The service
Messages on page
Cet événement est déclenché pour autoriser la personnalisation du message d'erreur envoyé au client durant une publication asynchrone.
Dieses Ereignis wird ausgelöst, um das Anpassen der während eines asynchronen Postbacks an den Client gesendeten Fehlermeldung zu ermöglichen.
Αυτό το συμβάν πραγματοποιείται για να επιτρέπεται η προσαρμογή του μηνύματος σφάλματος που έχει σταλεί στο πρόγραμμα-πελάτη κατά τη διάρκεια μιας ασύγχρονης καταχώρησης προς τα πίσω.
אירוע זה מופעל כדי לאפשר התאמה אישית של הודעת השגיאה הנשלחת ללקוח במהלך postback אסינכרוני.
Ez az esemény az ügyfélnek az aszinkron visszaküldés során küldött hibaüzenet testreszabásának engedélyezése céljából következik be.
Questo evento viene generato per consentire la personalizzazione del messaggio di errore inviato al client durante un postback asincrono.
このイベントは、クライアントに送信されるエラー メッセージを非同期ポストバック中にカスタマイズできるようにするため発生します。
이 이벤트는 비동기 포스트백 중 클라이언트에 전송되는 오류 메시지를 사용자 지정할 수 있도록 하기 위해 발생합니다.
Denne hendelsen startes for å tillate tilpassing av feilmeldingen som sendes til klienten under en asynkron tilbakesending.
To zdarzenie jest wywoływane, aby umożliwić dostosowanie komunikatu o błędzie wysyłanego do klienta podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.
Это событие появляется для настройки сообщения об ошибке, направленного клиенту во время асинхронного повторного вызова.
Este evento se desencadena para permitir la personalización del mensaje de error enviado al cliente durante una devolución de llamada asincrónica.
Den här händelsen utlöses för att tillåta anpassning av felmeddelanden som skickas till klienten under ett asynkront återanslag.
Bu olay, zaman uyumsuz geri gönderme sırasında istemciye gönderilen hata iletisinin özelleştirilmesine olanak tanımak için oluşturuldu.
تم رفع هذا الحدث للسماح بتخصيص رسالة الخطأ المرسلة إلى العميل أثناء إعادة النشر غير المتزامنة.
将引发此事件,以允许在异步回发过程中将自定义错误消息发送到客户端。
引發此事件可讓自訂的錯誤訊息在非同步回傳期間傳送到用戶端。
Tato událost je vyvolávána s cílem umožnit přizpůsobení chybové zprávy zasílané klientovi během asynchronního zpětného odeslání.
Denne hændelse opstår for at tillade brugerdefinition af den fejlmeddelelse, der sendes til klienten under en asynkron tilbagesendelse.
Deze gebeurtenis wordt gestart om aanpassing van het foutbericht dat naar de client wordt verzonden mogelijk te maken tijdens een terugpostactie.
Tämän tapahtuman avulla sallitaan asiakkaaseen asynkronisen takaisinlähetyksen aikana lähetetyn virhesanoman mukauttaminen.
引發此事件可讓自訂的錯誤訊息在非同步回傳期間傳送到用戶端。
将引发此事件,以允许在异步回发过程中将自定义错误消息发送到客户端。
Esse evento é gerado para permitir a personalização da mensagem de erro enviada ao cliente durante um postback assíncrono.
القالب المستخدم في حالة عدم إرجاع البيانات من مصدر البيانات. يحل هذا القالب محل LayoutTemplate عند استخدامه.
数据源未返回任何数据时使用的模板。在使用时,此模板将替代 LayoutTemplate。
從資料來源未傳回資料時使用的樣板。使用時這個樣板會取代配置 Template。
Šablona použitá v případě, že zdroj dat nevrátí žádná data. Tato šablona při použití nahrazuje šablonu LayoutTemplate.
從資料來源未傳回資料時使用的樣板。使用時這個樣板會取代配置 Template。
数据源未返回任何数据时使用的模板。在使用时,此模板将替代 LayoutTemplate。
Den skabelon, der bruges, når der ikke returneres data fra datakilden. Denne skabelon erstatter LayoutTemplate, når den bruges.
