The service
Messages on page
Prázdný seznam nelze použít.
Der kan ikke foretages handlinger med en tom liste.
Kan geen bewerkingen met een lege lijst uitvoeren.
Tyhjää luetteloa ei voi käsitellä.
Fungerer ikke med en tom liste.
Impossible d'agir avec une liste vide.
Mit einer leeren Liste kann nicht gearbeitet werden.
אין אפשרות לפעול עם רשימה ריקה.
Impossibile operare con un elenco vuoto.
リストが空の状態で、操作することはできません。
Nie można obsługiwać pustej listy.
Nem hajtható végre művelet üres listán.
Não é possível operar com uma lista vazia.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία με μια κενή λίστα.
Não é possível trabalhar com uma lista vazia.
빈 목록으로 작업할 수 없습니다.
Boş liste ile işlenemez.
Det går inte att utföra åtgärder med en tom lista.
Невозможно работать с пустым списком.
No se puede operar con una lista vacía.
لا يمكن العمل بقائمة فارغة.
不能对空列表执行操作。
無法使用空的清單作業。
不能对空列表执行操作。
無法使用空的清單作業。
Συμβαίνει όταν μετακινηθεί το ρυθμιστικό του TrackBar.
Wird gesendet, wenn der TrackBar-Ziehpunkt verschoben wird.
מתרחש כאשר מחוון TrackBar זז.
Wordt verzonden als de miniatuur van de voortgangsbalk wordt verplaatst.
Sendes, hver gang TrackBar-miniaturen flyttes.
Lähetetään, kun TrackBar-pikkukuvaa siirretään.
Envoyé chaque fois que le curseur de défilement TrackBar est déplacé.
當移動 TrackBar 滑動軸時引發。
Vyvolá se při každém posunutí palce TrackBar.
يحدث عند تحريك مربع التمرير TrackBar.
Viene inviato quando la casella del controllo TrackBar viene spostata.
A TrackBar csúszkájának mozgatásakor bekövetkező esemény.
每当移动跟踪条缩略图时发送。
トラックバーのつまみが動かされたときに発生します。
Wysyłany za każdym razem, gdy wskaźnik elementu TrackBar zostanie przesunięty.
Sendt når TrackBar-tommelknappen flyttes.
트랙 표시줄 엄지 단추가 이동할 때마다 보냅니다.
Enviado sempre que o cursor de TrackBar for movido.
Enviado sempre que a miniatura TrackBar é movida.
Передается при каждом перемещении ползунка TrackBar.
Se envía cada vez que se mueve el control de posición de TrackBar.
Skickas när TrackBar-skjutreglaget flyttas.
TrackBar kaydırma kutusu her hareket ettirildiğinde gönderilir.
在移动 TrackBar 滑块时发生。
TrackBar 滑桿移動時發生。
التحكم في إمكانية تحديد خطوط الموجه.
控制是否可以选择矢量字体。
控制是否可以選取向量字型。
Určuje, zda lze vybrat vektorová písma.
Angiver, om der kan vælges vektorskrifttyper.
Hiermee wordt bepaald of vectorlettertypen kunnen worden geselecteerd.
Määrittää, voidaanko vektorifontteja valita.
Contrôle si les polices vectorielles peuvent être sélectionnées.
Steuert, ob Vektorschriftarten ausgewählt werden können.
Ελέγχει αν μπορούν να επιλεγούν γραμματοσειρές διανυσμάτων.
קביעה האם ניתן לבחור גופנים וקטוריים.
Meghatározza, hogy vektoros betűtípusok kijelölhetők-e.
Determina se è possibile selezionare tipi di carattere vettoriali.
ベクトル フォントを選択できるかどうかを設定します。
벡터 글꼴을 선택할 수 있는지 여부를 제어합니다.
Kontrollerer om vektorskrifter kan velges.
Określa, czy można wybierać czcionki wektorowe.
Controla se as fontes de vetor podem ser selecionadas.
