The service
Messages on page
它的根序列包含多个粒子。
يحتوي تسلسل الجذر على أكثر من جسيم واحد.
它的根序列包含多个粒子。
它的根順序包含一個以上的物件。
Jeho kořenová sekvence obsahuje více než jednu částici.
Dens/dets rodsekvens indeholder mere end én partikel.
De hoofdreeks bevat meer dan een deel.
Sen pääsekvenssi sisältää useamman kuin yhden osan.
Sa séquence racine contient plusieurs particules.
Die Stammsequenz enthält mehrere Partikel.
Η ριζική του ακολουθία περιέχει περισσότερα από ένα σωματίδια.
‏‏רצף הבסיס שלו מכיל יותר מחלקיק אחד.
Gyökérszekvenciája egynél több részt tartalmaz.
La relativa sequenza radice contiene più di una particella.
ルート シーケンスは複数のパーティクルを含んでいます。
해당 루트 시퀀스에 둘 이상의 파티클이 포함되어 있습니다.
Rotsekvensen inneholder mer enn én partikkel.
Główna sekwencja zawiera więcej niż jedną cząstkę.
Sua seqüência raiz contém mais de uma partícula.
Его корневая последовательность содержит несколько частей.
Su secuencia raíz contiene más de una partícula.
Dess rotsekvens innehåller fler än en partikel.
Kök sırası, birden fazla parçacık içeriyor.
它的根順序包含一個以上的物件。
U typu <var>Type Name</var> nemůže být název u atributu DataContractAttribute nastaven na prázdnou hodnotu nebo prázdný řetězec.
Egenskaben Name for attributten DataContractAttribute kan ikke angives til null eller en tom streng for typen <var>Type Name</var>.
Voor type <var>Type Name</var> mag het DataContractAttribute-kenmerk Name niet ingesteld zijn op null of lege tekenreeks.
Tyypin <var>Type Name</var> DataContractAttribute-määrite Name ei voi olla null-arvoinen tai tyhjä merkkijono.
Le type « <var>Type Name</var> » ne peut pas avoir DataContractAttribute attribut Name défini sur null ou sur une chaîne vide.
Für den Typ "<var>Type Name</var>" darf der Name für das Attribut "DataContractAttribute" nicht auf Null oder eine leere Zeichenfolge festgelegt sein.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' δεν μπορεί να έχει το όνομα του χαρακτηριστικού DataContractAttribute ορισμένο σε μηδενική τιμή ή σε κενή συμβολοσειρά.
‏‏לסוג '<var>Type Name</var>'‎ לא יכול להיות שם תכונת DataContractAttribute שמוגדר כ- null או כמחרוזת ריקה.
A(z) <var>Type Name</var> típus DataContractAttribute attribútumának neve nem lehet NULL értékű, és kötelező megadni.
Il tipo '<var>Type Name</var>' non può avere un attributo DataContractAttribute in cui Name sia una stringa vuota o Null.
型 '<var>Type Name</var>' では、DataContractAttribute 属性の Name を NULL や空の文字列に設定することはできません。
'<var>Type Name</var>' 형식은 null 또는 빈 문자열로 설정된 DataContractAttribute 특성 Name을 가질 수 없습니다.
Typen <var>Type Name</var> kan ikke ha attributtet Name for DataContractAttribute angitt til nullverdi eller en tom streng.
Typ „<var>Type Name</var>” nie może mieć właściwości Name atrybutu DataContractAttribute ustawionej na wartość zerową lub pusty ciąg.
O tipo '<var>Type Name</var>' não pode ter o atributo Name do DataContractAttribute definido como nulo ou seqüência vazia.
Тип "<var>Type Name</var>" не может иметь атрибут DataContractAttribute с параметром Name, имеющим в качестве значения null или пустую строку.
El tipo '<var>Type Name</var>' no puede tener el elemento Name del atributo DataContractAttribute definido como una cadena nula o vacía.
Typ <var>Type Name</var> kan inte ha DataContractAttribute-attributet Name inställt på null eller en tom sträng.
'<var>Type Name</var>' türü, DataContractAttribute özniteliği Name öğesinin boşluk ya da boş dize olarak ayarlanmasına izin vermez.
类型“<var>Type Name</var>”无法将 DataContractAttribute 特性 Name 设置为 null 或空字符串。
لا يمكن أن تكون سمة DataContractAttribute للنوع '<var>Type Name</var>' وهي Name معيّنة إلى سلسلة فارغة أو خالية.
类型“<var>Type Name</var>”无法将 DataContractAttribute 属性 Name 设置为 Null 或空字符串。
類型 '<var>Type Name</var>' 無法將 DataContractAttribute 屬性 Name 設為 Null 或空字串。
類型 '<var>Type Name</var>' 無法將 DataContractAttribute 屬性 Name 設為 Null 或空字串。
تمت الإشارة إلى النوع الموجود '<var>Type Name</var>' من خلال مجموعة الأنواع المشار إليها في الرمز الذي تم توليده. لا يمكن إضافة الأعضاء إلى هذا النوع بسبب عدم إمكانية تعديله.
通过引用的类型集合指定的现有类型“<var>Type Name</var>”已经在生成的代码中被引用。由于无法修改该类型,因此无法添加此类型的成员。
已經在產生的程式碼中參照透過參照類型集合指定的現有類型 '<var>Type Name</var>'。無法新增此類型的成員,因為該類型無法修改。
Na stávající typ <var>Type Name</var> zadaný přes odkazovanou kolekci typů bylo odkazováno v generovaném kódu. Pro tento typ nelze přidávat členy, protože jej nelze měnit.
