The service
Messages on page
مسار الدليل المراد مراقبته.
要监视的目录的路径。
要監控的目錄路徑。
Cesta ke sledovanému adresáři.
Stien til den mappe, der skal overvåges.
Het pad naar de map die moet worden gecontroleerd.
Valvottavan kansion polku.
Chemin d'accès du répertoire à surveiller.
Der Pfad für das zu überwachende Verzeichnis.
Η διαδρομή στον κατάλογο προς παρακολούθηση.
הנתיב לספריה עליה יש לפקח.
A figyelni kívánt könyvtár elérési útja.
Percorso della directory da monitorare.
監視するディレクトリへのパスです。
모니터링할 디렉터리 경로입니다.
Banen til katalogen som skal overvåkes.
Ścieżka do katalogu, który ma być monitorowany.
O caminho do diretório a ser monitorado.
O caminho do directório que deve ser monitorizado.
Путь к контролируемому каталогу.
Ruta de acceso al directorio que se debe supervisar.
Sökvägen för den katalog som ska övervakas.
İzlenecek dizin yolu.
要监视的目录的路径。
要監控的目錄路徑。
نوع الوحدة النمطية للوكيل المحدد غير عام.
指定的代理模块类型不是公共的。
指定的 Proxy 模組型別不是公用的。
Typ určeného modulu serveru proxy není veřejný.
Det angivne proxymodul er ikke public.
De opgegeven proxymodule is niet openbaar.
Määritetyn välityspalvelinmoduulin laji ei ole julkinen.
Le type du module proxy spécifié n'est pas public.
Der angegebene Proxymodultyp ist nicht öffentlich.
Ο καθορισμένος τύπος λειτουργικής μονάδας μεσολάβησης δεν είναι δημόσιος.
סוג מודול ה- proxy שצוין אינו ציבורי.
A megadott proxymodul típusa nem nyilvános.
Il tipo di modulo proxy specificato non è pubblico.
指定されたプロキシ モジュールの型はパブリックではありません。
지정한 프록시 모듈 형식이 public이 아닙니다.
Den angitte typen for proxy-modul er ikke felles.
Określony typ modułu proxy nie jest publiczny.
O tipo de módulo proxy especificado não é público.
O tipo de módulo de proxy especificado não é público.
Указанный тип модуля посредника не является общим.
El tipo del módulo de proxy especificado no es public.
Den angivna proxymodulen är inte offentlig.
Belirtilen proxy modülünün türü ortak değil.
指定的代理模块类型不是公共的。
指定的 Proxy 模組型別不是公用的。
Item-ominaisuutta voidaan käyttää vain yksiarvoisissa kentissä.
La propriété Item peut uniquement être utilisée avec des champs singleton.
Die Item-Eigenschaft kann nur mit Singletonfeldern verwendet werden.
Η ιδιότητα Item μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με πεδία Singleton.
ניתן להשתמש במאפיין Item בשדות singleton בלבד.
Az Item tulajdonság csak egyke mezőkkel használható.
La proprietà Item può essere utilizzata solo con campi singleton.
項目プロパティは、単一のフィールドと共にのみ使用することができます。
항목 속성은 singleton 필드에서만 사용할 수 있습니다.
Du kan bare bruke egenskapen Item med singleton-felt.
Właściwości pozycji można używać tylko w polach pojedynczych.
A propriedade Item só pode ser usada com campos singleton.
A propriedade Item só pode ser utilizada com campos singleton.
Свойство Item может использоваться только с полями, которые могут существовать только в одном экземпляре.
La propiedad Item sólo se puede utilizar con campos Singleton.
Egenskapen Item kan endast användas med singeltonfält.
Item özelliği yalnızca tek alanlarla kullanılabilir.
يمكن استخدام الخاصية Item فقط مع الحقول المفردة.
Item 属性只能用于单一实例字段。
項目屬性只可以搭配單一欄位使用。
Vlastnost Item lze použít pro pole typu singleton.