Controla se tipos de letra vectoriais podem ser seleccionados.
Определяет, возможен ли выбор векторных шрифтов.
Controla si se pueden seleccionar fuentes de vector.
Anger om vektorteckensnitt kan markeras.
Vektör yazı tiplerinin seçilebilir olup olmadığını denetler.
控制是否可以选择矢量字体。
控制是否可以選取向量字型。
A párbeszédpanelen kijelölt szín.
대화 상자에서 선택한 색입니다.
Color seleccionado en el cuadro de diálogo.
A cor selecionada na caixa de diálogo.
Colore selezionato nella finestra di dialogo.
Färgen som har markerats i dialogrutan.
ダイアログで選択された色です。
Kolor zaznaczony w oknie dialogowym.
Выбранный в данном диалоговом окне цвет.
Den valgte fargen i dialogboksen.
A cor seleccionada na caixa de diálogo.
İletişim kutusunda seçilen renk.
اللون المحدد في مربع الحوار.
对话框中选定的颜色。
對話方塊中選取的色彩。
Barva vybraná v dialogovém okně.
Den valgte farve i dialogboksen.
De kleur die in het dialoogvenster is geselecteerd.
Valintaikkunassa valittu väri.
La couleur sélectionnée dans la boîte de dialogue.
Die im Dialogfeld ausgewählte Farbe.
Το χρώμα που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο διαλόγου.
הצבע שנבחר בתיבת הדו-שיח.
对话框中选定的颜色。
對話方塊中選取的色彩。
Určuje minimální velikost neukotvené oblasti.
Gibt die minimale Größe des nicht angedockten Bereichs an.
非ドッキング領域の最小サイズを指定します。
指定未停靠区域的最小大小。
تحديد أدنى حجم للمنطقة غير الراسية.
指定未停駐區域的最小值。
Hiermee wordt de minimumgrootte van het niet-gekoppelde gebied opgegeven.
Angiver minimumstørrelsen af det ikke-forankrede område.
Spécifie la taille minimale de la zone non ancrée.
ציון הגודל המינימלי של האזור שאינו מעוגן.
Meghatározza a dokkolatlan terület legkisebb méretét.
Määrittää telakoimattoman alueen vähimmäiskoon.
도킹되지 않은 영역의 최소 크기를 지정합니다.
Specifica la dimensione minima dell'area non ancorata.
Angir minimumsstørrelsen på det uforankrede området.
Określa minimalny rozmiar niezadokowanego obszaru.
Καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος της περιοχής που δεν έχει συνδεθεί.
Especifica el tamaño mínimo del área no acoplada.
Yerleştirilmemiş alanın en küçük boyutunu belirtir.
Especifica o tamanho mínimo da área desancorada.
Especifica o tamanho mínimo da área não encaixada.
Anger den minimala storleken för det odockade området.
Указывает минимальный размер не пристыкованной области.
指定未停靠区域的最小大小。
指定未停駐區域的最小值。
在控件的 IME 转换状态更改时发生(仅限于操作系统的亚洲版本)。
Opstår, når objektets IME-konverteringsstatus ændres (gælder kun for asiatiske versioner af operativsystemet).
يحدث عند تغير حالة تحويل IME الخاصة بعنصر التحكم. (الإصدارات الشرق أسيوية فقط من OS.)
當控制項的 IME 轉換狀態變更時發生 (僅亞洲版的 OS)。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně stavu konverze IME ovládacího prvku (pouze asijská verze operačního systému).
Deze gebeurtenis treedt op als de IME-conversiestatus van het besturingselement verandert. (Alleen voor de Aziatische versie van het besturingssysteem.)
Toteutuu, kun ohjausobjektin IME-muuntotila muuttuu. (Vain aasialaisissa käyttöjärjestelmissä.)
Se produit lorsque l'état de conversion IME du contrôle change. (Uniquement pour la version asiatique de l'OS.)
