The service
Messages on page
当鼠标悬停在此选项卡上时显示的文本。
De tekst die wordt weergegeven als de muis over deze tab wordt bewogen.
Text, který bude zobrazen, pokud ukazatel myši chvíli setrvá na této kartě.
Teksti, joka näytetään siirrettäessä hiiren osoitin välilehden päälle.
Le texte qui est affiché lorsque la souris pointe sur cet onglet.
הטקסט המוצג בעת הצבת מצביע העכבר מעל לכרטיסיה זו.
Il testo visualizzato quando il mouse passa sulla scheda.
Το κείμενο που εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται επάνω από αυτή την καρτέλα.
Den tekst, der vises, når markøren peger på denne fane.
マウス ポインタをタブの上に配置したときに表示されるテキストです。
當滑鼠停留此索引標籤時所顯示的文字。
النص الذي يظهر عند مرور الماوس فوق علامة التبويب هذه.
Az egérrel történő rámutatáskor a fül felett megjelenített szöveg.
Der Text, der angezeigt wird, wenn die Maus über diesem Tab schwebt.
마우스로 이 탭을 가리킬 때 표시되는 텍스트입니다.
Teksten som vises når musen hviler over denne kategorien.
Tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy jest przesuwany nad kartą.
O texto mostrado quando o mouse é passado sobre esta guia.
O texto apresentado quando o rato passa por cima deste separador.
Текст, отображаемый при задержке курсора мыши над этой вкладкой.
Texto que se muestra cuando el cursor del mouse se coloca sobre esta ficha.
Texten som visas när musen hovrar över den här fliken.
Fare sekmenin üzerine geldiğinde gösterilen metin.
当鼠标悬停在此选项卡上时显示的文本。
當滑鼠停留此索引標籤時所顯示的文字。
موقع رمز الخطأ بالنسبة لعنصر التحكم.
错误图标相对于控件的位置。
錯誤圖示相對於控制項的位置。
Umístění ikony chyby vzhledem k ovládacímu prvku.
Placeringen af fejlikonet i forhold til objektet.
De locatie van het foutpictogram in verhouding tot het besturingselement.
Virhekuvakkeen sijainti suhteessa ohjausobjektiin.
L'emplacement de l'icône d'erreur par rapport au contrôle.
Position des Fehlersymbols relativ zum Steuerelement.
Η θέση του εικονιδίου σφάλματος σε σχέση με το στοιχείο ελέγχου.
מיקום סמל השגיאה ביחס לפקד.
A hibaikon helyzete a vezérlőhöz képest.
La posizione dell'icona di errore relativa al controllo.
コントロールに対するエラー アイコンの場所です。
컨트롤을 기준으로 하는 오류 아이콘의 상대 위치입니다.
Plassering for feilikonet i forhold til kontrollen.
Położenie ikony błędu względem formantu.
O local do ícone de erro relativo ao controle.
A localização do ícone de erro relativo ao controlo.
Местоположение значка ошибки относительно данного элемента управления.
Ubicación del icono de error relativo al control.
Felikonens plats i förhållande till kontrollen.
Denetim ile ilgili hata simgesinin konumu.
错误图标相对于控件的位置。
錯誤圖示相對於控制項的位置。
Ilmaisee sarake- ja riviotsikoissa käytettävän taustavärin.
Indique la couleur d'arrière-plan des en-têtes de colonne et de ligne.
Gibt die Hintergrundfarbe der Spalten- und Zeilenheader an.
列と行のヘッダーの背景色を示します。
Δείχνει το χρώμα φόντου των κεφαλίδων στηλών και γραμμών.
Indica il colore di sfondo delle intestazioni di colonna e di riga.
열 및 행 머리글의 배경색을 나타냅니다.
Określa kolor tła nagłówków kolumn i wierszy.
Meghatározza az oszlop- és sorfejlécek háttérszínét.