Den eksisterende type <var>Type Name</var>, der er angivet via den refererede typesamling, er blevet refereret i den oprettede kode. Medlemmerne kan ikke tilføjes for denne type, da den ikke kan ændres.
Er wordt in de gegenereerde code verwezen naar een bestaand type <var>Type Name</var> dat via de verwijzingstypeverzameling is opgegeven. Er kunnen geen leden voor dit type toegevoegd worden, aangezien het type niet gewijzigd kan worden.
Olemassa olevaan tyyppiin <var>Type Name</var>, joka on määritetty viitatun tyyppikokoelman kautta, on viitattu luodussa koodissa. Jäseniä ei voi lisätä tähän tyyppiin, koska sitä ei voi muokata.
Le type existant « <var>Type Name</var> » spécifié via la collection des types référencés a été référencé dans le code généré. Il est impossible d’ajouter des membres pour ce type puisqu’il n’est pas modifiable.
Auf den vorhandenen, über die referenzierte Typsammlung angegebenen Typ "<var>Type Name</var>" wurde im generierten Code verwiesen. Für diesen Typ können keine Member hinzugefügt werden, da er nicht geändert werden kann.
Ο υπάρχων τύπος '<var>Type Name</var>' που καθορίζεται από τη συλλογή αναφερόμενων τύπων, έχει αναφερθεί στον κωδικό που δημιουργήθηκε. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μελών γι’ αυτόν τον τύπο, διότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
‏‏בקוד שנוצר בוצעה הפניה אל סוג קיים '<var>Type Name</var>'‎ שצוין דרך אוסף הסוגים המופנים. אין אפשרות להוסיף חברים לסוג זה כיוון שאין אפשרות לשנות אותו.
A hivatkozott típusgyűjteménnyel megadott <var>Type Name</var> típusra a létrehozott kód hivatkozik. Ehhez a típushoz nem vehetők fel tagok, mivel nem módosítható.
Nel codice generato si fa riferimento al tipo esistente '<var>Type Name</var>' specificato tramite l'insieme di tipi a cui è stato fatto riferimento. Impossibile aggiungere membri per questo tipo in quanto non può essere modificato.
参照された型のコレクションを介して指定された既存の型 '<var>Type Name</var>' は、生成されたコードで参照されています。この型は変更できないため、この型のメンバを追加できません。
참조된 형식 컬렉션을 통해 지정된 기존 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) 생성된 코드에서 참조되었습니다. 이 형식은 수정할 수 없기 때문에 이 형식에 대해 멤버를 추가할 수 없습니다.
Eksisterende type <var>Type Name</var> angitt via de refererte samlingstypene, er referert til i den genererte koden. Medlemmer kan ikke legges til for denne typen fordi den ikke kan endres.
Istniejący typ „<var>Type Name</var>” określony przez wskazaną kolekcję typów został wskazany w wygenerowanym kodzie. Nie można dodawać członków do tego typu, ponieważ nie może być on modyfikowany.
O tipo existente '<var>Type Name</var>' especificado via coleção de tipos referenciados foi referenciado no código gerado. Os membros desse tipo não podem ser adicionados porque ele não pode ser modificado.
Сгенерированный код содержит ссылку на существующий тип "<var>Type Name</var>", указанный в коллекции ссылочных типов. Не удается добавить члены для этого типа, так как он не может быть изменен.
El código generado contiene una referencia al tipo existente '<var>Type Name</var>' especificado a través de la colección de tipos a los que se hace referencia. No es posible agregar miembros a este tipo, ya que no se puede modificar.
Befintlig typ <var>Type Name</var> som angetts via referenstypsamlingen har refererats i den genererade koden. Det går inte att lägga till medlemmar för den här typen eftersom den inte kan ändras.
Başvurulan tür koleksiyonuyla belirtilen varolan '<var>Type Name</var>' türüne, oluşturulan kodda başvuru yapılmış. Değiştirilemediğinden, bu tür için üye eklenemez.
通过引用的类型集合指定的现有类型“<var>Type Name</var>”已经在生成的代码中被引用。由于无法修改该类型,因此无法添加此类型的成员。
已經在產生的程式碼中參照透過參照類型集合指定的現有類型 '<var>Type Name</var>'。無法新增此類型的成員,因為該類型無法修改。
يشير العنصر العام الذي تم العثور عليه في المخطّط بالاسم نفسه إلى نوع مختلف '<var>Type Name</var>' في مساحة الاسم '<var>namespace</var>'. يجب أن يكون لأنواع عقود البيانات الاسم نفسه لاسم عنصرها الجذر. وعليك التفكير في إزالة العنصر العام أو تغيير نوعه.
相同名称的架构中找到的全局元素在命名空间“<var>namespace</var>”中引用了不同类型“<var>Type Name</var>”。数据协定类型必须与其根元素名称相同。可以考虑删除全局元素或更改其类型。
在結構描述中找到的同名全域項目參照命名空間 '<var>namespace</var>' 中的其他類型 '<var>Type Name</var>'。資料合約類型必須與它們的根項目同名。請考慮移除全域項目或變更它的類型。
Globální prvek nelezený ve schématu se stejným názvem odkazuje na jiný typ <var>Type Name</var> v oboru názvů <var>namespace</var>. Typy kontraktu dat musejí mít stejný název kořenového prvku. Odeberte globální prvek nebo změňte jeho typ.
