The service
Messages on page
אלגוריתם ההצפנה המותאם אישית �<var>X</var>� שהושג באמצעות CryptoConfig אינו אלגוריתם hash חוקי או נתמך.
De aangepaste cryptografiealgoritme �<var>X</var>� die is verkregen met CryptoConfig is geen geldige of ondersteunde hash-algoritme.
Den egendefinerte krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som er hentet ved hjelp av CryptoConfig, er ikke en gyldig eller støttet hashalgoritme.
A CryptoConfig használatával kapott „<var>X</var>” egyéni titkosítási algoritmus nem érvényes vagy nem támogatott mint kivonatoló algoritmus.
CryptoConfig-kohteen avulla hankittu mukautettu salausalgoritmi <var>X</var> ei ole kelvollinen tai tuettu hajautusalgoritmi.
CryptoConfig kullanılarak alınan �<var>X</var>� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir karma algoritması değil.
Пользовательский алгоритм шифрования (<var>X</var>), полученный в классе CryptoConfig, не является допустимым или поддерживаемым алгоритмом хэширования.
L'algoritmo di crittografia personalizzato �<var>X</var>� ottenuto tramite CryptoConfig non è un algoritmo hash valido o supportato.
L'algorithme de chiffrement personnalisé �<var>X</var>� obtenu à l'aide de CryptoConfig n'est pas un algorithme de hachage valide ou pris en charge.
使用 CryptoConfig 获得的自定义加密算法“<var>X</var>”不是有效的哈希算法,或者不是受支持的哈希算法。
إن خوارزمية التشفير المخصصة �<var>X</var>� التي تم الوصول إليها باستخدام CryptoConfig ليست خوارزمية تجزئة صالحة أو معتمدة.
CryptoConfig を使用して取得したカスタムの暗号アルゴリズム �<var>X</var>� が、有効でないか、サポートされているハッシュ アルゴリズムではありません。
Der benutzerdefinierte Kryptografiealgorithmus �<var>X</var>�, der mit CryptoConfig abgerufen wurde, ist ein ungültiger oder nicht unterstützter Hashalgorithmus.
Vlastní šifrovací algoritmus �<var>X</var>� načtený pomocí objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným algoritmem hash.
CryptoConfig를 사용하여 가져온 사용자 지정 암호화 알고리즘 �<var>X</var>�이(가) 올바르지 않거나 지원되는 해시 알고리즘이 아닙니다.
Ο προσαρμοσμένος αλγόριθμος crypto �<var>X</var>� που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το CryptoConfig, δεν είναι ένας έγκυρος αλγόριθμος ή αλγόριθμος κατακερματισμού που υποστηρίζεται.
El algoritmo criptográfico personalizado �<var>X</var>� obtenido mediante CryptoConfig no es un algoritmo hash válido o compatible.
Den brugerdefinerede krypteringsalgoritme �<var>X</var>�, som blev hentet ved hjælp af CryptoConfig, er ikke en gyldig eller understøttet hashalgoritme.
使用 CryptoConfig 取得的自訂密碼編譯演算法 '<var>X</var>' 不是有效或支援的雜湊演算法。
Niestandardowy algorytm szyfrujący �<var>X</var>� uzyskany przy użyciu obiektu CryptoConfig jest nieprawidłowym lub nieobsługiwanym algorytmem wyznaczania wartości skrótu.
Den anpassade krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som erhölls genom CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad hashalgoritm.
O algoritmo de criptografia personalizado '<var>X</var>' obtido com o uso de CryptoConfig não é um algoritmo de hash válido ou com suporte.
היכנס באמצעות האישורים שלך.
Gebruik uw referenties om u aan te melden.
Logg på med din legitimasjon.
Jelentkezzen be hitelesítő adataival.
Kirjaudu käyttäen tunnistetietojasi.
Kimlik bilgilerinizle oturum açın.
Войдите со своими учетными данными.
Accedere con le proprie credenziali.
Connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification.
使用您的凭据登录。
سجّل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
自分の資格情報でログインしてください。
Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen an.
Přihlaste se použitím svých pověření.
자격 증명을 사용하여 로그인하십시오.
Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας.
Inicie sesión con sus credenciales.
Log på med dine legitimationsoplysninger.
使用您的認證登入。
Zaloguj się, używając swoich poświadczeń.
Logga in med dina autentiseringsuppgifter.
Faça logon com suas credenciais.
