The service
Messages on page
编辑 ActiveX 组件的属性
Muokkaa ActiveX-komponentin ominaisuuksia
編輯 ActiveX 元件屬性
تحرير خصائص مكون ActiveX
Upravit vlastnosti součásti ActiveX
Rediger ActiveX-komponentens egenskaber
Eigenschappen van ActiveX-onderdeel bewerken
Modifier les propriétés de composant ActiveX
ActiveX-Komponenteneigenschaften bearbeiten
Επεξεργασία ιδιοτήτων στοιχείου ActiveX
ערוך מאפיינים של רכיב ActiveX
ActiveX-komponens tulajdonságainak szerkesztése
Modifica proprietà componente ActiveX
ActiveX コンポーネントのプロパティを編集します。
ActiveX 구성 요소 속성을 편집합니다.
Rediger egenskaper for ActiveX-komponent
Edycja właściwości składnika ActiveX
Editar propriedades do componente ActiveX
Editar propriedades do componente ActiveX
Изменить свойства компонента ActiveX
Editar las propiedades del componente ActiveX
Redigera egenskaper för ActiveX-komponent
ActiveX bileşen özelliklerini düzenle
编辑 ActiveX 组件的属性
編輯 ActiveX 元件屬性
يتعذر إنشاء ComponentEditorControl: <var>X</var>.
无法创建 ComponentEditorControl: <var>X</var>。
無法建立 ComponentEditorControl: <var>X</var>。
Nelze vytvořit ovládací prvek ComponentEditorControl: <var>X</var>.
ComponentEditorControl: <var>X</var> kunne ikke oprettes.
Kan ComponentEditorControl <var>X</var> niet maken.
Ei voi luoda kohdetta ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Impossible de créer ComponentEditorControl : <var>X</var>.
ComponentEditorControl konnte nicht erstellt werden: <var>X</var>.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του ComponentEditorControl: <var>X</var>.
ComponentEditorControl: אין אפשרות ליצור את <var>X</var>.
A következő ComponentEditorControl vezérlő nem hozható létre: <var>X</var>.
Impossibile creare ComponentEditorControl: <var>X</var>.
ComponentEditorControl : <var>X</var> を作成できません。
ComponentEditorControl을 만들 수 없습니다. <var>X</var>
Kan ikke opprette ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Nie można utworzyć elementu ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Não é possível criar ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Não foi possível criar ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Не удается создать ComponentEditorControl: <var>X</var>.
No se puede crear ComponentEditorControl: <var>X</var>.
Det går inte att skapa ComponentEditorControl: <var>X</var>.
ComponentEditorControl oluşturulamıyor: <var>X</var>.
无法创建 ComponentEditorControl: <var>X</var>。
無法建立 ComponentEditorControl: <var>X</var>。
Määrittää, hyväksyykö DataGridBoolColumn tyhjiä arvoja.
Καθορίζει κατά πόσο το DataGridBoolColumn επιτρέπει τιμές null.
ציון האם DataGridBoolColumn מתיר שימוש בערכים ריקים.
Indique si DataGridBoolColumn autorise les valeurs null.
Meghatározza, hogy a DataGridBoolColumn elfogad-e NULL értékeket.
Specifica se DataGridBoolColumn ammette valori null.
Gibt an, ob die DataGridBoolColumn Nullwerte zuläßt.
DataGridBoolColumn が Null 値を許容するかどうかを指定します。
DataGridBoolColumn에 null 값이 허용되는지 여부를 지정합니다.
Określa, czy element DataGridBoolColumn dopuszcza wartości zerowe.
Especifica se DataGridBoolColumn permite valores nulos.
Especifica se DataGridBoolColumn permite valores nulos.
Указывает, допускаются ли для DataGridBoolColumn неопределенные значения.
Especifica si DataGridBoolColumn es compatible con valores nulos.
Anger om DataGridBoolColumn tillåter null-värden.
DataGridBoolColumn tarafından null değerlere izin verilip verilmediğini belirtir.
指定 DataGridBoolColumn 是否允许 null。
指定 DataGridBoolColumn 是否允許 null 值。
تحديد ما إذا كان DataGridBoolColumn يسمح بقيم فارغة أم لا.
指定 DataGridBoolColumn 是否允许空值。
指定 DataGridBoolColumn 是否允許 Null 值。
Určuje, zda funkce DataGridBoolColumn umožňuje použití hodnot NULL.
Angiver, om DataGridBoolColumn tillader null-værdier.
