The service
Messages on page
جرت محاولة الوصول إلى أسلوب مفقود.
试图访问缺少的方法。
嘗試存取遺漏的方法。
Došlo k pokusu o přístup k chybějící metodě.
Det blev forsøgt at få adgang til en manglende metode.
Poging tot toegang tot ontbrekende methode.
Yritettiin käyttää puuttuvaa menetelmää.
Tentative d'accès à une méthode introuvable.
Es wurde versucht, auf eine fehlende Methode zuzugreifen.
Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε μέθοδο που λείπει.
ניסיון לבצע גישה אל שיטה חסרה.
Kísérlet történt hiányzó metódus elérésére.
Tentativo di accedere a un metodo mancante.
見つからないメソッドにアクセスしようとしました。
존재하지 않는 메서드에 액세스하려고 했습니다.
Forsøkte å få tilgang til en metode som mangler.
Nastąpiła próba uzyskania dostępu do brakującej metody.
Tentativa de acesso a um método ausente.
Tentativa de aceder a um método em falta.
Попытка доступа к отсутствующему методу.
Intento de obtener acceso a un método que falta.
Det gjordes ett försök att komma åt en metod som saknas.
Olmayan bir yönteme erişme girişiminde bulunuldu.
尝试访问缺少的方法。
嘗試存取遺漏的方法。
غير مسموح بالوصول إلى التسجيل المطلوب.
不允许所请求的注册表访问权。
不允許要求的登錄使用權。
Požadovaný přístup k registru není povolen.
Adgang til den ønskede registreringsdatabase er ikke tilladt.
Aangevraagde registertoegang is niet toegestaan.
Pyydettyjä rekisterinkäyttöoikeuksia ei myönnetty.
Accès au registre demandé non autorisé.
Der angeforderte Registrierungszugriff ist unzulässig.
Η πρόσβαση που ζητήθηκε για το μητρώο δεν επιτρέπεται.
הגישה המבוקשת לרישום אינה מותרת.
A rendszerleíró adatbázis kért hozzáférése nem engedélyezett.
Accesso al Registro di sistema non consentito.
要求されたレジストリ アクセスは許可されていません。
요청한 레지스트리에 액세스할 수 없습니다.
Forespurt registertilgang ikke tillatt.
Żądany dostęp do rejestru jest niedozwolony.
Acesso ao Registro solicitado não é permitido.
O pedido de acesso ao Registo não é permitido.
Запрошенный доступ к реестру запрещен.
Acceso denegado al Registro solicitado.
Den begärda registeråtkomsten tillåts inte.
İstenen kayıt defteri erişimine izin verilmiyor.
不允许所请求的注册表访问权。
不允許要求的登錄使用權。
لا يمكن إنشاء مثيل لـ <var>X</var> لأنه لأنها فئة من النوع abstract.
无法创建 <var>X</var> 的实例,因为它是抽象类。
無法建立 <var>X</var> 的執行個體,因為它是抽象類別。
Nelze vytvořit instanci <var>X</var>, protože se jedná o abstraktní třídu.
Der kan ikke oprettes en forekomst af <var>X</var>, fordi det er en abstrakt klasse.
Kan geen exemplaar maken van <var>X</var> omdat dit een abstracte klasse is.
Kohteen <var>X</var> esiintymää ei voi luoda, koska kohde on abstrakti luokka.
Impossible de créer une instance de <var>X</var>, car il s'agit d'une classe abstraite.
Eine Instanz von <var>X</var> kann nicht erzeugt werden, da es sich um eine abstrakte Klasse handelt.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας του <var>X</var> επειδή είναι συνοπτική κλάση.
אין אפשרות ליצור מופע של <var>X</var> מכיוון שזוהי מחלקת אבסטרקטית.
<var>X</var> példánya nem hozható létre, mert az egy absztrakt osztály.
Impossibile creare un'istanza di <var>X</var> poiché è una classe astratta.
