The service
Messages on page
אין אפשרות להמיר את האובייקט '<var>Object Name</var>' לסוג '<var>Type Name</var>'.
Kan het object <var>Object Name</var> niet converteren naar het type <var>Type Name</var>.
Kan ikke konvertere objektet <var>Object Name</var> til typen <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>Object Name</var>” objektum nem konvertálható „<var>Type Name</var>” típusúra.
Objektin <var>Object Name</var> muuntaminen tyypiksi <var>Type Name</var> ei onnistu.
'<var>Object Name</var>' nesnesi '<var>Type Name</var>' türüne dönüştürülemiyor.
Невозможно преобразовать объект "<var>Object Name</var>" в тип "<var>Type Name</var>".
Impossibile eseguire la conversione dell'oggetto '<var>Object Name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>'.
Impossible de convertir l'objet '<var>Object Name</var>' en type '<var>Type Name</var>'.
无法将对象“<var>Object Name</var>”转换为类型“<var>Type Name</var>”。
لا يمكن تحويل الكائن '<var>Object Name</var>' إلى النوع '<var>Type Name</var>'.
オブジェクト '<var>Object Name</var>' は型 '<var>Type Name</var>' に変換できません。
Objekt '<var>Object Name</var>' kann nicht in Typ '<var>Type Name</var>' konvertiert werden.
Nelze převést objekt <var>Object Name</var> na typ <var>Type Name</var>.
'<var>Object Name</var>' 개체를 '<var>Type Name</var>' 형식으로 변환할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του αντικειμένου '<var>Object Name</var>' σε τύπο '<var>Type Name</var>'.
No se puede convertir el objeto '<var>Object Name</var>' en el tipo '<var>Type Name</var>'.
Objektet af typen '<var>Object Name</var>' kan ikke konverteres til typen '<var>Type Name</var>'.
Nie można przekonwertować obiektu <var>Object Name</var> na typ <var>Type Name</var>.
Det går inte att konvertera objekt <var>Object Name</var> till typ <var>Type Name</var>.
無法將物件 '<var>Object Name</var>' 轉換成型別 '<var>Type Name</var>'。
Impossível converter objeto '<var>Object Name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>'.
הביצוע של InstancePersistenceCommand הופרע מאחר שמפתח המופע כבר הושלם.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken, omdat de exemplaarsleutel al is voltooid.
Utførelsen av InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi forekomstnøkkelen allerede er fullført.
Megszakadt egy InstancePersistenceCommand végrehajtása, mert a példánykulcs már befejeződött.
InstancePersistenceCommand-komennon suorittaminen keskeytyi, koska esiintymäavain on jo suoritettu.
Örnek anahtarı zaten tamamlanmış olduğundan bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
Выполнение команды InstancePersistenceCommand было прервано, так как ключ экземпляра уже завершен.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché la chiave di istanza è già stata completata.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue car la clé d'instance est déjà terminée.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为实例键已完成。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لاكتمال مفتاح المثيل بالفعل.
インスタンス キーが既に完了しているため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da der Instanzschlüssel bereits vollständig ist.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance již byl dokončen.
인스턴스 키가 이미 완료되었기 때문에 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다.
Η εκτέλεση μιας InstancePersistenceCommand διακόπηκε καθώς το κλειδί παρουσίας έχει ήδη ολοκληρωθεί.
La ejecución de InstancePersistenceCommand se interrumpió porque la clave de instancia ya se ha completado.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi nøglen til forekomsten allerede er fuldført.
