The service
Messages on page
يشير إلى لون خلفية الصفوف المتبادلة المستخدم للحصول على مظهر مسطح.
指示帐目型外观交替行的背景色。
表示 Ledger 外觀替換資料列的背景色彩。
Určuje barvu pozadí střídavých řádků pro vzhled účetní knihy.
Angiver baggrundsfarven for skiftende rækker ved Ledger-format.
Hiermee wordt de achtergrondkleur aangegeven van afwisselende rijen voor een grootboekvormgeving.
Ilmaisee Ledger-ulkoasun vuorottelevien rivien taustavärin.
Indique la couleur d'arrière-plan des lignes en alternance pour obtenir une apparence livre comptable.
Gibt die Hintergrundfarbe für abwechselnde Zeilen an (Ledger-Darstellung).
Δείχνει το χρώμα φόντου των εναλλασσόμενων γραμμών για εμφάνιση λογιστικού φύλλου.
ציון צבע הרקע של שורות מתחלפות לקבלת מראה של יומן.
Meghatározza, hogy a sorok váltakozó háttérszínnel jelenjenek-e meg könyvelői kinézethez.
Indica il colore di sfondo a righe alterne per ottenere l'effetto registro.
帳簿の表示方法で、交互に色が変更される列の背景色を示します。
장부 형식의 화면 표시에서 교대로 반복되는 행의 배경색을 나타냅니다.
Angir bakgrunnsfargen på skiftende rader for et protokollutseende.
Określa kolor tła przemiennych wierszy nadających wygląd księgi rachunkowej.
Indica a cor de plano de fundo das linhas alternadas para obter uma aparência de livro razão.
Indica a cor de fundo de linhas alternadas para um aspecto de livro comercial.
Указывает цвет фона чередующихся строк для оформления разными цветами.
Indica el color de fondo de las filas alternas para una apariencia a doble carta.
Anger bakgrundsfärgen för alternerande rader som ger ett liggarutseende.
Büyük defter görünümü için değişik satırların arka plan rengini gösterir.
指示帐目型外观交替行的背景色。
表示 Ledger 外觀替換資料列的背景色彩。
Bindingsbeheer voor het containerbesturingselement. Hiermee worden alle bindingen van onderliggende besturingselementen met lijsten beheerd.
Η διαχείριση συνδέσεων για το στοιχείο ελέγχου κοντέινερ. Διαχειρίζεται όλες τις συνδέσεις των θυγατρικών στοιχείων ελέγχου με λίστες.
Säilöohjausobjektin sidosten hallinta. Tämä hallitsee kaikkia aliobjektien luettelosidoksia.
Le gestionnaire de liaisons pour le contrôle conteneur. Il gère toutes les liaisons des contrôles enfants avec les listes.
מנהל האיגוד של פקד הגורם המכיל. ניהול כל האיגודים של פקדי צאצא אל רשימות.
Der Bindungs-Manager für das Container-Steuerelement. Verwaltet alle Bindungen untergeordneter Steuerelemente mit Listen.
A tárolóvezérlő kötéskezelője. A listák gyermekvezérlőinek összes kötését kezeli.
컨테이너 컨트롤의 바인딩 관리자이며, 자식 컨트롤의 모든 바인딩을 목록으로 관리합니다.
O gerenciador de ligação para o controle de recipiente. Ele gerencia todas as ligações de controles filho a listas.
Диспетчер привязок для вмещающего элемента управления. Он управляет всеми привязками дочерних элементов управления к спискам.
Bindingsbehandling for beholderkontrollen. Denne behandler alle underordnede kontroller til lister.
Gestore associazioni per il controllo contenitore. Gestisce tutte le associazioni dei controlli figlio agli elenchi.
コンテナ コントロールの連結マネージャです。子コントロールのリストへのすべての連結を管理します。
Menedżer powiązań dla formantu kontenera. Służy do zarządzania wszystkimi powiązaniami formantów podrzędnych z listami.
O gestor de ligações para o controlo do contentor. Gere todas as ligações de controlos subordinados em listas.
Administrador de enlace para el control contenedor. Gestiona todos los enlaces de los controles secundarios de las listas.
إدارة الربط لعنصر تحكم الحاوية. تقوم بإدارة كل عمليات الربط لعناصر التحكم التابعة بالقوائم.
容器控件的绑定管理器。它管理子控件到列表的所有绑定。
容器控制項的繫結管理員。管理所有子控制項至清單的繫結。
Správce vazeb pro ovládací prvek kontejner. Tento správce spravuje všechny vazby podřízených ovládacích prvků k seznamům.
Bindingsstyring for objektbeholderen. Forvalter alle bindinger til lister for alle underordnede objekter.
Bindningshanteraren för behållarkontrollen. Denna hanterar alla bindningar för kontroller som är underordnade listor.