抽象クラスであるため、<var>X</var> のインスタンスを作成できません。
<var>X</var>의 인스턴스는 추상 클래스이므로 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en forekomst av <var>X</var> fordi det er en abstrakt klasse.
Nie można utworzyć wystąpienia <var>X</var>, ponieważ jest to klasa abstrakcyjna.
Não é possível criar uma instância de <var>X</var> porque ela é uma classe abstract.
Não é possível criar uma instância de <var>X</var> porque é uma classe abstracta.
Невозможно создать экземпляр <var>X</var> из-за того, что он является абстрактным классом.
No se puede crear una instancia de <var>X</var> porque es una clase abstracta.
Det går inte att skapa en instans av <var>X</var> eftersom det är en abstrakt klass.
Özet sınıf olduğundan <var>X</var> örneği oluşturulamaz.
无法创建 <var>X</var> 的实例,因为它是抽象类。
無法建立 <var>X</var> 的執行個體,因為它是抽象類別。
ApplicationId kan ikke have en tom streng for navnet.
ApplicationId mag geen lege tekenreeks hebben voor de naam.
ApplicationId-kohteen nimi ei voi olla tyhjä merkkijono.
ApplicationId ne peut pas avoir une chaîne vide pour le nom.
ApplicationId kann keine leere Zeichenfolge als Namen haben.
Το ApplicationId δεν μπορεί να έχει κενή συμβολοσειρά ως όνομα.
ApplicationId לא יכול להיות בעל שם שהוא מחרוזת ריקה.
Az ApplicationId nem tartalmazhat üres karakterláncot a névhez.
Impossibile indicare una stringa vuota come nome di ApplicationId.
ApplicationId の名前に空の文字列を指定することはできません。
ApplicationId의 이름에는 빈 문자열을 사용할 수 없습니다.
ApplicationId kan ikke ha en tom streng for navnet.
Identyfikator aplikacji ApplicationId nie może mieć ciągu pustego jako nazwy.
ApplicationId não pode ter uma seqüência de caracteres vazia para o nome.
ApplicationId não pode ter uma cadeia vazia para o nome da assemblagem.
ApplicationId не может иметь пустую строку в качестве имени.
ApplicationId no puede tener una cadena vacía para el nombre.
ApplicationId kan inte ha en tom sträng som namn.
ApplicationId, ad olarak boş bir dizeye sahip olamaz.
لا يمكن أن يتضمن ApplicationId سلسلة فارغة للاسم.
ApplicationId 的名称不能含有空字符串。
ApplicationId 的名稱不能有空字串。
Třída ApplicationId nemůže mít jako název prázdný řetězec.
ApplicationId 的名称不能含有空字符串。
ApplicationId 的名稱不能有空字串。
توجد الشرطة في موقع خاطئ لتحليل GUID.
对于 GUID 分析,短划线所处的位置错误。
GUID 剖析時虛線在錯誤的位置。
Pomlčky jsou pro analýzu GUID chybně umístěny.
Bindestregernes placering er forkert ved parsing af GUID.
Streepjes voor GUID-parsering staan op de verkeerde plaats.
Viivat ovat väärässä kohdassa GUID-jäsennystä varten.
Tirets situés à une position incorrecte pour l'analyse GUID.
Die Bindestriche befinden sich an der falschen Position für die GUID-Verarbeitung.
Οι παύλες βρίσκονται σε λάθος θέση για την ανάλυση του αναγνωριστικού GUID.
מקפים מופיעים במיקום שגוי עבור פרישת GUID.
A vonalak rossz helyen vannak a GUID elemzéséhez.
Trattini in posizione errata per l'analisi del GUID.
GUID 解析で、ハイフンの位置が間違っています。
GUID 구문 분석을 위한 대시의 위치가 잘못되었습니다.
Bindestreker er feilplassert i GUID-analysen.
Niewłaściwe pozycje kresek uniemożliwiają analizę tego identyfikatora GUID.