De sjabloon die wordt gebruikt als er geen gegevens worden geretourneerd uit de gegevensbron. Indien gebruikt vervangt deze sjabloon de LayoutTemplate.
Malli, jota käytetään, kun tietolähde ei palauta tietoja. Tämä malli korvaa LayoutTemplate-kohteen.
Modèle utilisé lorsque aucune donnée n'est retournée à partir de la source de données. Ce modèle remplace LayoutTemplate lorsqu'il est utilisé.
Die Vorlage, die verwendet wird, wenn von der Datenquelle keine Daten zurückgegeben werden. Wenn diese Vorlage verwendet wird, ersetzt sie die LayoutTemplate.
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται όταν δεν επιστρέφονται δεδομένα από την προέλευση δεδομένων. Αυτό το πρότυπο αντικαθιστά το LayoutTemplate όταν χρησιμοποιείται.
התבנית שבה נעשה שימוש כאשר לא מוחזרים נתונים ממקור הנתונים. תבנית זו מחליפה את LayoutTemplate כאשר נעשה בו שימוש.
Az olyankor használt sablon, amikor az adatforrás nem ad vissza adatokat. Ez a sablon lecseréli a LayoutTemplate sablont.
Modello utilizzato quando l'origine dati non restituisce alcun dato. Sostituisce LayoutTemplate se questo è in uso.
データ ソースからデータが返されなかったときに使用されるテンプレートです。使用される場合、このテンプレートは LayoutTemplate の代わりになります。
Malen som brukes når det ikke blir returnert noen data fra datakilden. Denne malen erstatter LayoutTemplate ved bruk.
Szablon używany, gdy ze źródła danych nie zostaną zwrócone żadne dane. Gdy jest używany ten szablon, zastępuje on element LayoutTemplate.
Шаблон, используемый в случае невозвращения данных из источника данных. Если используется этот шаблон, он заменяет собой LayoutTemplate.
Plantilla de datos utilizada cuando no se devuelven datos del origen de datos. Esta plantilla reemplaza a LayoutTemplate cuando se utiliza.
Mallen som används när inga data returneras från datakällan. Mallen ersätter LayoutTemplate när den används.
Veri kaynağından veri döndürülmediğinde kullanılan şablon. Bu şablon kullanıldığında LayoutTemplate'in yerini alır.
데이터 소스에서 반환된 데이터가 없을 때 사용할 템플릿입니다. 이 템플릿을 사용하면 LayoutTemplate이 이 템플릿으로 대체됩니다.
O modelo usado quando nenhum dado é retornado da fonte de dados. Esse modelo substitui o LayoutTemplate quando usado.
لم يتم العثور على أي خدمة من خدمات ويب في: <var>X</var>. ومن الممكن حدوث هذا الخطأ إذا توفر لدى ServiceReference الخاص بخدمة WCF خاصية InlineScript تم تعيينها إلى 'صواب'. بالنسبة لخدمات WCF، يجب تعيين InlineScript إلى 'خطأ'.
在 <var>X</var> 处找不到 Web 服务。如果对 WCF 服务的 ServiceReference 将 InlineScript 设置为“true”,则会发生此错误。对于 WCF 服务,InlineScript 应为“false”。
於 <var>X</var> 找不到 Web 服務。如果 WCF 服務的 ServiceReference 已將 InlineScript 設定為 'true',就會發生此錯誤。WCF 服務的 InlineScript 應為 'false'。
Na adrese <var>X</var> nebyla nalezena žádná webová služba. Tato chyba se může vyskytnout, pokud je v odkazu ServiceReference na službu WCF nastavena vlastnost InlineScript na hodnotu true. U služeb WCF by vlastnost InlineScript měla mít hodnotu false.
Der blev ikke fundet nogen webtjeneste på: <var>X</var>. Denne fejl kan forekomme, hvis en ServiceReference til en WCF-tjeneste har InlineScript angivet til 'true'. InlineScript skal være 'false' for WCF-tjenester.
Geen webservice gevonden op de volgende locatie: <var>X</var>. Deze fout kan optreden als voor een ServiceReference naar een WCF-service InlineScript is ingesteld op true. Voor WCF-services moet InlineScript worden ingesteld op false.
