The service
Messages on page
انتهت مهلة أسلوب الخادم '<var>Method name</var>'.
服务器方法“<var>Method name</var>”已超时。
伺服器方法 '<var>Method name</var>' 逾時。
Vypršel časový limit metody serveru <var>Method name</var>.
Servermetoden '<var>Method name</var>' fik timeout.
Er is een time-out opgetreden voor servermethode <var>Method name</var>.
Palvelinmenetelmä <var>Method name</var> aikakatkaistiin.
Délai d'attente de la méthode serveur '<var>Method name</var>' dépassé.
Timeout der <var>Method name</var>-Servermethode.
Το χρονικό όριο της μεθόδου διακομιστή '<var>Method name</var>' έληξε.
תם פרק הזמן המוקצב לפעולת השירות של השרת '<var>Method name</var>'.
A(z) „<var>Method name</var>” kiszolgálói metódus túllépte a megengedett időt.
Timeout del metodo del server '<var>Method name</var>'.
サーバー メソッド '<var>Method name</var>' がタイムアウトになりました。
서버 메서드 '<var>Method name</var>'의 제한 시간이 초과되었습니다.
Servermetoden <var>Method name</var> ble tidsavbrutt.
Upłynął limit czasu metody serwera „<var>Method name</var>”.
Превышен интервал ожидания для метода сервера "<var>Method name</var>".
Se agotó el tiempo de espera del método de servidor '<var>Method name</var>'.
Servermetoden <var>Method name</var> nådde en tidsgräns.
'<var>Method name</var>' sunucu yöntemi zaman aşımına uğradı.
伺服器方法 '<var>Method name</var>' 逾時。
服务器方法“<var>Method name</var>”已超时。
O método de servidor '<var>Method name</var>' expirou.
فشل في التأكيد: <var>X</var>
断言失败: <var>X</var>
判斷提示失敗: <var>X</var>
Chyba při vynucení přístupu: <var>X</var>
Antagelsen mislykkedes: <var>X</var>
Verklaringsfout: <var>X</var>
Vahvistus epäonnistui: <var>X</var>
Échec d'assertion : <var>X</var>
Assertionsfehler: <var>X</var>
Αποτυχία διεκδίκησης: <var>X</var>
קביעה נכשלה: <var>X</var>
Sikertelen állítás: <var>X</var>
Asserzione non riuscita: <var>X</var>
アサーションに失敗しました: <var>X</var>
어설션 실패: <var>X</var>
Deklarasjon mislyktes: <var>X</var>
Nie można potwierdzić: <var>X</var>
Ошибка при выполнении утверждения: <var>X</var>
Error de aserción: <var>X</var>
Kontrollfel: <var>X</var>
Onaylama İşlemi Başarısız: <var>X</var>
判斷提示失敗: <var>X</var>
断言失败: <var>X</var>
Falha na asserção: <var>X</var>
<var>X</var>هل ترغب في إيقاف مصحح الأخطاء?
<var>X</var>是否中断至调试器?
<var>X</var>返回偵錯工具?
<var>X</var>Přerušit a přejít do režimu ladění?
<var>X</var>Udfør fejlfinding?
<var>X</var>Onderbreken met foutopsporing?
<var>X</var>Siirrytäänkö virheenkorjaukseen?
<var>X</var>S'arrêter dans le débogueur ?
<var>X</var>In den Debugger springen?
<var>X</var>Μετάβαση στον εντοπισμό σφαλμάτων;
<var>X</var>האם להיכנס לתוך מאתר הבאגים?
<var>X</var>Belép a hibakeresőbe?
<var>X</var>Inserire un'interruzione nel debugger?
<var>X</var>中断してデバッガを起動しますか?
<var>X</var>중단하고 디버거를 실행하시겠습니까?
<var>X</var>Skift til feilsøkingsprogram?
<var>X</var>Czy przejść do debugera?
<var>X</var>Переключиться в отладчик?
<var>X</var>¿Desea interrumpir el depurador?
<var>X</var>Starta felsökaren?
<var>X</var>Hata ayıklayıcıya gidilsin mi?
<var>X</var>返回偵錯工具?
<var>X</var>是否中断至调试器?
<var>X</var>Iniciar o depurador?
رمز غير معروف: '<var>X</var>'.