Wykonywanie polecenia InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ działanie klucza wystąpienia już się zakończyło.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln redan har slutförts.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為執行個體索引鍵已完成。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque a chave de instância já tinha sido concluída.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. היישום של OnFreeInstanceHandle התריע על חריג.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De InstanceStore-implementatie van OnFreeInstanceHandle heeft een uitzondering gegenereerd.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Det oppstod et unntak under implementeringen av OnFreeInstanceHandle.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Az OnFreeInstanceHandle metódus megvalósítása kivételt okozott.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Sen OnFreeInstanceHandle-toteutus aiheutti poikkeuksen.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. OnFreeInstanceHandle ile ilgili InstanceStore uygulaması özel durum oluşturdu.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Реализация метода OnFreeInstanceHandle вызвала исключение.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. La relativa implementazione di OnFreeInstanceHandle ha generato un'eccezione.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Son implémentation de OnFreeInstanceHandle a levé une exception.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。其 OnFreeInstanceHandle 实现引发了异常。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد قام التنفيذ لـ OnFreeInstanceHandle بطرح استثناء.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。OnFreeInstanceHandle の実装で例外がスローされました。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Die zugehörige Implementierung von OnFreeInstanceHandle hat eine Ausnahme ausgelöst.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Její implementace rutiny OnFreeInstanceHandle vygenerovala výjimku.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. OnFreeInstanceHandle 구현에서 예외가 발생했습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Η υλοποίηση του στο OnFreeInstanceHandle, δημιούργησε μια εξαίρεση.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no es válida. Su implementación de OnFreeInstanceHandle produjo una excepción.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Dens implementering af OnFreeInstanceHandle udløste en undtagelse.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Jej implementacja metody OnFreeInstanceHandle zgłosiła wyjątek.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Dess implementering av OnFreeInstanceHandle utlöste ett undantag.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它的 OnFreeInstanceHandle 實作擲回例外狀況。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Sua implementação de OnFreeInstanceHandle gerou uma exceção.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על השגה וביצוע של אותה גירסה של נעילה באותו מופע פעמיים. בכל השגת נעילה במופע, גירסת הנעילה צריכה להיות גבוהה יותר; אחרת יש לדווח תמיד על גירסת נעילה אפס. כאשר ספק מזהה ניסיון של בעלי מופע לנעול מופע שכבר ננעל בעצמו, הספק אמור לקרוא ל- BindReclaimedLock‏, BeginBindReclaimedLock או CreateBeginBindReclaimedLockException במקום ל- BindAcquiredLock.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft voor hetzelfde exemplaar twee keer dezelfde versie van een vergrendeling verkregen en vastgelegd. Elke keer dat er een vergrendeling wordt verkregen voor een exemplaar, moet de versie van de vergrendeling worden opgehoogd. Als dat niet het geval is, moet altijd nul worden doorgegeven als het versienummer van de vergrendeling. Wanneer een provider vaststelt dat de eigenaar van een exemplaar probeert een exemplaar te vergrendelen dat al door zichzelf is vergrendeld, moet de provider BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock of CreateBeginBindReclaimedLockException aanroepen in plaats van BindAcquiredLock.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte henting og lagring av samme versjon av en lås på samme forekomst to ganger. Hver gang en lås hentes for en forekomst må låsversjonen økes trinnvis. Hvis ikke, må null alltid rapporteres som låsversjon. Når en leverandør oppdager at en forekomsteier forsøker å låse en versjon som allerede er låst av seg selv, må leverandøren kalle BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBeginBindReclaimedLockException i stedet for BindAcquiredLock.