WWW-palveluja ei löytynyt kohteesta: <var>X</var>. Tämä virhe voi ilmetä, jos ServiceReference-viittaus WCF-palveluun sisältää InlineScript-arvon true. Kun kyseessä on WCF-palvelu, InlineScript-arvon tulee olla false.
Aucun service Web trouvé à : <var>X</var>. Cette erreur peut se produire si une référence de service à un service WCF comporte un InlineScript avec la valeur 'true'. Pour les services WCF, InlineScript doit être défini à la valeur 'false'.
An folgender Adresse wurde kein Webdienst gefunden: <var>X</var>. Dieser Fehler kann auftreten, wenn für einen ServiceReference auf einen WCF-Dienst InlineScript "true" festgelegt ist. Für WCF-Dienste sollte InlineScript auf "false" festgelegt werden.
Δεν βρέθηκε υπηρεσία web στο: <var>X</var>. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί εάν για ένα ServiceReference σε μια υπηρεσία WCF έχει οριστεί το InlineScript στην τιμή 'true'. Στις υπηρεσίες WCF το InlineScript πρέπει να έχει τιμή 'false'.
לא נמצא שירות אינטרנט בכתובת: <var>X</var>. שגיאה זו יכולה להתרחש אם InlineScript מוגדר כ- 'true' עבור ServiceReference לשירות WCF. ‏InlineScript חייב להיות מוגדר כ- 'false' עבור שירותי WCF.
Nem található webszolgáltatás a következő helyen: <var>X</var>. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha egy WCF-szolgáltatásra mutató ServiceReference InlineScript tulajdonsága „true” értékű. WCF-szolgáltatások esetén az InlineScript tulajdonságnak „false” értékűnek kell lennie.
Impossibile trovare un servizio Web in <var>X</var>. Questo errore può verificarsi se in un ServiceReference a un servizio WCF InlineScript è impostato su 'true'. Il valore di InlineScript per i servizi WCF deve essere 'false'.
次のサイトに Web サービスは見つかりませんでした: <var>X</var>。このエラーは、WCF サービスへの ServiceReference に 'true' に設定された InlineScript が存在する場合に発生することがあります。WCF サービスの InlineScript は 'false' でなければなりません。
<var>X</var>에 웹 서비스가 없습니다. 이 오류는 WCF 서비스에 대한 ServiceReference에 'true'로 설정된 InlineScript가 있는 경우 발생할 수 있습니다. WCF 서비스의 경우 InlineScript는 'false'여야 합니다.
Finner ingen webtjeneste på: <var>X</var>. Denne feilen kan oppstå hvis en ServiceReference til en WCF-tjeneste har angitt InlineScript som Sann. InlineScript skal være Usann for WCF-tjenester.
Веб-служба не найдена на: <var>X</var>. Эта ошибка может произойти, если в ServiceReference для службы WCF для InlineScript установлено значение TRUE. Для служб WCF значение InlineScript должно быть FALSE.
Nie można odnaleźć usługi sieci Web w: <var>X</var>. Ten błąd może wystąpić, jeśli obiekt ServiceReference kierowany do usługi WCF miał właściwość InlineScript ustawioną na wartość „true”. W przypadku usług WCF właściwość InlineScript powinna mieć wartość „false”.
於 <var>X</var> 找不到 Web 服務。如果 WCF 服務的 ServiceReference 已將 InlineScript 設定為 'true',就會發生此錯誤。WCF 服務的 InlineScript 應為 'false'。
在 <var>X</var> 处找不到 Web 服务。如果对 WCF 服务的 ServiceReference 将 InlineScript 设置为“true”,则会发生此错误。对于 WCF 服务,InlineScript 应为“false”。
No se encontró ningún servicio web en <var>X</var>. Este error se puede producir si una referencia ServiceReference a un servicio WCF tiene InlineScript establecido en 'true'. Para los servicios WCF, InlineScript debe ser 'false'.
Inga webbtjänster hittades vid: <var>X</var>. Det här felet kan uppstå om en ServiceReference till en WCF-tjänst har värdet true för InlineScript. Värdet för InlineScript ska vara false för WCF-tjänster.