Angir bakgrunnsfargen på kolonne- og radoverskrifter.
ציון צבע הרקע של כותרות העמודות והשורות.
Indica a cor de fundo dos cabeçalhos da linha e coluna.
Indica a cor de plano de fundo de cabeçalhos de colunas e linhas.
Indica el color de fondo del encabezado de columnas y filas.
Anger bakgrundsfärgen för kolumn- och radrubrikerna.
Указывает фоновый цвет заголовков столбцов и строк.
Sütun ve satır başlıklarının arka plan rengini gösterir.
الإشارة إلى لون خلفية رؤوس الأعمدة والصفوف.
指示列和行标头的背景色。
表示資料行和資料列標頭的背景色彩。
Určuje barvu pozadí záhlaví řádků a sloupců.
Angiver baggrundsfarven for kolonne- og rækkeoverskrifterne.
Hiermee wordt de achtergrondkleur van de kolom- en rijkoppen aangegeven.
指示列和行标头的背景色。
表示資料行和資料列行首的背景色彩。
控制項中包含的文字。
Text obsažený v ovládacím prvku.
Le texte contenu dans ce contrôle.
Teksten i objektet.
控件中包含的文本。
النص المقترن بعنصر التحكم.
Ohjausobjektin sisältämä teksti.
De tekst in het besturingselement.
Το κείμενο που σχετίζεται με το στοιχείο ελέγχου.
Der Text im Steuerelement.
컨트롤에 포함된 텍스트입니다.
A vezérlő szövege.
コントロール内のテキストです。
הטקסט המשויך לפקד.
Il testo contenuto nel controllo.
Teksten som finnes i kontrollen.
O texto contido no controle.
Текст, содержащийся в данном элементе управления.
O texto contido no controlo.
Denetimde bulunan metin.
Texto contenido en el control.
Texten som kontrollen innehåller.
Tekst zawarty w formancie.
与控件关联的文本。
與控制項關聯的文字。
عنصر التحكم ImageList المستخدم بواسطة ListView للصور في طريقة العرض "رموز كبيرة".
使用大型圖示檢視時,清單檢視的影像所使用的 ImageList 控制項。
Ovládací prvek ImageList použitý zobrazením ListView pro obrázky v zobrazení Velké ikony.
ListView 为大图标视图中图像所使用的 ImageList 控件。
Le contrôle ImageList utilisé par le ListView pour les images en mode Grandes icônes.
ListView-kohjausobjektissa käytettävä ImageList-ohjausobjekti Suuret kuvakkeet -näkymää varten.
Det ImageList-objekt, ListView bruger til billeder i visningen Large Icon.
Het besturingselement ImageList dat door de lijstweergave wordt gebruikt voor afbeeldingen in de weergave Grote pictogrammen.
פקד ImageList המשמש את ListView עבור תמונות ב- Large Icon View.
Das ImageList-Steuerelement, das von ListView für Bilder in der großen Symbolansicht verwendet wird.
Το στοιχείο ελέγχου ImageList που χρησιμοποιείται από το ListView για εικόνες στην προβολή μεγάλων εικονιδίων.
Large Icon View のイメージに対してListView により使用される ImageList コントロールです。
O controlo ImageList utilizado por ListView para imagens na vista de ícone grande.
Il controllo ImageList utilizzato dal controllo ListView per le immagini in visualizzazione Icone grandi.
A ListView által Large Icon nézetben a képekhez használt ImageList vezérlő.
Formant ImageList używany przez element ListView do obrazów w widoku Duże ikony.
Den ImageList-kontroll som används av ListView för bilder i visningsläget med stora ikoner.
O controle ImageList usado pelo ListView para imagens no modo de exibição Ícones Grandes.
ListView에서 큰 아이콘 보기의 이미지로 사용하는 ImageList 컨트롤입니다.
Элемент управления ImageList, который ListView использует для изображений в режиме крупных значков.