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Azt jelezte, hogy kétszer szerezte meg és véglegesítette egy zárolás ugyanazon verzióját ugyanazon a példányon. Egy példányzárolás minden egyes megszerzésekor növelni kell a zárolás verziószámát, vagy a zárolás verziószámaként mindig nullát kell visszaadni. Ha egy szolgáltató azt észleli, hogy egy példánytulajdonos megpróbál zárolni egy olyan példányt, amelyet a szolgáltató már zárolt, akkor a BindReclaimedLock, a BeginBindReclaimedLock vagy a CreateBeginBindReclaimedLockException műveletet kell meghívnia a BindAcquiredLock helyett.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se ilmoitti lukituksen saman version hankkimisesta ja vahvistamisesta samalle esiintymälle kahdesti. Aina, kun esiintymälle hankitaan lukitus, lukituksen versiota on kasvatettava, tai muussa tapauksessa lukituksen versioksi tulee aina ilmoittaa nolla. Kun palvelu havaitsee esiintymän omistajan yrityksen lukita esiintymä, joka on jo lukinnut itsensä, palvelun tulee tehdä BindReclaimedLock-, BeginBindReclaimedLock- tai CreateBeginBindReclaimedLockException-kutsu BindAcquiredLock-kutsun sijaan.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Aynı örnek üzerinde bir kilidin aynı sürümünün alındığını ve yapıldığını bildirdi. Bir kilit bir örnek üzerinde her alındığında, kilit sürümü artırılmalıdır; veya kilit sürümü olarak her zaman sıfır bildirilmelidir. Bir sağlayıcı kendi kendisini kilitlemiş olan bir kilidi açmak için bir örnek sahibinin girişimde bulunduğunu algılandığında, sağlayıcı, BindAcquiredLock yerine BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBeginBindReclaimedLockException çağırmalıdır.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она дважды сообщила о получении и фиксации одной версии блокировки для одного экземпляра. Каждый раз, когда для экземпляра получается блокировка, версия блокировки должна увеличиваться. В противном случае в качестве версии блокировки всегда следует возвращать значение 0. Если поставщик обнаруживает, что владелец экземпляра пытается заблокировать уже заблокированный экземпляр, то поставщик должен вызвать метод BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock или CreateBeginBindReclaimedLockException вместо метода BindAcquiredLock.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato che l'acquisizione e il commit della stessa versione di un blocco sulla stessa istanza sono stati eseguiti due volte. Ogni volta che viene acquisito un blocco su un'istanza, è necessario incrementare la versione del blocco oppure indicare sempre zero. Quando un provider rileva un tentativo di un proprietario di istanza di bloccare un'istanza già bloccata da se stesso, deve chiamare BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock o CreateBeginBindReclaimedLockException anziché BindAcquiredLock.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé l'acquisition et la validation de la même version d'un verrou sur la même instance à deux reprises. Lors de chaque acquisition d'un verrou sur une instance, la version du verrou doit être incrémentée ; ou bien zéro doit toujours être signalé en tant que version du verrou. Lorsqu'un fournisseur détecte une tentative par un propriétaire d'instance de verrouiller une instance déjà verrouillée par elle-même, le fournisseur doit appeler BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ou CreateBeginBindReclaimedLockException au lieu de BindAcquiredLock.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告对同一实例上某个锁的同一版本进行了两次获取和提交。每次在实例上获取某个锁时,锁版本必须递增;否则应始终报告零作为锁版本。当某个提供程序检测到实例所有者试图锁定自己已锁定的实例时,该提供程序应调用 BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock 或 CreateBeginBindReclaimedLockException 而不是 BindAcquiredLock。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. حيث قام بالإبلاغ عن اكتساب وتخصيص الإصدار ذاته من تأمين على نفس المثيل مرتين. وفي كل مرة يتم الحصول على تأمين على مثيل، يجب أن يزداد إصدار التأمين أو يجب الإبلاغ عن القيم الصفرية الأخرى كإصدار للتأمين. وعند اكتشاف الموفر محاولة بواسطة مالك مثيل لتأمين مثيل مؤمن بالفعل ذاتيًا، فيجب أن يقوم الموفر باستدعاء BindReclaimedLock أو BeginBindReclaimedLock أو CreateBeginBindReclaimedLockException بدلاً من BindAcquiredLock.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。同じインスタンスに対して同じバージョンのロックを 2 回取得してコミットする操作が報告されました。インスタンスでロックが取得されるたびに、ロックのバージョンがインクリメントされる必要があります。そうでない場合は、ロックのバージョンとして常にゼロが報告される必要があります。プロバイダーは、インスタンス所有者が既にそれ自体でロックされているインスタンスをロックしようとしていることを検出した場合、BindAcquiredLock の代わりに BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock、または CreateBeginBindReclaimedLockException を呼び出す必要があります。