The service
Messages on page
DISTINCT/ALL-argumentti on kelvollinen vain ryhmäkoostefunktioissa.
L'argument DISTINCT/ALL n'est valide que pour les fonctions d'agrégation de groupe.
Das Argument 'DISTINCT/ALL' ist nur für Gruppenaggregatfunktionen gültig.
Το όρισμα DISTINCT/ALL είναι έγκυρο μόνο για συγκεντρωτικές συναρτήσεις ομάδας.
A DISTINCT/ALL argumentum csak a csoportösszesítő függvényeknél érvényes.
L'argomento DISTINCT/ALL è valido solo per funzioni di aggregazione di gruppo.
DISTINCT/ALL 引数はグループ集計関数でのみ有効です。
DISTINCT/ALL 인수는 그룹 집계 함수에만 사용할 수 있습니다.
Argumentet DISTINCT/ALL er bare gyldig for gruppemengdefunksjoner.
Argument DISTINCT/ALL jest prawidłowy tylko w funkcjach agregowania grup.
Аргументы DISTINCT/ALL допустимы только для групповых статистических функций.
El argumento DISTINCT/ALL sólo es válido para funciones de agregado de grupo.
DISTINCT/ALL-argumentet är bara giltigt för gruppmängdfunktioner.
DISTINCT/ALL bağımsız değişkeni yalnızca grup toplama işlevlerinde geçerlidir.
הארגומנט DISTINCT/ALL חוקי רק עבור פונקציות צבירה לקבוצות.
DISTINCT/ALL 参数仅对组聚合函数有效。
‏‏المتغير المستقل DISTINCT/ALL لا يكون صالحًا إلا لوظائف تراكم المجموعة.
DISTINCT/ALL 参数仅对组聚合函数有效。
DISTINCT/ALL 引數對群組彙總函式無效。
Argument DISTINCT/ALL je platný pouze pro funkce agregace skupiny.
DISTINCT/ALL-argumentet er kun gyldigt for gruppeaggregatfunktioner.
Het DISTINCT/ALL-argument is alleen geldig voor groepssamenvoegfuncties.
DISTINCT/ALL 引數對群組彙總函式無效。
O argumento DISTINCT/ALL é válido somente para funções de agregação de grupo.
‏‏تم تحويل معلمات الوظيفة '<var>Function Name</var>' إلى نوع الجانب المفاهيمي '<var>Type Name</var>', وتوجد بالفعل الوظيفة ذات نفس معلمات نوع الجانب المفاهيمي. الرجاء التأكد من أن تحميلات الوظيفة الزائدة غير غامضة.
函数“<var>Function Name</var>”的参数转换为概念端类型“<var>Type Name</var>”,具有相同概念端类型参数的函数已存在。请确保函数重载明确。
函式 '<var>Function Name</var>' 的參數被轉換成概念端型別 '<var>Type Name</var>',但是已經有具有相同概念端型別參數的函式。請確認函式多載是否模稜兩可。
Parametry funkce <var>Function Name</var> jsou převedeny na typ na koncepční straně <var>Type Name</var> a funkce se stejnými parametry typu na koncepční straně již existuje. Přesvědčte se, zda jsou přetečení funkce jednoznačná.
Parametrene for funktionen '<var>Function Name</var>' konverteres til typen '<var>Type Name</var>' på den konceptbaserede side, og funktionen med de samme parametre på den konceptbaserede side findes allerede. Sørg for, at funktionsoverbelastninger ikke er tvetydige.
De parameters van functie <var>Function Name</var> zijn geconverteerd naar de conceptuele kant type <var>Type Name</var>, en de functie met dezelfde parameters van de conceptuele kant bestaat al. Zorg ervoor dat functieoverbelastingen niet dubbelzinnig zijn.
函数“<var>Function Name</var>”的参数转换为概念端类型“<var>Type Name</var>”,但已存在具有相同概念端类型参数的函数。请确保函数重载是明确的。
Funktion <var>Function Name</var> parametrit muunnetaan käsitteellisiksi sivutyypeiksi <var>Type Name</var>, ja samoja käsitteellisen sivutyypin parametreja käyttävä funktio on jo olemassa. Varmista, etteivät funktioiden ylikuormitukset ole moniselitteisiä.
Les paramètres de la fonction « <var>Function Name</var> » sont convertis en type conceptuel « <var>Type Name</var> », et la fonction qui possède les mêmes paramètres de type conceptuel existe déjà. Assurez-vous que les surcharges de fonction ne sont pas ambiguës.
Die Parameter von Funktion '<var>Function Name</var>' werden in den Konzeptseitentyp '<var>Type Name</var>' konvertiert, und die Funktion mit denselben Typenparametern für die Konzeptseite ist bereits vorhanden. Vergewissern Sie sich, dass die Funktionsüberladungen nicht mehrdeutig sind.