Det globale element, der blev fundet i skemaet med samme navn, refererer til en anden type <var>Type Name</var> i navneområdet <var>namespace</var>. Datakontrakttyper skal have samme navn som deres rodelementnavn. Overvej at fjerne det globale element eller at ændre elementets type.
Het globale element dat in het schema met dezelfde naam is gevonden, verwijst naar een ander type <var>Type Name</var> in naamruimte<var>namespace</var>. Gegevenscontracttypen moeten dezelfde naam hebben als hun hoofdelementnaam. Overweeg het globale element te verwijderen of zijn type te wijzigen.
Yleinen elementti, joka löytyi samannimisestä rakenteesta, viittaa eri tyyppiin <var>Type Name</var> nimitilassa <var>namespace</var>. Datasopimustyypeillä täytyy olla sama nimi pääelementin nimenä. Harkitse yleisen elementin poistamista tai sen tyypin muuttamista.
L’élément global trouvé dans le schéma du même nom référence un type « <var>Type Name</var> » différent dans l’espace de noms « <var>namespace</var> ». Les types de contrats de données doivent porter le même nom que leurs noms d’éléments racine. Envisagez de supprimer l’élément global ou de modifier son type.
Das im Schema gefundene globale Element mit demselben Namen verweist auf einen anderen Typ "<var>Type Name</var>" im Namespace "<var>namespace</var>". Datenvertragstypen muss derselbe Name als Stammelementname zugewiesen sein. Entfernen Sie ggf. das globale Element, oder ändern Sie den Typ des Elements.
Το καθολικό στοιχείο που βρέθηκε στο σχήμα με το ίδιο όνομα αναφέρεται σε διαφορετικό τύπο '<var>Type Name</var>' στον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'. Οι τύποι σύμβασης δεδομένων πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα με το όνομα του ριζικού στοιχείου τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο κατάργησης του καθολικού στοιχείου ή αλλαγής του τύπου του.
‏‏הרכיב הכללי שנמצא בסכימה עם אותו שם מפנה אל סוג אחר '<var>Type Name</var>'‎ במרחב השמות '<var>namespace</var>'‎. לסוגי חוזי נתונים חייב להיות אותו שם כמו לרכיב הבסיס שלהם. שקול להסיר את הרכיב הכללי או לשנות את הסוג שלו.
Az azonos nevű sémában talált globális elem eltérő típusra („<var>Type Name</var>”) hivatkozik a(z) „<var>namespace</var>” névtérben. Az adategyezmény-típusoknak gyökérelemük nevével megegyező névvel kell rendelkezniük. Fontolja meg a globális elem eltávolítását, vagy típusának módosítását.
L'elemento globale trovato nello schema con lo stesso nome fa riferimento a un tipo diverso '<var>Type Name</var>' nello spazio dei nomi '<var>namespace</var>'. I tipi di contratto dati devono avere lo stesso nome del proprio elemento radice. Provare a rimuovere l'elemento globale o a modificarne il tipo.
同じ名前のスキーマで見つかったグローバル要素は、名前空間 '<var>namespace</var>' の異なる型 '<var>Type Name</var>' を参照しています。データ コントラクト型の名前は、そのルート要素名と同じである必要があります。このグローバル要素を削除するか、その型を変更してください。
같은 이름의 스키마에서 찾은 전역 요소가 네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 다른 형식 '<var>Type Name</var>'을(를) 참조합니다. 데이터 계약 형식은 루트 요소 이름과 동일한 이름을 가져야 합니다. 전역 요소를 제거하거나 해당 형식을 변경해 보십시오.
Det globale elementet som ble funnet i skjemaet med samme navn, refererer til en annen type <var>Type Name</var> i navneområdet <var>namespace</var>. Datakontrakttyper må ha samme navn som rotelementet. Vurder å fjerne det globale elementet eller endre typen.
Znaleziony element globalny w schemacie o tej samej nazwie odwołuje się do innego typu „<var>Type Name</var>” w obszarze nazw „<var>namespace</var>”. Typy kontraktu danych muszą mieć taką samą nazwę jak nazwa ich elementu głównego. Rozważ usunięcie elementu globalnego lub zmianę jego typu.
O elemento global encontrado no esquema com o mesmo nome referencia um tipo diferente '<var>Type Name</var>' no espaço para nome '<var>namespace</var>'. Os tipos de contrato de dados devem ter o nome igual ao nome de seus elementos raiz. Considere remover o elemento global ou alterar seu tipo.
Глобальный элемент, найденный в схеме с тем же именем, ссылается на другой тип "<var>Type Name</var>" в пространстве имен "<var>namespace</var>". Имена типов контракта данных должны совпадать с именами их корневых элементов. Удалите глобальный элемент или измените его тип.
El elemento global encontrado en el esquema con el mismo nombre hace referencia a un tipo distinto, '<var>Type Name</var>', en el espacio de nombres '<var>namespace</var>'. Los tipos de contrato de datos deben tener el mismo nombre que su elemento raíz. Pruebe a quitar el elemento global o a cambiar su tipo.
Det globala elementet som påträffades i schemat med samma namn refererar en annan typ <var>Type Name</var> i namnområde <var>namespace</var>. Datakontrakttyper måste ha samma namn som sina rotelementnamn. Ta bort det globala elementet eller ändra dess typ.
Aynı adla şemada bulunan genel öğe, '<var>namespace</var>' ad alanında '<var>Type Name</var>' farklı türüne başvuru yapıyor. Veri sözleşme türleri, kök öğelerinin adları olarak aynı adı kullanmalıdır. Genel öğeyi kaldırmayı ya da türünü değiştirmeyi deneyin.