Elementegenskaben kan kun bruges sammen med singleton-felter.
Kan de eigenschap Item alleen gebruiken bij singletonvelden.
Item 属性只能用于单一实例字段。
項目屬性只可以搭配單一欄位使用。
تعذر العثور على النوع للفئة <var>Class Name</var>.
未能找到类 <var>Class Name</var> 的类型。
找不到類別 <var>Class Name</var> 的型別。
Typ pro třídu <var>Class Name</var> nebyl nalezen.
Typen til klassen <var>Class Name</var> blev ikke fundet.
Kan het type voor klasse <var>Class Name</var> niet vinden.
Luokan <var>Class Name</var> tyyppiä ei löytynyt.
Impossible de trouver le type de la classe <var>Class Name</var>.
Der Typ für die Klasse <var>Class Name</var> konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση τύπου για την κλάση <var>Class Name</var>.
‏‏אין אפשרות לאתר סוג עבור מחלקה <var>Class Name</var>.‏
Nem található típus a következő osztályhoz: <var>Class Name</var>.
Impossibile trovare un tipo per la classe <var>Class Name</var>.
クラス <var>Class Name</var> の型が見つかりませんでした。
<var>Class Name</var> 클래스의 형식을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke type for klassen <var>Class Name</var>.
Nie można znaleźć typu dla klasy <var>Class Name</var>.
Não foi possível encontrar tipo para a classe <var>Class Name</var>.
Não foi possível encontrar o tipo para a classe <var>Class Name</var>.
Невозможно найти тип для класса <var>Class Name</var>.
No se puede encontrar el tipo para la clase <var>Class Name</var>.
Det gick inte att hitta typen för klassen <var>Class Name</var>.
<var>Class Name</var> sınıfı için tür bulunamadı.
未能找到类 <var>Class Name</var> 的类型。
找不到類別 <var>Class Name</var> 的型別。
إن <var>X</var> العداد غير موجود.
计数器 <var>X</var> 不存在。
計數器 <var>X</var> 不存在。
Čítač <var>X</var> neexistuje.
Tælleren <var>X</var> findes ikke.
Teller <var>X</var> bestaat niet.
Laskinta <var>X</var> ei ole.
Le compteur <var>X</var> n'existe pas.
Der Indikator <var>X</var> ist nicht vorhanden.
Ο μετρητής <var>X</var> δεν υπάρχει.
המונה <var>X</var> לא קיים.
A számláló nem létezik: „<var>X</var>”.
Il contatore <var>X</var> non esiste.
カウンタ <var>X</var> が存在しません。
<var>X</var> 카운터가 없습니다.
Telleren <var>X</var> finnes ikke.
Licznik <var>X</var> nie istnieje.
Contador <var>X</var> não existe.
O contador <var>X</var> não existe.
Счетчик <var>X</var> не существует.
El contador <var>X</var> no existe.
Räknaren <var>X</var> finns inte.
<var>X</var> sayacı yok.
计数器 <var>X</var> 不存在。
計數器 <var>X</var> 不存在。
لا يمكن استدعاء <var>X</var> عند وجود عملية <var>Y</var> أخرى معلقة.
当另一个 <var>Y</var> 操作被挂起时,无法调用 <var>X</var>。
當另一個 <var>Y</var> 作業暫止時,就無法呼叫 <var>X</var>。
Metodu <var>X</var> nelze volat během zpracování jiné operace <var>Y</var>.
<var>X</var> kan ikke kaldes, mens en anden <var>Y</var>-handling venter.
Kan <var>X</var> niet aanroepen als een andere <var>Y</var>-bewerking in behandeling is.
Kohdetta <var>X</var> ei voi kutsua, kun toinen toiminto <var>Y</var> odottaa.
<var>X</var> ne peut être appelé lorsqu'une autre opération <var>Y</var> est en attente.
<var>X</var> kann nicht aufgerufen werden, wenn ein anderer <var>Y</var>-Vorgang ansteht.