אלגוריתם ההצפנה המותאם אישית �<var>X</var>� שהושג באמצעות CryptoConfig אינו חוקי.
De aangepaste cryptografiealgoritme �<var>X</var>� die is verkregen met CryptoConfig is ongeldig.
Den egendefinerte algoritmen �<var>X</var>� som er hentet ved hjelp av CryptoConfig, er ugyldig.
A CryptoConfig használatával kapott „<var>X</var>” egyéni titkosítási algoritmus érvénytelen.
CryptoConfig-kohteen avulla hankittu mukautettu salausalgoritmi <var>X</var> on virheellinen.
CryptoConfig kullanılarak alınan �<var>X</var>� özel şifre algoritması geçersiz.
Пользовательский алгоритм шифрования (<var>X</var>), полученный в классе CryptoConfig, является недопустимым.
L'algoritmo di crittografia personalizzato �<var>X</var>� ottenuto tramite CryptoConfig non è valido.
L'algorithme de chiffrement personnalisé �<var>X</var>� obtenu à l'aide de CryptoConfig n'est pas valide.
使用 CryptoConfig 获得的自定义加密算法“<var>X</var>”无效。
إن خوارزمية التشفير المخصصة �<var>X</var>� التي تم الحصول عليها باستخدام CryptoConfig غير صالحة.
CryptoConfig を使用して取得したカスタムの暗号アルゴリズム �<var>X</var>� が無効です。
Der benutzerdefinierte Kryptografiealgorithmus �<var>X</var>�, der mit CryptoConfig abgerufen wurde, ist ungültig.
Vlastní šifrovací algoritmus �<var>X</var>� načtený použitím objektu CryptoConfig je neplatný.
CryptoConfig를 사용하여 가져온 사용자 지정 암호화 알고리즘 �<var>X</var>�이(가) 잘못되었습니다.
Ο προσαρμοσμένος αλγόριθμος crypto �<var>X</var>� που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το CryptoConfig, δεν είναι έγκυρος.
El algoritmo criptográfico personalizado �<var>X</var>� obtenido mediante CryptoConfig no es válido.
Den brugerdefinerede krypteringsalgoritme �<var>X</var>�, som blev hentet ved hjælp af CryptoConfig, er ugyldig.
使用 CryptoConfig 取得的自訂密碼編譯演算法 '<var>X</var>' 無效。
Niestandardowy algorytm szyfrujący �<var>X</var>� uzyskany przy użyciu obiektu CryptoConfig jest nieprawidłowy.
Den anpassade krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som erhölls med CryptoConfig är ogiltig.
O algoritmo de criptografia personalizado '<var>X</var>' obtido com o uso de CryptoConfig é inválido.
באלגוריתם '<var>X</var>� נעשה שימוש בעת שמצב תקנים פדרליים לעיבוד מידע ‏(FIPS) היה זמין, אולם הוא אינו תואם ל- FIPS.
De algoritme <var>X</var>� is gebruikt terwijl de modus FIPS (Federal Information Processing Standards) was ingeschakeld, maar de algoritme is niet compatibel met FIPS.
Algoritmen <var>X</var>� ble brukt med FIPS-modusen (Federal Information Processing Standards) aktivert, men er ikke kompatibel med FIPS.
A(z) „<var>X</var>” algoritmust használták úgy, hogy engedélyezve van a FIPS mód, de az algoritmus nem FIPS-kompatibilis.
Algoritmia <var>X</var> käytettiin, kun FIPS (Federal Information Processing Standards) -tila oli käytössä, mutta se ei ole FIPS-yhteensopiva.
'<var>X</var>� algoritması Federal Bilgi İşleme Standartları (FIPS) modu etkin olarak kullanıldı ancak FIPS uyumlu değil.
Алгоритм "<var>X</var> был использован с включенным режимом FIPS, однако он не совместим с FIPS.
L'algoritmo '<var>X</var>� è stato utilizzato con la modalità FIPS (Federal Information Processing Standards) ablitata, ma non è compatibile con FIPS.
L'algorithme '<var>X</var>� a été utilisé en mode FIPS (Federal Information Processing Standards), mais il n'est pas compatible avec la norme FIPS.
使用算法“<var>X</var>”时启用了美国联邦信息处理标准(FIPS)模式,但该算法与 FIPS 不兼容。
لقد تم استخدام خوارزمية '<var>X</var>� مع تمكين وضع مواصفات معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)، لكنها ليست متوافقة مع هذه المواصفات.