Control ImageList utilizado por ListView para imágenes en la vista de iconos grandes.
ImageList-kontrollen som brukes av ListView for bilder i Visning av store ikoner.
Büyük Simge Görünümü'ndeki resimler için ListView tarafından kullanılan ImageList denetimi.
ListView 用于大图标视图中图像的 ImageList 控件。
使用大型圖示檢視時,ListView 的影像所使用的 ImageList 控制項。
التحكم في إظهار تحديدات التسطير والخط المتوسط ولون الخط.
下線、取り消し線、フォントの色の選択を表示するかどうかを設定します。
Meghatározza, hogy megjelenjen-e aláhúzási, áthúzási és színválasztási lehetőség.
Determina se visualizzare le opzioni sottolineato e barrato e le scelte colori.
Určuje, zda má být zobrazeno vybrané podtržení, přeškrtnutí a barva písma.
Angiver, om valgene af understregning, gennemstregning og farve skal vises.
Controla se as seleções de sublinhado, riscado e cor de fonte devem ser mostradas.
밑줄, 취소선 및 글꼴 색 선택을 표시할지 여부를 제어합니다.
Controla se deve mostrar as selecções de sublinhado, rasurado e de cor de tipos de letra.
Określa, czy wyświetlać opcje wyboru podkreślenia, przekreślenia i koloru czcionki.
Kontrollerer om valg for understreking, gjennomstreking og skriftfarge skal vises.
Ελέγχει αν θα εμφανίζονται οι επιλογές υπογράμμισης, διακριτής διαγραφής και χρώματος γραμματοσειράς.
קביעה האם יש להציג את הבחירות של קו תחתון, קו חוצה וצבע גופן.
Steuert, ob die Optionen Unterstreichen, Durchstreichen und Schriftartfarbe angezeigt werden.
控制是否显示下划线、删除线和字体颜色选项。
Hiermee wordt bepaald of de opties voor onderstrepen, doorhalen en tekstkleur moeten worden weergegeven.
Määrittää, näytetäänkö alleviivaus, yliviivaus ja fontin värivalinnat.
控制是否顯示底線、刪除線、及字型色彩選取區。
Contrôle si les sélections souligné, barré et couleur de police doivent être affichées.
Определяет, отображается ли нижнее подчеркивание, перечеркивание и выбор цветов шрифтов.
Controla si se deben mostrar las opciones de subrayado, sobreimprimir y color de fuente.
Alt çizgi, üstü çizili ve yazı tipi rengi seçimlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini denetler.
Anger om alternativen för understrykning, genomstrykning och teckenfärg ska visas.
控制是否显示下划线、删除线和字体颜色选项。
控制是否顯示底線、刪除線、及字型色彩選取區。
Se produit lorsque le contenu du contrôle est plus grand ou plus petit que la taille de la fenêtre du contrôle.
Tritt auf, wenn der Inhalt des Steuerelements kleiner oder größer als die Fenstergröße des Steuerelements ist.
מתרחש כאשר תוכן הפקד קטן יותר או גדול יותר מגודל חלון הפקד.
Toteutuu, kun ohjausobjektin sisältö on suurempi tai pienempi kuin ohjausobjektin ikkunan koko.
Ocorre quando o conteúdo do controle é menor ou maior que o tamanho da janela do controle.
Występuje, gdy zawartość formantu jest mniejsza lub większa od rozmiarów okna formantu.
Ocorre quando o conteúdo do controlo é inferior ou superior ao tamanho da janela do controlo.
Denetimin içeriği denetimin pencere boyutundan daha büyük ya da küçük olduğunda gerçekleşir.
Tiene lugar cuando el contenido del control es más pequeño o más grande que el tamaño de la ventana del control.
Inträffar när kontrollens innehåll är antingen mindre eller större än kontrollens fönsterstorlek.
Akkor következik be, amikor a vezérlő tartalma kisebb vagy nagyobb a vezérlő ablakának méreténél.