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde das Abrufen und Ausführen eines Commits der gleichen Version einer Sperre zweimal auf derselben Instanz gemeldet. Bei jedem Abrufen einer Sperre auf einer Instanz muss die Sperrenversion erhöht werden. Andernfalls sollte immer null als Sperrenversion gemeldet werden. Wenn ein Anbieter den Versuch eines Instanzbesitzers erkennt, eine Instanz zu sperren, die bereits durch sich selbst gesperrt ist, sollte der Anbieter BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock oder CreateBeginBindReclaimedLockException anstelle von BindAcquiredLock aufrufen.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace oznámila dvojí získání a potvrzení stejné verze zámku na stejné instanci. Při každém získání zámku na instanci je nutné zvýšit verzi zámku. V opačném případě bude pořád vracena nulová verze zámku. Když poskytovatel zjistí pokus vlastníka instance o zamknutí instance, která je již sama zamčena, poskytovatel by měl vyvolat metodu BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBeginBindReclaimedLockException třídy BindAcquiredLock.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 같은 인스턴스에 대해 같은 버전의 잠금을 두 번 얻어서 커밋했다고 보고했습니다. 인스턴스의 잠금을 얻을 때마다 잠금 버전이 증가해야 합니다. 아니면 잠금 버전으로 항상 0을 보고해야 합니다. 이미 저절로 잠겨 있는 인스턴스를 잠그려고 하는 인스턴스 소유자의 시도를 감지한 공급자는 BindAcquiredLock 대신 BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock 또는 CreateBeginBindReclaimedLockException을 호출해야 합니다.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής διατήρησης του InstanceStore που χρησιμοποιείται δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε λήψη και δέσμευση της ίδιας έκδοσης κλειδώματος στην ίδια παρουσία δύο φορές. Κάθε φορά που γίνεται κλείδωμα σε μια παρουσία, η έκδοση κλειδώματος πρέπει να αυξάνεται ή να αναφέρεται πάντα το μηδέν ως έκδοση κλειδώματος. Όταν μια υπηρεσία παροχής εντοπίσει μια προσπάθεια κατόχου παρουσίας να κλειδώσει μια παρουσία ήδη κλειδωμένη, η υπηρεσία παροχής θα πρέπει να καλεί BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ή CreateBeginBindReclaimedLockException αντί για BindAcquiredLock.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Notificó la adquisición y confirmación de la misma versión de un bloqueo en la misma instancia dos veces. Cada vez que se adquiere un bloqueo en una instancia, se debe incrementar la versión de bloqueo; si no es así, siempre se debe notificar cero como la versión de bloqueo. Cuando un proveedor detecta un intento por parte de un propietario de instancia para bloquear una instancia que ya está bloqueada por sí misma, el proveedor debe llamar a BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock o CreateBeginBindReclaimedLockException en lugar de llamar a BindAcquiredLock.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at den havde hentet og bekræftet den samme version af en lås på den samme forekomst to gange. Hver gang, en lås hentes på en forekomst, skal låsens version forøges. I modsat fald ville låsens version altid blive rapporteret som nul. Når en provider registrerer, at en forekomstejer forsøger at låse en forekomst, der allerede er låst af den selv, skal provideren kalde BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBeginBindReclaimedLockException i stedet for BindAcquiredLock.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona dwukrotne uzyskanie i zatwierdzenie jednej wersji blokady jednego wystąpienia. Przy każdym uzyskaniu blokady wystąpienia wersja blokady musi zostać zwiększona; jako wersja blokady może też być zawsze zgłaszana wartość zero. Gdy dostawca wykryje podjętą przez właściciela wystąpienia próbę zablokowania wystąpienia, które już zablokował, powinien wywołać metodę BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock lub CreateBeginBindReclaimedLockException zamiast metody BindAcquiredLock.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades hämta och tillämpa samma version av ett lås på samma instans två gånger. Varje gång ett lås hämtas för en instans, måste låsversionen ökas. Annars ska alltid noll rapporteras som låsversion. När en provider identifierar ett försök av en instansägare att låsa en instans som redan låsts av sig själv, ska providern anropa BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBeginBindReclaimedLockException i stället för BindAcquiredLock.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在擷取並認可相同執行個體上的相同鎖定版本兩次。每次在執行個體上擷取到鎖定時,鎖定版本一定會遞增,否則一律將零回報為鎖定版本。當提供者偵測到執行個體擁有者嘗試鎖定它自己已鎖定的執行個體時,提供者應該呼叫 BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock 或 CreateBeginBindReclaimedLockException,而非 BindAcquiredLock。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela reportou a aquisição e a confirmação da mesma versão de um bloqueio na mesma instância duas vezes. Sempre que um bloqueio é adquirido em uma instância, a versão de bloqueio deve ser incrementada; ou zero deve sempre ser reportado como a versão de bloqueio. Quando um provedor detectar uma tentativa de um proprietário de instância de bloquear uma instância já bloqueada, ele deve chamar BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ou CreateBeginBindReclaimedLockException em vez de BindAcquiredLock.