連邦情報処理標準 (FIPS) モードが有効にされた状態でアルゴリズム '<var>X</var>� が使用されましたが、このアルゴリズムは FIPS 準拠ではありません。
Der Algorithmus '<var>X</var>� wurde bei aktiviertem FIPS (Federal Information Processing Standards)-Modus verwendet, ist mit FIPS jedoch nicht kompatibel.
Algoritmus <var>X</var>� byl použit s aktivovaným režimem FIPS (Federal Information Processing Standards), ale algoritmus není s režimem FIPS kompatibilní.
'<var>X</var>� 알고리즘이 FIPS(Federal Information Processing Standards) 모드를 사용하도록 설정한 상태에서 사용되었는데 이 알고리즘은 FIPS와 호환되지는 않습니다.
Ο αλγόριθμος '<var>X</var>� χρησιμοποιήθηκε με ενεργοποιημένη την κατάσταση λειτουργίας Federal Information Processing Standards (FIPS), αλλά δεν είναι συμβατός με FIPS.
El algoritmo '<var>X</var>� se usó con el modo FIPS (Estándar de federación de procesamiento de información) habilitado, pero no es compatible con FIPS.
Algoritmen '<var>X</var>� blev brugt, mens tilstanden FIPS (Federal Information Processing Standards) var aktiveret, men algoritmen er ikke FIPS-kompatibel.
在已啟用美國聯邦資訊處理標準 (FIPS) 模式的情況下使用演算法 '<var>X</var>',但它與 FIPS 不相容。
Algorytm �<var>X</var>� został użyty przy włączonym trybie Federal Information Processing Standards (FIPS), lecz nie jest on zgodny ze standardami FIPS.
Algoritmen <var>X</var>� användes med FIPS-läge (Federal Information Processing Standards) aktiverat, men är inte FIPS-kompatibel.
O algoritmo '<var>X</var>' foi usado com o modo FIPS (Federal Information Processing Standards) habilitado, mas ele não é compatível com FIPS.
הבדיקה ServiceBinding בעת ביצוע המשא ומתן של ממשק ספק תמיכה באבטחה (SSPI) נכשלה. ExtendedProtectionPolicy ציין PolicyEnforcement שערכו Always או WhenSupported. לא נמצא ServiceBinding בהקשר האבטחה. באפשרותך לתקן זאת באמצעות PolicyEnforcement שערכו Never. הגדרת PolicyEnforcement לערך שאינו Always תפחית את הבדיקות של איגוד הערוץ.
De ServiceBinding-controle tijdens de SSPI-onderhandelingen (Security Support Provider Interface) is mislukt. In ExtendedProtectionPolicy is Always of WhenSupported voor PolicyEnforcement opgegeven. Er is geen ServiceBinding gevonden in de beveiligingscontext. U kunt dit probleem oplossen door PolicyEnforcement 'Never' op te geven. Door voor PolicyEnforcement een andere waarde dan Always op te geven vermindert u het aantal kanaalbindingscontroles.
ServiceBinding-kontrollen som ble utført under SSPI-forhandlingen (Security Support Provider Interface), mislyktes. Always eller WhenSupported ble angitt for PolicyEnforcement av ExtendedProtectionPolicy. Fant ingen ServiceBinding i sikkerhetskonteksten. Dette kan korrigeres ved å sette PolicyEnforcement til Never. Når PolicyEnforcement angis til en annen verdi enn Always, reduseres kanalbindingskontrollene.
A biztonsági támogatás szolgáltatójának felületén keresztüli egyeztetés során végzett ServiceBinding ellenőrzés sikertelen. Az ExtendedProtectionPolicy „Always” vagy „WhenSupported” értékű PolicyEnforcement tulajdonságot adott meg. Nem található ServiceBinding a biztonsági környezetben. A probléma elhárítható, ha „Never” értékre állítja be a PolicyEnforcement tulajdonságot. Ha a PolicyEnforcement tulajdonságot az „Always” értéktől eltérő értékre állítja be, azzal csökkenti a csatornakötési ellenőrzések számát.
ServiceBinding-tarkistus epäonnistui SSPI (Security Support Provider Interface) -neuvottelun aikana. ExtendedProtectionPolicy määritti PolicyEnforcement-asetuksen Always tai WhenSupported. Suojauskontekstista ei löytynyt ServiceBinding-kohdetta. Voit korjata tämän määrittämällä PolicyEnforcement-asetuksen Never. Jos PolicyEnforcement-kohteelle määritetään muu kuin Always-arvo, kanavasidontatarkistuksia vähennetään.
