The service
Messages on page
固定高度主控描繪清單方塊中項目的高度,使用像素為單位。
Výška položek překreslovaného seznamu pevné výšky v pixelech.
Højden i pixel af elementer på en OwnerDraw-liste med fast højde.
De hoogte in pixels van items in een door de eigenaar getekende keuzelijst met vaste hoogte.
Kuvapisteinä ilmaistu kohteiden korkeus käyttäjän piirtämässä luetteloruudussa.
La hauteur en pixels des éléments dans une zone de liste de hauteur fixe owner-draw.
Die Pixelhöhe von Elementen in einem vom Benutzer gezeichneten Listenfeld, dessen Höhe festgelegt ist.
Το ύψος, σε pixel, των στοιχείων σε ένα σταθερού ύψους πλαίσιο λίστας σχεδιασμένο από τον κάτοχο.
הגובה, בפיקסלים, של פריטים בתיבת רשימה בעלת גובה קבוע מסוג owner-draw.
A rögzített magasságú, felhasználó által rajzolható lista elemeinek magassága pixelekben.
L'altezza in pixel delle voci di una casella di riepilogo ad altezza fissa creata dal proprietario.
高さ固定のオーナー描画リスト ボックス内の項目のピクセルでの高さです。
고정 높이 소유자 그리기 목록 상자의 항목 높이(픽셀)입니다.
Høyden, i piksler, til elementer i en eiertegnet listeboks med fast høyde.
Wysokość w pikselach elementów w polu listy o stałej wysokości tworzonym przez właściciela.
A altura, em pixels, dos itens em uma caixa de listagem de altura fixa e criada pelo proprietário.
A altura, em pixels, de itens numa caixa de listagem desenhada pelo proprietário com uma altura fixa.
Высота элементов (в точках) в отображаемом владельцем списке фиксированной высоты.
Alto de los elementos (en píxeles) de un cuadro de lista de alto fijo y dibujado por el propietario.
Höjden i bildpunkter för element i en användardefinierad listruta med fast höjd.
Sabit yükseklikli kullanıcı tarafından çizilen liste kutusundaki öğelerin yüksekliği (piksel cinsinden).
ارتفاع العناصر بالبكسل في مربع قائمة Owner-Draw له ارتفاع ثابت.
高度固定的所有者描述列表框中项的高度(以像素为单位)。
高度固定的所有者描述列表框中项的高度(以像素为单位)。
固定高度主控描繪清單方塊中項目的高度,以像素為單位。
يحدث عند اقتراب طي إحدى العُقد.
在将要折叠节点时发生。
當即將摺疊節點時發生。
Vyvolá se v případě, že uzel bude sbalen.
Opstår, når en node er ved at blive skjult.
Deze gebeurtenis treedt op als een knooppunt wordt samengevouwen.
Toteutuu, kun solmua kutistetaan.
Se produit lorsqu'un noeud va être réduit.
Tritt auf, wenn ein Knoten reduziert wird.
Συμβαίνει όταν ένας κόμβος πρόκειται να συμπτυχθεί.
מתרחש כאשר משתמש עומד לכווץ צומת.
A csomópont összecsukása előtt következik be.
Generato quando un nodo sta per essere compresso.
ノードを縮小しようとしているときに発生します。
노드가 축소되기 전에 발생합니다.
Forekommer når en node skal til å skjules.
Występuje, gdy węzeł ma zostać zwinięty.
Ocorre quando um nó está prestes a ser recolhido.
Ocorre quando um nó vai ser fechado.
Происходит непосредственно перед сворачиванием узла.
Tiene lugar cuando un nodo se va a contraer.
Inträffar när en nod ska komprimeras.
Düğüm daraltılmak üzere olduğunda gerçekleşir.
在将要折叠节点时发生。
當即將摺疊節點時發生。
جزء من النص في التسمية التوضيحية يتم عرضه كارتباط تشعبي.
标签中要呈现为超级链接的文本部分。
將標籤中的部分文字呈現為超連結。
Část textu popisku, který má být vykreslen jako hypertextový odkaz.