Travessões estão na posição errada para análise da GUID.
Os traços estão na posição incorrecta para analisar o GUID.
Неверные позиции знаков дефиса для разбора идентификатора GUID.
Los guiones están en una posición incorrecta para analizar el GUID.
Strecken är felplacerade för GUID-parsning.
Çizgiler GUID ayrıştırma için yanlış konumda.
对于 GUID 分析,短划线所处的位置错误。
GUID 剖析時虛線在錯誤的位置。
تم إغلاق ResourceReader.
ResourceReader 已关闭。
ResourceReader 已關閉。
Objekt ResourceReader je uzavřen.
ResourceReader er lukket.
ResourceReader is gesloten.
ResourceReader on suljettu.
ResourceReader est fermé.
ResourceReader wurde geschlossen.
Το ResourceReader είναι κλειστό.
ResourceReader סגור.
A ResourceReader bezárult.
ResourceReader chiuso.
ResourceReader は閉じています。
ResourceReader가 닫혀 있습니다.
ResourceReader er lukket.
Element ResourceReader jest zamknięty.
ResourceReader está fechado.
ResourceReader fechado.
ResourceReader закрыт.
ResourceReader está cerrado.
ResourceReader är stängd.
ResourceReader kapalı.
ResourceReader 已关闭。
ResourceReader 已關閉。
يجب ألا يتم تحديد نوع الاستثناء لعبارة catch الخاصة بمقطع التعليمات البرمجية لـ filter.
不应为筛选器块的 catch 子句指定异常类型。
不可以為篩選區塊的 catch 子句指定例外狀況型別。
Typ výjimky pro klauzuli catch filtrovacího bloku by neměl být určen.
Der bør ikke angives en undtagelsestype for filterblokkens opfangelsesparameter.
Het uitzonderingstype voor de catch-component van het filterblok mag niet worden opgegeven.
Poikkeustyyppiä ei tule määrittää suodatuslohkon sieppauslauseelle.
Vous ne devez pas spécifier le type d'exception pour la clause catch pour le bloc de filtre.
Es darf kein Ausnahmetyp für die Catch-Klausel des Filterblocks angegeben werden.
Δεν πρέπει να καθορίζεται τύπος εξαίρεσης για όρο Catch, για μπλοκ φίλτρου.
אין לציין סוג חריג במשפט לכידה עבור בלוק מסנן.
Szűrőblokk catch ágában nem adható meg kivételtípus.
Per la clausola catch per il blocco filtro, non specificare il tipo di eccezione.
filter ブロックの catch 句に対する例外の種類を指定してください。
필터 블록에 catch 절의 예외 형식을 지정하지 않아야 합니다.
Bør ikke angi unntakstype for Catch-setning for filterblokk.
Nie należy określać typu wyjątku dla klauzuli catch w bloku filtru.
Tipo de exceção não deve ser especificado para cláusula de captura de bloco de filtro.
Não deve especificar um tipo de excepção para a cláusula catch no bloco de filtros.
Не следует задавать тип исключения для конструкции catch в блоке фильтров.
No debe especificar un tipo de excepción para la cláusula catch en el bloque de filtros.
Ska inte ange undantagstyp för Catch-instruktion för filterblock.
Süzme bloğu ile ilgili catch yan tümcesi için özel durum türü belirtilmemesi gerekir.
不应为筛选器块的 catch 子句指定异常类型。
不可以為篩選區塊的 catch 子句指定例外狀況型別。
يجب أن تقع أسماء IDN بين 1 و<var>X</var> حرفًا.
IDN 名称的长度必须在 1 到 <var>X</var> 个字符之间。
IDN 名稱的長度必須介於 1 到 <var>X</var> 個字元之間。
Názvy IDN musí mít délku 1 až <var>X</var> znaků.
IDN-etiketter skal være mellem 1 og <var>X</var> tegn lange.
IDN-namen moeten tussen 1 en <var>X</var> tekens lang zijn.