Kapsayıcı denetimi için bağlantı yöneticisi. Bu, listeye yapılan tüm alt bağlantıları yönetir.
容器控件的绑定管理器,用于管理子控件到列表的所有绑定。
容器控制項的繫結管理員。管理所有子控制項至清單的繫結。
الإشارة إلى ما إذا كان زر الاختيار محددًا أم لا.
指示单选按钮是否已选中。
表示是否選取選項按鈕。
Určuje, zda přepínač je nebo není vybrán.
Angiver, om alternativknappen er markeret eller ej.
Hiermee wordt aangegeven of het keuzerondje is ingeschakeld of niet.
Ilmaisee, onko valintanappi valittuna vai ei.
Indique si la case d'option est activée ou non.
Gibt an, ob das Optionsfeld markiert ist.
Δείχνει εάν το κουμπί επιλογής είναι σημειωμένο ή όχι.
ציון האם לחצן האפשרויות מסומן או לא.
Meghatározza, hogy be van-e jelölve a választógomb.
Indica se il pulsante di opzione è selezionato.
オプション ボタンがオンなっているかどうかを示します。
라디오 단추의 선택 상태를 나타냅니다.
Angir om det er merket av for alternativknappen eller ikke.
Wskazuje, czy przycisk radiowy jest zaznaczony, czy nie.
Indica se o botão de opção está ou não selecionado.
Indica se o botão de opção está ou não seleccionado.
Указывает состояние переключателя.
Indica si el botón de opción está activado o no.
Anger om alternativknappen är markerad eller inte.
Radyo düğmesinin işaretli olup olmadığını gösterir.
指示单选按钮是否已选中。
表示是否選取選項按鈕。
Det ønskede antal byte kunne ikke skrives til den underliggende IStream-implementering.
Impossible d'écrire le nombre d'octets demandés dans l'implémentation IStream sous-jacente.
Die angeforderte Anzahl von Bytes konnte nicht in die zugrundeliegende IStream-Implementierung geschrieben werden.
Ο αριθμός byte που ζητήθηκε στην υποκείμενη υλοποίηση του IStream δεν καταγράφηκε.
Nem sikerült a kért számú bájtot írni a háttérben levő IStream-megvalósításba.
מספר הבתים המבוקש לא נכתב במימוש IStream המשמש כבסיס.
Impossibile scrivere il numero di byte richiesti nell'implementazione IStream sottostante.
Kan ikke skrive det forespurte antallet byte til den underliggende IStream-implementeringen.
요청된 바이트 수를 기본 IStream 구현에 쓰지 못했습니다.
Nie można zapisać żądanej liczby bajtów do odpowiedniej implementacji IStream.
基になる IStream 実装に要求されたバイト数を書き込めませんでした。
Falha ao escrever o número de bytes pedidos para a implementação IStream subjacente.
Сбой при записи запрошенного количества байт в базовую реализацию Istream.
Falha ao gravar o número de bytes solicitado para a implementação de IStream subjacente.
No se pudo escribir el número solicitado de bytes en la implementación de IStream subyacente.
Temel alınan IStream uygulamasına istenen sayıda bayt yazılamadı.
Det gick inte att skriva det begärda antalet byte till den underliggande IStream-implementeringen.
Kan het gewenste aantal bytes niet naar de onderliggende IStream-implementatie schrijven.
Pyydetyn tavumäärän kirjoittaminen alla olevaan IStream-toteutkseen ei onnistunut.
تعذرت عملية كتابة عدد وحدات البايت المطلوبة لتطبيق IStream الأساسي.
未能将请求的字节数写入基础 IStream 实现。
無法將所要求的位元組數目寫入至基礎的 IStream 實作中。
Zápis požadovaného počtu bajtů do nadřízené implementace IStream se nezdařil.
未能将请求的字节数写入基础 IStream 实现。
所要求的位元組數目沒有寫入至基礎的 IStream 實作中。
自动滚动滚动条的当前位置。
الموضع الحالي لشريط تمرير الخاص بالتمرير التلقائي.
自動捲動捲軸目前的位置。
Automaattisen vierityksen vierityspalkin nykyinen koko.
Aktuální pozice posuvníku automatického posouvání.
De huidige positie van de balk voor automatisch schuiven.
La position actuelle de la barre de défilement pour la sélection par défilement.
Den aktuelle placering af rullepanelet til automatisk rulning.
Η τρέχουσα θέση της γραμμής κύλισης για την αυτόματη κύλιση.
המיקום הנוכחי של פס הגלילה המשמש לגלילה אוטומטית.
자동 스크롤 막대의 현재 위치입니다.
Die aktuelle Position der automatischen Bildlaufleiste.
Az automatikus görgetés görgetősávjának aktuális helyzete.