Den portion af etikettens tekst, der skal gengives som et hyperlink.
Hyperlinkkinä toimiva tekstin osa.
Gedeelte van de tekst in het label dat moet worden weergegeven als hyperlink.
Teil des Textes in einem Feld, der als Verknüpfung dargestellt werden soll.
Część tekstu w etykiecie realizowana jako hiperłącze.
A címke szövegének az a része, amely hivatkozásként jelenik meg.
Parte do texto na etiqueta a apresentar como uma hiperligação.
ハイパーリンクとして表示するラベル内のテキストの一部です。
Partie du texte dans l'étiquette correspondant au lien hypertexte.
Часть текста в подписи, которая должна отображаться как гиперссылка.
חלק מהטקסט בתווית שישמש כהיפר-קישור.
Το τμήμα του κειμένου της ετικέτας που θα αποδοθεί ως υπερ-σύνδεση.
레이블에서 하이퍼링크로 렌더링할 텍스트 부분입니다.
A parte do texto no rótulo a ser processada como um hiperlink.
Parte del texto de la etiqueta que se procesa como un hipervínculo.
Del av teksten i etiketten som skal gjengis som hyperkobling.
Etiketteki metnin köprü olarak işlenecek kısmı.
Den del av texten i etiketten som ska återges som en hyperlänk.
Parte del testo dell'etichetta da rappresentare come un collegamento ipertestuale.
标签中要呈现为超链接的文本部分。
將標籤中的部分文字呈現為超連結。
Hendelsen starter når verdien til BackColor-egenskapen endres på kontrollen.
A vezérlő BackColor tulajdonságának megváltozásakor bekövetkező esemény.
Zdarzenie uruchamiane, gdy wartość właściwości BackColor w formancie zostanie zmieniona
Evento generato quando il valore della proprietà BackColor del controllo viene modificato
Evento que se desencadena cuando el valor de la propiedad BackColor se cambia a Control
Evento desencadeado quando o valor da propriedade BackColor é alterado em Control
BackColor 속성 값이 Control에서 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Событие создается, когда в Control изменяется значение свойства BackColor
تشغيل الحدث عند تغير قيمة الخاصية BackColor في عنصر التحكم.
BackColor 屬性值在 Control 上變更時所引發的事件
在更改控件的 BackColor 属性的值时激发的事件
Händelse som utlöses när värdet för BackColor-egenskapen ändras för Control
BackColor プロパティの値がコントロール で変更されたときに発生するイベントです。
Evento acionado quando o valor da propriedade BackColor é alterado no controle
Denetimin BackColor özelliğinin değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay
Événement déclenché lorsque la valeur de la propriété BackColor du contrôle est modifiée
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van de eigenschap BackColor voor Control wordt gewijzigd
Událost aktivovaná při změně hodnoty vlastnosti BackColor ovládacího prvku
Συμβάν που προκαλείται όταν η τιμή της ιδιότητας BackColor αλλάξει στο Control.
Hændelse, der udløses, når værdien af egenskaben BackColor ændres i objektet
אירוע המופעל בעת שינוי ערך המאפיין BackColor בפקד.
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn der Wert der BackColor-Eigenschaft auf Control geändert wird.
Tapahtuma toteutuu, kun ohjausobjektin BackColor-ominaisuuden arvo muuttuu.
在控件的 BackColor 属性值更改时引发的事件。
BackColor 屬性值在 Control 上變更時引發的事件。
Δείχνει εάν το μηνιαίο ημερολόγιο θα εμφανίζει τη σημερινή ημερομηνία στο κάτω μέρος του στοιχείου ελέγχου.
Ilmaisee, näytetäänkö kuukausikalenterissa kuluva päivämäärä ohjausobjektin alaosassa.
Indique si le contrôle month calendar affiche la date "aujourd'hui" en bas du contrôle.
月表示カレンダー コントロールが "今日" の日付をコントロールの下部に表示するかどうかを示します。
MonthCalendar 컨트롤에서 컨트롤 아래쪽에 "오늘" 날짜를 표시할지 여부를 나타냅니다.