Tritt auf, wenn der IME-Konvertierungsstatus des Steuerelement geändert wird. (Nur für asiatische Betriebssystemversionen.)
Συμβαίνει όταν αλλάζει η κατάσταση μετατροπής IME του στοιχείου ελέγχου. (Μόνο για εκδόσεις λειτουργικού συστήματος ανατολικής Ασίας.)
מתרחש בעת שינוי מצב המרת IME של הפקד. (רק בגירסאות מזרח אסיה של מערכת ההפעלה).
A vezérlő írásjegybevivő-konverziós állapotának megváltozásakor bekövetkező esemény. (Csak ázsiai operációs rendszer esetén.)
Generato quando cambia lo stato di conversione dell'IME del controllo (solo versioni asiatiche del sistema operativo).
コントロールの IME の変換の状態が変化したときに発生します(アジア版の OS のみ)。
컨트롤의 IME 변환 상태가 변경될 때 발생합니다(아시아 버전 OS에만 해당).
Forekommer når kontrollens IME-konverteringsstatus endres. (Gjelder bare asiatiske versjoner av operativsystemet.)
Występuje, gdy zostanie zmieniony stan konwersji IME formantu. (Tylko w azjatyckiej wersji systemu operacyjnego.)
Ocorre quando o status de conversão de IME do controle é alterado. (Somente versão asiática do sistema operacional.)
Ocorre quando o estado de conversão IME do controlo é alterado. (Apenas para versões asiáticas do SO.)
Происходит при изменении состояния преобразования IME данного элемента управления. (Только в азиатских версиях ОС.)
Tiene lugar cuando cambia el estado de conversión de IME del control (sólo la versión asiática del sistema operativo).
Inträffar när kontrollens IME-konverteringsstatus ändras. (Gäller endast asiatiska versioner av operativsystem.)
Denetimin IME dönüştürme durumu değiştiğinde gerçekleşir. (Yalnızca işletim sisteminin Asya sürümü.)
在控件的 IME 转换状态更改时发生(仅限于东亚版本的 OS)。
當控制項的 IME 轉換狀態變更時發生 (僅東亞版的 OS)。
Virhekuvakkeen ja ohjausobjektin väliin jäävien kuvapisteiden määrä.
Le nombre de pixels à laisser entre l'icône d'erreur et le contrôle.
Anzahl Pixel zwischen dem Fehlersymbol und dem Steuerelement.
Ο αριθμός pixel μεταξύ του εικονιδίου σφάλματος και του στοιχείου ελέγχου.
מספר הפיקסלים שיישארו בין סמל השגיאה לפקד.
A hibaikon és a vezérlő között kihagyott pixelek száma.
Il numero di pixel da lasciare tra l'icona di errore e il controllo.
エラー アイコンとコントロールの間のピクセル数です。
오류 아이콘과 컨트롤 사이에 유지되는 픽셀 수입니다.
Antallet piksler som må finnes mellom feilikonet og kontrollen.
Liczba pikseli między ikoną błędu a formantem.
O número de pixels a ser colocado entre o ícone de erro e o controle.
O número de pixels a deixar entre o ícone de erro e o controlo.
Количество точек между значком ошибки и данным элементом управления.
Número de píxeles entre el icono de error y el control.
Antalet bildpunkter som ska lämnas mellan felikonen och kontrollen.
Hata simgesi ile denetim arasında bırakılacak piksel sayısı.
عدد وحدات البكسل التي يجب تركها بين رمز الخطأ وعنصر التحكم.
错误图标和控件之间保留的像素数。
錯誤圖示與控制項間要空出的像素數目。
Počet pixelů, které mají být ponechány mezi ikonou chyby a ovládacím prvkem.
Antal pixel mellem fejlikonet og objektet.
Het aantal pixels dat zich tussen het foutpictogram en het besturingselement moet bevinden.