Οι παράμετροι της συνάρτησης '<var>Function Name</var>' μετατρέπονται σε τύπο εννοιολογικής πλευράς '<var>Type Name</var>' και η συνάρτηση με τις ίδιες παραμέτρους τύπου εννοιολογικής πλευράς υπάρχουν ήδη. Βεβαιωθείτε ότι οι υπερφορτώσεις συναρτήσεων δεν είναι ασαφείς.
הפרמטרים של הפונקציה '<var>Function Name</var>' מומרים לסוג הצד הקוספטואלי '<var>Type Name</var>' ופונקציה עם פרמטרי צד מושגי זהים כבר קיימת. יש לוודא שעומסי היתר של הפונקציה אינם רב-משמעיים.
A(z) „<var>Function Name</var>” függvény paraméterei a fogalmi oldali „<var>Type Name</var>” típusra lettek konvertálva, de már létezik ugyanilyen típusú paraméterekkel rendelkező függvény. Győződjön meg arról, hogy a függvénytúlterhelések egyértelműek.
I parametri della funzione '<var>Function Name</var>' vengono convertiti nel tipo '<var>Type Name</var>' del lato concettuale, ma la funzione con gli stessi parametri di tipo del lato concettuale esiste già. Assicurarsi che gli overload della funzione non siano ambigui.
関数 '<var>Function Name</var>' のパラメータは概念側の型 '<var>Type Name</var>' に変換されます。同じ概念側の型のパラメータを持つ関数が既に存在します。関数オーバーロードがあいまいでないことを確認してください。
'<var>Function Name</var>' 함수의 매개 변수가 개념 측 형식 '<var>Type Name</var>'(으)로 변환되었는데 동일한 개념 측 형식 매개 변수를 가진 함수가 이미 존재합니다. 함수 오버로드가 모호하지 않은지 확인하십시오.
Parameterne for funksjonen <var>Function Name</var> konverteres til begrepssidetypen <var>Type Name</var>, og funksjonen med de samme typeparameterne på begrepssiden finnes fra før. Kontroller at funksjonsoverbelastningene ikke er tvetydige.
Parametry funkcji „<var>Function Name</var>” są konwertowane na typ po stronie koncepcyjnej „<var>Type Name</var>”, a funkcja mająca takie same parametry typu po stronie koncepcyjnej już istnieje. Upewnij się, że przeciążenia funkcji są jednoznaczne.
Параметры функции "<var>Function Name</var>" преобразованы в тип "<var>Type Name</var>" на концептуальной стороне, а функция с такими же параметрами на концептуальной стороне уже существует. Убедитесь в однозначности перегрузок функции.
Los parámetros de Function '<var>Function Name</var>' se convierten al tipo del lado conceptual '<var>Type Name</var>' y la función con los mismos parámetros de tipo del lado conceptual ya existe. Asegúrese de que las sobrecargas de función no son ambiguas.
Parametrarna för funktionen <var>Function Name</var> konverteras till typen <var>Type Name</var> på den konceptuella sidan, men en funktion med samma typparametrar på den konceptuella sidan finns redan. Kontrollera att funktionsöverlagringarna inte är tvetydiga.
'<var>Function Name</var>' Function türü parametreleri kavramsal taraf '<var>Type Name</var>' türüne dönüştürüldü ve aynı kavramsal taraf türü parametreleri olan bir işlev mevcut. Lütfen işlev adı çift kullanımlarının belirsiz olmadığından emin olun.
函式 '<var>Function Name</var>' 的參數被轉換成概念端型別 '<var>Type Name</var>',但是已經有具有相同概念端型別參數的函式。請確認函式多載是否模稜兩可。
Os parâmetros da Função '<var>Function Name</var>' são convertidos para o tipo do lado conceitual '<var>Type Name</var>', e a função com os mesmos parâmetros de tipo do lado conceitual já existe. Verifique se as sobrecargas de função não são ambíguas.
Kyselyn tulostyypin määrittäminen epäonnistui, koska tarvittavat metatiedot puuttuvat.
Le type de résultat de la requête n'a pas pu être déterminé, car les métadonnées requises sont manquantes.
Der Ergebnistyp der Abfrage konnte nicht bestimmt werden, da die erforderlichen Metadaten fehlen.
Ο τύπος αποτελέσματος του ερωτήματος δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί επειδή τα μετα-δεδομένα που απαιτούνται λείπουν.
לא ניתן לקבוע את סוג התוצאה של השאילתה כי המטה-נתונים הדרושים חסרים.