未知标记:“<var>X</var>”。
未知的語彙基元: '<var>X</var>'.
Neznámý token: <var>X</var>.
Ukendt token: '<var>X</var>'.
Onbekende token: <var>X</var>.
Tuntematon tunnus: <var>X</var>.
Jeton inconnu : '<var>X</var>'.
Unbekanntes Token: "<var>X</var>".
Άγνωστο διακριτικό: '<var>X</var>'.
אסימון לא מוכר: '<var>X</var>'.
Ismeretlen token: „<var>X</var>”.
Token sconosciuto: '<var>X</var>'.
不明なトークン '<var>X</var>' です。
알 수 없는 토큰: '<var>X</var>'.
Ukjent kode: <var>X</var>.
Nieznany token: „<var>X</var>”.
Неизвестный маркер: "<var>X</var>".
Token desconocido: '<var>X</var>'.
Okänd token: <var>X</var>.
Bilinmeyen belirteç: '<var>X</var>'.
未知的語彙基元: '<var>X</var>'.
未知标记:“<var>X</var>”。
Token desconhecido: '<var>X</var>'.
خطأ أثناء التحليل بجوار '<var>X</var>'.
分析附近的“<var>X</var>”时出错。
剖析 near '<var>X</var>' 時發生錯誤。
Chyba analýzy v blízkosti pozice <var>X</var>.
Fejl under parsing nær '<var>X</var>'.
Er is een fout opgetreden tijdens het parseren dichtbij <var>X</var>.
Jäsennysvirhe lähellä kohdetta <var>X</var>.
Erreur d'analyse à proximité de '<var>X</var>'.
Fehler beim Analysieren in der Nähe von "<var>X</var>".
Σφάλμα κατά την ανάλυση κοντά στο '<var>X</var>'.
שגיאה ניתוח סמוך ל- '<var>X</var>'.
Sikertelen feldolgozás a(z) „<var>X</var>” közelében.
Errore durante l'analisi in prossimità di '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' 付近を解析中にエラーが発生しました。
'<var>X</var>' 부근을 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.
Feil under analysering i nærheten av <var>X</var>.
Ошибка при разборе около "<var>X</var>".
Error de análisis cerca de '<var>X</var>'.
Fel vid parsning nära <var>X</var>.
'<var>X</var>' yakınında ayrıştırma hatası.
Błąd podczas analizowania w pobliżu elementu „<var>X</var>”.
剖析 near '<var>X</var>' 時發生錯誤。
分析附近的“<var>X</var>”时出错。
Erro ao analisar próximo de '<var>X</var>'.
تعذر تحميل التجميع المشترك '<var>Assembly Name </var>'. إذا كان هذا المشروع مشارًا إليه، فيُرجى التأكد من قيامك ببناء المشروع أولاً.
无法加载共享程序集“<var>Assembly Name </var>”。如果这是一个引用的项目,请确保您首先已经生成了该项目。
無法載入共用組件 '<var>Assembly Name </var>'。如果這是參考的專案,請確認您已先建置專案。
Nepodařilo se zavést sdílené sestavení <var>Assembly Name </var>. V případě, že se jedná o odkazovaný projekt, zkontrolujte, zda jste nejprve sestavili projekt.
Den delte assembly '<var>Assembly Name </var>' kunne ikke indlæses. Hvis dette er et projekt, der refereres til, skal du sørge for, at du har bygget projektet først.
De gedeelde assembly <var>Assembly Name </var> is niet geladen. Als dit een project is waarnaar wordt verwezen, moet u controleren of u het project eerst hebt gebouwd.
Jaettua kokoonpanoa <var>Assembly Name </var> ei voitu ladata. Jos se on viitattu projekti, varmista, että olet muodostanut projektin ensin.
Impossible de charger l'assembly partagé '<var>Assembly Name </var>'. S'il s'agit d'un projet référencé, assurez-vous d'avoir d'abord généré le projet.
Die freigegebene Assembly "<var>Assembly Name </var>" konnte nicht geladen werden. Wenn auf dieses Projekt verwiesen wird, müssen Sie das Projekt zunächst erstellen.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της κοινόχρηστης συγκρότησης '<var>Assembly Name </var>'. Εάν πρόκειται για ένα έργο στο οποίο γίνεται αναφορά, δομήστε πρώτα το έργο.