ציון האם פקח לוח שנה של חודשים יציג את התאריך של "היום" בחלקו התחתון של הפקד.
Angir om månedskalenderkontrollen viser dagens dato nederst på kontrollen.
Meghatározza, hogy a havinaptár-vezérlő megjelenítse-e az aktuális napot a vezérlő alján.
Indica se il controllo di calendario mensile visualizzerà la data odierna nella parte inferiore del controllo.
Indica si el control de calendario mensual muestra la fecha "hoy" en la parte inferior del control.
Indica se o controle de calendário mensal exibirá a data de "hoje" na parte inferior do controle.
Indica se o controlo de calendário mensal vai apresentar a data "hoje" na parte inferior do controlo.
Указывает, отображается ли текущая дата в элементе управления 'календарь на месяц' в нижней части данного элемента управления.
Wskazuje, czy w formancie kalendarza miesięcznego bieżąca data będzie wyświetlana u dołu formantu.
Anger om månadskalenderkontrollen visar dagens datum längst ned i kontrollen.
Aylık takvim denetiminin "bugünün" tarihini denetimin altında görüntüleyip görüntülemeyeceğini gösterir.
Zeigt an, ob das Monatskalender-Steuerelement das "today"-Datum unten im Steuerelement anzeigt.
الإشارة إلى ما إذا كان عنصر تحكم تقويم الشهر سيعرض تاريخ "اليوم" في أسفل عنصر التحكم.
指示月历控件是否将在控件的底部显示“今天”日期。
Angiver, om månedskalenderobjektet viser dags dato i bunden af objektet.
Určuje, zda bude v ovládacím prvku měsíční kalendář dnešní datum zobrazeno v dolní části.
Hiermee wordt aangegeven of het besturingselement van de maandkalender de huidige datum onder aan het besturingselement weergeeft.
表示月曆控制項是否會在控制項的底部顯示 "今天" 的日期。
指示月历控件是否将在控件的底部显示“今天”日期。
表示月曆控制項是否會在控制項的底部顯示 "今天" 的日期。
الإشارة إلى ما إذا كانت الارتباطات بالجداول الفرعية معروضة أم لا.
Hiermee geeft u aan welke koppelingen worden weergegeven en in welke context.
Určuje, které odkazy jsou zobrazeny a v jakém kontextu.
指定顯示哪些連結及屬於哪些內容。
Spécifie les liaisons qui s'affichent et dans quel contexte.
指定要显示的链接以及链接显示时所在的上下文。
Määrittää, mitkä linkit näkyvät ja missä kontekstissa.
Angiver, hvilke kæder der vises i en given sammenhæng.
קביעה אם הקישורים לטבלאות הצאצאים מוצגים.
Gibt an, welche Verknüpfungen angezeigt werden und in welchem Kontext.
Δηλώνει εάν εμφανίζονται συνδέσεις σε θυγατρικούς πίνακες.
Meghatározza, hogy mely hivatkozások, és milyen környezetben jelenjenek meg.
Specifica quali collegamenti visualizzare in un determinato contesto.
どのリンクがどのコンテキストで表示されるかを指定します。
표시할 링크와 해당 컨텍스트를 지정합니다.
Angir hvilke koblinger som vises, og i hvilken kontekst.
Określa, które łącza są widoczne i w jakim kontekście.
Especifica os vínculos a serem mostrados e em que contexto.
Especifica as ligações apresentadas e em que contexto.
Задает, какие ссылки и в каком контексте отображаются.
Especifica qué vínculos se muestran y en qué contexto.
Anger vilka länkar som visas och i vilken kontext.
Hangi bağlantıların hangi bağlamda gösterildiğini belirtir.
指示是否显示到子表的链接。
表示是否顯示子資料表的連結。
حدث خطأ أثناء محاولة تعيين منطقة الإطار لعميل MDI.
试图设置 MDI 客户端的窗口区域时出错。
當嘗試設定 MDI 用戶端的視窗區域時,發生錯誤。
Při pokusu o nastavení oblasti okna pro klienta MDI došlo k chybě.