Nem határozható meg a lekérdezés eredménytípusa, mert hiányoznak a szükséges metaadatok.
Impossibile determinare il tipo di risultati della query perché i metadati richiesti risultano mancanti.
必要なメタデータが不足しているため、クエリの結果型を判断できませんでした。
필요한 메타데이터가 없으므로 쿼리의 결과 형식을 확인할 수 없습니다.
Resultattypen for spørringen kan ikke fastsettes fordi de nødvendige metadataene mangler.
Nie można ustalić typu wyników kwerendy, ponieważ brakuje wymaganych metadanych.
Не удалось определить тип результата запроса, поскольку отсутствуют нужные метаданные.
No se pudo determinar el tipo de resultado de la consulta porque faltan los metadatos requeridos.
Det gick inte att fastställa resultattypen för frågan eftersom de metadata som krävs saknas.
无法确定查询的结果类型,因为缺少必要的元数据。
‏‏تعذر تحديد نوع نتيجة الاستعلام لأن بيانات التعريف المطلوبة مفقودة.
无法确定查询的结果类型,因为缺少必要的元数据。
無法判斷此查詢的結果型別,因為遺漏了所需的中繼資料。
Nebylo možné určit výsledný typ rozsahu, protože chybí požadovaná metadata.
ResultType for forespørgslen kunne ikke bestemmes, fordi de påkrævede metadata mangler.
Het resultaattype van de query kan niet worden vastgesteld omdat de vereiste metagegevens ontbreken.
無法判斷此查詢的結果型別,因為遺漏了所需的中繼資料。
Sorgunun sonuç türü belirlenemedi çünkü gerekli meta veri eksik.
Não foi possível determinar o tipo de resultado da consulta porque os metadados necessários estão faltando.
‏‏نوع الإعادة غير صالح في FunctionImport '<var>X</var>'. يجب أن يعيد FunctionImport Scalar أو Entity أو ComplexType.
在 FunctionImport“<var>X</var>”中,返回类型无效。该 FunctionImport 必须返回 Scalar、Entity 或 ComplexType。
FunctionImport '<var>X</var>' 中的傳回型別無效。FunctionImport 必須傳回 Scalar、Entity 或 ComplexType。
Returtype er ikke gyldig i FunctionImport '<var>X</var>'. FunctionImport skal returnere Scalar, Entity eller ComplexType.
Het retourtype is niet geldig in de FunctionImport <var>X</var>. De FunctionImport moet Scalar, Entity of ComplexType retourneren.
FunctionImport-toiminnon <var>X</var> palautusarvon tyyppi ei kelpaa. FunctionImport-toiminnon on palautettava Scalar-, Entity- tai ComplexType-arvo.
在 FunctionImport“<var>X</var>”中,返回类型无效。该 FunctionImport 必须返回 Scalar、Entity 或 ComplexType。
Le type de retour n'est pas valide dans le FunctionImport « <var>X</var> ». FunctionImport doit retourner Scalar, Entity ou ComplexType.
Der Rückgabetyp ist in FunctionImport '<var>X</var>' ungültig. Der FunctionImport muss 'Scalar', 'Entity' oder 'ComplexType' zurückgeben.
Ο τύπος επιστροφής δεν είναι έγκυρος στο FunctionImport '<var>X</var>'. Το FunctionImport πρέπει να επιστρέψει τιμή Scalar, Entity ή ComplexType.
סוג הערך המוחזר אינו חוקי ב- FunctionImport '<var>X</var>'. על הפונקציה FunctionImport להחזיר Scalar, Entity או ComplexType.
A visszatérési típus nem érvényes a FunctionImport elemben („<var>X</var>”). A FunctionImport elemnek Scalar, Entity vagy ComplexType típust kell visszaadnia.
Tipo restituito non valido in FunctionImport '<var>X</var>'. FunctionImport deve restituire Scalar, Entity o ComplexType.
FunctionImport '<var>X</var>' の戻り値の型が無効です。FunctionImport は、Scalar、Entity、または ComplexType を返す必要があります。
FunctionImport '<var>X</var>'에서 반환 형식이 잘못되었습니다. FunctionImport는 Scalar, Entity 또는 ComplexType을 반환해야 합니다.
Returtypen er ikke gyldig i FunctionImport <var>X</var>. FunctionImport må returnere Scalar, Entity eller ComplexType.
Zwracany typ jest nieprawidłowy w elemencie FunctionImport „<var>X</var>”. Element FunctionImport musi zwracać typ Scalar, Entity lub ComplexType.
Недопустимый возвращаемый тип в FunctionImport "<var>X</var>". FunctionImport должен возвращать тип Scalar, Entity или ComplexType.