לא היתה אפשרות לטעון את ההרכבה המשותפת ‏'<var>Assembly Name </var>'. אם זהו פרויקט שאליו מתבצעת הפניה, נא ודא כי תחילה בנית את הפרויקט.
A megosztott „<var>Assembly Name </var>” szerelvény betöltése sikertelen. Ha ez egy hivatkozott projekt, akkor győződjön meg arról, hogy már létrehozta a buildet a projektből.
Impossibile caricare l'assembly condiviso '<var>Assembly Name </var>'. Se si tratta di un progetto a cui si fa riferimento, assicurarsi di aver innanzitutto compilato il progetto.
共有アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' を読み込めませんでした。アセンブリが参照プロジェクトである場合、そのプロジェクトを最初にビルドしたことを確認してください。
공유 어셈블리 '<var>Assembly Name </var>'을(를) 로드할 수 없습니다. 참조된 프로젝트인 경우 먼저 프로젝트를 빌드했는지 확인하십시오.
Kan ikke laste inn den delte samlingen <var>Assembly Name </var>. Hvis dette er et prosjekt det refereres til, passer du på at prosjektet er bygget først.
Nie można załadować zestawu udostępnionego „<var>Assembly Name </var>”. Jeśli jest to projekt, do którego występują odwołania, należy najpierw skompilować ten projekt.
Не удалось загрузить общую сборку "<var>Assembly Name </var>". Если этот проект указан в ссылке, убедитесь, что сначала было выполнено построение проекта.
No se pudo cargar el ensamblado compartido '<var>Assembly Name </var>'. Si es un proyecto al que se hace referencia, asegúrese de generar primero el proyecto.
Det gick inte att läsa in den delade sammansättningen <var>Assembly Name </var>. Om det här är ett projekt som refereras till kontrollerar du att projektet har skapats först.
<var>Assembly Name </var> paylaşılan derlemesi yüklenemedi. Bu kendisine başvurulan bir projeyse, lütfen önce projeyi oluşturduğunuzda emin olun.
無法載入共用組件 '<var>Assembly Name </var>'。如果這是參考的專案,請確認您已先建置專案。
未能加载共享程序集“<var>Assembly Name </var>”。如果这是一个引用的项目,请确保您首先已经生成了该项目。
Não foi possível carregar o assembly compartilhado '<var>Assembly Name </var>'. Se esse for um projeto referenciado, verifique se você criou o projeto primeiro.
يجب تعيين البروتوكول.
必须指定协议。
必須指定通訊協定。
Musí být zadán protokol.
Der skal angives en protokol.
Het protocol moet worden opgegeven.
Protokolla on määritettävä.
Le protocole doit être spécifié.
Das Protokoll muss angegeben werden.
Πρέπει να καθοριστεί πρωτόκολλο.
יש לציין פרוטוקול.
A protokollt meg kell adni.
Specificare un protocollo.
プロトコルを指定してください。
프로토콜을 지정해야 합니다.
Protokoll må angis.
Należy określić protokół.
Необходимо указать протокол.
Debe especificarse el protocolo.
Protokollet måste anges.
Protokol belirtilmelidir.
必須指定通訊協定。
必须指定协议。
É necessário especificar o protocolo.
Sanomasopimuksen <var>Contract Name</var> sanomaosa <var>X</var> on erilainen kohteessa <var>Y</var> ja <var>Z</var>.
La partie du message '<var>X</var>' dans le contrat de message '<var>Contract Name</var>' est différente dans '<var>Y</var>' et dans '<var>Z</var>'.
Der Teil "<var>X</var>" der Nachricht im Nachrichtenvertrag "<var>Contract Name</var>" weist in "<var>Y</var>" und "<var>Z</var>" Unterschiede auf.
Το τμήμα μηνύματος '<var>X</var>' στη σύμβαση μηνύματος '<var>Contract Name</var>' είναι διαφορετικό στο '<var>Y</var>' και στο '<var>Z</var>'.
חלק ההודעה '<var>X</var>' בחוזה ההודעה '<var>Contract Name</var>' שונה ב- '<var>Y</var>' וב- '<var>Z</var>'.