相同名称的架构中找到的全局元素在命名空间“<var>namespace</var>”中引用了不同类型“<var>Type Name</var>”。数据协定类型必须与其根元素名称相同。可以考虑删除全局元素或更改其类型。
在結構描述中找到的同名全域項目參照命名空間 '<var>namespace</var>' 中的其他類型 '<var>Type Name</var>'。資料合約類型必須與它們的根項目同名。請考慮移除全域項目或變更它的類型。
Metodi <var>Method name</var>.<var>X</var>() palauttaa arvon <var>Y</var>. Palautustyypin täytyy olla yhteensopiva kohteen <var>Z</var> tai <var>A</var> kanssa.
La méthode « <var>Method name</var>.<var>X</var>() » renvoie « <var>Y</var> ». Le type renvoyé doit être compatible avec « <var>Z</var> » ou « <var>A</var> ».
Die Methode "<var>Method name</var>.<var>X</var>()" gibt "<var>Y</var>" zurück. Der Rückgabetyp muss mit "<var>Z</var>" oder "<var>A</var>" kompatibel sein.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' επιστρέφει '<var>Y</var>'. Ο τύπος επιστροφής πρέπει να είναι συμβατός με '<var>Z</var>' ή '<var>A</var>'.
‏‏פעולת השירות ‎'<var>Method name</var>.<var>X</var>()'‎ מחזירה '<var>Y</var>'‎. סוג ההחזרה חייב להיות תואם ל- '<var>Z</var>'‎ או ל- '<var>A</var>'.
A(z) <var>Method name</var>.<var>X</var>() metódus a(z) <var>Y</var> típust adja vissza. A visszaadott típusnak kompatibilisnek kell lennie a(z) <var>Z</var> vagy a(z) <var>A</var> elemmel.
Il metodo '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' restituisce '<var>Y</var>'. Il tipo restituito deve essere compatibile con '<var>Z</var>' o '<var>A</var>'.
メソッド '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' は '<var>Y</var>' を返します。戻り値の型は、'<var>Z</var>' または '<var>A</var>' と互換性がある必要があります。
'<var>Method name</var>.<var>X</var>()' 메서드가 '<var>Y</var>'을(를) 반환합니다. 반환 형식은 '<var>Z</var>' 또는 '<var>A</var>'과(와) 호환되어야 합니다.
Metoden <var>Method name</var>.<var>X</var>() returnerer <var>Y</var>. Returtypen må være kompatibel med <var>Z</var> eller <var>A</var>.
Metoda „<var>Method name</var>.<var>X</var>()” zwraca wartość „<var>Y</var>”. Zwracany typ musi być zgodny z elementem „<var>Z</var>” lub „<var>A</var>”.
O método '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' retorna '<var>Y</var>'. O tipo de retorno deve ser compatível com '<var>Z</var>' ou '<var>A</var>'.
Метод "<var>Method name</var>.<var>X</var>()" вернул "<var>Y</var>". Тип возвращаемого значения должен быть совместим с "<var>Z</var>" или "<var>A</var>".
El método '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' devuelve '<var>Y</var>'. El tipo de valor devuelto debe ser compatible con '<var>Z</var>' o '<var>A</var>'.
Metod <var>Method name</var>.<var>X</var>() returnerar <var>Y</var>. Returtypen måste vara kompatibel med <var>Z</var> eller <var>A</var>.
'<var>Method name</var>.<var>X</var>()' yöntemi, '<var>Y</var>' döndürüyor. Döndürme türü '<var>Z</var>' veya '<var>A</var>' ile uyumlu olmalıdır.
الأسلوب '<var>Method name</var>.<var>X</var>()‎'‎ أعاد '<var>Y</var>'. يجب أن يكون نوع القيمة المعادة متوافقاً مع '<var>Z</var>' أو '<var>A</var>'.
方法“<var>Method name</var>.<var>X</var>()”返回“<var>Y</var>”。返回类型必须与“<var>Z</var>”或“<var>A</var>”兼容。
方法 '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' 傳回 '<var>Y</var>'。傳回類型必須與 '<var>Z</var>' 或 '<var>A</var>' 相容。
Metoda <var>Method name</var>.<var>X</var>() vrací typ <var>Y</var>. Vrácený typ musí být kompatibilní s <var>Z</var> nebo <var>A</var>.
Metoden <var>Method name</var>.<var>X</var>() returnerer <var>Y</var>. Returtypen skal være kompatibel med <var>Z</var> eller <var>A</var>.
Methode <var>Method name</var>.<var>X</var>() retourneert <var>Y</var>. Het retourtype moet compatibel zijn met <var>Z</var> of <var>A</var>.
方法“<var>Method name</var>.<var>X</var>()”返回“<var>Y</var>”。返回类型必须与“<var>Z</var>”或“<var>A</var>”兼容。
方法 '<var>Method name</var>.<var>X</var>()' 傳回 '<var>Y</var>'。傳回類型必須與 '<var>Z</var>' 或 '<var>A</var>' 相容。
المتوقّع عنصر بداية. تم العثور على <var>X</var>.
所需的开始元素。找到 <var>X</var>。
需要開始項目,但找到 <var>X</var>。
Byl očekáván počáteční prvek. Byl nalezen prvek <var>X</var>.
Et startelement blev forventet. <var>X</var> blev fundet.
Startelement verwacht. <var>X</var> gevonden.