IDN-nimien on oltava 1 - <var>X</var> merkin pituisia.
La longueur des noms IDN doit être comprise entre 1 et <var>X</var> caractères.
IDN-Namen müssen zwischen 1 und <var>X</var> Zeichen lang sein.
Τα ονόματα IDN πρέπει να περιέχουν από 1 έως <var>X</var> χαρακτήρες.
שמות IDN חייבים להיות באורך של 1 עד <var>X</var> תווים.
Az IDN-nevek 1–<var>X</var> karakter hosszúságúak lehetnek.
La lunghezza dei nomi IDN deve essere compresa tra 1 e <var>X</var> caratteri.
IDN 名の長さは 1 から <var>X</var> 文字の間でなければなりません。
IDN 이름은 1자에서 <var>X</var>자 사이여야 합니다.
IDN-navn må ha mellom 1 og <var>X</var> tegn.
Nazwy IDN muszą zawierać od 1 do <var>X</var> znaków.
Nomes IDN devem ter entre 1 e <var>X</var> caracteres.
Os nomes IDN têm de ter entre 1 e <var>X</var> caracteres de comprimento.
Длина имен IDN должна быть в диапазоне от 1 до <var>X</var> символов.
Los nombres IDN deben tener entre 1 y <var>X</var> caracteres.
IDN-namn måste vara mellan 1 och <var>X</var> tecken.
IDN adları 1 ile <var>X</var> karakter uzunluğunda olmalıdır.
IDN 名称的长度必须在 1 到 <var>X</var> 个字符之间。
IDN 名稱的長度必須介於 1 到 <var>X</var> 個字元之間。
لا يمكن استخدام قيم DateTimeStyles AssumeLocal وAssumeUniversal معًا.
DateTimeStyles 的值 AssumeLocal 和 AssumeUniversal 不能一起使用。
DateTimeStyles 值 AssumeLocal 和 AssumeUniversal 不可以同時使用。
Hodnoty AssumeLocal a AssumeUniversal typu DateTimeStyles nelze použít současně.
DateTimeStyles-værdierne AssumeLocal og AssumeUniversal kan ikke bruges sammen.
Kan de DateTimeStyles-waarden AssumeLocal en AssumeUniversal niet samen gebruiken.
DateTimeStyles-arvoja AssumeLocal ja AssumeUniversal ei voi käyttää samaan aikaan.
Impossible d'utiliser ensemble les valeurs DateTimeStyles AssumeLocal et AssumeUniversal.
Die DateTimeStyles-Werte AssumeLocal und AssumeUniversal können nicht zusammen verwendet werden.
Οι τιμές AssumeLocal και AssumeUniversal του DateTimeStyles δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού.
אין אפשרות להשתמש בערכים AssumeLocal ו- AssumeUniversal של DateTimeStyles יחד.
A DateTimeStyles paraméter AssumeLocal és AssumeUniversal értéke nem használható együtt.
Impossibile utilizzare contemporaneamente i valori AssumeLocal e AssumeUniversal di DateTimeStyles.
DateTimeStyles 値の AssumeLocal および AssumeUniversal は一緒に使用できません。
DateTimeStyles 값 AssumeLocal 및 AssumeUniversal은 함께 사용할 수 없습니다.
DateTimeStyles-verdiene AssumeLocal og AssumeUniversal kan ikke brukes sammen.
Wartości AssumeLocal i AssumeUniversal elementu DateTimeStyles nie mogą być używane razem.
Os valores AssumeLocal e AssumeUniversal de DateTimeStyles não podem ser usados juntos.
Não é possível utilizar os valores AssumeLocal e AssumeUniversal de DateTimeStyles em simultâneo.
Значения AssumeLocal и AssumeUniversal параметра DateTimeStyles нельзя использовать вместе.
Los valores AssumeLocal y AssumeUniversal de DateTimeStyles no se pueden utilizar juntos.
DateTimeStyles-värdena AssumeLocal och AssumeUniversal kan inte användas tillsammans.