自動スクロール スクロール バーの現在の位置です。
La posizione corrente della barra di scorrimento automatico.
Gjeldende plassering av rullefeltet for autorulling.
Bieżąca pozycja paska przewijania przy przewijaniu automatycznym.
Текущее положение полосы автоматической прокрутки.
A posição actual da barra de deslocamento do deslocamento automático.
A posição atual da barra de rolagem automática.
Posición actual de la barra de desplazamiento automático.
Den aktuella positionen för rullningslisten för automatisk rullning.
Otomatik kaydırma kaydırma çubuğunun geçerli konumu.
自动滚动的滚动条的当前位置。
自動捲動捲軸目前的位置。
Συμβαίνει όταν τα ορθογώνια εστίασης και οι υπογραμμίσεις υπόδειξης πληκτρολογίου εμφανίζονται ή αποκρύπτονται.
Toteutuu, kun kohdistuskehys ja pikanäppäinten alleviivaus näytetään tai piilotetaan.
מתרחש כאשר מלבני מוקד ומקשים ישירים מוצגים או מוסתרים.
Se produit quand les rectangles de focus et les soulignés d'indications de clavier sont affichés ou masqués.
Tritt auf, wenn Fokusrechtecke und Tastatur-Cue-Unterstreichungen angezeigt oder ausgeblendet werden.
Forekommer når fokusrektangler og hurtigtaster vises eller skjules.
Generato quando i rettangoli di attivazione e le sottolineature dei tasti di scelta rapida vengono visualizzati o nascosti.
フォーカス四角形とアクセス キーの下線が表示されたとき、および非表示になったときに発生します。
포커스 영역과 키보드 큐 밑줄이 나타나거나 사라질 때 발생합니다.
Inträffar när fokusrektanglar och understrykningar för snabbtangenter visas eller döljs.
Происходит, когда отображаются или скрываются прямоугольники фокуса и подчеркнутые знаки вызова с клавиатуры.
Ocorre quando retângulos de foco e indicações de teclado são mostrados ou ocultados.
Występuje, gdy prostokąt fokusu oraz wskazówki klawiaturowe są ukrywane lub uwidaczniane.
Tiene lugar cuando se muestran u ocultan los rectángulos de foco y el subrayado guía del teclado.
Ocorre quando rectângulos do foco e sublinhados de indicação do teclado são mostrados ou ocultos.
Odak dikdörtgeni ve klavye işareti alt çizgileri gösterilirken veya gizlenirken gerçekleşir.
A fókuszt jelző téglalapok és a billentyűkombinációk megmutatásakor vagy elrejtésekor következik be.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer focusrechthoeken en toetsenbord-signaalonderstrepingen worden weergegeven of verborgen.
Vyvolá se v případě, že dojde k zobrazení nebo skrytí obdélníků fokusu nebo přístupových kláves klávesnice.
يحدث عند إظهار مستطيلات التركيز وتسطير تلميح لوحة المفاتيح أو إخفائها.
Opstår, når fokusrektangler eller understregning til markering af genvejstaster vises eller skjules.
在显示或隐藏聚焦框和键盘提示下划线时发生。
當顯示或隱藏焦點方框及鍵盤提示底線時發生。
在显示或隐藏聚焦框和键盘提示下划线时发生。
當顯示或隱藏焦點方框及鍵盤提示底線時發生。
項目顯示的標題。
التسمية التوضيحية المعروضة بواسطة العنصر.
由该项显示的标题。
Η λεζάντα που εμφανίζεται από το στοιχείο.
Het bijschrift dat wordt weergegeven door het item.
Die Beschriftung, die vom Element angezeigt wird.
Titulek zobrazený položkou.
Den titeltekst, der vises af elementet.
La légende affichée par l'élément.
Kohteen näyttämä otsikko.
הכיתוב המוצג על-ידי הפריט.
La didascalia visualizzata dall'elemento.
アイテムによって表示されたタイトルです。
Bildeteksten som vises av elementet.
A legenda apresentada pelo item.
Podpis wyświetlany przez element.
항목에 표시할 캡션입니다.
Az elemen megjelenő felirat.
Título que muestra el elemento.
A legenda exibida pelo item.
Den namnlist som visas av elementet.
Öğe tarafından görüntülenen başlık.
Заголовок, отображаемый данным элементом.
由该项显示的标题。
項目顯示的標題。
視窗控制代碼已經存在。
Popisovač okna již existuje.
مؤشر الإطار موجود بالفعل.
Vindues-handlen findes allerede.
窗口句柄已存在。
Le handle de fenêtre existe déjà.
מטפל בחלון קיים כבר.
Ikkunan kahva on jo olemassa.
Vensterkoppeling bestaat al.
Az ablakleíró már létezik.