Δεν μπορεί να γίνει κλήση του <var>X</var> ενώ είναι σε αναμονή μια άλλη λειτουργία <var>Y</var>.
אין אפשרות לקרוא ל- <var>X</var> כאשר פעולת <var>Y</var> אחרת ממתינה.
A(z) <var>X</var> nem hívható meg, amikor egy másik <var>Y</var> művelet várakozik.
Impossibile chiamare <var>X</var> quando è presente un'altra operazione <var>Y</var> in sospeso.
別の <var>Y</var> 操作の保留中に、<var>X</var> を呼び出すことはできません。
다른 <var>Y</var> 작업이 보류 중인 동안에는 <var>X</var>을(를) 호출할 수 없습니다.
Kan ikke kalle <var>X</var> når en annen <var>Y</var>-operasjon venter.
Operacji <var>X</var> nie można wywołać, jeśli inna operacja <var>Y</var> jest zaległa.
<var>X</var> não pode ser chamado quando outra operação <var>Y</var> está pendente.
Não é possível chamar <var>X</var> quando está pendente outra operação <var>Y</var>.
Вызов <var>X</var> невозможен, если другая операция <var>Y</var> находится в режиме ожидания.
No se puede llamar a <var>X</var> cuando hay otra operación <var>Y</var> pendiente.
<var>X</var> kan inte anropas när en annan <var>Y</var>-åtgärd pågår.
Başka bir <var>Y</var> işlemi askıdayken <var>X</var> çağrılamaz.
当另一个 <var>Y</var> 操作被挂起时,无法调用 <var>X</var>。
當另一個 <var>Y</var> 作業暫止時,就無法呼叫 <var>X</var>。
يتم تشغيل الحدث عند انتهاء مهمة المنفّذ (سواءً بسبب نجاح العملية أو فشلها أو إلغائها).
当辅助线程完成(无论是成功、失败还是取消)时引发。
在背景工作已經完成 (無論成功、失敗或取消) 時引發。
Vyvoláno, když pracovní podproces dokončí činnost (úspěšně, neúspěšně nebo je-li zrušen).
Opstår, når arbejdsfunktionen er afsluttet (enten når den er vellykket, der er opstået en fejl, eller den er blevet annulleret).
Deze gebeurtenis treedt op als de werkfunctie is voltooid (ongeacht of de bewerking is geslaagd, mislukt of geannuleerd).
Käynnistetään, kun työprosessi on valmis (joko onnistunut, epäonnistunut tai peruutettu).
Est déclenché lorsque le thread de travail a terminé (après réussite, échec ou annulation).
Ausgelöst, wenn der Worker beendet wurde (erfolgreich, nicht erfolgreich oder durch Abbruch).
Ενεργοποιείται όταν το βοηθητικό έχει ολοκληρωθεί (λόγω επιτυχίας, αποτυχίας ή ακύρωσης).
מופעל לאחר שפעולת העובד הושלמה (בהצלחה, כתוצאה מכשל או כתוצאה מביטול).
Akkor válik aktívvá, ha a munkavégző folyamat befejeződik (akár sikeresen, akár hibával vagy megszakítással).
Generato quando il processo di lavoro termina con esito positivo, negativo o per annullamento.
ワーカーが完了 (成功、失敗またはキャンセルのいずれか) したときに発生します。
작업자가 완료(성공, 실패 또는 취소)되었을 때 발생합니다.
Starter når arbeidsfunksjonen er fullført (vellykket, feil eller avbrudd).
Zdarzenie uruchomione, gdy proces roboczy został zakończony (powodzenie, niepowodzenie lub anulowanie).
Gerado quando o trabalho for concluído (com o status de êxito, falha ou cancelamento).
Desencadeado quando o trabalho é concluído (seja com êxito, falha ou cancelamento).
Устанавливается, когда завершается рабочий процесс (удачно, с ошибкой или вследствие отмены).
Se desencadena cuando trabajo ha terminado (ya sea por error, cancelación o finalización correcta).