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. ניתן לקרוא לפעולת השירות <var>X</var> רק תוך כדי עיבוד פקודה. אל תנסה לשמור מופע של InstancePersistenceContext לשימוש מאוחר יותר. InstancePersistenceContext שסופק ל- TryCommand ו- BeginTryCommand יכול לשמש במהלך העיבוד של פקודה זו בלבד.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De methode <var>X</var> kan alleen worden aangeroepen tijdens de verwerking van een opdracht. Probeer niet een exemplaar van InstancePersistenceContext voor later gebruik te bewaren. De InstancePersistenceContext die aan TryCommand en BeginTryCommand wordt verstrekt, kan alleen tijdens de verwerking van de opdracht in kwestie worden gebruikt.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Metoden <var>X</var> kan bare kalles under behandling av en kommando. Ikke prøv å beholde en forekomst av InstancePersistenceContext til bruk senere. InstancePersistenceContext som er gitt til TryCommand og BeginTryCommand, kan bare brukes under behandlingen av kommandoen.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. A következő metódus csak parancsfeldolgozás közben hívható meg: <var>X</var>. Ne kísérelje meg az InstancePersistenceContext egy példányát megőrizni későbbi felhasználásra. A TryCommand és a BeginTryCommand parancsnak biztosított InstancePersistenceContext csak annak a parancsnak a feldolgozása közben használható.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Menetelmää <var>X</var> voidaan kutsua vain komennon käsittelyn aikana. Älä yritä säilyttää InstancePersistenceContext-esiintymää myöhempää käyttöä varten. TryCommand- tai BeginTryCommand-kohteelle välitettyä InstancePersistenceContext-kohdetta voidaan käyttää vain kyseisen komennon käsittelyn aikana.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Метод <var>X</var> может вызываться только во время обработки команды. Не пытайтесь сохранить экземпляр InstancePersistenceContext для дальнейшего использования. Объект InstancePersistenceContext, переданный в команду TryCommand или BeginTryCommand, может использоваться только в ходе обработки этой команды.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. È possibile chiamare il metodo <var>X</var> solo durante l'elaborazione di un comando. Non tentare di preservare un'istanza di InstancePersistenceContext per un utilizzo futuro. InstancePersistenceContext fornito a TryCommand e BeginTryCommand può essere utilizzato solo durante l'elaborazione di tale comando.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. La méthode <var>X</var> ne peut être appelée que durant le traitement d'une commande. N'essayez pas de conserver une instance de InstancePersistenceContext pour une utilisation ultérieure. Le InstancePersistenceContext fourni à TryCommand et BeginTryCommand ne peut être utilisé que durant le traitement de cette commande.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。只能在处理命令的过程中调用 <var>X</var> 方法。请勿尝试保留 InstancePersistenceContext 的实例供以后使用。只能在处理 TryCommand 和 BeginTryCommand 命令的过程中使用提供给这些命令的 InstancePersistenceContext。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. يمكن استدعاء أسلوب <var>X</var> فقط أثناء معالجة أمر. لا تحاول الاحتفاظ بمثيل InstancePersistenceContext لاستخدامه لاحقًا. يمكن استخدام InstancePersistenceContext المقدم إلى TryCommand وBeginTryCommand فقط أثناء معالجة أمر.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. <var>X</var> yöntemi yalnızca bir komutun işlenmesi sırasında çağrılabilir. Daha sonra kullanmak üzere bir InstancePersistenceContext örneğini kalıcı yapma girişiminde bulunmayın. TryCommand'e ve BeginTryCommand'e sağlanan InstancePersistenceContext yalnızca söz konusu komutun işlenmesi sırasında kullanılabilir.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。メソッド <var>X</var> は、コマンドの処理中にのみ呼び出すことができます。後で使用する目的で InstancePersistenceContext のインスタンスを保持しないでください。TryCommand および BeginTryCommand に指定された InstancePersistenceContext は、そのコマンドの処理中にのみ使用できます。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Die <var>X</var>-Methode kann nur während der Verarbeitung eines Befehls aufgerufen werden. Versuchen Sie nicht, eine Instanz von InstancePersistenceContext zur späteren Verwendung beizubehalten. Der für TryCommand und BeginTryCommand bereitgestellte InstancePersistenceContext kann nur während der Verarbeitung dieses Befehls verwendet werden.