Şu konumda web hizmeti bulunamadı: <var>X</var>. Bu hata, bir WCF hizmetine yönelik ServiceReference'ın InlineScript değeri 'true' olarak ayarlanmışsa oluşabilir. WCF hizmetleri için InlineScript 'false' olmalıdır.
Nenhum serviço Web encontrado em: <var>X</var>. Esse erro poderá ocorrer se ServiceReference para um serviço WCF tiver InlineScript definido como 'true'. Para serviços WCF InlineScript deve ser 'false'.
Neznámá webová metoda <var>Method name</var>.
Ukendt webmetode <var>Method name</var>.
Onbekende webmethode <var>Method name</var>.
Tuntematon WWW-menetelmä <var>Method name</var>.
Méthode Web inconnue <var>Method name</var>.
Unbekannte <var>Method name</var>-Webmethode.
Άγνωστη μέθοδος web <var>Method name</var>.
פעולת שירות של אינטרנט לא ידועה <var>Method name</var>.
Ismeretlen webes metódus: <var>Method name</var>.
Metodo Web <var>Method name</var> sconosciuto.
不明な Web メソッド <var>Method name</var> です。
<var>Method name</var>은(는) 알 수 없는 웹 메서드입니다.
Ukjent webmetode: <var>Method name</var>.
Nieznana metoda sieci Web <var>Method name</var>.
Неизвестный веб-метод <var>Method name</var>.
Método web <var>Method name</var> desconocido.
<var>Method name</var> är en okänd webbmetod.
Bilinmeyen web yöntemi <var>Method name</var>.
未知的 Web 方法 <var>Method name</var>。
أسلوب الويب <var>Method name</var> غير معروف.
未知 Web 方法 <var>Method name</var>。
未知的 Web 方法 <var>Method name</var>。
未知 Web 方法 <var>Method name</var>。
Método de Web desconhecido <var>Method name</var>.
تم تطبيق فئة CSS على العنوان الذي يحتوي على رقم الصفحة الحالية.
应用于包含当前页码的标签的 CSS 类。
套用到包含目前頁數之標籤的 CSS 類別。
Třída CSS použitá pro popisek obsahující číslo aktuální stránky
Den CSS-klasse, der anvendes på den etiket, der indeholder det aktuelle sidetal.
De CSS-klasse die wordt toegepast op het label waarin het nummer van de huidige pagina is opgenomen.
Nykyisen sivunumeron sisältävässä selitteessä käytetty CSS-luokka.
Classe CSS appliquée à l'étiquette qui contient le numéro de page actuel.
Η κλάση CSS η οποία εφαρμόζεται στην ετικέτα που περιέχει τον τρέχοντα αριθμό σελίδας.
מחלקת CSS שהוחלה על התווית המכילה את מספר הדף הנוכחי.
Az aktuális lapszámot tartalmazó címkére alkalmazott CSS-osztály
Classe CSS applicata all'etichetta contenente il numero di pagina corrente.
現在のページ番号を含むラベルに適用される CSS クラスです。
현재 페이지 번호를 포함하는 레이블에 적용된 CSS 클래스입니다.
CSS-klassen som brukes på etiketten som inneholder gjeldende sidetall.
Klasa CSS stosowana do etykiety zawierającej numer bieżącej strony.
Класс CSS, применяемый к метке с номером текущей страницы.
Clase CSS aplicada a la etiqueta que contiene el número de página actual.
CSS-klassen som används för etiketten som innehåller det aktuella sidnumret.
Geçerli sayfa numarasını içeren etikete uygulanan CSS sınıfı.
Die CSS-Klasse, die auf die Bezeichnung mit der aktuellen Seitenzahl angewendet wird.
套用到包含目前頁數之標籤的 CSS 類別。
应用于包含当前页码的标签的 CSS 类。
Classe CSS aplicada ao rótulo que contém o número de página atual.
حدث استثناء غير معالج.
发生了未处理的异常。
發生未處理的例外狀況。
Došlo k nezpracované výjimce.
Der opstod en undtagelse, der ikke blev behandlet.