El tipo de valor devuelto no es válido en FunctionImport '<var>X</var>'. FunctionImport debe devolver valores de tipo Scalar, Entity o ComplexType.
Returtypen är inte giltig i FunctionImport <var>X</var>. FunctionImport måste returnera Scalar, Entity eller ComplexType.
Dönüş türü, '<var>X</var>' FunctionImport'ta geçerli değil. FunctionImport Scalar, Entity veya ComplexType döndürmeli.
FunctionImport '<var>X</var>' 中的傳回型別無效。FunctionImport 必須傳回 Scalar、Entity 或 ComplexType。
Návratový typ není v elementu FunctionImport <var>X</var> platný. Element FunctionImport musí vracet hodnoty Scalar, Entity nebo ComplexType.
Tipo de retorno inválido em FunctionImport '<var>X</var>'. FunctionImport deve retornar Scalar, Entity ou ComplexType.
SELECT VALUE 表达式不能有别名。
‏‏التعبير SELECT VALUE لا يمكن أن يحصل على اسم مستعار.
SELECT VALUE 表达式不能有别名。
SELECT VALUE 運算式不能有別名。
Pro výraz SELECT VALUE nelze používat aliasy.
Der kan ikke oprettes alias for SELECT VALUE-udtrykket.
De SELECT VALUE-expressie kan geen alias hebben.
SELECT VALUE -lausekkeelle ei voi määrittää aliasta.
L'expression SELECT VALUE ne peut pas avoir d'alias.
Für den SELECT VALUE-Ausdruck ist kein Alias möglich.
Η παράσταση SELECT VALUE δεν είναι δυνατό να έχει ψευδώνυμο.
לא ניתן לכנות את ביטוי ה-SELECT VALUE.
A SELECT VALUE kifejezés nem jelölhető meg aliasként.
L'espressione SELECT VALUE non può essere associata a un alias.
SELECT VALUE 式には別名を設定できません。
SELECT VALUE 식에는 별칭을 지정할 수 없습니다.
SELECT VALUE-uttrykket kan ikke få alias.
Wyrażenie SELECT VALUE nie może mieć aliasu.
Для выражения SELECT VALUE не допускаются псевдонимы.
La expresión SELECT VALUE no puede tener alias.
SELECT VALUE-uttrycket kan inte ha alias.
SELECT VALUE ifadesinin diğer adı olamaz.
SELECT VALUE 運算式不能有別名。
A expressão SELECT VALUE não pode receber um alias neste contexto. A expressão SELECT VALUE pode ser alias apenas quando ORDER BY for especificada.
Er is ten minste één SSDL-artefact vereist voor het maken van StoreItemCollection.
StoreItemCollection-kohteen luominen edellyttää vähintään yhtä SSDL-artefaktia.
Un artefact SSDL au moins est requis pour la création de StoreItemCollection.
Mindestens ein SSDL-Artefakt ist zum Erstellen von StoreItemCollection erforderlich.
Απαιτείται τουλάχιστον ένα τεχνούργημα SSDL για τη δημιουργία StoreItemCollection.
לפחות רכיב מלאכותי אחד של SSDL דרוש ליצירת StoreItemCollection.
StoreItemCollection létrehozásához legalább egy előzetes SSDL-fájl szükséges.
Per creare StoreItemCollection, è necessario almeno un elemento SSDL.
StoreItemCollection を作成するには、少なくとも 1 つの SSDL 成果物が必要です。
StoreItemCollection을 만들려면 적어도 하나의 SSDL 아티팩트가 있어야 합니다.
Minst én SSDL-artifakt kreves for oppretting av StoreItemCollection.
Do utworzenia obiektu StoreItemCollection jest wymagany co najmniej jeden artefakt SSDL.
Для создания StoreItemCollection необходим по крайней мере один артефакт языка SSDL.
Se requiere al menos un artefacto SSDL para la creación de StoreItemCollection.
Minst en SSDL-artefakt krävs för att skapa StoreItemCollection.
StoreItemCollection oluşturulması için en az bir SSDL yapay öğesi gerekiyor.
创建 StoreItemCollection 至少需要一个 SSDL 项目。
مطلوب أداة SSDL واحدة على الأقل لإنشاء StoreItemCollection.
创建 StoreItemCollection 至少需要一个 SSDL 项目。
Je nutný minimálně jeden artefakt SSDL, aby bylo možné vytvořit StoreItemCollection.
Der kræves mindst én SSDL-artefakt til at oprette StoreItemCollection.
至少需要一個 SSDL 成品才能建立 StoreItemCollection。
至少需要一個 SSDL 成品才能建立 StoreItemCollection。
Ao menos um artefato SSDL é necessário para criar StoreItemCollection.
‏‏الموفر الأساسي فشل.