Alkuelementtiä odotettiin. Löytyi <var>X</var>.
Élément de début attendu. Trouvé <var>X</var>.
Es wurde ein Startelement erwartet. Gefunden wurde "<var>X</var>".
Αναμενόταν στοιχείο αρχής. Βρέθηκε <var>X</var>.
‏‏רכיב התחלה צפוי. נמצא <var>X</var>.
A program kezdő elemet vár. Talált elem: <var>X</var>.
Previsto elemento iniziale. Trovato <var>X</var>.
開始要素が必要です。見つかったのは <var>X</var> でした。
시작 요소가 필요한데 <var>X</var>을(를) 찾았습니다.
Forventet startelement. Fant <var>X</var>.
Oczekiwano elementu początkowego. Znaleziono <var>X</var>.
Espera-se o elemento inicial. Encontrado <var>X</var>.
Ожидался стартовый элемент. Найден <var>X</var>.
Se esperaba el elemento de inicio. Se encontró <var>X</var>.
Startelement förväntas. <var>X</var> hittades.
Start öğesi bekleniyordu. Bulunan: <var>X</var>.
需要开始元素。找到 <var>X</var>。
需要開始項目,但找到 <var>X</var>。
<var>X</var>.<var>Y</var> není označen atributem OptionalField a udává, že musí být serializovaný. Člen <var>X</var> je odvozen od třídy označené atributem DataContractAttribute a má nastavení IsReference <var>Z</var>. Není možné mít požadované datové členy ve třídách IsReference. Dekorujte <var>X</var>.<var>Y</var> atributem OptionalFieldAttribute nebo v příslušné nadřazené třídě zakažte nastavení IsReference.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' er ikke markeret med OptionalFieldAttribute, hvilket indikerer, at den skal være serialiseret, men '<var>X</var>' er afledt fra en klasse, der er markeret med DataContractAttribute og en IsReference-indstilling på '<var>Z</var>'. Det er ikke muligt at have påkrævede datamedlemmer i IsReference-klasser. Udstyr '<var>X</var>.<var>Y</var>' med OptionalFieldAttribute, eller deaktiver IsReference-indstillingen på den pågældende overordnede klasse.
<var>X</var>.<var>Y</var> is niet gemarkeerd met OptionalFieldAttribute, dus wordt er aangegeven dat deze moet worden geserialiseerd. <var>X</var> leidt echter af van een klasse die is gemarkeerd met DataContractAttribute en een IsReference-instelling van <var>Z</var>. Het is niet mogelijk om vereiste gegevensleden te hebben in IsReference-klassen. Decoreer <var>X</var>.<var>Y</var> met OptionalFieldAttribute, of schakel de IsReference-instelling uit in de toepasselijke bovenliggende klassen.
Kohteella <var>X</var>.<var>Y</var> ei ole OptionalFieldAttribute-merkintää, joten se ilmaisee, että se on sarjoitettava. Kohde <var>X</var> kuitenkin johdetaan luokasta, jolla on merkintä DataContractAttribute ja jonka IsReference-asetus on <var>Z</var>. IsReference-luokissa ei voi olla pakollisia tietojäseniä. Lisää kohteeseen <var>X</var>.<var>Y</var> OptionalFieldAttribute-merkintä tai poista IsReference-asetus käytöstä oikeassa pääluokassa.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' n'est pas marqué avec OptionalFieldAttribute, ce qui indique que sa sérialisation est obligatoire. Toutefois, '<var>X</var>' provient d'une classe marquée avec DataContractAttribute et un paramètre IsReference de '<var>Z</var>'. Il n'est pas possible que des membres de données soient obligatoires sur les classes IsReference. Décorez '<var>X</var>.<var>Y</var>' avec OptionalFieldAttribute ou désactivez le paramètre IsReference dans la classe parente appropriée.
"<var>X</var>.<var>Y</var>" ist nicht mit OptionalFieldAttribute gekennzeichnet, wodurch angegeben wird, dass eine Serialisierung erforderlich ist. "<var>X</var>" ist jedoch von einer Klasse abgeleitet, die mit DataContractAttribute gekennzeichnet ist und deren IsReference-Einstellung auf "<var>Z</var>" festgelegt ist. Für IsReference-Klassen sind keine erforderlichen Datenmember möglich. Versehen Sie "<var>X</var>.<var>Y</var>" mit OptionalFieldAttribute, oder deaktivieren Sie die IsReference-Einstellung für die entsprechende übergeordnete Klasse.
Το '<var>X</var>.<var>Y</var>' δεν έχει σημειωθεί με χαρακτηριστικό OptionalFieldAttribute, υποδεικνύοντας έτσι ότι πρέπει να σειριοποιηθεί. Ωστόσο, το '<var>X</var>' προέρχεται από μια κλάση σημειωμένη με DataContractAttribute και μια ρύθμιση IsReference με τιμή '<var>Z</var>'. Δεν είναι δυνατή η παρουσία απαιτούμενων μελών δεδομένων σε κλάσεις IsReference. Είτε εισάγετε στο '<var>X</var>.<var>Y</var>' OptionalFieldAttribute ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση IsReference στην κατάλληλη γονική κλάση.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' אינו מסומן עם OptionalFieldAttribute, לכן יש לערוך אותו בסידרה. עם זאת, '<var>X</var>' נגזר ממחלקה המסומנת עם DataContractAttribute והגדרת IsReference של '<var>Z</var>'. לא ניתן לכלול חברי נתונים דרושים במחלקות IsReference. עצב את '<var>X</var>.<var>Y</var>' עם OptionalFieldAttribute, או השבת את הגדרת IsReference במחלקת האב המתאימה.