Er is een onverwerkte uitzondering opgetreden.
Käsittelemätön poikkeus.
Une exception non gérée s'est produite.
Unbehandelte Ausnahme.
Παρουσιάστηκε εξαίρεση που δεν αντιμετωπίστηκε.
אירע מצב חריג שאינו מטופל.
Nem kezelt kivétel fordult elő.
Eccezione non gestita.
ハンドルされていない例外が発生しました。
처리되지 않은 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et ubehandlet unntak.
Wystąpił nieobsługiwany wyjątek.
Возникло необработанное исключение.
Excepción no controlada.
Ett undantag som inte hanteras har inträffat.
İşlenmeyen bir özel durum oluştu.
發生未處理的例外狀況。
发生了未经处理的异常。
Ocorreu uma exceção sem tratamento.
لا يشتمل عنصر التحكم DataPager '<var>X</var>' على حاوية الأسماء. تأكد من إضافة DataPager إلى الصفحة قبل استدعاء DataBind.
DataPager 控件“<var>X</var>”没有命名容器。请确保在调用 DataBind 前将 DataPager 添加到该页中。
DataPager 控制項 '<var>X</var>' 沒有命名容器。請確認 DataPager 已加入至頁面,然後再呼叫 DataBind。
Ovládací prvek DataPager <var>X</var> neobsahuje názvový kontejner. Zkontrolujte, zda je prvek DataPager přidán do stránky před voláním metody DataBind.
Objektet DataPager '<var>X</var>' har ikke en beholder til navngivning. Sørg for, at DataPager føjes til siden, før DataBind kaldes.
Het DataPager-besturingselement <var>X</var> heeft geen naamgevingscontainer. Controleer of de DataPager is toegevoegd aan de pagina voordat DataBind wordt aangeroepen.
DataPager-ohjausobjekti <var>X</var> ei sisällä nimeämissäilöä. Tarkista, että DataPager lisätään sivulle ennen DataBind-menetelmän kutsumista.
Le contrôle DataPager '<var>X</var>' ne possède pas de conteneur d'attribution de noms. Vérifiez que le DataPager est ajouté à la page avant d'appeler DataBind.
Das DataPager-Steuerelement "<var>X</var>" besitzt keinen Benennungscontainer. Stellen Sie vor dem Aufruf von DataBind sicher, dass der DataPager der Seite hinzugefügt wurde.
Το στοιχείο ελέγχου DataPager '<var>X</var>' δεν περιέχει κοντέινερ ονομάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί το DataPager στη σελίδα πριν την κλήση του DataBind.
לפקד DataPager, '<var>X</var>', אין גורם מכיל לשמות. ודא ש- DataPager הוסף לדף לפני הקריאה ל- DataBind.
A(z) „<var>X</var>” DataPager vezérlő nem tartalmaz névhasználati tárolót. Ügyeljen arra, hogy a DataPager vezérlő a DataBind metódus meghívása előtt hozzá legyen adva a laphoz.
Nessun contenitore di denominazione specificato per il controllo DataPager '<var>X</var>'. Accertarsi che il controllo sia stato aggiunto alla pagina prima di chiamare DataBind.
DataPager コントロール '<var>X</var>' には名前付けコンテナがありません。DataBind を呼び出す前に、DataPager がページに追加されていることを確認してください。
DataPager 컨트롤 '<var>X</var>'에 명명 컨테이너가 없습니다. DataBind를 호출하기 전에 DataPager가 페이지에 추가되었는지 확인하십시오.
DataPager-kontrollen <var>X</var> har ingen navnebeholder. Kontroller at DataPager er lagt til på siden før du kaller DataBind.
Formant DataPager „<var>X</var>” nie ma kontenera nazewnictwa. Sprawdź, czy formant DataPager został dodany do strony przed wywołaniem elementu DataBind.
Элемент контроля DataPager "<var>X</var>" не содержит контейнер именования. Убедитесь, что DataPager добавлен на страницу до вызова DataBind.
El control DataPager '<var>X</var>' no tiene un contenedor de nombres. Asegúrese de que DataPager se agrega a la página antes de llamar a DataBind.