基础提供程序失败。
基礎提供者失敗。
Došlo k chybě využívaného zprostředkovatele.
Den underliggende provider mislykkedes.
De onderliggende provider is mislukt.
Taustapalvelussa tapahtui virhe.
Échec du fournisseur sous-jacent.
Fehler beim zugrunde liegenden Anbieter.
Η υποκείμενη υπηρεσία παροχής απέτυχε.
כשל בספק הבסיסי.
Hiba történt az alapul szolgáló szolgáltatónál.
Errore del provider sottostante.
基になるプロバイダが失敗しました。
기본 공급자가 실패했습니다.
Den underliggende leverandøren mislyktes.
Działanie podstawowego dostawcy nie powiodło się.
Произошла ошибка базового поставщика.
Error del proveedor subyacente.
Den underliggande providern misslyckades.
Alttaki sağlayıcı başarısız oldu.
基础提供程序失败。
基礎提供者失敗。
Falha no provedor subjacente.
‏‏PrimitiveType ليس نوعًا مزدوجًا.
PrimitiveType 不是二进制类型。
PrimitiveType 不是二進位型別。
PrimitiveType není binárního typu.
PrimitiveType er ikke en binær type.
Het PrimitiveType is geen binair type.
PrimitiveType ei ole binaarityyppi.
PrimitiveType n'est pas un type binary.
Der PrimitiveType ist kein binärer Typ.
Το PrimitiveType δεν είναι δυαδικού τύπου.
הסוג PrimitiveType אינו בינרי.
A PrimitiveType típus nem bináris típus.
PrimitiveType non è un tipo binario.
PrimitiveType がバイナリ型ではありません。
PrimitiveType이 binary 형식이 아닙니다.
PrimitiveType er ikke en binær type.
Typ PrimitiveType nie jest typem binarnym.
Тип PrimitiveType не является двоичным.
PrimitiveType no es un tipo binary.
PrimitiveType är inte en binär typ.
PrimitiveType ikili bir tür değil.
PrimitiveType 不是二进制类型。
PrimitiveType 不是二進位型別。
O PrimitiveType não é um tipo binário.
‏‏خطأ داخلي. يوجد نوع ربط غير معتمد في عرض تخصيص التحديث (<var>X</var>). الربط الداخلي المزدوج أو الخارجي الأيسر هما فقط المعتمدان.
内部错误。更新映射视图(<var>X</var>)中存在一个不受支持的联接类型。仅支持二进制内部联接或左外部联接。
內部錯誤。更新對應檢視 (<var>X</var>) 中有不支援的聯結型別。僅支援二進位內部聯結或左外部聯結。
Došlo k vnitřní chybě. V zobrazení mapování aktualizace (<var>X</var>) existuje nepodporovaný typ spojení. Podporováno je pouze binární vnitřní spojení a levé vnější spojení.
Intern fejl. Der er en joinforbindelsestype, som ikke understøttes, i visningen opdateringstilknytning (<var>X</var>). Kun binære indre eller venstre ydre joinforbindelser understøttes.
Interne fout. Er bevindt zich een niet-ondersteund jointype in de weergave voor updatetoewijzing (<var>X</var>). Alleen binaire inner joins of linker outer joins worden ondersteund.
Sisäinen virhe. Päivityksen yhdistämisnäkymässä (<var>X</var>) on liitostyyppi, jota ei tueta. Vain binaarisia sisempiä tai vasemmanpuoleisia ulompia liitoksia tuetaan.
Erreur interne. Un type de jointure non pris en charge se trouve dans la vue de mappage de mise à jour (<var>X</var>). Seules les jointures internes binaires ou les jointures externes gauches sont prises en charge.
Interner Fehler. Ein nicht unterstützter Verknüpfungstyp befindet sich in der Aktualisierungszusammenführungssicht (<var>X</var>). Nur binäre innere oder linke äußere Verknüpfungen werden unterstützt.
Εσωτερικό σφάλμα. Ένας μη υποστηριζόμενος τύπος ένωσης υπάρχει στην προβολή αντιστοίχισης ενημέρωσης (<var>X</var>). Υποστηρίζονται μόνο δυαδικές εσωτερικές ή αριστερές εξωτερικές συνδέσεις.
שגיאה פנימית. סוג צירוף שאינו נתמך קיים בתצוגת המיפוי של העדכון (<var>X</var>). יש תמיכה רק בצירופים בינאריים פנימיים או שמאליים חיצוניים.
Belső hiba. Nem támogatott illesztési típus szerepel a frissítési leképezési nézetben (<var>X</var>). Csak a bináris belső és a bal oldali külső illesztések használata támogatott.