A(z) „<var>Contract Name</var>” üzenetegyezmény „<var>X</var>” üzenetrésze eltérő a következőkben: „<var>Y</var>” és „<var>Z</var>”.
La parte '<var>X</var>' del messaggio nel contratto di messaggio '<var>Contract Name</var>' è differente in '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>'.
メッセージ コントラクト '<var>Contract Name</var>' のメッセージの部分 '<var>X</var>' は、'<var>Y</var>' と '<var>Z</var>' では異なります。
메시지 계약 '<var>Contract Name</var>'의 메시지 부분 '<var>X</var>'이(가) '<var>Y</var>' 및 '<var>Z</var>'에서 다릅니다.
Meldingsdelen <var>X</var> i meldingskontrakten <var>Contract Name</var> er forskjellig i <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Część komunikatu „<var>X</var>” w kontrakcie komunikatu „<var>Contract Name</var>” jest inna w „<var>Y</var>” i „<var>Z</var>”.
Часть сообщения "<var>X</var>" в контракте сообщения "<var>Contract Name</var>" отличается в "<var>Y</var>" и "<var>Z</var>".
La parte de mensaje '<var>X</var>' del contrato de mensaje '<var>Contract Name</var>' es diferente en '<var>Y</var>' y '<var>Z</var>'.
Meddelandedelen <var>X</var> i meddelandekontraktet <var>Contract Name</var> är inte samma i <var>Y</var> och <var>Z</var>.
'<var>Contract Name</var>' ileti sözleşmesindeki '<var>X</var>' ileti parçası '<var>Y</var>' ve '<var>Z</var>' içinde farklı.
إن الجزء الخاص بالرسالة '<var>X</var>' والموجود في عقد الرسالة '<var>Contract Name</var>' مختلف في '<var>Y</var>' و'<var>Z</var>'.
消息协定“<var>Contract Name</var>”中的消息部分“<var>X</var>”在“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”中有所不同。
'<var>Y</var>' 和 '<var>Z</var>' 中訊息合約 '<var>Contract Name</var>' 的訊息部分 '<var>X</var>' 不一致。
Část zprávy <var>X</var> v kontraktu zprávy <var>Contract Name</var> se liší mezi <var>Y</var> a <var>Z</var>.
Meddelelsesdelen '<var>X</var>' i meddelelseskontrakten '<var>Contract Name</var>' er anderledes i '<var>Y</var>' og '<var>Z</var>'.
Het berichtonderdeel <var>X</var> in berichtcontract <var>Contract Name</var> verschilt in <var>Y</var> en <var>Z</var>.
'<var>Y</var>' 和 '<var>Z</var>' 中訊息合約 '<var>Contract Name</var>' 的訊息部分 '<var>X</var>' 不一致。
消息协定“<var>Contract Name</var>”中的消息部分“<var>X</var>”在“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”中有所不同。
A parte da mensagem '<var>X</var>' no contrato de mensagem '<var>Contract Name</var>' é diferente em '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>'.
يوجد بالملف .datasvcmap المحدد في '<var>X</var>' أكثر من ملف بيانات التعريف. ولا يدعم النظام هذا الأمر.
位于“<var>X</var>”的指定 .datasvcmap 文件包含多个元数据文件。系统不支持这种情况。
位於 '<var>X</var>' 的指定 .datasvcmap 檔案中含有一個以上的中繼資料檔案。系統不支援這種情形。
Určený soubor .datasvcmap v <var>X</var> obsahuje více než jeden soubor metadat. To není podporováno systémem.
Den angivne .datasvcmap-fil på '<var>X</var>' indeholder mere end én metadatafil. Systemet understøtter ikke dette.
Het opgegeven .datasvcmap-bestand <var>X</var> bevat meerdere metagegevensbestanden. Dit wordt niet ondersteund in het systeem.
Määritetyllä .datasvcmap-tiedostolla kohteessa <var>X</var> on useampi kuin yksi metatietotiedosto. Järjestelmä ei tue tätä.
Le fichier .datasvcmap spécifié à '<var>X</var>' contient plus d'un fichier de métadonnées. Cela n'est pas pris en charge par le système.
位於 '<var>X</var>' 的指定 .datasvcmap 檔案中含有一個以上的中繼資料檔案。系統不支援這種情形。
Die angegebene .datasvcmap-Datei unter "<var>X</var>" enthält mehrere Metadatendateien. Dies wird vom System nicht unterstützt.