Genereras när arbetsrutinen är slutförd (terminerat med eller utan problem, eller avbrutits).
Çalışan tamamlandığında (başarılı veya başarısız olarak ya da iptal edilerek) oluşturuldu.
当辅助线程完成(无论是成功、失败还是取消)时引发。
在背景工作已經完成 (無論成功、失敗或取消) 時引發。
Nazwy dzienników zdarzeń muszą składać się ze znaków drukowalnych i nie mogą zawierać znaków \, *, ? ani spacji
Os nomes de log de eventos devem consistir em caracteres imprimíveis e não podem conter \, *, ? ou espaços
Os nomes dos registos de eventos têm de ser compostos por caracteres imprimíveis e não podem conter \, *, ? ou espaços
Имена журнала событий должны состоять из печатаемых знаков и не могут содержать знаков \, *, ? и пробелов
Los nombres de registro de eventos se deben componer de caracteres imprimibles y no pueden contener \, *, ? o espacios
Händelseloggnamn måste bestå av synliga tecken och får inte innehålla \, *, ? eller blanksteg
Olay günlüğü adları yazdırılabilir karakterlerden oluşmalı ve \, *, ? veya boşluk içermemelidir
يجب أن تتكون أسماء سجل الأحداث من أحرف قابلة للطباعة ولا يمكن أن تحتوي على \ أو * أو ? أو مسافات
事件日志名称必须由可打印的字符组成,并且不能包含 \、*、? 或空格
事件記錄名稱必須由可列印的字元組成,而且不能包含 \、*、? 或空白
Názvy protokolů událostí musí sestávat z tisknutelných znaků a nemohou obsahovat znaky \, *, ? nebo mezery.
Navne på hændelseslogfiler skal bestå af tegn, der kan udskrives, og må ikke indeholde \, *, ? eller mellemrum
Namen van gebeurtenislogboeken moeten bestaan uit afdrukbare tekens. De volgende tekens mogen niet voorkomen in de naam: \, *, ?, en spaties
Tapahtumalokien nimien on koostuttava tulostettavista merkeistä. Nimet eivät voi sisältää välilyöntejä tai seuraavia merkkejä: \, *, ?
Les noms des journaux des événements doivent être composés uniquement de caractères imprimables et ne peuvent pas contenir les caractères \, * et ?, ou bien des espaces.
Ereignisprotokollnamen müssen aus druckbaren Zeichen bestehen und dürfen nicht die Zeichen \, *, ? oder Leerzeichen enthalten.
Τα ονόματα των αρχείων καταγραφής συμβάντων πρέπει να αποτελούνται από χαρακτήρες με δυνατότητα εκτύπωσης και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες \, *, ? ή κενά διαστήματα
שמות יומן אירועים חייבים להיות מורכבים מתווים שניתנים להדפסה ואינם יכולים להכיל \, *, ? או רווחים
Az eseménynaplók neve csak nyomtatható karakterekből állhat, és nem szerepelhet benne \, *, ? vagy szóköz.
I nomi dei log eventi devono essere formati da caratteri stampabili e non possono contenere \, *, ? o spazi.
イベント ログ名に使用できるのは、表示できる文字だけです。また、\、*、? およびスペースは使用できません。
이벤트 로그 이름은 인쇄할 수 있는 문자로 구성되어야 하며 \, *, ? 또는 공백을 사용할 수 없습니다.
Navn på hendelseslogger må bestå av tegn som kan skrives ut, og kan ikke inneholde \, *, ? eller mellomrom
事件日志名称必须由可打印的字符组成,并且不能包含 \、*、? 或空格
事件記錄名稱必須由可列印的字元組成,而且不能包含 \、*、? 或空白
لم تقم هذه الفئة بتطبيق هذه الخاصية.
该类未实现此属性。
這個類別尚未實作此屬性。
Tato vlastnost není touto třídou implementována.
Egenskaben er ikke implementeret af denne klasse.
Deze eigenschap wordt door deze klasse niet geïmplementeerd.