Güvenlik Desteği Sağlayıcısı Arabirimi (SSPI) anlaşması sırasında ServiceBinding denetimi başarısız oldu. ExtendedProtectionPolicy, PolicyEnforcement için 'Always' veya 'WhenSupported' belirtti. Güvenlik Bağlamında ServiceBinding bulunamadı. 'Never' PolicyEnforcement değeriyle bunu düzeltebilirsiniz. PolicyEnforcement'ın 'Always' dışında bir değere ayarlanması kanal bağlama denetimlerini azaltır.
Не удалось осуществить проверку объекта ServiceBinding во время согласования интерфейса поставщика поддержки безопасности. У объекта ExtendedProtectionPolicy свойство PolicyEnforcement имеет значение "Always" или "WhenSupported". Объект ServiceBinding в контексте безопасности не был найден. Это можно исправить, присвоив свойству PolicyEnforcement значение "Never". Присвоение свойству PolicyEnforcement любого другого значения, кроме "Always", приводит к уменьшению числа проверок привязки каналов.
Controllo ServiceBinding non riuscito durante la negoziazione Security Support Provider Interface (SSPI). Per ExtendedProtectionPolicy è stato specificato il valore 'Always' o 'WhenSupported' di PolicyEnforcement. ServiceBinding non è stato trovato nel contesto di sicurezza. Per correggere l'errore, impostare PolicyEnforcement su 'Never'. Impostando PolicyEnforcement su un valore diverso da 'Always', si riducono i controlli del binding del canale.
Échec de la vérification ServiceBinding lors d'une négociation de l'interface SSPI (Security Support Provider Interface). ExtendedProtectionPolicy a spécifié un PolicyEnforcement égal à 'Always' ou 'WhenSupported'. Un ServiceBinding n'a pas été trouvé dans le contexte de sécurité. Vous pouvez corriger cela en définissant PolicyEnforcement à 'Never'. La définition de PolicyEnforcement à une valeur autre que 'Always' limite les vérifications de liaisons de canaux.
安全支持提供程序接口(SSPI)协商期间,ServiceBinding 检查失败。ExtendedProtectionPolicy 指定了“Always”或“WhenSupported”的 PolicyEnforcement。安全上下文中未找到 ServiceBinding。可以通过 PolicyEnforcement“Never”更正此问题。将 PolicyEnforcement 设置为“Always”之外的值可减少通道绑定检查的次数。
فشل تحقق ServiceBinding خلال مفاوضات واجهة موفر دعم الأمان (SSPI). وقد قامت ExtendedProtectionPolicy بتحديد PolicyEnforcement بالقيمة 'Always' أو 'WhenSupported'. لم يتم العثور على ServiceBinding في سياق الأمان. يمكنك إصلاح ذلك عن طريق قيمة 'Never' في PolicyEnforcement. فإعداد PolicyEnforcement إلى أية قيمة أخرى غير 'Always' يقلل من اختبارات ربط القناة.
セキュリティ サポート プロバイダー インターフェイス (SSPI) ネゴシエーション中に ServiceBinding のチェックに失敗しました。ExtendedProtectionPolicy の PolicyEnforcement が 'Always' または 'WhenSupported' に指定されています。セキュリティ コンテキストで ServiceBinding が見つかりませんでした。これを修正するには、PolicyEnforcement を 'Never' に設定します。PolicyEnforcement を 'Always' 以外の値に設定すると、チャネル バインディングのチェックが少なくなります。
Fehler bei der ServiceBinding-Prüfung während der SSPI (Security Support Provider Interface)-Aushandlung. Von ExtendedProtectionPolicy wurde PolicyEnforcement mit dem Wert 'Always' oder 'WhenSupported' angegeben. Im Sicherheitskontext wurde keine ServiceBinding gefunden. Dies kann korrigiert werden, indem der Wert von PolicyEnforcement auf 'Never' festgelegt wird. Wenn für PolicyEnforcement ein anderer Wert als 'Always' festgelegt wird, werden die Kanalbindungsprüfungen reduziert.