错误图标和控件之间保留的像素数。
錯誤圖示與控制項間要空出的像素數目。
تحديد ما إذا كان شريط المعلومات يعرض لوحات، أم يعرض سطراً واحداً من النص.
确定状态栏是否显示面板,或者是否显示单行文本。
決定狀態列是否顯示面板,或是否顯示單行文字。
Určuje, zda se ve stavovém řádku zobrazí panely nebo pouze jeden řádek textu.
Bestemmer, om statuslinjen viser paneler eller en enkelt tekstlinje.
Hiermee wordt bepaald of op de statusbalk panelen worden weergegeven of een enkele regel tekst.
Määrittää, näkyykö tilarivillä paneeleja vai yksittäisiä tekstirivejä.
Détermine si une barre d'état affiche des panneaux ou si elle affiche une seule ligne de texte.
Legt fest, ob eine Statusleiste Flächen oder eine einzelne Textzeile anzeigt.
Προσδιορίζει αν μια γραμμή κατάστασης εμφανίζει πίνακες ή αν εμφανίζει μια απλή γραμμή κειμένου.
קובע אם בשורת המצב יוצגו לוחות או אם תוצג בה שורת טקסט בודדת.
Meghatározza, hogy az állapotsávon panelek vagy csak egy egyszerű szövegsor jelenjen meg.
Determina se la barra di stato visualizza pannelli o una sola riga di testo.
ステータス バーがパネルを表示するか、または単一行のテキストを表示するかを決定します。
상태 표시줄에서 패널을 표시할지 아니면 한 줄 텍스트를 표시할지 결정합니다.
Określa, czy pasek stanu wyświetla panele, czy pojedynczy wiersz tekstu.
Determina se uma barra de estado apresenta painéis ou se apresenta uma única linha de texto.
Avgjør om en statuslinje viser paneler, eller om den viser en enkelt linje med tekst.
Determina se uma barra de status exibe painéis ou se exibe uma linha única de texto.
Указывает, отображать в строке состояния панели или только одну строку текста.
Determina si la barra de estado muestra varios paneles o si muestra una sola línea de texto.
Durum Çubuğu'nun bölmeleri mi yoksa tek satırlık bir metin mi görüntüleyeceğini belirler.
Bestämmer om ett statusfält visar paneler eller om det visar en rad med text.
确定状态栏是否显示面板,或者是否显示单行文本。
決定狀態列是否顯示面板,或是否顯示單行文字。
يتعذر تعيين الموضع في ListManager فارغة.
不能在空 ListManager 上设置位置。
無法於 Null ListManager 上設定位置。
Nelze nastavit pozici v prázdném správci ListManager.
Kan de positie niet instellen op een null-ListManager.
Sijaintia ei voi määrittää ListManager-objektille, jonka arvo on tyhjä.
Positionen for en ListManager, som er null, kan ikke angives.
Position kann nicht auf einem null-ListManager festgelegt werden.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός θέσης σε ένα ListManager με τιμή null.
Impossible de définir la position sur un ListManager null.
Null の ListManager では位置を設定できません。
אין אפשרות להגדיר מיקום ב- ListManager המוגדר כ- Null.
Nem állítható be NULL értékű ListManager pozíciója.
Невозможно задать положение для неопределенного ListManager.
Null bir ListManager'da konum ayarlanamaz.
Det går inte att ange positionen för en ListManager som har värdet null.
Não é possível definir a posição em um ListManager nulo.
Nie można ustawić pozycji w zerowym obiekcie ListManager.
Impossibile impostare la posizione su un ListManager null.
null ListManager에서 위치를 설정할 수 없습니다.
Kan ikke angi plasseringen på en null-ListManager.
No se puede establecer la posición en un ListManager nulo.
Não é possível definir a posição num ListManager nulo.
不能在空 ListManager 上设置位置。
無法於 null 的 ListManager 上設定位置。
True는 Checked 속성에 사용할 수 없습니다. 자식이 없고 최상위가 아닌 MenuItems에만 사용할 수 있습니다.