„<var>X</var>.<var>Y</var>” nincs megjelölve az OptionalFieldAttribute attribútummal, ebből következően szerializálni kell. A(z) „<var>X</var>” azonban egy olyan osztályból származik, amely DataContractAttribute jelölésű, és IsReference beállítása „<var>Z</var>”. IsReference osztályok esetén nem lehetnek kötelező adattagok. Adja meg a(z) „<var>X</var>.<var>Y</var>” OptionalFieldAttribute attribútumát, vagy tiltsa le a megfelelő szülőosztály IsReference beállítását.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' non è contrassegnato con OptionalFieldAttribute e deve quindi essere serializzato. Tuttavia, '<var>X</var>' deriva da una classe contrassegnata con DataContractAttribute e con l'impostazione IsReference uguale a '<var>Z</var>'. Impossibile avere membri dati richiesti in classi IsReference. Decorare '<var>X</var>.<var>Y</var>' con OptionalFieldAttribute oppure disattivare l'impostazione IsReference nella classe padre appropriata.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' に OptionalFieldAttribute が設定されていません。これは、シリアル化が必要であることを示しています。ただし、'<var>X</var>' は DataContractAttribute が設定されているクラスから派生し、IsReference 設定は '<var>Z</var>' です。IsReference クラスで必要なデータ メンバを持つことはできません。'<var>X</var>.<var>Y</var>' を OptionalFieldAttribute で修飾するか、適切な親クラスの IsReference 設定を無効にしてください。
'<var>X</var>.<var>Y</var>'은(는) OptionalFieldAttribute로 표시되어 있지 않으므로 직렬화되어야 함을 나타냅니다. 하지만 '<var>X</var>'은(는) DataContractAttribute 및 IsReference 설정이 '<var>Z</var>'(으)로 표시된 클래스에서 파생됩니다. IsReference 클래스에서 필요한 데이터 멤버를 사용할 수 없습니다. '<var>X</var>.<var>Y</var>'을(를) OptionalFieldAttribute로 데코레이팅하거나 적절한 부모 클래스에서 IsReference 설정을 사용하지 않도록 지정하십시오.
<var>X</var>.<var>Y</var> er ikke merket med OptionalFieldAttribute og angir dermed at den må serialiseres. <var>X</var> er imidlertid utledet fra en klasse merket med DataContractAttribute og IsReference-innstillingen <var>Z</var>. Det er ikke mulig å ha obligatoriske datamedlemmer i IsReference-klasser. Dekorer <var>X</var>.<var>Y</var> med OptionalFieldAttribute, eller deaktiver IsReference-innstillingen i den passende overordnede klassen.
لم يتم تمييز '<var>X</var>.<var>Y</var>' بالسمة OptionalFieldAttribute، وهذا يشير إلى أنه يجب أن يكون مسلسلاً. ومع ذلك، يتم اشتقاق '<var>X</var>' من فئة تم تمييزها بالسمة DataContractAttribute وإعداد IsReference الخاص بـ '<var>Z</var>'. يتعذر وجود أعضاء بيانات مطلوبين على فئات IsReference. قم إما بتزيين '<var>X</var>.<var>Y</var>' بالسمة OptionalFieldAttribute, أو تعطيل الإعداد IsReference على الفئة الأصلية المناسبة.
“<var>X</var>.<var>Y</var>”未用 OptionalFieldAttribute 标记,因此表明必须将其序列化。但是,“<var>X</var>”派生自用 DataContractAttribute 标记且 IsReference 设置为“<var>Z</var>”的类。无法让必需的数据成员属于 IsReference 类。请用 OptionalFieldAttribute 修饰“<var>X</var>.<var>Y</var>”,或禁用适当父类的 IsReference 设置。
'<var>X</var>.<var>Y</var>' 未以 OptionalFieldAttribute 標記,表示其必須序列化。然而 '<var>X</var>' 衍生自以 DataContractAttribute 標記的類別,且 IsReference 設定為 '<var>Z</var>'。在 IsReference 類別上不可能有需要的資料成員。請以 OptionalFieldAttribute 裝飾 '<var>X</var>.<var>Y</var>',或在適當的父類別上停用 IsReference 設定。
“<var>X</var>.<var>Y</var>”未用 OptionalFieldAttribute 标记,因此表明必须将其序列化。但是,“<var>X</var>”派生自用 DataContractAttribute 标记且 IsReference 设置为“<var>Z</var>”的类。无法让必需的数据成员属于 IsReference 类。请用 OptionalFieldAttribute 修饰“<var>X</var>.<var>Y</var>”,或禁用适当父类的 IsReference 设置。
Element „<var>X</var>.<var>Y</var>” nie jest oznaczony atrybutem OptionalFieldAttribute, co wskazuje, że musi on być szeregowany. Tymczasem „<var>X</var>” dziedziczy z klasy oznaczonej atrybutem DataContractAttribute, mającej ustawienie IsReference równe „<var>Z</var>”. W klasach IsReference nie mogą istnieć wymagane elementy danych. Oznacz element „<var>X</var>.<var>Y</var>” atrybutem OptionalFieldAttribute lub wyłącz ustawienie IsReference w odpowiedniej klasie nadrzędnej.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' não está marcado com OptionalFieldAttribute, indicando que deve ser serializado. No entanto, '<var>X</var>' deriva de uma classe marcada com DataContractAttribute e uma configuração IsReference de '<var>Z</var>'. Não é possível ter membros de dados obrigatórios nas classes IsReference. Decore '<var>X</var>.<var>Y</var>' com OptionalFieldAttribute ou desabilite a configuração IsReference na classe pai apropriada.
