The service
Messages on page
تعذر تحديد DataContext لتنفيذ الاستعلام المحول برمجيًا.
无法为已编译查询执行确定 DataContext。
無法判斷已編譯查詢執行的 DataContext。
Nelze určit DataContext pro zpracování zkompilovaného dotazu.
DataContext for den kompilerede forespørgselseksekvering kunne ikke bestemmes.
Kan de DataContext voor de uitvoering van de gecompileerde query niet bepalen.
DataContext-kontekstia ei voi määrittää kootun kyselyn suorittamista varten.
Impossible de déterminer DataContext pour l'exécution de la requête compilée.
Der DataContext kann für die kompilierte Abfrageausführung nicht ermittelt werden.
Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός DataContext για την εκτέλεση μεταγλωττισμένου ερωτήματος.
לא ניתן לקבוע את DataContext עבור ביצוע שאילתה שעברה הידור.
Nem lehet meghatározni a DataContext környezetet a lefordított lekérdezés végrehajtásához.
Impossibile determinare DataContext per l'esecuzione della query compilata.
コンパイル済みのクエリ実行の DataContext を決定できません。
컴파일된 쿼리 실행의 DataContext를 확인할 수 없습니다.
Kan ikke fastsette DataContext for kompilert spørringskjøring.
Nie można ustalić wartości DataContext w celu wykonania skompilowanej kwerendy.
Не удается определить DataContext для выполнения скомпилированного запроса.
No se puede determinar DataContext para la ejecución de la consulta compilada.
Det gick inte att bestämma DataContext för en kompilerad frågekörning.
Derlenen sorgu yürütmesi için DataContext saptanamadı.
无法为已编译查询执行确定 DataContext。
無法判斷已編譯查詢執行的 DataContext。
Não é possível determinar DataContext para execução de consulta compilada.
تم إجراء محاولة لإرفاق أو إضافة وحدة ليست جديدة، وربما تم تحميله من DataContext آخر. هذا الإجراء غير معتمد.
已尝试 Attach 或 Add 实体,该实体不是新实体,可能是从其他 DataContext 中加载来的。不支持这种操作。
嘗試附加或加入的實體不是新的,而且可能已經從其他 DataContext 載入; 但這是不支援的動作。
Proběhl pokus o připojení nebo přidání entity, která není nová (mohla být například načtena z jiného DataContext). Taková operace není podporována.
Det blev forsøgt at vedhæfte eller tilføje en enhed, der ikke er ny, måske indlæst fr en anden DataContext. This is not supported.
Poging tot Attach of Add voor een entiteit die niet nieuw is, misschien omdat deze is geladen vanuit een andere DataContext. Dit wordt niet ondersteund.
Yritettiin liittää tai lisätä entiteetti, joka ei ole uusi vaan ehkä ladattu toisesta DataContext-kohteesta. Tätä ei tueta.
Tentative d'attachement ou de création d'une entité qui n'est pas new, qui a peut-être été chargée à partir d'un autre DataContext. Cela n'est pas pris en charge.
Es wurde versucht, eine Entität anzufügen oder hinzuzufügen, die nicht neu ist und möglicherweise aus einem anderen DataContext geladen wurde. Dies wird nicht unterstützt.
Επιχειρήθηκε η προσάρτηση ή η προσθήκη μιας οντότητας η οποία δεν είναι νέα και η οποία έχει πιθανόν φορτωθεί από άλλο DataContext. Αυτή η ενέργεια δεν υποστηρίζεται.
בוצע ניסיון לצרף או להוסיף ישות שאינה חדשה, שייתכן כי נטענה מ- DataContext אחר. פעולה זו אינה נתמכת.
Kísérlet történt olyan entitás csatolására vagy hozzáadására, amely nem új, hanem esetleg egy másik DataContext környezetből lett betöltve. Ez nem támogatott.
Tentativo di allegare o aggiungere un'entità non nuova, forse caricata da un altro DataContext. Operazione non supportata.
既にあるエンティティ (おそらく別の DataContext から読み込まれたエンティティ) をアタッチまたは追加しようとしました。この操作はサポートされていません。
새 엔터티가 아닌 다른 DataContext에서 로드했을 수 있는 엔터티를 첨부하거나 추가하려고 했습니다. 이 작업은 지원되지 않습니다.