Hiermee wordt aangegeven of in de DataGridBoolColumn null-waarden zijn toegestaan.
Angir om DataGridBoolColumn tillater nullverdier.
الإشارة إلى لون النص في أية خلايا أو صفوف محددة.
指示任意选定单元格或行中文本的颜色。
表示任何所選取儲存格或資料列中文字的色彩。
Určuje barvu textu v libovolných vybraných buňkách nebo řádcích.
Angiver tekstfarven for markerede celler eller rækker.
Hiermee wordt de kleur van de tekst in geselecteerde cellen of rijen aangegeven.
Ilmaisee minkä tahansa valittujen solujen tai rivien tekstin värin.
Indique la couleur du texte dans les cellules ou les lignes sélectionnées.
Gibt die Farbe des Texts in ausgewählten Zellen oder Zeilen an.
Δείχνει το χρώμα του κειμένου μέσα σε οποιαδήποτε επιλεγμένα κελιά ή γραμμές.
ציון צבע הטקסט בתאים או בשורות שנבחרו.
Meghatározza a kijelölt cellák vagy sorok szövegeinek színét.
Indica il colore del testo delle celle o delle righe selezionate.
選択されているセルまたは行のテキストの色を示します。
선택한 셀 또는 행의 텍스트 색을 나타냅니다.
Angir fargen på teksten i valgte celler eller rader.
Określa kolor tekstu w zaznaczonych komórkach lub wierszach.
Indica a cor do texto de qualquer linha ou célula selecionada.
Indica a cor do texto em quaisquer células ou linhas seleccionadas.
Указывает цвет текста в любых выбранных столбцах или строках.
Indica el color del texto en cualquier celda o fila seleccionada.
Anger färgen på texten i markerade celler eller rader.
Seçili herhangi bir hücre veya satırdaki metnin rengini gösterir.
指示任意选定单元格或行中文本的颜色。
表示任何所選取儲存格或資料列中文字的色彩。
التحكم في مظهر خانة الاختيار.
控制复选框的外观。
控制核取方塊的外觀。
Určuje vzhled zaškrtávacího políčka.
Angiver afkrydsningsfeltets udseende.
Hiermee wordt de vormgeving van het selectievakje bepaald.
Määrittää valintaruudun ulkoasun.
Contrôle l'apparence de la case à cocher.
Steuert die Darstellung des Kontrollkästchens.
Ελέγχει την εμφάνιση του πλαισίου ελέγχου.
קביעת מראה תיבת הסימון.
A jelölőnégyzet megjelenítését határozza meg.
Determina l'aspetto della casella di controllo.
チェック ボックスの外観を設定します。
확인란의 모양을 제어합니다.
Kontrollerer utseendet til avmerkingsboksen.
Określa wygląd pola wyboru.
Controla a aparência da caixa de seleção.
Controla o aspecto da caixa de verificação.
Определяет внешний вид флажка проверки.
Controla la apariencia de la casilla de verificación.
Anger utseendet på kryssrutan.
Onay kutusunun görünümünü denetler.
控制复选框的外观。
控制核取方塊的外觀。
الإشارة إلى ما إذا كانت خانات الاختيار معروضة بجانب العُقد.
指示是否在节点旁显示复选框。
表示核取方塊是否顯示在節點旁邊。
Určuje, zda jsou vedle uzlů zobrazena zaškrtávací políčka.
Angiver, om der vises afkrydsningsfelter ved siden af noderne.
Hiermee geeft u aan of naast knooppunten selectievakjes worden weergegeven.
Ilmaisee, näkyykö solmujen vieressä valintaruudut.
Indique si des cases à cocher sont affichées à côté des noeuds.
Zeigt an, ob Kontrollkästchen neben Knoten angezeigt werden.
Δείχνει εάν δίπλα στους κόμβους εμφανίζονται πλαίσια ελέγχου.
ציון אם מוצגות תיבות סימון לצד צמתים.
Meghatározza, hogy megjelenjenek-e jelölőnégyzetek a csomópontok mellett.
Indica se accanto ai nodi verranno visualizzate caselle di controllo.
ノードの横にチェック ボックスを表示するかどうかを示します。
노드 옆에 확인란을 표시할지 여부를 나타냅니다.
Angir om avmerkingsbokser vises ved siden av noder.
Wskazywanie, czy pola wyboru zostały wyświetlone obok węzłów.
Indica se caixas de seleção são exibidas ao lado de nós.