DataPager-kontrollen <var>X</var> har ingen namngivande behållare. Kontrollera att DataPager har lagts till på sidan innan du anropar DataBind.
'<var>X</var>' DataPager denetiminin ad kapsayıcısı yok. DataBind'ı çağırmadan önce DataPager'ın sayfaya eklendiğinden emin olun.
DataPager 控制項 '<var>X</var>' 沒有命名容器。請確認 DataPager 已加入至頁面,然後再呼叫 DataBind。
DataPager 控件“<var>X</var>”没有命名容器。请确保在调用 DataBind 前将 DataPager 添加到该页中。
O controle DataPager '<var>X</var>' não possui um contêiner de nomenclatura. Verifique se o DataPager foi adicionado à página, antes de chamar DataBind.
تم إجراء محاولة لاستدعاء الأسلوب '<var>Method name</var>' باستخدام الطلب <var>X</var>، وهي غير مسموح بها.
试图使用 <var>X</var> 请求调用方法“<var>Method name</var>”,但不允许这样做。
嘗試使用 <var>X</var> 要求呼叫方法 '<var>Method name</var>',不允許這種方式。
Došlo k pokusu o volání metody <var>Method name</var> s použitím požadavku <var>X</var>. Tento postup není povolen.
Det blev forsøgt at kalde metoden '<var>Method name</var>' vha. en <var>X</var>-anmodning, hvilket ikke er tilladt.
Er is een poging gedaan de methode <var>Method name</var> aan te roepen met een <var>X</var>-aanvraag. Dit is niet toegestaan.
Yritettiin kutsua menetelmää <var>Method name</var> käyttämällä pyyntöä <var>X</var>, jota ei sallita.
Une tentative a été faite pour appeler la méthode '<var>Method name</var>' via une demande <var>X</var>, ce qui n'est pas autorisé.
Es wurde versucht, die <var>Method name</var>-Methode mithilfe einer <var>X</var>-Anforderung aufzurufen. Dies ist nicht zulässig.
Έγινε προσπάθεια κλήσης της μεθόδου '<var>Method name</var>' με χρήση μιας αίτησης <var>X</var>, το οποίο δεν επιτρέπεται.
בוצע ניסיון לקרוא לפעולת השירות '<var>Method name</var>' באמצעות בקשה <var>X</var>, שאינה מותרת.
Kísérlet történt a(z) „<var>Method name</var>” metódus hívására egy <var>X</var> kérés használatával. Ez nem megengedett.
Tentativo non consentito di chiamare il metodo '<var>Method name</var>' mediante una richiesta <var>X</var>.
許可されていない <var>X</var> 要求を使用してメソッド '<var>Method name</var>' を呼び出そうとしました。
<var>X</var> 요청을 사용하여 '<var>Method name</var>' 메서드를 호출하는 작업은 허용되지 않습니다.
Det ble gjort et forsøk på å kalle metoden <var>Method name</var> ved hjelp av en <var>X</var>-forespørsel. Dette er ikke tillatt.
Wystąpiła próba wywołania metody „<var>Method name</var>” przy użyciu żądania <var>X</var>, co jest niedozwolone.
Попытка вызвать метод "<var>Method name</var>" при помощи запроса <var>X</var>, что не допускается.
Se ha intentado llamar al método '<var>Method name</var>' mediante una solicitud <var>X</var>, lo que no está permitido.
Ett försök att anropa metoden <var>Method name</var> med en <var>X</var>-begäran gjordes, vilket inte är tillåtet.
<var>X</var> isteği kullanılarak '<var>Method name</var>' yöntemine izin verilmeyen bir çağrı yapma girişiminde bulunuldu.
嘗試使用 <var>X</var> 要求呼叫方法 '<var>Method name</var>',不允許這種方式。
尝试使用 <var>X</var> 请求调用方法“<var>Method name</var>”,但不允许这样做。
Foi feita uma tentativa de chamar o método '<var>Method name</var>' com uma solicitação <var>X</var>, o que não é permitido.
تم تمرير كائن غير صالح, ':' أو '}' متوقع.
传入的对象无效,应为“:”或“}”。
傳入了無效的物件,必須有 ':' 或 '}'。
Byl předán neplatný objekt, očekáván znak : nebo }.
