True.
새 파일을 만들려고 할 때 사용자에게 프롬프트를 표시할지 여부를 제어합니다. 'ValidateNames'를 true로 설정한 경우에만 적용됩니다.
Определяет, получает ли пользователь запрос перед созданием нового файла. Действует только в том случае, если 'ValidateNames' имеет значение 'true' (истина).
Controla si se debe avisar al usuario cuando se va a crear un nuevo archivo. Sólo es aplicable si 'ValidateNames' está establecida en true.
Anger om användaren meddelas eller inte när en ny fil ska skapas. Detta kan endast användas om ValidateNames har angetts till True.
Yeni bir dosya oluşturulmak üzere olduğunda kullanıcıya sorulup sorulmayacağını denetler. Bu yalnızca 'ValidateNames' True olarak ayarlanmışsa geçerlidir.
تحديد ما إذا كان سيتم إعلام المستخدم، عندما يكون هناك ملف جديد على وشك الإنشاء، أم لا. ويكون ذلك قابلاً للتطبيق فقط عند تعيين 'ValidateNames' على true.
控制在将要创建新文件时是否提示用户。它只有在“ValidateNames”设置为真时才适用。
控制在建立新檔案時是否要提示使用者。只有當 'ValidateNames' 設定為 True 時才能發生作用。
Určuje, zda se při vytváření nového souboru zobrazí výzva uživateli. Použije se pouze v případě, že je vlastnost ValidateNames nastavena na hodnotu True.
控制在将要创建新文件时是否提示用户。仅在“ValidateNames”设置为 true 时才适用。
控制在建立新檔案時是否要提示使用者。只有當 'ValidateNames' 設定為 true 時才適用。
مستطيل فارغ لحدود الرمز عند إضافة تلميح الأداة.
当添加工具提示时,图标边界矩形为空。
加入工具提示時,圖示框線為 Null 方框。
Při přidání popisu tlačítka jsou hranice ikony tvořeny prázdným obdélníkem.
null-rektangel for ikongrænser, når der tilføjes værktøjstip.
null-rechthoek voor pictogramgrenzen bij het toevoegen van knopinfo.
tyhjä kuvakkeen kehys lisättäessä työkaluvihjettä.
rectangle null pour les limites d'icône lors de l'ajout d'une info-bulle.
Nullrechteck für Symbolbegrenzungen beim Hinzufügen der QuickInfo.
Ορθογώνιο null για όρια εικονιδίου κατά την προσθήκη συμβουλής εργαλείου.
מלבן null עבור גבולות הסמל בעת הוספת תיאור כלי.
NULL téglalap az ikon határainak eszközleírás felvételekor.
Rettangolo null per i limiti dell'icona durante l'aggiunta della descrizione comandi.
ツール ヒントを追加する場合に作成されるアイコンの境界線の Null 四角形です。
도구 설명을 추가할 때 사용하는 아이콘 범위의 null 사각형입니다.
ingen rektangler for ikongrenser når du legger til verktøytips.
zerowy prostokąt obramowania ikony podczas dodawania etykiety.
Retângulo nulo para limites do ícone ao adicionar dica de ferramenta.
rectângulo nulo para limites de ícone quando adicionar uma descrição.
неопределенный прямоугольник для границ значка при добавлении подсказки.
rectángulo nulo para los límites del icono al agregar la información sobre herramientas.
Rektangeln för ikongränserna var null när knappbeskrivningen lades till.
araç ipucu eklerken simge sınırlarını belirten dikdörtgen null.
当添加工具提示时,图标边界矩形为空。
加入工具提示時,圖示框線為 null 方框。
Contrôle si une erreur doit être signalée si la police sélectionnée n'existe pas.
Steuert, ob ein Fehler gemeldet wird, wenn eine ausgewählte Schriftart nicht vorhanden ist.
Määrittää, raportoidaanko virhe, jos valittua fonttia ei ole olemassa.
Hiermee wordt bepaald of er een fout moet worden gemeld als het geselecteerde lettertype niet bestaat.
קביעה האם יש לדווח על שגיאה אם הגופן שנבחר לא קיים.
Определяет, появляется ли сообщение об ошибке, если выбранный шрифт не существует.
선택한 글꼴이 없는 경우 오류를 보고할지 여부를 제어합니다.
Określa, czy zgłaszać błąd, gdy wybrana czcionka nie istnieje.
Controla si se informa de un error en el caso de que no exista la fuente seleccionada.
Meghatározza, hogy megjelenjen-e hibaüzenet, ha nem létezik a kijelölt betűtípus.
Ελέγχει αν θα αναφέρεται σφάλμα όταν δεν υπάρχει η επιλεγμένη γραμματοσειρά.
選択したフォントが存在しなかった場合に、エラーを発生させるかどうかを設定します。
Determina se segnalare un errore nel caso in cui il tipo di carattere non esiste.
Kontrollerer om en feil skal rapporteres hvis den merkede skrifttypen ikke finnes.
Anger om ett fel ska rapporteras om det markerade teckensnittet inte finns.
Seçili yazı tipi bulunamadığında hata bildirilip bildirilmeyeceğini denetler.
Controla se um erro deve ser relatado se a fonte selecionada não existir.
Controla se deve apresentar um erro se o tipo de letra seleccionado não existir.
التحكم فيما إذا كان سيتم إرسال تقرير عن الخطأ إذا كان الخط المحدد غير موجود أم لا.
控制当选定字体不存在时是否报告错误。
控制如果選取的字型不存在時,是否報告錯誤。
Určuje, zda má být hlášena chyba, pokud vybrané písmo neexistuje.
Angiver, om der skal rapporteres en fejl, hvis den markerede skrifttype ikke findes.
控制当选定字体不存在时是否报告错误。
控制如果選取的字型不存在時,是否報告錯誤。
See catalog page for all messages.