コントロールの内容が、コントロールのウィンドウの大きさより大きいか小さいときに発生します。
Συμβαίνει όταν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου είναι είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα από το μέγεθος παραθύρου του στοιχείου ελέγχου.
Forekommer når kontrollens innhold er enten mindre eller større enn kontrollens vindusstørrelse.
Происходит, когда содержимое элемента управления отличается по размерам от размера окна элемента управления.
컨트롤의 내용이 컨트롤의 창 크기보다 크거나 작을 때 발생합니다.
Generato quando il contenuto del controllo è maggiore o minore rispetto alla dimensione della finestra del controllo.
當控制項的內容比控制項視窗的大小要大或小時發生。
Vyvolá se v případě, že obsah ovládacího prvku je menší nebo větší než velikost okna ovládacího prvku.
在控件的内容小于或大于控件的窗口大小时发生。
Deze gebeurtenis treedt op als de inhoud van het besturingselement kleiner of groter is dan het venster van het besturingselement.
Opstår, når indholdet af objektet er større eller mindre end størrelsen af objektets vindue.
يحدث عندما تكون محتويات عنصر التحكم إما أصغر من حجم إطار عنصر التحكم أو أكبر منه.
在控件的内容小于或大于控件的窗口大小时发生。
當控制項的內容比控制項視窗的大小要大或小時發生。
显示完整月份所需的最小大小。
Minimální velikost požadovaná k zobrazení celého měsíce.
用來顯示整個月份所需的最小大小。
أدنى حجم مطلوب لعرض شهر كامل.
한 달을 표시하는 데 필요한 최소 크기입니다.
月全体の表示に必要な最小サイズです。
הגודל המינימלי הדרוש להצגת חודש שלם.
Minimumsstørrelsen som kreves for å vise en hel måned.
A teljes hónap megjelenítéséhez szükséges legkisebb méret.
La dimensione minima necessaria per visualizzare un intero mese.
Minimalny rozmiar wymagany do wyświetlenia całego miesiąca.
De minimaal vereiste grootte voor de weergave van een volledige maand.
Den mindste størrelse, der skal bruges til at vise en hel måned.
Vähimmäiskoko, joka vaaditaan koko kuukauden näyttämiseen.
Die minimal notwendige Größe, um einen vollen Monat anzuzeigen.
La taille minimale requise pour afficher un mois complet.
Το ελάχιστο μέγεθος που απαιτείται για την εμφάνιση ενός ολόκληρου μήνα.
O tamanho mínimo necessário para exibir um mês inteiro.
O tamanho mínimo necessário para apresentar um mês completo.
Tamaño mínimo necesario para mostrar un mes completo.
Minimistorleken som krävs för att visa en hel månad.
Tam bir ayı görüntülemek için gereken en küçük boyut.
Минимальный размер, требуемый для отображения месяца полностью.
显示完整月份所需的最小大小。
用來顯示整個月份所需的最小大小。
控制表單框線的外觀。這也會影響標題列的顯示方式,以及允許在其上出現哪些按鈕。
Hiermee wordt de vormgeving van de rand voor het formulier bepaald. Dit heeft invloed op de weergave van de titelbalk en de knoppen die hierop mogen verschijnen.
Angiver udseendet af formularens kant. Dette påvirker også, hvordan titellinjen vises, og hvilke knapper der kan vises på den.
Určuje vzhled ohraničení formuláře. Ovlivní rovněž zobrazení záhlaví a také to, jaká tlačítka mohou být na něm zobrazena.
控制窗体边框的外观。这还将影响标题栏的显示方式,并影响允许在标题栏上显示的按钮。
الإشارة إلى مظهر الحد وشريط العنوان للنموذج وسلوكهما.
Δηλώνει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του περιγράμματος και της γραμμής τίτλου της φόρμας.
Contrôle l'apparence de la bordure pour le formulaire. Cela affecte également l'affichage de la barre de légende et les boutons qui peuvent s'afficher sur cette barre.