"<var>X</var>.<var>Y</var>" не отмечен с помощью OptionalFieldAttribute, что указывает на то, что его необходимо сериализовать. Однако "<var>X</var>" является производным от класса, отмеченного с помощью атрибута DataContractAttribute и параметра IsReference для "<var>Z</var>". Невозможно получить необходимые данные-члены для классов IsReference. Параметризуйте "<var>X</var>.<var>Y</var>" с помощью атрибута OptionalFieldAttribute или отключите параметр IsReference для соответствующего родительского класса.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' no está marcado con OptionalFieldAttribute; por tanto, indica que se debe serializar. Sin embargo, '<var>X</var>' se deriva de una clase marcada con DataContractAttribute y un valor IsReference de '<var>Z</var>'. No se pueden tener miembros de datos necesarios en clases IsReference. Incluya OptionalFieldAttribute en '<var>X</var>.<var>Y</var>' o deshabilite el valor IsReference en la clase primaria correspondiente.
<var>X</var>.<var>Y</var> har inte markerats med attributet OptionalFieldAttribute, och indikerar följaktligen att det måste serialiseras. <var>X</var> härleds dock från en klass som har markerats med attributet DataContractAttribute och IsReference-inställningen <var>Z</var>. Det går inte att ha obligatoriska datamedlemmar i IsReference-klasser. Ange antingen OptionalFieldAttribute för <var>X</var>.<var>Y</var> eller inaktivera IsReference-inställningen i lämplig överordnad klass.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' OptionalFieldAttribute ile işaretlenmemiş, bu da seri hale getirilmiş olması gerektiğini gösteriyor. Ancak, '<var>X</var>' DataContractAttribute ile işaretlenmiş ve IsReference ayarı '<var>Z</var>' olan bir sınıftan türetiliyor. IsReference sınıflarında gerekli veri üyeleri olması mümkün değildir. '<var>X</var>.<var>Y</var>' öğesini OptionalFieldAttribute ile işaretleyin ya da ilgili üst sınıfta IsReference ayarını devre dışı bırakın.
'<var>X</var>.<var>Y</var>' 未以 OptionalFieldAttribute 標記,表示其必須序列化。然而 '<var>X</var>' 衍生自以 DataContractAttribute 標記的類別,且 IsReference 設定為 '<var>Z</var>'。在 IsReference 類別上不可能有需要的資料成員。請以 OptionalFieldAttribute 裝飾 '<var>X</var>.<var>Y</var>',或在適當的父類別上停用 IsReference 設定。
方法“<var>Method name</var>.GetSchema()”必须返回具有有效 ID 的架构。
方法 '<var>Method name</var>.GetSchema()' 必須傳回具有有效識別碼的結構描述。
Metoda <var>Method name</var>.GetSchema() musí vrátit schéma s platným identifikátorem.
Metoden <var>Method name</var>.GetSchema() skal returnere et skema med et gyldigt id.
Methode <var>Method name</var>.GetSchema() moet een schema met een geldige ID retourneren.
Metodin <var>Method name</var>.GetSchema() täytyy palauttaa rakenne, jolla on kelvollinen tunnus.
La méthode « <var>Method name</var>.GetSchema() » doit renvoyer un schéma avec un ID valide.
Die "<var>Method name</var>.GetSchema()"-Methode muss ein Schema mit einer gültigen ID zurückgeben.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>.GetSchema()' πρέπει να επιστρέφει σχήμα με έγκυρο αναγνωριστικό.
‏‏פעולת השירות ‎'<var>Method name</var>.GetSchema()'‎ חייבת להחזיר סכימה עם מזהה חוקי.
A(z) <var>Method name</var>.GetSchema() metódusnak érvényes azonosítóval rendelkező sémát kell visszaadnia.
Il metodo '<var>Method name</var>.GetSchema()' deve restituire uno schema con ID valido.
メソッド '<var>Method name</var>.GetSchema()' は、有効な ID を持つスキーマを返す必要があります。
'<var>Method name</var>.GetSchema()' 메서드는 올바른 ID를 가진 스키마를 반환해야 합니다.
Metoden <var>Method name</var>.GetSchema() må returnere et skjema med en gyldig ID.
Metoda „<var>Method name</var>.GetSchema()” musi zwracać schemat o prawidłowym identyfikatorze.
O método '<var>Method name</var>.GetSchema()' deve retornar um esquema com uma Id válida.
Метод "<var>Method name</var>.GetSchema()" должен вернуть схему вместе с допустимым идентификатором.
El método '<var>Method name</var>.GetSchema()' debe devolver un esquema con un id. válido.
Metod <var>Method name</var>.GetSchema() måste returnera ett schema med ett giltigt id.
'<var>Method name</var>.GetSchema()' yöntemi, geçerli Id değerine sahip bir şema döndürmelidir.
يجب أن يعيد الأسلوب '<var>Method name</var>.GetSchema()‎' مخطّطاً ذا معرّف صالح.
方法“<var>Method name</var>.GetSchema()”必须返回具有有效 ID 的架构。
方法 '<var>Method name</var>.GetSchema()' 必須傳回具有有效識別碼的結構描述。
توقع العنصر '<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
需要元素“<var>namespace</var>”。
需要元素 '<var>namespace</var>'。
Očekává se prvek <var>X</var> z oboru názvů <var>namespace</var>.