Indica se as caixas de verificação são apresentadas junto de nós.
Указывает, отображаются ли флажки проверки рядом с узлами.
Indica si se muestran casillas de verificación junto a los nodos.
Anger om kryssrutor visas bredvid noder.
Düğümlerin yanında onay kutularının görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
指示是否在节点旁显示复选框。
表示核取方塊是否顯示在節點旁邊。
مواقع متعددة
多个站点
多站台
Několik serverů
Flere websteder
Meerdere sites
Useita sivustoja
Plusieurs sites
Mehrere Sites
Πολλαπλές τοποθεσίες
אתרים מרובים
Több webhely
Siti multipli
複数のサイト
사이트가 여러 개입니다.
Flere områder
Wiele witryn
Vários Sites
Múltiplos sites
Несколько веб-узлов
Varios sitios
Flera webbplatser
Birden Çok Site
多个站点
多站台
تعذر توسيع GridItem.
GridItem 不可扩展。
Položku GridItem nelze rozbalit.
無法展開 GridItem。
GridItem kan ikke udvides.
Het GridItem kan niet worden uitgevouwen.
Το GridItem δεν είναι δυνατό να επεκταθεί.
GridItem kann nicht erweitert werden.
A GridItem objektum nem bontható ki.
GridItem-ohjausobjektia ei voi laajentaa.
La classe GridItem non può essere espansa.
Le GridItem ne peut pas être développé.
GridItem は拡張できません。
GridItem을 확장할 수 없습니다.
אין אפשרות להרחיב את ה- GridItem.
No se puede expandir GridItem.
O GridItem não pode ser expandido.
Nie można rozszerzyć elementu GridItem.
GridItem kan ikke utvides.
GridItem genişletilemez.
GridItem não pode ser expandido.
Невозможно расширить GridItem.
Det går inte att utöka GridItem.
GridItem 不可扩展。
無法展開 GridItem。
موضع مربع التمرير.
Pozice posuvníku
La position du curseur.
Skyderens position.
Die Position des Schiebereglers.
スライダの位置です。
La posizione dell'indicatore di scorrimento.
슬라이더의 위치입니다.
滑動軸的位置。
滑块的位置。
De positie van de schuifregelaar.
Liukusäätimen sijainti.
מיקומי המחוון.
Η θέση του ρυθμιστικού.
Pozycja suwaka.
A csúszka helyzete.
Plasseringen til glidebryteren.
A posição do controle deslizante.
Positionen för skjutreglaget.
Положение движка.
Kaydırıcının konumu.
Posición del control deslizante.
A posição do controlo de regulação.
滑块的位置。
滑桿的位置。
Se produit lorsque la une hauteur d'un élément spécifique doit être calculée.
當特定項目的高度需要計算時發生。
Συμβαίνει κάθε φορά που χρειάζεται να υπολογιστεί το ύψος ενός συγκεκριμένου στοιχείου.
Tiene lugar cuando necesita calcular el alto de alguno elemento determinado.
Inträffar när höjden för ett visst element måste beräknas.
Forekommer når høyden til et bestemt element må beregnes.
Opstår, når højden af et bestemt element skal beregnes.
Происходит при необходимости расчета высоты определенного элемента.
Generato quando occorre calcolare l'altezza di un determinato elemento.
מתרחש כאשר יש לחשב את גובהו של פריט מסוים.
Ocorre sempre que a altura de um determinado item precisar ser calculada.
Tritt auf, wenn eine bestimmte Elementhöhe berechnet werden muss.
ある特定のアイテムの高さを計算する必要があるときに発生します。
특정 항목의 높이를 계산해야 할 때마다 발생합니다.
Egy adott elem magasságának ismételt kiszámítását kérő esemény.
يحدث عند الحاجة لحساب ارتفاع عنصر معين.
每当需要计算特定项的高度时发生。
Ocorre sempre que a altura de um determinado item tem de ser calculada.
Występuje za każdym razem, gdy konieczne jest obliczenie wysokości danego elementu.
Vyvolá se vždy, když je nutné spočítat výšku určité položky.
Deze gebeurtenis treedt op als de hoogte van een bepaald item moet worden berekend.
Toteutuu, kun tietyn kohteen korkeus on laskettava.
Belirli bir öğenin yüksekliğinin her hesaplanması gerektiğinde gerçekleşir.
每当需要计算特定项的高度时发生。
當特定項目的高度需要計算時發生。
See catalog page for all messages.