Errore interno. La visualizzazione dei mapping di aggiornamento (<var>X</var>) include un tipo di join non supportato. Sono supportati solo i left outer join o gli inner join binari.
内部エラー。更新マッピング ビュー (<var>X</var>) にサポートされていない結合型があります。バイナリ内部結合または左外部結合のみがサポートされています。
내부 오류. 업데이트 매핑 뷰에 지원되지 않는 조인 형식(<var>X</var>)이 있습니다. 바이너리 내부 조인 또는 왼쪽 우선 외부 조인만 지원됩니다.
Intern feil. En sammenkoblingstype som ikke støttes, er i visningen for oppdatering av tilordning (<var>X</var>). Bare binære indre eller venstre ytre sammenkoblinger støttes.
Błąd wewnętrzny. W widoku mapowania aktualizacji (<var>X</var>) znajduje się nieobsługiwany typ sprzężenia. Obsługiwane są tylko binarne sprzężenia wewnętrzne lub binarne lewe sprzężenia zewnętrzne.
Внутренняя ошибка. Неподдерживаемый тип соединения в представлении сопоставления обновления (<var>X</var>). Поддерживаются только двоичные внутренние или внешние левые соединения.
Error interno. Hay un tipo de combinación no admitida en la vista de asignación de la actualización (<var>X</var>). Sólo se admiten combinaciones externas izquierdas o internas binarias.
Internt fel. En kopplingstyp som inte stöds finns i uppdateringsmappningsvyn (<var>X</var>). Endast binära inre eller yttre vänstra kopplingar stöds.
İç hata. Desteklenmeyen bir birleştirme türü güncelleştirme eşleme görünümünde (<var>X</var>). Yalnızca ikili iç veya sol dış birleştirmeler desteklenmektedir.
内部错误。更新映射视图(<var>X</var>)中存在一个不受支持的联接类型。仅支持二进制内部联接或左外部联接。
內部錯誤。更新對應檢視 (<var>X</var>) 中有不支援的聯結型別。僅支援二進位內部聯結或左外部聯結。
Erro interno. Há um tipo de junção sem suporte na exibição de mapeamento de atualização (<var>X</var>). Há suporte somente para junções internas binárias ou externas esquerdas.
‏‏اسم EntityContainer التخزين '<var>X</var>' المحدد في مخطط التخصيص هذا لا يتطابق مع اسم EntityContainer التخزين '<var>Y</var>' المحدد في مخطط (مخططات) التخصيص السابقة لـEntityContainer '<var>Z</var>' في الموديل المفاهيمي. تأكد من أنك تحدد تخصيصًا واحدًا بالضبط لكل EntityContainer، أو إذا كنت تريد تحديد تخصيص جزئي فتأكد من أنه يتخصص لنفس EntityContainer التخزين.
在此映射架构中指定的存储 EntityContainer 名称“<var>X</var>”与概念模型中的 EntityContainer“<var>Z</var>”的之前映射架构中指定的存储 EntityContainer 名称“<var>Y</var>”不匹配。请确保仅为每个 EntityContainer 指定一个映射,或者如果要指定局部映射,请确保它们映射到同一个存储 EntityContainer。
此對應結構描述中指定的儲存體 EntityContainer 名稱 '<var>X</var>' 與此概念模型中先前在 EntityContainer '<var>Z</var>' 對應結構描述中指定的儲存體 EntityContainer 名稱 '<var>Y</var>' 不符。請確認您是否只對每一個 EntityContainer 指定一個對應;如果要指定部分對應,請將它們對應到同一個儲存體 EntityContainer。
Název úložiště EntityContainer <var>X</var> zadaný v tomto schématu mapování se neshoduje s názvem úložiště EntityContainer <var>Y</var> zadaným v předchozích schématech mapování pro úložiště EntityContainer <var>Z</var> v koncepčním modelu. Přesvědčte se, zda je zadáno přesně jedno mapování na jedno úložiště EntityContainer, nebo v případě, že chcete zadat částečné mapování, zda je nastaveno mapování na stejné úložiště EntityContainer.
EntityContainer-navnet '<var>X</var>' for lagring, der er angivet i dette tilknytningsskema, svarer ikke til det EntityContainer-navn '<var>Y</var>' for lagring, der er angivet i et eller flere tidligere tilknytningsskemaer for EntityContainer '<var>Z</var>' i den konceptbaserede model. Sørg for at angive nøjagtigt én tilknytning pr. EntityContainer. Hvis du vil angive delvis tilknytning, skal du sørge for, at de tilknyttes samme EntityContainer for lagring.