Forventer elementet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>.
Element <var>X</var> van naamruimte <var>namespace</var> wordt verwacht.
Odotetaan elementtiä <var>X</var> nimitilasta <var>namespace</var>.
Élément '<var>namespace</var>' attendu.
Es wird das Element '<var>namespace</var>' erwartet.
Αναμένεται στοιχείο '<var>X</var>' από τον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
‏‏רכיב '<var>X</var>'‎ צפוי ממרחב השמות '<var>namespace</var>'.
A program a(z) <var>namespace</var> névtér <var>X</var> elemét várja.
Previsto elemento '<var>namespace</var>'.
要素 '<var>namespace</var>' が必要です。
'<var>namespace</var>' 요소가 필요합니다.
Forventer elementet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var>.
Oczekiwany element „<var>X</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”.
Esperando elemento '<var>X</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'.
Ожидается элемент "<var>namespace</var>".
Se espera el elemento '<var>namespace</var>'.
Förväntar element <var>X</var> från namnområde <var>namespace</var>.
'<var>namespace</var>' ad alanından '<var>X</var>' öğesi bekleniyor.
应为来自命名空间“<var>namespace</var>”的元素“<var>X</var>”。
必須是來自命名空間 '<var>namespace</var>' 的項目 '<var>X</var>'。
النوع '<var>Type Name</var>' في مساحة الاسم '<var>namespace</var>' ليس نوعاً أساساً صالحاً لـ enum '<var>X</var>‎'‎ في مساحة الاسم 'X'.
命名空间“<var>namespace</var>”中的类型“<var>Type Name</var>”对于命名空间“X”中的枚举“<var>X</var>”不是有效的基类型。
命名空間中的 '<var>namespace</var>' 類型 '<var>Type Name</var>' 不是命名空間 'X' 中列舉 '<var>X</var>' 的有效基底類型。
Typ <var>Type Name</var> v oboru názvů <var>namespace</var> není platný základní typ pro výčet <var>X</var> v oboru názvů X.
Typen <var>Type Name</var> i navneområdet <var>namespace</var> er ikke en gyldig basistype for optællingsfunktionen <var>X</var> i navneområdet X.
Type <var>Type Name</var> in naamruimte <var>namespace</var> is geen geldig basistype voor inventarisatie <var>X</var> in naamruimte X.
Tyyppi <var>Type Name</var> nimitilassa <var>namespace</var> ei ole kelvollinen perustyyppi enum-tyypille <var>X</var> nimitilassa X.
Le type « <var>Type Name</var> » dans l’espace de noms « <var>namespace</var> » n’est pas un type de base valide pour l’énumération « <var>X</var> » dans l’espace de noms « X ».
Der Typ "<var>Type Name</var>" im Namespace "<var>namespace</var>" ist kein gültiger Basistyp für die Aufzählung "<var>X</var>" im Namespace "X".
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' στον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' δεν είναι έγκυρος βασικός τύπος για την απαρίθμηση '<var>X</var>' στον χώρο ονομάτων 'X'.
‏‏הסוג '<var>Type Name</var>'‎ במרחב השמות '<var>namespace</var>'‎ אינו סוג בסיס חוקי עבור הספירה '<var>X</var>'‎ במרחב השמות 'X'.
A(z) <var>namespace</var> névtér <var>Type Name</var> típusa nem érvényes alaptípus a(z) X névtér <var>X</var> számbavételéhez.
Il tipo '<var>Type Name</var>' nello spazio dei nomi '<var>namespace</var>' non è un tipo di base valido per l'enumerazione '<var>X</var>' nello spazio dei nomi 'X'.
名前空間 '<var>namespace</var>' の型 '<var>Type Name</var>' は、名前空間 'X' の enum '<var>X</var>' に対して有効な基本型ではありません。
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 '<var>Type Name</var>' 형식이 네임스페이스 'X'의 열거 '<var>X</var>'에 올바른 기본 형식이 아닙니다.
Typen <var>Type Name</var> i navneområdet <var>namespace</var> er ikke en gyldig basistype for nummereringen <var>X</var> i navneområdet X.
Typ „<var>Type Name</var>” w obszarze nazw „<var>namespace</var>” nie jest prawidłowym typem podstawowym dla wyliczenia „<var>X</var>” w obszarze nazw „X”.
O tipo '<var>Type Name</var>' no espaço para nome '<var>namespace</var>' não é um tipo básico válido para enum '<var>X</var>' no espaço para nome 'X'.
Тип "<var>Type Name</var>" в пространстве имен "<var>namespace</var>" не является допустимым базовым типом для перечисления "<var>X</var>" в пространстве имен "X".
El tipo '<var>Type Name</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>' no es un tipo base válido para la enumeración '<var>X</var>' del espacio de nombres 'X'.
Typ <var>Type Name</var> i namnområde <var>namespace</var> är inte en giltig bastyp för uppräkning <var>X</var> i namnområde X.
'<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>Type Name</var>' türü, 'X' ad alanındaki '<var>X</var>' numaralandırması için geçerli bir temel tür değil.
命名空间“<var>namespace</var>”中的类型“<var>Type Name</var>”对于命名空间“X”中的枚举“<var>X</var>”不是有效的基类型。
命名空間中的 '<var>namespace</var>' 類型 '<var>Type Name</var>' 不是命名空間 'X' 中列舉 '<var>X</var>' 的有效基底類型。
See catalog page for all messages.