Το καθορισμένο αρχείο .datasvcmap στη θέση '<var>X</var>' περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία μεταδεδομένων. Αυτό δεν υποστηρίζεται από το σύστημα.
קובץ ‎.datasvcmap שצוין ב- '<var>X</var>' כולל בתוכו יותר מקובץ מטה-נתונים אחד. מצב זה אינו נתמך על-ידי המערכת.
A megadott .datasvcmap fájl (helye: „<var>X</var>”) egynél több metaadatfájlt tartalmaz. Ezt nem támogatja a rendszer.
Il file .datasvcmap specificato in '<var>X</var>' contiene più di un file di metadati e perciò non è supportato dal sistema.
'<var>X</var>' に位置する指定の .datasvcmap ファイルには、複数のメタデータ ファイルがあります。これはシステムでサポートされません。
'<var>X</var>'의 지정된 .datasvcmap 파일에 메타데이터 파일이 둘 이상 들어 있습니다. 이러한 경우는 시스템에서 지원되지 않습니다.
Den angitte .datasvcmap-filen ved <var>X</var> inneholder mer enn én metadatafil. Det er ikke støtte for dette i systemet.
Określony plik .datasvcmap w „<var>X</var>” zawiera więcej niż jeden plik metadanych. Nie jest to obsługiwane przez system.
Указанный файл с расширением .datasvcmap в "<var>X</var>" содержит более одного файла метаданных. Эта операция не поддерживается системой.
El archivo .datasvcmap especificado que se encuentra en '<var>X</var>' incluye más de un archivo de metadatos y el sistema no lo admite.
Angiven .datasvcmap-fil vid <var>X</var> innehåller mer än en metadatafil. Det stöds inte i systemet.
Belirtilen '<var>X</var>' konumundaki .datasvcmap dosyasında birden fazla meta veri dosyası var. Sistem bunu desteklemiyor.
位于“<var>X</var>”的指定 .datasvcmap 文件包含多个元数据文件。系统不支持这种情况。
O arquivo .datasvcmap especificado em '<var>X</var>' tem mais de um arquivo de metadados nele. O sistema não oferece suporte a isso.
<var>X</var> 行 <var>Y</var>,位置 <var>Z</var>。
<var>X</var> السطر <var>Y</var>، الموضع <var>Z</var>.
<var>X</var> 第 <var>Y</var> 行,位置 <var>Z</var>。
<var>X</var> 行 <var>Y</var>,位置 <var>Z</var>。
<var>X</var> - řádek <var>Y</var>, pozice <var>Z</var>
<var>X</var> linje <var>Y</var>, position <var>Z</var>.
<var>X</var> Regel <var>Y</var>, positie <var>Z</var>.
<var>X</var> rivi <var>Y</var>, sijainti <var>Z</var>.
<var>X</var> Ligne <var>Y</var>, position <var>Z</var>.
<var>X</var> Zeile <var>Y</var>, Position <var>Z</var>.
<var>X</var> Γραμμή <var>Y</var>, θέση <var>Z</var>.
<var>X</var> שורה <var>Y</var>, מיקום <var>Z</var>.
<var>X</var> sor: <var>Y</var>, pozíció: <var>Z</var>.
<var>X</var> Riga <var>Y</var>, posizione <var>Z</var>.
<var>X</var> 行 <var>Y</var>、場所 <var>Z</var>。
<var>X</var> 줄 <var>Y</var>, 위치 <var>Z</var>.
<var>X</var> Linje <var>Y</var>, posisjon <var>Z</var>.
<var>X</var>, wiersz <var>Y</var>, pozycja <var>Z</var>.
<var>X</var> строка <var>Y</var>, позиция <var>Z</var>.
<var>X</var> línea <var>Y</var>, posición <var>Z</var>.
<var>X</var> Rad <var>Y</var>, position <var>Z</var>.
<var>X</var> Satır <var>Y</var>, konum <var>Z</var>.
<var>X</var> 第 <var>Y</var> 行,位置 <var>Z</var>。
<var>X</var> Linha <var>Y</var>, posição <var>Z</var>.
See catalog page for all messages.