Det ble gjort et forsøk på Attach eller Add med en enhet som ikke er ny, som kanskje er lastet inn fra en annen DataContext. Dette støttes ikke.
Dokonano próby dołączenia lub dodania jednostki, która nie jest nowa i być może została załadowana z innego elementu DataContext. Ta operacja nie jest obsługiwana.
Предпринята попытка присоединить или добавить объект, который не является новым и, возможно, загружен из другого DataContext. Эта операция не поддерживается.
Se intentó adjuntar o agregar una entidad que no es nueva. Quizá se había cargado de otro elemento DataContext. Esta operación no se admite.
Ett försök gjordes att koppla eller lägga till en entitet som inte är ny. Den kanske lästes in från en annan DataContext. Detta stöds inte.
Yeni olmayan, olasılıkla başka bir DataContext'ten yüklenmiş bir varlık için bir Attach veya Add yapmak girişiminde bulunuldu. Bu işlem desteklenmiyor.
已尝试 Attach 或 Add 实体,该实体不是新实体,可能是从其他 DataContext 中加载来的。不支持这种操作。
嘗試 Attach 或 Add 的實體不是新的,而且可能已經從其他 DataContext 載入; 但這是不支援的動作。
Tentativa de Attach ou Add uma entidade que não é nova e que talvez tenha sido carregada de outro DataContext. Não há suporte para isso.
فشل التحديثات <var>X</var> من <var>Y</var>.
<var>Y</var> 的 <var>X</var> 更新失败。
<var>X</var> 項更新 (共 <var>Y</var> 項) 失敗。
Chyba při <var>X</var> z celkového počtu <var>Y</var> aktualizací.
<var>X</var> af <var>Y</var> opdateringer kunne ikke udføres.
<var>X</var> van de <var>Y</var> updates zijn mislukt.
<var>X</var>/<var>Y</var> päivitystä epäonnistui.
Échec de <var>X</var> sur <var>Y</var> mises à jour.
Fehler bei <var>X</var> von <var>Y</var> Aktualisierungen.
Οι <var>X</var> από τις <var>Y</var> ενημερώσεις απέτυχαν.
<var>X</var> מתוך <var>Y</var> עדכונים נכשלו.
<var>X</var> sikertelen frissítés (összes frissítés: <var>Y</var>).
Aggiornamenti <var>X</var> di <var>Y</var> non riusciti.
<var>Y</var> のうち <var>X</var> の更新に失敗しました。
업데이트 <var>Y</var>개 중 <var>X</var>개가 실패했습니다.
<var>X</var> av <var>Y</var> oppdateringer mislyktes.
Aktualizacje zakończone niepowodzeniem: <var>X</var> z <var>Y</var>.
Сбой обновления <var>X</var> из <var>Y</var>.
Error en <var>X</var> de <var>Y</var> actualizaciones.
<var>X</var> av <var>Y</var> uppdateringar misslyckades.
<var>Y</var> güncelleştirmenin <var>X</var> tanesi başarısız oldu.
<var>Y</var> 的 <var>X</var> 更新失败。
<var>X</var> 項更新 (共 <var>Y</var> 項) 失敗。
Falha em <var>X</var> de <var>Y</var> atualizações.
لا يمكن إزالة مشاكل التغيير.
无法删除更改冲突。
無法移除變更衝突。
Nelze odebrat konflikty změn.
Ændringskonflikter kan ikke ændres.
Kan wijzigingconflicten niet verwijderen.
Muutoksen ristiriitoja ei voi poistaa.
Impossible de supprimer les conflits de changement.
Änderungskonflikte können nicht entfernt werden.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση διενέξεων αλλαγής.
לא ניתן להסיר התנגשויות של שינוי.
Módosító ütközések nem távolíthatók el.
Impossibile rimuovere i conflitti di modifiche.
変更の競合を削除できません。
변경 내용 충돌은 제거할 수 없습니다.
Kan ikke fjerne endringskonflikter.
Nie można usunąć konfliktów zmian.
Не удается удалить конфликты изменения.