De opslagnaam <var>X</var> van de EntityContainer die is opgegeven in dit toewijzingsschema, komt niet overeen met de opslagnaam <var>Y</var> van de EntityContainer die is opgegeven in de vorige toewijzingsschema's voor EntityContainer <var>Z</var> in het conceptuele model. Zorg ervoor dat u precies één toewijzing opgeeft per EntityContainer. Als u deeltoewijzingen wilt opgeven, zorgt u ervoor dat deze naar dezelfde opslag-EntityContainer verwijzen.
Tässä yhdistämisrakenteessa määritetty säilön EntityContainer-nimi <var>X</var> ei vastaa käsitteellisen mallin EntityContainer-kohteen <var>Z</var> edellisissä yhdistämisrakenteissa määritettyä säilön EntityContainer-nimeä <var>Y</var>. Varmista, että olet määrittänyt täsmälleen yhden yhdistämismäärityksen yhdelle EntityContainer-kohteelle, tai, jos käytät osittaisia yhdistämismäärityksiä, varmista, että niiden kohteena on sama säilön EntityContainer.
Le nom de l'EntityContainer de stockage « <var>X</var> » spécifié dans ce schéma de mappage ne correspond pas au nom de l'EntityContainer de stockage « <var>Y</var> » spécifié dans le ou les schémas de mappage précédents pour l'EntityContainer « <var>Z</var> » du modèle conceptuel. Veillez à spécifier un seul mappage par EntityContainer, ou si vous souhaitez spécifier un mappage partiel, assurez-vous que le mappage est effectué au même EntityContainer de stockage.
Der in diesem Zuordnungsschema angegebene Speicher-EntityContainer-Name '<var>X</var>' stimmt nicht mit dem Speicher-EntityContainer-Namen '<var>Y</var>' überein, der im vorherigen Zuordnungsschema für EntityContainer '<var>Z</var>' im Konzeptmodell angegeben wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie genau eine Zuordnung pro EntityContainer angeben. Bei Angabe einer Teilzuordnung müssen Sie darauf achten, dass die Elemente demselben Speicher-EntityContainer zugeordnet werden.
Το όνομα EntityContainer της αποθήκευσης '<var>X</var>' που καθορίστηκε σε αυτό το σχήμα αντιστοίχισης δεν συμφωνεί με το όνομα EntityContainer αποθήκευσης '<var>Y</var>' που καθορίστηκε στο προηγούμενο σχήμα αντιστοίχισης για το EntityContainer '<var>Z</var>' στο εννοιολογικό μοντέλο. Βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε ακριβώς μία αντιστοίχιση ανά EntityContainer ή εάν θέλετε να καθορίσετε μερική αντιστοίχιση, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχίζονται στο ίδιο EntityContainer αποθήκευσης.
השם של EntityContainer לאחסון '<var>X</var>' שצוין בסכימת מיפוי זו אינו תואם לשם ה- EntityContainer לאחסון '<var>Y</var>' שצוין בסכימה(ות) המיפוי הקודמ(ו)ת עבור EntityContainer '<var>Z</var>' במודל המושגי. הקפד לציין מיפוי אחד בדיוק לכל EntityContainer. לחלופין, אם ברצונך לציין מיפוי חלקי, ודא שהם ימופו לאותו EntityContainer לאחסון.
Az ebben a leképezési sémában megadott tárolási EntityContainer „<var>X</var>” neve nem egyezik a fogalmi modell „<var>Z</var>” EntityContainer tárolójához az előző leképezési sémá(k)ban megadott tárolási EntityContainer „<var>Y</var>” nevével. Győződjön meg arról, hogy pontosan egy leképezést ad meg minden EntityContainer tárolóhoz, illetve ha részleges leképezést kíván megadni, akkor győződjön meg arról, hogy azok ugyanarra az EntityContainer tárolóra képezhetők le.
Il nome dell'elemento EntityContainer '<var>X</var>' di archiviazione specificato nello schema di mapping non corrisponde al nome dell'elemento EntityContainer '<var>Y</var>' di archiviazione specificato negli schemi di mapping precedenti per EntityContainer '<var>Z</var>' nel modello concettuale. Assicurarsi di specificare esattamente un mapping per ogni EntityContainer oppure, se si desidera specificare il mapping parziale, assicurarsi che vengano mappati allo stesso EntityContainer di archiviazione.
このマッピング スキーマで指定されたストレージ EntityContainer 名 '<var>X</var>' は、概念モデルの EntityContainer '<var>Z</var>' の以前のマッピング スキーマで指定されたストレージ EntityContainer 名 '<var>Y</var>' と一致しません。1 つの EntityContainer につきマッピングが 1 つだけ指定されていることを確認してください。または、部分マッピングを指定する場合は、同じストレージ EntityContainer にマップしていることを確認してください。
이 매핑 스키마에 지정된 저장소 EntityContainer 이름 '<var>X</var>'이(가) 개념적 모델에 있는 EntityContainer '<var>Z</var>'의 이전 매핑 스키마에 지정된 저장소 EntityContainer 이름 '<var>Y</var>'과(와) 일치하지 않습니다. EntityContainer당 매핑을 하나만 지정했는지 확인하거나, 부분 매핑을 지정하려는 경우 같은 저장소 EntityContainer에 매핑되는지 확인하십시오.