Der opstod en fejl under forsøg på at angive vinduesområdet for MDI-klienten.
Virhe yritettäessä määrittää MDI-asiakkaan ikkunan aluetta.
Une erreur s'est produite lors de la définition d'une région de fenêtre pour le client MDI.
Ein Fehler ist bei dem Versuch aufgetreten, die Fensterregion für den MDI-Client festzulegen.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια ορισμού της περιοχής παραθύρου για το πρόγραμμα-πελάτη MDI.
Hiba történt az MDI-ügyfél ablakrégiójának beállításakor.
Errore durante il tentativo di impostare l'area della finestra del client MDI.
MDI クライアントのウィンドウ領域を設定しようとしてエラーが発生しました。
Det oppstod en feil under forsøk på å angi vindusregion for MDI-klienten.
Wystąpił błąd podczas próby ustawienia obszaru okna dla klienta MDI.
Erro ao tentar definir a região da janela para o cliente MDI.
Erro ao tentar definir a região da janela para o cliente MDI.
Ошибка при попытке задать область окна для клиента MDI.
Error al intentar establecer la región de la ventana para el cliente MDI.
Ett fel inträffade vid försök att ange fönsterområdet för MDI-klienten.
MDI İstemcisi için pencere alanı ayarlanmaya çalışılırken hata oluştu.
尝试设置 MDI 客户端的窗口区域时发生错误。
當嘗試設定 MDI 用戶端的視窗區域時,發生錯誤。
Er is een fout opgetreden tijdens een poging het vensterbereik voor de MDI-client in te stellen.
אירעה שגיאה בעת ניסיון להגדיר את אזור החלון עבור MDI Client.
MDI 클라이언트에 사용할 창 영역을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
Käynnistyy, kun otsikossa olevaa linssiä napsautetaan ylemmän tason solujen näyttämiseksi tai piilottamiseksi.
De gebeurtenis treedt op wanneer er op de lens in het bijschrift wordt geklikt om het gedeelte met de bovenliggende rijen weer te geven of te verbergen.
Vyvolá se v případě, že uživatel klepnutím na ikonu čoček v pruhu titulku požaduje zobrazení nebo skrytí oblasti nadřazených řádků.
Wird ausgelöst, wenn die Linse in der Beschriftung geklickt wird, um den Bereich übergeordneter Zeilen anzuzeigen oder auszublenden.
Udløses, når der klikkes på linsen i titlen for at vise eller skjule området med overordnede rækker.
Συμβαίνει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο "εμφάνιση/απόκρυψη γονικών γραμμών".
Akkor következik be, amikor a felhasználó a fejléc nagyító ábrájára kattint a szülősorok területének megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.
Se déclenche suite à un clic sur la loupe dans la légende pour afficher ou masquer la zone de lignes parentes.
מתרחש כאשר המשתמש לוחץ על סמל "הצג/הסתר שורות אב".
Starter når linsen i bildeteksten klikkes for å vise eller skjule området til de overordnede radene.
Uruchamiany, gdy lupa w obszarze podpisu zostanie kliknięta w celu pokazania lub ukrycia obszaru wierszy nadrzędnych.
Acionado quando a lente, na legenda, é clicada para mostrar ou ocultar a área de linhas pai.
Desencadeia-se quando se clica na lupa na legenda para mostrar ou ocultar a área de linhas principais.
Generato quando si fa clic sulla lente posta nel titolo per mostrare o nascondere l'area delle righe padre.
親の行領域を表示するか、非表示にするために、キャプションのレンズをクリックしたときに発生します。
캡션에서 렌즈를 클릭하여 부모 행 영역을 표시하거나 숨길 때 발생합니다.
Происходит при выборе лупы в заголовке для отображения или скрытия области родительских строк.
Se desencadena cuando se hace clic en la lupa del título para mostrar u ocultar el área de filas primarias.
Utlöses när användaren klickar på linsen i rubriken för att visa eller dölja området med de överordnade raderna.