No se pueden quitar los conflictos de cambio.
Det går inte att ta bort ändringskonflikter.
Değiştirme çakışmaları kaldırılamıyor.
无法删除更改冲突。
無法移除變更衝突。
Não é possível remover os conflitos de alteração.
نوع القيمة الأساسية خطأ. المتوقع التعيين من <var>X</var>. الفعلي <var>Y</var>.
键值的类型不正确。需要可从 <var>X</var> 中赋值,实际为 <var>Y</var>。
關鍵值型別錯誤。必須可從 <var>X</var> 指定,但實際是 <var>Y</var>。
Hodnota klíče je nesprávného typu. Očekáván typ s možností přiřazení z <var>X</var>. Skutečný typ: <var>Y</var>.
Nøgleværdien er af en forkert type. Forventede mulig tilknytning fra <var>X</var>. Faktisk <var>Y</var>.
De sleutel is van het verkeerde type. Toewijsbaas van <var>X</var> wordt verwacht, daadwerkelijk type is <var>Y</var>.
Avaimen arvon tyyppi on väärä. Odotettiin määritettävää tyyppiä kohteesta <var>X</var>. Toteutunut tyyppi: <var>Y</var>.
La valeur de clé est d'un type incorrect. Type pouvant être assigné attendu de <var>X</var>. Le type réel est <var>Y</var>.
Der Schlüsselwert hat den falschen Typ. Von <var>X</var> wurde "zuweisbar" erwartet. Tatsächlich: <var>Y</var>.
Ο τύπος της τιμής κλειδιού δεν είναι σωστός. Αναμενόταν τύπος με δυνατότητα αντιστοίχισης από το <var>X</var>. Πραγματικό <var>Y</var>.
הסוג של ערך המפתח שגוי. נדרש סוג הניתן להקצאה מ- <var>X</var>. בפועל <var>Y</var>.
键值的类型不正确。需要可从 <var>X</var> 中赋值,实际为 <var>Y</var>。
A kulcs értéke helytelen típusú. Várt típus: hozzárendelhető a következőből: <var>X</var>. Tényleges típus: <var>Y</var>.
Tipo del valore chiave non valido. Previsto tipo assegnabile da <var>X</var>. Tipo effettivo: <var>Y</var>.
キーの型が正しくありません。<var>X</var> から割り当て可能である必要がありますが、実際は <var>Y</var> です。
키 값의 형식이 잘못되었습니다. <var>X</var>에서 할당할 수 있는 형식이어야 하는데 <var>Y</var>입니다.
Nøkkelverdien er av feil type. Forventet overførbar fra <var>X</var>. Faktisk type er <var>Y</var>.
Wartość klucza ma nieprawidłowy typ. Oczekiwano wartości umożliwiającej przypisanie z <var>X</var>. Wartość rzeczywista: <var>Y</var>.
Неправильный тип значения ключа. Ожидается возможность назначения из <var>X</var>. Фактически <var>Y</var>.
El valor de clave es del tipo incorrecto, Se esperaba que se pudiera asignar desde <var>X</var> y se asignó desde <var>Y</var>.
Nyckelvärdet är av fel typ. Tilldelad från <var>X</var> förväntades. Aktuell: <var>Y</var>.
Anahtar değerinin türü yanlış. <var>X</var> kaynağından atanabilir olması bekleniyor. Gerçekleşen <var>Y</var>.
機碼值型別錯誤。必須可從 <var>X</var> 指定,但實際是 <var>Y</var>。
O tipo do valor da chave está incorreto. Transferível de <var>X</var> esperado. Real <var>Y</var>.
延迟加载需要同时启用对象跟踪。
يتطلب التحميل المؤجل تمكين تتبع الكائن أيضًا.
延迟加载需要同时启用对象跟踪。
延後載入必須也啟用物件追蹤。
Pro odložené načítání je nutné povolit také sledování objektů.
Udskudt indlæsning forudsætter, at objektsporing også er aktiveret.
Voor uitgesteld laden is vereist dat de objecttracering ook is ingeschakeld.
Siirretty lataaminen edellyttää, että objektien seuranta on käytössä.