Tässä luokassa ei ole toteutettu tätä ominaisuutta.
Cette propriété n'est pas implémentée par cette classe.
Die Eigenschaft wird von der Klasse nicht implementiert.
Αυτή η ιδιότητα δεν υλοποιείται από αυτή την κλάση.
המאפיין אינו ממומש על-ידי מחלקה זו.
Ez a tulajdonság nincs megvalósítva az osztályban.
Proprietà non implementata da questa classe.
このプロパティは、このクラスでは実装されていません。
이 속성은 이 클래스에서 구현되지 않습니다.
Egenskapen er ikke implementert av denne klassen.
Właściwość ta nie jest implementowana przez tę klasę.
Esta propriedade não é implementada por esta classe.
Esta propriedade não é implementada por esta classe.
Это свойство в данном классе не реализовано.
Esta clase no implementa esta propiedad.
Den här egenskapen har inte implementerats av den här klassen.
Bu özellik bu sınıf tarafından uygulanmıyor.
该类未实现此属性。
這個類別尚未實作此屬性。
غير مسموح بالعملية مع الكائنات من النوع <var>Type Name</var>. استخدم كائنات من النوع X فقط.
不允许对 <var>Type Name</var> 类型的对象执行此操作。请仅使用 X 类型的对象。
作業不能用於型別 <var>Type Name</var> 的物件。請只使用型別 X 的物件。
Operace není povolena na objektech typu <var>Type Name</var>. Použijte pouze objekty typu X.
Handlingen er ikke tilladt på objekter af typen <var>Type Name</var>. Brug kun objekter af typen X.
De bewerking is niet toegestaan voor objecten van het type <var>Type Name</var>. Gebruik alleen objecten van het type X.
Toiminto ei ole sallittu lajin <var>Type Name</var> objekteille. Käytä vain lajin X objekteja.
Cette opération n'est pas autorisée sur les objets de type <var>Type Name</var>. Utilisez uniquement des objets de type X.
Der Vorgang ist für Objekte des Typs <var>Type Name</var> nicht zulässig. Verwenden Sie nur Objekte des Typs X.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε αντικείμενα με τύπο <var>Type Name</var>. Xρησιμοποιήστε μόνο αντικείμενα με τύπο X.
הפעולה אינה מותרת באובייקטים מסוג <var>Type Name</var>. השתמש באובייקטים מסוג X בלבד.
A művelet nem engedélyezett <var>Type Name</var> típusú objektumokon, csak X típusú objektumok használhatók.
Operazione non consentita sugli oggetti di tipo <var>Type Name</var>. Utilizzare solo oggetti di tipo X.
型 <var>Type Name</var> のオブジェクトでは実行できない操作です。型 X のオブジェクトのみを使用してください。
<var>Type Name</var> 형식의 개체에서는 해당 작업을 수행할 수 없습니다. X 형식의 개체만 사용하십시오.
Operasjonen tillates ikke på objekter av typen <var>Type Name</var>. Bruk bare objekter av typen X.
Operacja nie jest dozwolona na obiektach typu <var>Type Name</var>. Używaj tylko obiektów typu X.
Operação não permitida em objetos do tipo <var>Type Name</var>. Use somente objetos do tipo X.
A operação não é permitida em objectos do tipo <var>Type Name</var>. Utilize apenas objectos do tipo X.
Операция не разрешается с объектами типа <var>Type Name</var>. Используйте только объекты типа X.
Operación no permitida en los objetos del tipo <var>Type Name</var>. Utilice solamente objetos del tipo X.
Åtgärden är inte tillåten för objekt av typen <var>Type Name</var>. Använd endast objekt av typen X.
<var>Type Name</var> türündeki nesneler üzerinde bu işleme izin verilmez. Yalnızca X türünde nesneler kullanın.
不允许对 <var>Type Name</var> 类型的对象执行此操作。请仅使用 X 类型的对象。
作業不能用於型別 <var>Type Name</var> 的物件。請只使用型別 X 的物件。
See catalog page for all messages.