Steuert die Darstellung des Formularrahmens. Dies beeinflusst die Darstellung der Titelleiste und legt fest, welche Schaltflächen darauf angezeigt werden.
フォームの境界線の外観を設定します。この設定は、キャプション バーの表示方法、および表示できるボタンに適用します。
Determina l'aspetto del bordo del form. Influisce anche sulla modalità di visualizzazione della barra del titolo e su quali pulsanti potranno comparirvi.
Controla a aparência da borda de formulário. Isso também afetará como a barra de legenda será exibida, e os botões que poderão ser exibidos nela.
Steruje wyglądem obramowania formularza. Wpływa również na sposób wyświetlania paska podpisu i na to, jakie przyciski mogą się na nim pojawić.
Управляет внешним видом границы данной формы. Кроме того, задает отображение строки заголовка, а также кнопки, которые могут в ней отображаться.
Formun kenarlık görünümünü denetler. Bu ayrıca başlık çubuğunun nasıl görüntüleneceğini ve üzerinde hangi düğmelerin görünmesine izin verileceğini etkiler.
폼의 테두리 모양을 제어합니다. 이것은 캡션 표시줄 표시 방법 및 폼에 나타나는 단추 종류에도 영향을 줍니다.
Controla la apariencia del borde del formulario. Esto también influye en cómo se muestra la barra de título y en qué botones pueden aparecer en ella.
Anger utseendet för formulärets kantlinje. Detta påverkar också hur namnlisten visas och vilka knappar som får visas i den.
ציון המראה ואופן הפעולה של הגבול ושורת הכותרת של הטופס.
Määrittää lomakkeen reunan ulkoasun. Tämä vaikuttaa myös otsikkorivin ulkoasuun sekä siihen, mitä painikkeita siinä näytetään.
Meghatározza az űrlap szegélyének megjelenési módját. Ez a címsor kinézetére és a rajta megjelenő gombokra is kihat.
Controla o aspecto do limite do formulário. Vai também afectar o modo como a barra de legendas é apresentada e os botões apresentados na mesma.
Kontrollerer utseendet til kantlinjene for skjemaet. Dette påvirker også hvordan tekstlinjen vises, og hvilke knapper som kan vises på den.
指示窗体的边框和标题栏的外观和行为。
表示表單框線和標題列的外觀和行為。
将报告给可访问性客户端的名称。
Navnet, som rapporteres til tilgængelighedsklienter.
Název, který bude hlášen klientům usnadnění.
الاسم الذي سيتم الإعلام عنه لعملاء الوصول.
報告至協助工具用戶端的名稱。
De naam die wordt gemeld aan toegankelijkheidsclients.
Το όνομα που θα αναφέρεται στα προγράμματα-πελάτες πρόσβασης.
Helppokäyttöasiakkaille raportoitava nimi.
액세스 가능 클라이언트에 보고되는 이름입니다.
Le nom qui sera indiqué aux clients d'accessibilité.
Nome che verrà fornito ai client di accessibilità.
Der Name, der den Eingabehilfeclienten gemeldet wird.
A kisegítő lehetőségeket biztosító ügyfeleknek jelentett név.
השם שידווח ללקוחות נגישות.
O nome a ser relatado aos clientes de acessibilidade.
ユーザー補助クライアントに報告される名前です。
O nome que será comunicado a clientes de acessibilidade.
Navnet som blir rapportert til tilgjengelighetsklienter.
Имя, которое будет сообщаться клиентам специальных возможностей.
Nombre que se proporciona a clientes con accesibilidad.
Erişilebilirlik istemcilerine raporlanacak ad.
Nazwa przekazywana klientom dostępności.
Namnet som rapporteras till hjälpmedelsklienter.
将报告给具有辅助功能的客户端的名称。
報告至協助工具用戶端的名稱。
See catalog page for all messages.