Kontrola ServiceBinding při vyjednávání rozhraní SSPI (Security Support Provider Interface) se nezdařila. Vyjednávání SSPI se nezdařilo. V zásadě ExtendedProtectionPolicy je nastaven parametr PolicyEnforcement na hodnotu Always nebo WhenSupported. Vazba ServiceBinding nebyla nalezena v kontextu zabezpečení. Potíže odstraníte nastavením parametru PolicyEnforcement na hodnotu Never. Nastavení parametru PolicyEnforcement na jinou hodnotu než Always sníží úroveň kontroly vazby kanálu.
보안 지원 공급자 인터페이스(SSPI) 협상 중 ServiceBinding 검사가 실패했습니다. ExtendedProtectionPolicy에서 PolicyEnforcement를 'Always' 또는 'WhenSupported'로 지정했습니다. 보안 컨텍스트에서 ServiceBinding을 찾을 수 없습니다. PolicyEnforcement를 'Never'로 설정하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. PolicyEnforcement를 'Always' 이외의 값으로 설정하면 채널 바인딩 검사가 줄어듭니다.
Απέτυχε ο έλεγχος ServiceBinding κατά τη διαπραγμάτευση της διασύνδεσης υπηρεσίας παροχής υποστήριξης ασφαλείας (SSPI). Η ExtendedProtectionPolicy καθόρισε PolicyEnforcement σε 'Always' ή 'WhenSupported'. Δεν βρέθηκε ServiceBinding στο Security Context. Μπορείτε να το διορθώσετε μέσω PolicyEnforcement 'Never'. Η ρύθμιση του PolicyEnforcement σε μια τιμή διαφορετική του 'Always' μειώνει τους ελέγχους σύνδεσης του καναλιού.
No se superó la comprobación de ServiceBinding durante la negociación de la interfaz del proveedor para compatibilidad de seguridad (SSPI). ExtendedProtectionPolicy especificó un valor de 'Always' o 'WhenSupported' para PolicyEnforcement. No se encontró un ServiceBinding en el contexto de seguridad. Puede corregir este error estableciendo PolicyEnforcement en 'Never'. Si PolicyEnforcement se establece en un valor distinto de 'Always', se reducen las comprobaciones de enlace del canal.
ServiceBinding-kontrollen under SSPI-forhandlingen (Security Support Provider Interface) mislykkedes. ExtendedProtectionPolicy angav en PolicyEnforcement af typen 'Always' eller 'WhenSupported'. Der blev ikke fundet en ServiceBinding i Security Context. Du kan ændre dette ved at vælge 'Never' for PolicyEnforcement. Når du vælger en anden indstilling for PolicyEnforcement end 'Always', reduceres antallet af kanalbindingskontroller.
在安全性支援提供者介面 (SSPI) 交涉期間,ServiceBinding 檢查失敗。ExtendedProtectionPolicy 已將 PolicyEnforcement 指定為 'Always' 或 'WhenSupported'。在安全性內容中找不到 ServiceBinding。您可以藉由將 PolicyEnforcement 指定為 'Never' 來更正這個錯誤。將 PolicyEnforcement 設定為 'Always' 以外的值可以減少通道繫結檢查。
Test obiektu ServiceBinding podczas negocjowania interfejsu dostawcy obsługi zabezpieczeń (SSPI) zakończył się niepowodzeniem. Zasada ExtendedProtectionPolicy określa właściwość PolicyEnforcement równą Always lub WhenSupported. Nie znaleziono obiektu ServiceBinding w kontekście zabezpieczeń. Nie można poprawić tej właściwości PolicyEnforcement o wartości Never. Ustawienie dla właściwości PolicyEnforcement wartości innej niż Always powoduje zmniejszenie liczby testów powiązania kanału.
ServiceBinding-kontrollen under SSPI-förhandlingen (Security Support Provider Interface) misslyckades. ExtendedProtectionPolicy angav PolicyEnforcement "Always" eller "WhenSupported". En ServiceBinding hittades i säkerhetskontexten. Du kan korrigera det med PolicyEnforcement "Never". Om ett annat värde än "Always" anges för PolicyEnforcement minskas antalet kanalbindningskontroller.
A verificação de ServiceBinding durante a negociação da interface SSPI (Interface do Provedor de Suporte de Segurança) falhou. ExtendedProtectionPolicy especificou uma PolicyEnforcement definida como 'Always' ou 'WhenSupported'. Um ServiceBinding não foi localizado no Contexto de Segurança. Você pode corrigir isso definindo PolicyEnforcement como 'Never'. Definir a PolicyEnforcement para um valor diferente de 'Always' reduz as verificações de associação de canal.