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Metodu <var>X</var> lze vyvolat pouze při zpracování příkazu. Nepokoušejte se zachovat instanci InstancePersistenceContext pro další použití. Třídu InstancePersistenceContext poskytnutou příkazům TryCommand a BeginTryCommand lze používat pouze při provádění příkazu.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. <var>X</var> 메서드는 명령을 처리하는 동안에만 호출할 수 있습니다. 나중에 사용하기 위해 InstancePersistenceContext의 인스턴스를 보관하지 마십시오. TryCommand 및 BeginTryCommand에 제공된 InstancePersistenceContext는 해당 명령을 처리하는 동안에만 사용할 수 있습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Η μέθοδος <var>X</var> μπορεί να κληθεί μόνον κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μιας εντολής. Μην επιχειρήσετε να διατηρήσετε μια παρουσία InstancePersistenceContext για χρήση αργότερα. Το InstancePersistenceContext που δίνεται για TryCommand και BeginTryCommand, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής της εντολής.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no es válida. Solo se puede llamar al método <var>X</var> durante el procesamiento de un comando. No intente conservar una instancia de InstancePersistenceContext para usarla más adelante. El InstancePersistenceContext proporcionado a TryCommand y BeginTryCommand solo se puede usar durante el procesamiento de ese comando.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Metoden <var>X</var> kan kun kaldes under behandlingen af en kommando. Gør ikke forsøg på at bevare en forekomst af InstancePersistenceContext til senere brug. InstancePersistenceContext, som er angivet for TryCommand og BeginTryCommand, kan kun benyttes under behandlingen af den pågældende kommando.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Metodę <var>X</var> można wywołać tylko podczas przetwarzania polecenia. Nie próbuj utrwalać wystąpienia obiektu InstancePersistenceContext w celu jego późniejszego użycia. Obiekt InstancePersistenceContext dostarczony do metod TryCommand i BeginTryCommand może być używany tylko podczas przetwarzania polecenia.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Metoden <var>X</var> kan endast anropas under körning av ett kommando. Försök inte att spara en instans av InstancePersistenceContext för senare användning. InstancePersistenceContext som angavs för TryCommand och BeginTryCommand kan endast användas under körningen av det kommandot.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。只有在命令處理期間才能呼叫 <var>X</var> 方法。請勿嘗試保留 InstancePersistenceContext 的執行個體供之後使用。為 TryCommand 和 BeginTryCommand 提供的 InstancePersistenceContext 只能用在該命令的處理期間。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. O método <var>X</var> pode ser chamado apenas durante o processamento de um comando. Não tente preservar uma instância de InstancePersistenceContext para uso posterior. O InstancePersistenceContext fornecido para TryCommand e BeginTryCommand pode ser usado apenas durante o processamento desse comando.
אירע כשל בלתי צפוי. יישומים לא אמורים לנסות לטפל בשגיאה זו. למטרות אבחון, הודעה זו בעברית משויכת לכשל: '<var>X</var>'.
Er is een onverwachte fout opgetreden. Het is niet de bedoeling dat toepassingen proberen deze fout te verwerken. Voor diagnostische doeleinden is het volgende Engelstalige bericht gekoppeld aan de fout: <var>X</var>.
Det oppstod en uventet feil. Programmer bør ikke prøve å behandle denne feilen. Av diagnosehensyn er denne meldingen tilknyttet følgende feil: <var>X</var>.
Váratlan hiba történt. Az alkalmazásoknak nem szabadna megpróbálniuk kezelni ezt a hibát. Diagnosztikai célokra a következő, angol nyelvű üzenet tartozik a hibához: „<var>X</var>”.
On tapahtunut odottamaton virhe. Sovellusten ei tule yrittää käsitellä tätä virhettä. Virheeseen liittyy vianmääritystarkoituksia varten seuraava englanninkielinen viesti: <var>X</var>.
Beklenmeyen bir hata oluştu. Uygulamaların bu hatayı işlemeye çalışmaması gerekir. Tanı amacıyla, bu İngilizce ileti hatayla ilişkilendirildi: '<var>X</var>'.
Errore imprevisto. Le applicazioni non devono tentare di gestire questo errore. Per motivi di diagnostica, all'errore è associato questo messaggio in inglese: <var>X</var>.
Une défaillance inattendue s'est produite. Les applications ne doivent pas essayer de gérer cette erreur. À des fins de diagnostics, ce message en anglais est associé à la défaillance : '<var>X</var>'.
出现意外错误。应用程序不应试图处理此错误。为帮助诊断,以下是与该错误有关的消息:“<var>X</var>”。
حدث فشل غير متوقع. ينبغي ألا تحاول التطبيقات معالجة هذا الخطأ. لأغراض التشخيص، يتم إقران هذه الرسالة باللغة العربية مع الفشل: '<var>X</var>'.
Произошла непредвиденная ошибка. Приложения не должны обрабатывать эту ошибку. В целях диагностики приводится сообщение на английском языке, связанное с ошибкой: "<var>X</var>".