Le chargement différé requiert également l'activation du suivi d'objet.
Für verzögertes Laden muss die Objektnachverfolgung ebenfalls aktiviert sein.
Για την αναβολή φόρτωσης απαιτείται η ενεργοποίηση της παρακολούθησης αντικειμένου.
טעינה שנדחתה מחייבת גם הפעלה של מעקב אובייקט.
Késleltetett betöltés esetén az objektumkövetést is engedélyezni kell.
Per il caricamento posticipato è necessario abilitare anche il rilevamento degli oggetti.
遅延読み込みを行うには、オブジェクトのトラッキングも有効にする必要があります。
지연된 로딩을 사용하려면 개체 추적도 사용해야 합니다.
Utsatt innlasting krever at objektsporing også er aktivert.
Ładowanie odłożone wymaga, aby było również włączone śledzenie obiektów.
Отложенная загрузка требует, чтобы также было включено отслеживание объектов.
La carga aplazada requiere que esté habilitado también el seguimiento de objetos.
För uppskjuten inläsning krävs att även objektspårning är akiverad.
Geciktirilmiş yükleme için nesne izlemesi de etkinleştirilmelidir.
延後載入必須也啟用物件追蹤。
O carregamento deferido requer que o rastreamento de objetos também esteja habilitado.
Tuto operaci lze provést pouze uvnitř metody přepsání uživatele během volání funkce SubmitChanges.
Handlingen kan kun udføres inde i en brugertilsidesættelsesmetode under et kald til SubmitChanges.
De bewerking kan alleen worden uitgevoerd binnen een door de gebruiker overschreven methode tijdens een aanroep van SubmitChanges.
Toiminto voidaan suorittaa vain käyttäjän ohitusmenetelmän sisällä SubmitChanges-kutsun aikana.
L'opération ne peut être effectuée qu'au sein d'une méthode override utilisateur lors d'un appel à SubmitChanges.
Der Vorgang kann nur während eines Aufrufs von "SubmitChanges" innerhalb einer benutzerdefinierten Überschreibungsmethode ausgeführt werden.
Η εκτέλεση της λειτουργίας είναι δυνατή μόνο εντός μιας μεθόδου παράβλεψης χρήστη κατά την κλήση σε SubmitChanges.
ניתן לבצע את הפעולה רק בתוך פעולת שירות העוקפת את המשתמש במהלך קריאה ל- SubmitChanges.
A művelet csak egy felhasználói felülbírálási metódusban hajtható végre SubmitChanges hívása közben.
L'operazione può essere eseguita solo all'interno di un metodo di override utente durante una chiamata a SubmitChanges.
SubmitChanges の呼び出し中には、この操作はユーザーのオーバーライド メソッド内でのみ実行できます。
해당 작업은 SubmitChanges를 호출하는 동안 사용자 재정의 메서드 내에서만 수행할 수 있습니다.
Kan ikke utføre metoden i en brukeroverstyringsmetode under et kall til SubmitChanges.
Tę operację można wykonać tylko wewnątrz metody zastępującej użytkownika podczas wywoływania funkcji SubmitChanges.
Операция может быть выполнена только внутри переопределяющего метода пользователя во время вызова SubmitChanges.
La operación sólo se puede realizar dentro de un método de invalidación del usuario durante una llamada a SubmitChanges.
Åtgärden kan endast utföras inuti en metod för användaråsidosättning under ett anrop till SubmitChanges.
İşlem, yalnızca bir SubmitChanges çağrısı sırasında bir kullanıcı geçersiz kulma yönteminde gerçekleştirilebilir.
在调用 SubmitChanges 期间,只能在由用户重写的方法内部执行此操作。
يمكن فقط إجراء العملية داخل أسلوب تجاوز المستخدم أثناء استدعاء SubmitChanges.
在调用 SubmitChanges 期间,只能在由用户重写的方法内部执行此操作。
呼叫 SubmitChanges 期間,只能在使用者覆寫方法內部執行作業。
呼叫 SubmitChanges 期間,只能在使用者覆寫方法內部執行作業。
Somente é possível executar a operação entro de um método de substituição do usuário durante uma chamada a SubmitChanges.