DateTimeStyles değerleri AssumeLocal ve AssumeUniversal birlikte kullanılamaz.
DateTimeStyles 的值 AssumeLocal 和 AssumeUniversal 不能一起使用。
DateTimeStyles 值 AssumeLocal 和 AssumeUniversal 不可以同時使用。
تحدد سمة إصدار عقد تخزين البيانات المحلية في التجميع '<var>Assembly Name </var>' إصدارًا غير صالح: <var>X</var>.
程序集“<var>Assembly Name </var>”的附属协定版本属性指定的是无效的版本: <var>X</var>。
組件 '<var>Assembly Name </var>' 上的附屬合約版本屬性指定無效的版本: '<var>X</var>'。
Atribut verze satelitního kontraktu sestavení <var>Assembly Name </var> určuje neplatnou verzi: <var>X</var>.
Attributten for versionen af satellitkontrakten i assemblyen '<var>Assembly Name </var>' angiver en ugyldig version: <var>X</var>.
Het attribuut van de satellietcontractversie voor assembly <var>Assembly Name </var> geeft een ongeldige versie aan: <var>X</var>.
Kokoonpanon <var>Assembly Name </var> satelliittisopimuksen versiomääritteessä on määritetty virheellinen versio: <var>X</var>.
L'attribut de version de contrat satellite sur l'assembly '<var>Assembly Name </var>' spécifie une version non valide : <var>X</var>.
Das Attribut der Satellitenvertragsversion in der <var>Assembly Name </var>-Assembly gibt eine ungültige Version an: <var>X</var>.
Το χαρακτηριστικό έκδοσης σύμβασης δορυφόρων στη συγκρότηση '<var>Assembly Name </var>' καθορίζει έκδοση που δεν είναι έγκυρη: <var>X</var>.
התכונה satellite contract version בהרכבה '<var>Assembly Name </var>' מציינת גירסה לא חוקית: <var>X</var>.
A(z) „<var>Assembly Name </var>” kódösszeállítás tartozék-nyilvántartásában szereplő verzióattribútum érvénytelen verziót ad meg: <var>X</var>.
L'attributo di versione del contratto satellite dell'assembly '<var>Assembly Name </var>' specifica una versione non valida: <var>X</var>.
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' のサテライト バージョンの属性は、無効なバージョン <var>X</var> を指定しています。
'<var>Assembly Name </var>' 어셈블리의 위성 계약 버전 특성에 잘못된 버전 <var>X</var>이(가) 지정되어 있습니다.
Versjonsattributtet for satellittkontrakten i samlingen <var>Assembly Name </var> angir en ugyldig versjon: <var>X</var>.
Atrybut wersji kontraktu satelickiego dla zestawu '<var>Assembly Name </var>' określa nieprawidłową wersję: <var>X</var>.
O atributo de versão do contrato satélite no assembly '<var>Assembly Name </var>' especifica uma versão inválida: <var>X</var>.
O atributo de versão de contrato satélite da assemblagem '<var>Assembly Name </var>' especifica uma versão inválida: <var>X</var>.
Атрибут версии контракта для сопутствующей сборки "<var>Assembly Name </var>" задает недопустимую версию: <var>X</var>.
El atributo de versión de contrato satélite del ensamblado '<var>Assembly Name </var>' especifica una versión no válida: <var>X</var>.
Versionsattributet för satellitkontrakt i sammansättningen <var>Assembly Name </var> anger en ogiltig version: <var>X</var>.
'<var>Assembly Name </var>' derlemesindeki yardımcı sözleşme sürümü özniteliği, geçersiz bir sürüm belirtiyor: <var>X</var>.
程序集“<var>Assembly Name </var>”的附属协定版本特性指定的版本无效: <var>X</var>。
組件 '<var>Assembly Name </var>' 上的附屬合約版本屬性指定無效的版本: '<var>X</var>'。
See catalog page for all messages.