予期しないエラーが発生しました。アプリケーションではこのエラーを処理できません。診断上の目的から、次の英語のメッセージがこのエラーに関連付けられています: '<var>X</var>'。
Unerwarteter Fehler. Die Fehlerbehandlung sollte nicht mit Anwendungen durchgeführt werden. Zu Diagnosezwecken ist dem Fehler folgende englische Meldung zugeordnet: '<var>X</var>'.
Došlo k neočekávanému selhání. Aplikace by se neměly pokoušet ošetřit tuto chybu. Kvůli diagnostice je k této chybě přidružena anglická zpráva: <var>X</var>.
예기치 않은 오류가 발생했습니다. 이 오류는 응용 프로그램에서 처리할 수 없습니다. 오류와 관련된 다음 메시지가 진단용으로 제공됩니다. '<var>X</var>'.
Προέκυψε μια μη αναμενόμενη αποτυχία. Οι εφαρμογές δεν θα πρέπει να επιχειρήσουν χειρισμό αυτού του σφάλματος. Για διαγνωστικούς σκοπούς, αυτό το μήνυμα στα Αγγλικά συσχετίζεται με την αποτυχία: '<var>X</var>'.
Error inesperado. Las aplicaciones no deben intentar controlar este error. Para el diagnóstico, se ha asociado este mensaje en inglés al error: '<var>X</var>'.
Der opstod en uventet fejl. Programmer bør ikke forsøge at behandle denne fejl. Følgende meddelelse, som er på engelsk, kan bruges til diagnosticering af fejlen: '<var>X</var>'.
Wystąpił nieoczekiwany błąd. Aplikacje nie powinny podejmować próby obsługi tego błędu. Na potrzeby diagnostyki z tym błędem został skojarzony następujący komunikat w języku angielskim: „<var>X</var>”.
Ett oväntat fel inträffade. Program bör inte försöka hantera detta fel. För diagnostiksyften associeras det här engelska meddelandet med felet: <var>X</var>.
發生未預期的失敗。應用程式不應嘗試處理這個錯誤。為方便診斷,這個英文訊息與下列失敗相關: '<var>X</var>'。
Falha inesperada. Os aplicativos não devem tentar manipular esse erro. Para fins de diagnóstico, esta mensagem em inglês está associada à falha: '<var>X</var>'.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע משום שהרישום של בעלי המופע עבור מזהה הבעלים '<var>X</var>' הפך ללא חוקי. שגיאה זו מרמזת על כך שהעותק בזיכרון של כל המופעים הנעולים על-ידי בעלים אלה התיישן ויש לבטלו, יחד עם ה- InstanceHandles. בדרך כלל, עדיף לטפל בשגיאה זו על-ידי הפעלה מחדש של המארח.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken, omdat de registratie van de exemplaareigenaar voor de eigenaar met de id <var>X</var> ongeldig is geworden. Deze fout duidt erop dat de kopie in het geheugen van alle exemplaren die door deze eigenaar zijn vergrendeld zijn verouderd en moeten worden verwijderd, samen met de InstanceHandles. Gewoonlijk kunt u deze fout het beste oplossen door de host opnieuw te starten.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi registreringen av forekomsteieren av eier-IDen <var>X</var> er ugyldig. Denne feilen angir at kopiene i minnet av alle forekomster som er låst av eieren, er foreldet og bør forkastes sammen med InstanceHandles. Vanligvis kan denne feilen korrigeres ved å starte verten på nytt.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása megszakadt, mert a(z) „<var>X</var>” tulajdonosazonosítójú példánytulajdonos regisztrációja érvénytelenné vált. Ez a hiba azt jelzi, hogy a tulajdonos által zárolt összes példány memóriában található másolata időközben elavult, és az InstanceHandles leírókkal együtt elvetendő. A hiba leghatékonyabban a gazda újraindításával hárítható el.
InstancePersistenceCommand-kohteen suoritus keskeytettiin, koska esiintymän omistajan (omistajatunnus <var>X</var>) rekisteröinnistä on tullut virheellinen. Tämä virhe ilmaisee, että kaikkien tämän omistajan lukitsemien esiintymien muistissa olevat kopiot ovat vanhentuneet, ja ne tulee poistaa yhdessä InstanceHandle-kohteiden kanssa. Tämä virhe voidaan yleensä ratkaista käynnistämällä isäntä uudelleen.