"True" ist kein gültiger Wert für die Checked-Eigenschaft. Er ist nur für MenuItems gültig, die keine untergeordneten Elemente besitzen und sich nicht auf oberster Ebene befinden.
A Checked tulajdonság értéke nem lehet TRUE. Ez csak gyermektelen és nem felső szintű MenuItem objektumok esetén lehetséges.
Το True δεν είναι έγκυρη τιμή για την ιδιότητα Checked. Είναι έγκυρη τιμή μόνο για τα MenuItem που δεν έχουν θυγατρικά στοιχεία και δεν είναι ανωτάτου επιπέδου.
True non è un valore valido per la proprietà Checked. Tale valore è valido solo per un MenuItem che non ha elementi figlio e non è di livello principale.
True は Checked プロパティの有効な値ではありません。子がなく、トップレベルでない MenuItem に対してのみ有効です。
True ei ole sallittu Checked-ominaisuuden arvo. Se kelpaa vain MenuItem-kohteille, joilla ei ole alikohteita ja jotka eivät ole ylimmällä tasolla.
True n'est pas une valeur valide pour la propriété Checked. Elle n'est valide que pour les MenuItems qui n'ont pas d'enfants et ne sont pas de niveau supérieur.
True אינו ערך חוקי עבור המאפיין Checked. ערך זה חוקי רק עבור MenuItems ללא צאצאים ושאינם ברמה העליונה.
True er en ugyldig verdi for Checked-egenskapen. Dette er bare gyldig for MenuItems som ikke har noen underordnede elementer, og som ikke er på øverste nivå.
True não é um valor válido para a propriedade Checked. Este só é válido para MenuItems que não têm filhos e não são de nível superior.
Wartość True (prawda) nie jest prawidłową wartością właściwości Checked. Wartość True jest prawidłową wartością tylko dla elementów MenuItems, które nie mają elementów podrzędnych i nie są na najwyższym poziomie.
True não é um valor válido para a propriedade Checked. Este é apenas válido para MenuItems sem subordinados e que não sejam de nível superior.
'True' (истина) не является допустимым значением для Checked Property. Это значение допустимо только для MenuItems, не имеющего дочерних элементов и не принадлежащего к верхнему уровню.
Waar is geen geldige waarde voor de eigenschap Checked. Deze waarde is alleen geldig voor menu-items die geen onderliggende items bevatten en niet op het bovenste niveau liggen.
True 不是 Checked 屬性的有效值。這只對沒有子系且非最上層的 MenuItems 有效。
'True' er ikke en gyldig værdi for Checked Property. Den er kun gyldig for MenuItems, der ikke har underordnede elementer og ikke befinder sig på øverste niveau.
Hodnota True není platnou hodnotou vlastnosti Checked. je platná pouze pro položky MenuItems, které nemají žádné podřízené položky a nejsou na nejvyšší úrovni.
True 不是 Checked 属性的有效值。它仅对于无子级且不是顶级的菜单项有效。
إن True ليست قيمة صالحة للخاصية Checked. وهي صالحة فقط لعناصر MenuItem التي ليس لها عناصر تابعة وليست في المستوى الأعلى.
True no es un valor válido para la propiedad Checked. Este valor sólo es válido para MenuItems que no tienen elementos secundarios y que no son de nivel superior.
True är inte ett giltigt värde för Checked-egenskapen. Detta är endast giltigt för MenuItems som inte har några underordnade och inte är på översta nivån.
True, Checked Özelliği için geçerli bir değer değil. Bu, yalnızca hiç alt öğesi bulunmayan ve en üst düzeyde olmayan MenuItem'lar için geçerlidir.
True 不是 Checked 属性的有效值。它仅对于无子级且不是顶级的 MenuItem 有效。
True 不是 Checked 屬性的有效值。這只對沒有子系且非最上層的 MenuItems 有效。
See catalog page for all messages.