הארגומנט '<var>X</var>' הוא מחרוזת שערכה null או ריקה.
Het argument <var>X</var> is null of een lege tekenreeks.
Argumentet <var>X</var> er null eller en tom streng.
A következő argumentum értéke null vagy üres karakterlánc: „<var>X</var>”.
Argumentti <var>X</var> on tyhjäarvo tai tyhjä merkkijono.
'<var>X</var>' bağımsız değişkeni null veya boş bir dize.
Аргумент "<var>X</var>" равен null или пустой строке.
L'argomento '<var>X</var>' è Null o una stringa vuota.
L'argument '<var>X</var>' est une valeur Null ou une chaîne vide.
参数“<var>X</var>”为 null 或空字符串。
إن الوسيطة '<var>X</var>' عبارة عن سلسلة فارغة أو خالية.
引数 '<var>X</var>' が null または空の文字列です。
Das Argument '<var>X</var>' ist NULL oder eine leere Zeichenfolge.
Argument <var>X</var> má hodnotu NULL nebo je prázdným řetězcem.
'<var>X</var>' 인수가 null이거나 빈 문자열입니다.
Το όρισμα '<var>X</var>' είναι μια συμβολοσειρά null ή κενή.
El argumento '<var>X</var>' es una cadena nula o vacía.
Argumentet '<var>X</var>' har værdien null eller er en tom streng.
引數 '<var>X</var>' 是 null 或空字串。
Argument <var>X</var> jest wartością null lub ciągiem pustym.
Argumentet <var>X</var> är null eller en tom sträng.
O argumento '<var>X</var>' é uma cadeia de caracteres nula ou vazia.
אלגוריתם ההצפנה המותאם אישית �<var>X</var>� שהושג באמצעות CryptoConfig אינו אלגוריתם סימטרי חוקי או נתמך.
De aangepaste cryptografiealgoritme �<var>X</var>� die is verkregen met CryptoConfig is geen geldige of ondersteunde symmetrische hash-algoritme.
Den egendefinerte krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som er hentet ved hjelp av CryptoConfig, er ikke en gyldig eller støttet symmetrisk algoritme.
A CryptoConfig használatával kapott „<var>X</var>” egyéni titkosítási algoritmus nem érvényes vagy nem támogatott mint szimmetrikus algoritmus.
CryptoConfig-kohteen avulla hankittu mukautettu salausalgoritmi <var>X</var> ei ole kelvollinen tai tuettu symmetrinen hajautusalgoritmi.
CryptoConfig kullanılarak alınan �<var>X</var>� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir simetrik algoritma değil.
Пользовательский алгоритм шифрования (<var>X</var>), полученный в классе CryptoConfig, не является допустимым или поддерживаемым симметричным алгоритмом.
L'algoritmo di crittografia personalizzato �<var>X</var>� ottenuto tramite CryptoConfig non è un algoritmo simmetrico valido o supportato.
L'algorithme de chiffrement personnalisé �<var>X</var>� obtenu à l'aide de CryptoConfig n'est pas un algorithme symétrique valide ou pris en charge.
使用 CryptoConfig 获得的自定义加密算法“<var>X</var>”不是有效的对称算法,或者不是受支持的对称算法。
إن خوارزمية التشفير المخصصة �<var>X</var>� التي تم الحصول عليها باستخدام CryptoConfig ليست خوارزمية متماثلة صالحة أو معتمدة.
CryptoConfig を使用して取得したカスタムの暗号アルゴリズム �<var>X</var>� が、有効でないか、サポートされている対称アルゴリズムではありません。
Der benutzerdefinierte Kryptografiealgorithmus �<var>X</var>�, der mit CryptoConfig abgerufen wurde, ist ein ungültiger oder nicht unterstützter symmetrischer Algorithmus.
Vlastní šifrovací algoritmus �<var>X</var>� načtený použitím objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným symetrickým algoritmem.
CryptoConfig를 사용하여 가져온 사용자 지정 암호화 알고리즘 �<var>X</var>�이(가) 올바르지 않거나 지원되는 대칭 알고리즘이 아닙니다.
Ο προσαρμοσμένος αλγόριθμος crypto �<var>X</var>� που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το CryptoConfig δεν είναι ένας έγκυρος ή συμμετρικός αλγόριθμος που υποστηρίζεται.