Üst satırlar alanını göstermek veya gizlemek için başlıktaki mercek tıklatıldığında harekete geçer.
يحدث عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق رمز "إظهار/إخفاء الصفوف الأصلية".
在单击标题中的透镜以显示或隐藏父行区域时激发。
當按一下標題中的透鏡控制以顯示或隱藏資料列區域時發生。
在用户单击“显示/隐藏父行”图标时发生。
使用者按一下 [顯示/隱藏父資料列] 圖示時發生。
يحدث عند تحديد عنصر القائمة.
在选择菜单项时发生。
當選取功能表項目時發生。
Vyvolá se v případě, že je vybrána položka nabídky.
Opstår, når menuelementet markeres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer het menu-item wordt geselecteerd.
Toteutuu, kun valikon kohde valitaan.
מתרחש בעת בחירת פריט התפריט.
Forekommer når menyelementet er merket.
A menüelem kiválasztásakor következik be.
Συμβαίνει όταν επιλεγεί το στοιχείο μενού.
Występuje, gdy zostanie zaznaczony element menu.
Se produit lorsque l'élément de menu est sélectionné.
Tiene lugar cuando se selecciona el elemento de menú.
メニュー項目が選択されたときに発生します。
Происходит, когда выбирается элемент меню.
Ocorre quando o item de menu é selecionado.
Tritt auf, wenn das Menüelement ausgewählt ist.
Generato quando la voce di menu viene selezionata.
Inträffar när menyelementet markeras.
Menü öğesi seçildiğinde gerçekleşir.
Ocorre quando o item de menu é seleccionado.
메뉴 항목을 선택할 때 발생합니다.
在选中菜单项时发生。
當選取功能表項目時發生。
Nelze načíst data z ovládacího prvku DataGrid, který není vázán k objektu DataTable.
Kan geen gegevens lezen van een DataGrid dat niet is gebonden aan een DataTable.
Les données ne peuvent pas être lues à partir d'un DataGrid qui n'est pas lié à un DataTable.
Tietojen lukeminen ei onnistu DataGrid-ohjausobjektista, jota ei ole sidottu DataTable-ohjausobjektiin.
Daten können nicht von einem DataGrid gelesen werden, die nicht an eine DataTable gebunden sind.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση δεδομένων από ένα DataGrid που δεν έχει συνδεθεί με ένα DataTable.
אין אפשרות לקרוא נתונים מ- DataGrid שאינו מאוגד אל DataTable.
Der kan ikke læses data fra et DataGrid-objekt, som ikke er bundet til et DataTable-objekt.
无法从未绑定到 DataTable 的 DataGrid 中读取数据。
يتعذر قراءة البيانات من DataGrid غير المرتبطة بـ DataTable.
無法讀取未繫結至 DataTable 的 DataGrid 的資料。
Nem lehet olvasni olyan DataGrid objektumból, amely nincs kötve DataTable objektumhoz.
Det går inte att läsa data från DataGrid som inte har bundits till DataTable.
Nie można odczytać danych z elementu DataGrid nie związanego z elementem DataTable.
Impossibile leggere dati da un DataGrid non associato a un DataTable.
Não é possível ler dados a partir de um DataGrid que não esteja ligado a uma DataTable.
Kan ikke lese data fra en DataGrid som ikke er bundet til en DataTable.
DataTable에 바인딩되지 않은 DataGrid에서 데이터를 읽을 수 없습니다.
Невозможно считать данные из DataGrid, не имеющего привязки к DataTable.
DataTable に連結されていない DataGrid からデータを読み取ることができません。
Bir DataTable'a bağlı olmayan DataGrid'den veri okunamaz.
No se pueden leer los datos de DataGrid que no están enlazados a DataTable.
Os dados não podem ser lidos de um DataGrid que não está ligado a um DataTable.
无法从未绑定到 DataTable 的 DataGrid 中读取数据。
無法讀取未繫結至 DataTable 的 DataGrid 的資料。
See catalog page for all messages.