EntityContainer-navnet <var>X</var> for lagring som er angitt i dette tilordningsskjemaet, samsvarer ikke med EntityContainer-navnet <var>Y</var> for lagring som er angitt i tidligere tilordningsskjema(er) for EntityContainer <var>Z</var> i begrepsmodellen. Kontroller at du angir nøyaktig én tilordning per EntityContainer. Hvis du vil angi delvis tilordning, må du kontrollere at de er tilordnet til samme EntityContainer for lagring.
在此映射架构中指定的存储 EntityContainer 名称“<var>X</var>”与概念模型中的 EntityContainer“<var>Z</var>”的之前映射架构中指定的存储 EntityContainer 名称“<var>Y</var>”不匹配。请确保仅为每个 EntityContainer 指定一个映射,或者如果要指定局部映射,请确保它们映射到同一个存储 EntityContainer。
Nazwa obiektu EntityContainer magazynu („<var>X</var>”) określona w tym schemacie mapowania nie pasuje do nazwy obiektu EntityContainer magazynu („<var>Y</var>”) określonej w poprzednich schematach mapowania dla obiektu EntityContainer „<var>Z</var>” w modelu koncepcyjnym. Upewnij się, że określasz dokładnie jedno mapowanie dla obiektu EntityContainer, a jeśli chcesz określić mapowania częściowe, upewnij się, że są one wykonywane na ten sam obiekt EntityContainer magazynu.
Имя "<var>X</var>" контейнера EntityContainer хранилища, указанное в схеме сопоставления, не соответствует имени "<var>Y</var>" контейнера EntityContainer хранилища, заданному в предыдущих схемах сопоставления для контейнера EntityContainer "<var>Z</var>" в концептуальной модели. Убедитесь, что задано только одно сопоставление на каждый контейнер EntityContainer, а если нужно указать частичное сопоставление, убедитесь, что оно соответствует одному контейнеру хранилища EntityContainer.
El nombre de EntityContainer de almacenamiento '<var>X</var>' especificado en este esquema de asignación no coincide con el nombre de EntityContainer de almacenamiento '<var>Y</var>' especificado en esquemas de almacenamiento anteriores para EntityContainer '<var>Z</var>' en el modelo conceptual. Asegúrese que especifica exactamente una asignación por cada EntityContainer, o si desea especificar una asignación parcial, asegúrese de que se asignan al mismo EntityContainer de almacenamiento.
Namnet <var>X</var> för EntityContainer (lagring) som angetts i det här mappningsschemat överensstämmer inte med namnet <var>Y</var> för EntityContainer (lagring) som angetts i tidigare mappningsscheman för EntityContainer <var>Z</var> i den konceptuella modellen. Ange endast en mappning per EntityContainer eller se till att mappa till samma EntityContainer (lagring) om du vill använda delvis mappning.
Bu eşleme şemasında belirtilen depolama EntityContainer'ı adı '<var>X</var>', kavramsal modelde EntityContainer '<var>Z</var>' için önceki eşleme şemalarında belirtilen EntityContainer adı '<var>Y</var>' ile eşleşmiyor. Her EntityContainer'da tam olarak bir tane eşleme belirttiğinizden emin olun veya kısmi eşleme belirtmek istiyorsanız, bunların aynı depolama EntityContainer'ı ile eşlendiğinden emin olun.
此對應結構描述中指定的儲存體 EntityContainer 名稱 '<var>X</var>' 與此概念模型中先前在 EntityContainer '<var>Z</var>' 對應結構描述中指定的儲存體 EntityContainer 名稱 '<var>Y</var>' 不符。請確認您是否只對每一個 EntityContainer 指定一個對應;如果要指定部分對應,請將它們對應到同一個儲存體 EntityContainer。
O nome de EntityContainer de armazenamento '<var>X</var>' especificado nesse esquema de mapeamento não corresponde ao nome de EntityContainer de armazenamento '<var>Y</var>' especificado no(s) esquema(s) de mapeamento anterior(es) para o EntityContainer '<var>Z</var>' no modelo conceitual. Verifique se especificou exatamente um mapeamento por EntityContainer ou, se quiser especificar mapeamentos parciais, verifique se todos estão mapeados para o mesmo EntityContainer de armazenamento.
See catalog page for all messages.