El algoritmo criptográfico personalizado �<var>X</var>� obtenido mediante CryptoConfig no es un algoritmo simétrico válido o compatible.
Den brugerdefinerede krypteringsalgoritme �<var>X</var>�, som blev hentet ved hjælp af CryptoConfig, er ikke en gyldig eller understøttet symmetrialgoritme.
使用 CryptoConfig 取得的自訂密碼編譯演算法 '<var>X</var>' 不是有效或支援的對稱演算法。
Niestandardowy algorytm szyfrujący �<var>X</var>� uzyskany przy użyciu obiektu CryptoConfig jest nieprawidłowym lub nieobsługiwanym algorytmem symetrycznym.
Den anpassade krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som erhölls med CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad symmetrisk algoritm.
O algoritmo de criptografia personalizado '<var>X</var>' obtido com o uso de CryptoConfig não é um algoritmo simétrico válido ou com suporte.
אלגוריתם ההצפנה המותאם אישית �<var>X</var>� שהושג באמצעות CryptoConfig אינו אלגוריתם hash בעל מפתחות חוקי או נתמך.
De aangepaste cryptografiealgoritme �<var>X</var>� die is verkregen met CryptoConfig is geen geldige of ondersteunde keyed hash-algoritme.
Den egendefinerte krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som er hentet ved hjelp av CryptoConfig, er ikke en gyldig eller støttet inntastet hashalgoritme.
A CryptoConfig használatával kapott „<var>X</var>” egyéni titkosítási algoritmus nem érvényes vagy nem támogatott mint kulccsal definiált kivonatoló algoritmus.
CryptoConfig-kohteen avulla hankittu mukautettu salausalgoritmi <var>X</var> ei ole kelvollinen tai tuettu avainhajautusalgoritmi.
CryptoConfig kullanılarak alınan �<var>X</var>� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir anahtarlı karma algoritması değil.
Пользовательский алгоритм шифрования (<var>X</var>), полученный в классе CryptoConfig, не является допустимым или поддерживаемым алгоритмом хэширования с ключом.
L'algoritmo di crittografia personalizzato �<var>X</var>� ottenuto tramite CryptoConfig non è un algoritmo hash con chiave valido o supportato.
L'algorithme de chiffrement personnalisé �<var>X</var>� obtenu à l'aide de CryptoConfig n'est pas un algorithme de hachage à clé valide ou pris en charge.
使用 CryptoConfig 获得的自定义加密算法“<var>X</var>”不是有效的键控哈希算法,或者不是受支持的键控哈希算法。
إن خوارزمية التشفير المخصصة �<var>X</var>� التي تم الوصول إليها باستخدام CryptoConfig ليست خوارزمية تجزئة صالحة أو معتمدة تم إنشاء مفتاح لها.
CryptoConfig を使用して取得したカスタムの暗号アルゴリズム �<var>X</var>� が、有効でないか、サポートされているキー ハッシュ アルゴリズムではありません。
Der benutzerdefinierte Kryptografiealgorithmus �<var>X</var>�, der mit CryptoConfig abgerufen wurde, ist ein ungültiger oder nicht unterstützter verschlüsselter Hashalgorithmus.
Vlastní šifrovací algoritmus �<var>X</var>� načtený použitím objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným algoritmem s klíčem hash.
CryptoConfig를 사용하여 가져온 사용자 지정 암호화 알고리즘 �<var>X</var>�이(가) 올바르지 않거나 지원되는 키 해시 알고리즘이 아닙니다.
Ο προσαρμοσμένος αλγόριθμος crypto �<var>X</var>� που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το CryptoConfig δεν είναι ένας έγκυρος αλγόριθμος ή αλγόριθμος κατακερματισμού που υποστηρίζεται.
El algoritmo criptográfico personalizado �<var>X</var>� obtenido mediante CryptoConfig no es un algoritmo hash con clave válido o compatible.
Den brugerdefinerede krypteringsalgoritme �<var>X</var>�, som blev hentet ved hjælp af CryptoConfig, er ikke en gyldig eller understøttet hashalgoritme med nøgle.
使用 CryptoConfig 取得的自訂密碼編譯演算法 '<var>X</var>' 不是有效或支援的索引雜湊演算法。
Niestandardowy algorytm szyfrujący �<var>X</var>� uzyskany przy użyciu obiektu CryptoConfig jest nieprawidłowym lub nieobsługiwanym algorytmem wyznaczania wartości skrótu z kluczem.