Der er overført et ugyldigt objekt. ':' eller '}' var forventet.
Ongeldig object ingevoerd, ':' of '}' wordt verwacht.
Välitettiin virheellinen objekti, odotettiin kaksoispistettä ":" tai oikeaa aaltosuljetta "}".
Objet non valide passé, ':' ou '}' attendu.
Ein ungültiges Objekt wurde übergeben. Erwartet wurde ":" oder "}".
Διαβιβάστηκε μη έγκυρο αντικείμενο, αναμενόταν ':' ή '}'.
הועבר אובייקט לא חוקי, ':' או '}' נדרשים.
Az átadott objektum érvénytelen, a rendszer „:” vagy „}” karaktert várt.
L'oggetto passato non è valido. Previsto ':' o '}'.
':' または '}' ではなく無効なオブジェクトが渡されました。
잘못된 개체가 전달되었습니다. ':' 또는 '}'가 필요합니다.
Ugyldig objekt sendt. Forventet : eller }.
Przekazano nieprawidłowy obiekt, oczekiwano znaku „:” lub „{”.
Недопустимый переданный объект, ожидается ":" или "}".
Se ha pasado un objeto no válido. Se esperaba ':' o '}'.
Ogiltigt objekt skickades. ":" eller "}" förväntades.
Geçersiz nesne geçirildi, ':' veya '}' bekleniyor.
傳入了無效的物件,必須有 ':' 或 '}'。
传入的对象无效,应为“:”或“}”。
Objeto inválido transmitido, ':' ou '}' esperado.
Όταν οριστεί σε true, η κατάσταση ιστορικού από την πλευρά του διακομιστή κατακερματίζεται, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις με το ViewState. Όταν οριστεί σε false, η κατάσταση ιστορικού διακομιστή είναι ένα λεξικό συμβολοσειράς απλού κειμένου το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί από τον τελικό χρήστη τροποποιώντας τη διεύθυνση url.
כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- True, מתבצע Hash של מצב ההיסטוריה בצד השרת באמצעות אותן הגדרות של ViewState. כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- False, מצב ההיסטוריה של השרת הוא מילון מחרוזות של טקסט נקי שמשתמש הקצה יכול לשנותו על-ידי שינוי כתובת ה- URL.
True értéke esetén a kiszolgálóoldali előzményállapot a nézetállapottal (ViewState) azonos beállításokkal lesz kivonatolva. False értéke esetén a kiszolgálói előzményállapot egy titkosítatlan szöveges jegyzék, amely az URL-cím módosításával módosítható a végfelhasználó által.
Se true, viene eseguito l'hashing dello stato della cronologia sul lato server utilizzando le stesse impostazioni di ViewState. Se false, lo stato della cronologia del server è un dizionario di stringhe di testo non crittografato modificabile dall'utente finale mediante la modifica dell'URL.
true の場合、サーバー側の履歴の状態は ViewState と同じ設定を使用してハッシュされます。false の場合、サーバーの履歴の状態は、エンド ユーザーが URL の変更によって変更できる、クリア テキスト文字列の辞書です。
true이면 서버측 기록 상태가 ViewState와 동일한 설정을 사용하여 해시됩니다. false이면 서버 기록 상태는 url을 수정하여 최종 사용자가 수정할 수 있는 일반 텍스트 문자열 사전이 됩니다.
Når satt til True, hashes den serverbaserte loggstatusen ved hjelp av de samme innstillingene som ViewState. Når satt til False, er loggstatusen for serveren en ordliste med strenger i ren tekst som kan endres av sluttbrukeren ved å endre URl-adressen.
Je-li nastavena na hodnotu True, použije se pro historii na straně serveru algoritmus hash se stejným nastavením, jako pro vlastnost ViewState. Je-li nastavena na hodnotu False, je historie na straně serveru uložena v podobě slovníku prostých textových řetězců, které může koncový uživatel upravit změnou adresy URL.
Når dette er sandt, hash'es historiktilstanden på serversiden ved hjælp af de samme indstillinger som ViewState. Når det er falsk, er serverhistoriktilstanden en strengmappe i klar tekst, som slutbrugeren kan redigere ved at redigere URL-adressen.