ウィンドウ ハンドルは既に存在します。
창 핸들이 이미 있습니다.
Υπάρχει ήδη δείκτης χειρισμού για το παράθυρο.
Handle di finestra già esistente.
Ya existe el identificador de ventana.
Vindusreferanse finnes allerede.
Uchwyt okna już istnieje.
O identificador de janela já existe.
O identificador da janela já existe.
Дескриптор окна уже существует.
Pencere işleyicisi zaten var.
Fensterhandle ist bereits vorhanden
Fönsterreferensen finns redan.
窗口句柄已存在。
視窗控制代碼已經存在。
缺少关键字分隔符。
遺漏關鍵字分隔符號。
Oddělovač klíčových slov nenalezen.
محدد الكلمة الأساسية مفقود.
Delimitador de palavra-chave ausente.
キーワードの区切り文字がありません。
Falta el delimitador de palabra clave.
Hiányzó kulcsszó-határolójel.
Brak ogranicznika słowa kluczowego.
מפריד מילות המפתח חסר.
Delimitador de palavra-chave em falta.
키워드 구분 기호가 없습니다.
Между ключевыми словами отсутствует разделитель.
Nyckelordsavgränsare saknas.
Avainsanojen erotin puuttuu.
Scheidingsteken voor trefwoord ontbreekt.
Der mangler en nøgleordsafgrænsning.
Fehlendes Schlüsselworttrennzeichen.
Délimiteur de mot clé manquant.
Απουσία οριοθέτη για λέξη-κλειδί.
Delimitatore di parola chiave mancante.
Anahtar sözcük sınırlayıcı eksik.
Mangler nøkkelordskilletegn.
缺少关键字分隔符。
遺漏關鍵字分隔符號。
进行了循环控件引用。控件不能属于它自身或成为其自身的父级。
Es ist ein zirkulärer Steuerelementverweis entstanden. Ein Steuerelement kann nicht selbst besitzen oder übergeordnet sein.
Riferimento circolare a un controllo. Un controllo non può essere l'elemento padre o il proprietario di se stesso.
コントロールの循環参照が発生しました。コントロールはそれ自身を所有したり、その親になることはできません。
Körkörös vezérlőhivatkozás. A vezérlő nem birtokolhatja önmagát, és nem lehet saját szülője sem.
순환 컨트롤 참조가 발생했습니다. 컨트롤은 자신에게 소유되거나 자신의 부모가 될 수 없습니다.
Une référence de contrôle circulaire a été créée. Un contrôle ne peut pas être propriétaire de lui-même ou être son propre parent.
Der er oprettet en cirkulær reference til et objekt. Et objekt kan ikke ejes af eller være overordnet i forhold til sig selv.
Byl vytvořen kruhový odkaz na ovládací prvek. Ovládací prvek nemůže být nadřazeným prvkem nebo vlastníkem sebe sama.
בוצעה הפניית פקד מעגלית. פקד אינו יכול להיות בבעלות עצמו או פקד אב של עצמו.
Er is een kringverwijzing naar een besturingselement gemaakt. Een besturingselement kan niet de eigenaar of het bovenliggende item van zichzelf zijn.
Έγινε κυκλική αναφορά ελέγχου. Ένα στοιχείο ελέγχου δεν μπορεί να ανήκει ή να είναι γονικό του εαυτού του.
已經造成環狀控制項參考。控制項無法擁有自己本身或成為本身的父系。
تم إعداد مرجع عنصر تحكم دائري. لا يمكن امتلاك عنصر التحكم لنفسه أو جعله عنصرًا أصليًا لنفسه.
Ohjausobjektien kehäviittaus. Ohjausobjekti ei voi olla itsensä omistaja tai yläkäsite.
Referencia circular del control. Un control no puede ser propietario o primario de sí mismo.
Det har skapats en cirkelreferens för en kontroll. En kontroll får inte ägas av eller vara överordnad sig själv.
Det er laget en sirkelreferanse til kontrollen. En kontroll kan ikke eies av eller være overordnet seg selv.
Создана циклическая ссылка на элемент управления. Элемент управления не может являться владельцем или родителем для самого себя.
Utworzono cykliczne odwołanie do formantu. Formant nie może należeć do siebie lub być własnym elementem nadrzędnym.
Foi efectuada uma referência de controlo circular. Um controlo não pode ser propriedade ou principal de si próprio.
Foi criada uma referência de controle circular. Um controle não pode ser propriedade ou pai dele mesmo.
Döngüsel denetim başvurusu yapıldı. Denetim kendisi tarafından sahibi veya üstü olarak atanamaz.
进行了循环控件引用。控件不能属于自身或成为自身的父级。
已經造成循環控制項參考。控制項無法擁有自己本身或成為本身的父系。
See catalog page for all messages.