Den anpassade krypteringsalgoritmen �<var>X</var>� som erhölls med CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad hashalgoritm försedd med nyckel.
O algoritmo de criptografia personalizado '<var>X</var>' obtido com o uso de CryptoConfig não é um algoritmo de hash de chave válido ou com suporte.
מידע נוסף: <var>X</var>
Aanvullende informatie: <var>X</var>
Tilleggsinformasjon: <var>X</var>
További információ: <var>X</var>
Additional Information: <var>X</var>
Ek Bilgi: <var>X</var>
Дополнительные сведения: <var>X</var>
Informazioni aggiuntive: <var>X</var>
Informations supplémentaires : <var>X</var>
Additional Information: <var>X</var>
Additional Information: <var>X</var>
追加情報: <var>X</var>
Zusätzliche Informationen: <var>X</var>
Další informace: <var>X</var>
추가 정보: <var>X</var>
Additional Information: <var>X</var>
Información adicional: <var>X</var>
Yderligere oplysninger: <var>X</var>
其他資訊: <var>X</var>
Ytterligare information: <var>X</var>
Additional Information: <var>X</var>
Informações Adicionais: <var>X</var>
לא נמצאה גירסה של שירות CardSpace להתקנה במחשב. נא התקן את CardSpace ונסה שוב את הפעולה.
Er is geen versie van de CardSpace-service geïnstalleerd op de computer. Installeer CardSpace en probeer de bewerking opnieuw.
Fant ingen versjon av CardSpace-tjenesten som kan installeres på datamaskinen. Installer CardSpace, og prøv å utføre operasjonen på nytt.
A CardSpace szolgáltatás egyetlen verziója sem található a számítógépen telepítve. Telepítse a CardSpace szolgáltatást, és próbálja megismételni a műveletet.
CardSpace-palvelun versiota ei löytynyt asennettavaksi tietokoneeseen. Asenna CardSpace ja yritä tehdä toiminto uudelleen.
Makinede yüklü herhangi bir CardSpace hizmeti sürümü bulunamadı. Lütfen CardSpace'i yükleyin ve işlemi yeniden deneyin.
На этом компьютере не установлено никакой версии службы CardSpace. Установите CardSpace и повторите операцию.
Nessuna versione del servizio CardSpace trovata da installare nel computer. Installare CardSpace e ritentare l'operazione.
Impossible de trouver une version du service CardSpace installée sur l'ordinateur. Installez CardSpace et réessayez l'opération.
未发现计算机上已安装任何版本的 CardSpace 服务。请安装 CardSpace,然后重试操作。
لم يتم العثور على إصدار خدمة CardSpace مثبتًا على الجهاز. الرجاء القيام بتثبيت CardSpace وأعد محاولة العملية.
どのバージョンの CardSpace サービスも、このコンピューターにインストールされていませんでした。CardSpace をインストールして、操作を再試行してください。
Auf dem Computer ist keine Version des CardSpace-Diensts installiert. Installieren Sie CardSpace, und wiederholen Sie den Vorgang.
Nebyla nalezena žádná verze služby CardSpace, kterou by bylo možné instalovat v tomto počítači. Instalujte službu CardSpace a zopakujte operaci.
컴퓨터에 설치할 CardSpace 서비스 버전이 없습니다. CardSpace를 설치한 다음 작업을 다시 시도하십시오.
Δεν βρέθηκε καμία έκδοση της υπηρεσίας CardSpace εγκατεστημένη στον υπολογιστή. Εγκαταστήστε την υπηρεσία CardSpace και επιχειρήστε ξανά τη λειτουργία.
No se encontró ninguna versión del servicio CardSpace instalada en el equipo. Instale CardSpace y repita la operación.
Der blev ikke fundet nogen version af tjenesten CardSpace, som kan installeres på maskinen. Installer CardSpace, og prøv at udføre handlingen igen.
這部電腦上未安裝任何版本的 CardSpace 服務。請安裝 CardSpace,然後重新執行作業。
Na komputerze nie znaleziono zainstalowanej żadnej wersji usługi CardSpace. Zainstaluj usługę CardSpace i ponów próbę wykonania operacji.
Ingen version av CardSpace-tjänsten kunde hittas installerad på datorn. Installera CardSpace och utför åtgärden på nytt.
Nenhuma versão do serviço CardSpace foi localizada para ser instalada na máquina. Instale o CardSpace e repita a operação.
See catalog page for all messages.