Indien true wordt de geschiedenisstatus aan de serverzijde gehasht met dezelfde instellingen als ViewState. Indien false is de geschiedenisstatus aan de serverzijde een ongecodeerde tekenreeksbibliotheek die door de eindgebruiker kan worden gewijzigd door de URL te wijzigen.
Kun arvo on true, palvelinpuolen historian tila hajautetaan samojen asetusten avulla kuin ViewState. Kun arvo on false, palvelimen historian tila on vain teksti -muotoinen merkkijonosanasto, jota käyttäjä voi muokata URL-osoitetta muokkaamalla.
Lorsque la valeur est true, l'état de l'historique côté serveur est haché à l'aide des mêmes paramètres que ViewState. Lorsque la valeur est false, l'état de l'historique côté serveur correspond à un dictionnaire de chaînes en texte clair que l'utilisateur final peut modifier via l'URL.
Wenn "true", wird der Hashvorgang für den serverseitigen Verlaufszustand mit denselben Einstellungen wie für ViewState ausgeführt. Wenn "false", ist der Serververlaufszustand ein Zeichenfolgenwörterbuch im Klartext, das vom Endbenutzer über die URL geändert werden kann.
عندما تكون القيمة صحيحة، فستتم تجزئة حالة المحفوظات من جانب الخادم باستخدام نفس إعدادات ViewState. وعندما تكون القيمة خطأ، فستكون حالة محفوطات الخادم عبارة عن قاموس سلسلة خالية من النص يمكن تعديله بواسطة المستخدم من خلال تعديل عنوان url.
如果为 true,则使用与 ViewState 相同的设置对服务器端历史记录状态进行散列。如果为 false,则服务器历史记录状态是一个明文字符串词典,最终用户可以通过修改 url 来修改它。
如果為 true,伺服器端記錄狀態是使用與 ViewState 相同的設定進行雜湊。如果為 false,伺服器端記錄狀態則是可由一般使用者藉由修改 URL 來修改的純文字字串字典。
如果為 true,伺服器端記錄狀態是使用與 ViewState 相同的設定進行雜湊。如果為 false,伺服器端記錄狀態則是可由一般使用者藉由修改 URL 來修改的純文字字串字典。
Jeśli ta właściwość ma wartość true, stan historii po stronie serwera jest mieszany przy użyciu tych samych ustawień, co element ViewState. Jeśli ma ona wartość false, stan historii serwera jest słownikiem ciągów w postaci zwykłego tekstu, który użytkownik końcowy może modyfikować, modyfikując adres url.
Если установлено значение True, состояние журнала на сервере хешируется с использованием параметров, указанных для ViewState. Если установлено значение False, состояние журнала на сервере является словарем текстовых строк, который конечный пользователь может изменять, модифицируя URL-адрес.
Si es true, al estado del historial del servidor se le aplica un algoritmo hash con la misma configuración que ViewState. Cuando es false, el estado del historial del servidor es un diccionario de cadenas no cifradas que puede modificar el usuario final cambiando la dirección URL.
När detta är sant, hashformateras historiken på servern med samma inställningar som ViewState. När det är falskt är historiken på servern en strängordlista i klartext som kan ändras av slutanvändaren genom att han eller hon ändrar URL:en.
True olduğunda, ViewState ile aynı ayarlar kullanılarak sunucu tarafı geçmiş durumunun karması oluşturulur. False olduğunda, sunucu geçmiş durumu son, kullanıcı tarafından url değiştirilerek değiştirilebilen bir düz metin sözlük dizesidir.
如果为 true,则使用与 ViewState 相同的设置对服务器端历史记录状态进行散列。如果为 false,则服务器历史记录状态是一个明文字符串词典,最终用户可以通过修改 URL 来修改它。
Quando verdadeiro, o estado do histórico do servidor é transformado em hash usando as mesmas configurações que o ViewState. Quando falso, o estado do histórico do servidor é um dicionário de cadeia de caracteres em formato de texto que pode ser modificado pelo usuário final ao modificar a URL.
See catalog page for all messages.