--استدعاء رمز المستخدم للحذف.
-- 为删除操作回调到用户代码中。
--回呼要刪除的使用者程式碼內部。
--Zpětné volání do uživatelského kódu pro odstranění.
--Tilbagekald til brugerkoden til sletning.
--Terugpostactie in gebruikerscode voor verwijdering.
- Takaisinkutsu käyttäjäkoodiin poistamista varten.
--Rappel de suppression dans le code utilisateur.
--Rückruf in Benutzercode zum Löschen.
--Επιστροφή κλήσης σε κωδικό χρήστη για διαγραφή.
-- 为删除操作回调到用户代码中。
--התחברות חזרה אל קוד המשתמש למחיקה.
– A felhasználói kódra irányuló visszahívás törléshez.
--Callback nel codice utente per l'eliminazione.
--削除のユーザー コードへのコールバックです。
--삭제를 위해 사용자 코드로 콜백합니다.
--Tilbakekall til brukerkode for sletting.
--Wywołanie zwrotne do kodu użytkownika dla usuwania.
--Обратный вызов кода пользователя для удаления.
--Devolución de llamada en el código de usuario para eliminación.
- Återanrop till användarkod för borttagning.
--Silme için kullanıcı kodunda geri arama.
--回呼要刪除的使用者程式碼內部。
--Retorno de chamada no código de usuário para exclusão.
不能添加已经存在的实体。
لا يمكن إضافة وحدة موجودة بالفعل.
不能添加已经存在的实体。
無法加入已經存在的實體。
Nelze přidat entitu, která již existuje.
En enhed, der allerede eksisterer, kan ikke tilføjes.
Kan geen entiteit toevoegen die al bestaat.
Jo olemassa olevaa entiteettiä ei voi lisätä.
Impossible d'ajouter une entité qui existe déjà.
Eine bereits vorhandene Entität kann nicht hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας οντότητας που υπάρχει ήδη.
לא ניתן להוסיף ישות שכבר קיימת.
Nem vehető fel olyan entitás, amely már létezik.
Impossibile aggiungere un'entità già esistente.
既に存在するエンティティは追加できません。
이미 있는 엔터티는 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til en entitet som allerede finnes.
Nie można dodać jednostki, która już istnieje.
Не удается добавить уже существующий объект.
No se puede agregar una entidad que ya existe.
Det går inte att lägga till en entitet som redan finns.
Zaten varolan bir varlık eklenemez.
無法加入已經存在的實體。
Não é possível adicionar uma entidade que já existe.
EntitySet 已加载,并且无法更改源。
تم بالفعل تحميل EntitySet ولا يمكن تغيير المصدر.
EntitySet 已加载,并且无法更改源。
EntitySet 已經載入,而且來源無法變更。
Sada EntitySet je již načtena a zdroj nelze změnit.
EntitySet er allerede indlæst, og kilden kan ikke ændres.
De EntitySet is al geladen en de bron kan niet worden gewijzigd.
EntitySet on jo ladattu, eikä lähdettä voi muuttaa.
EntitySet est déjà chargé et la source ne peut être modifiée.
Der EntitySet wurde bereits geladen, und die Quelle kann nicht geändert werden.
Έχει ήδη πραγματοποιηθεί φόρτωση του EntitySet και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της προέλευσης.
EntitySet כבר נטען ולא ניתן לשנות את המקור.
Az EntitySet típus már be van töltve, és a forrás nem módosítható.
EntitySet già caricato. Impossibile modificare l'origine.
EntitySet は既に読み込まれており、ソースは変更できません。
EntitySet이 이미 로드되었으므로 소스를 변경할 수 없습니다.
EntitySet er allerede lastet inn, og kilden kan ikke endres.
Element EntitySet jest już załadowany i nie można zmienić źródła.
EntitySet уже загружен и не удается изменить источник.
Ya se ha cargado EntitySet y no se puede cambiar el origen.
EntitySet har redan lästs in och det går inte att ändra källan.
EntitySet zaten yüklendi ve kaynak değiştirilemiyor.
EntitySet 已經載入,而且來源無法變更。
EntitySet já está carregado e a fonte não pode ser alterada.
See catalog page for all messages.