Kimliği '<var>X</var>' olan sahibinin örnek sahibi kaydı geçersiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, bu sahip tarafından kilitlenmiş tüm örneğin bellekteki kopyalarının eski hale geldiğini ve InstanceHandle'larla birlikte atılmaları gerektiğini gösterir. Normalde bu hata en iyi ana bilgisayar yeniden başlatılarak giderilir.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано, поскольку регистрация владельца экземпляра с идентификатором "<var>X</var>" стала недействительной. Эта ошибка означает, что находящиеся в памяти копии всех экземпляров, заблокированных данным владельцем, устарели и их необходимо удалить вместе с дескрипторами InstanceHandle. Для устранения этой ошибки обычно лучше всего перезагрузить узел.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché la registrazione del proprietario dell'istanza con ID '<var>X</var>' non è più valida. Questo errore indica che la copia in memoria di tutte le istanze bloccate da questo proprietario sono diventate non aggiornate e devono essere eliminate insieme a InstanceHandle. Solitamente, per gestire questo errore è consigliabile riavviare l'host.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue, car l'inscription du propriétaire de l'instance pour l'ID de propriétaire '<var>X</var>' n'est plus valide. Cette erreur indique que la copie en mémoire de toutes les instances verrouillées par ce propriétaire est désormais périmée et doit être ignorée, ainsi que le InstanceHandles. Pour corriger cette erreur, redémarrez l'hôte.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为所有者 ID“<var>X</var>”的实例所有者注册已无效。此错误表示此所有者锁定的所有实例的内存中副本以及 InstanceHandle 已过时,应该弃用。通常,处理此错误的最佳方法就是重新启动主机。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand حيث أصبح تسجيل مالك المثيل لمعرف المالك '<var>X</var>' غير صالح. يشير هذا الخطأ إلى أن النسخة الموجودة في الذاكرة لجميع المثيلات التي تم تأمينها بواسطة هذا المالك أصبحت قديمة وينبغي تجاهلها بالإضافة إلى InstanceHandles. وعادةً، تعتبر أفضل معالجة لهذا الخطأ من خلال إعادة تشغيل المضيف.
所有者 ID '<var>X</var>' のインスタンス所有者の登録が無効になったため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。このエラーは、InstanceHandle と共に、この所有者によってロックされていたすべてのインスタンスのメモリ内のコピーが古くなったために破棄する必要があることを示します。通常、ホストを再起動することで、このエラーに適切に対処できます。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da die Instanzbesitzerregistrierung für die Besitzer-ID '<var>X</var>' ungültig wurde. Dieser Fehler weist darauf hin, dass die Kopien aller von diesem Besitzer gesperrten Instanzen im Arbeitsspeicher veraltet sind und gemeinsam mit den InstanceHandles verworfen werden sollten. Dieser Fehler kann normalerweise behoben werden, indem der Host neu gestartet wird.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože registrace vlastníka (ID: <var>X</var>) instance je neplatná. Tato chyba označuje, že kopie všech instancí uložených v paměti, které jsou uzamknuty tímto vlastníkem, jsou zastaralé a je nutné je zrušit včetně jejich popisovačů InstanceHandles. Tuto chybu obvykle nejlépe odstraníte restartováním hostitele.
소유자 ID '<var>X</var>'에 대한 인스턴스 소유자 등록이 잘못되었기 때문에 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다. 이 오류는 이 소유자가 잠근 모든 인스턴스의 메모리 내 복사본이 부실한 상태이고 InstanceHandle과 함께 삭제해야 함을 나타냅니다. 일반적으로 이 오류는 호스트를 다시 시작하면 쉽게 해결됩니다.
Η εκτέλεση μιας InstancePersistenceCommand διακόπηκε καθώς η καταχώρηση κατόχου παρουσίας, για αναγνωριστικό κατόχου '<var>X</var>', έγινε μη έγκυρη. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι η αντιγραφή στη μνήμη όλων των κλειδωμένων παρουσιών από αυτόν τον κάτοχο έχουν ξεπεραστεί και θα πρέπει να απορριφθούν, μαζί με τα InstanceHandles. Συνήθως, αυτό το σφάλμα αντιμετωπίζεται καλύτερα μέσω επανεκκίνησης του κεντρικού υπολογιστή.
La ejecución de InstancePersistenceCommand se interrumpió porque el registro del propietario de la instancia para el identificador de propietario '<var>X</var>' no es válido. Este error indica que la copia en memoria de todas las instancias bloqueadas por este propietario es obsoleta y debe descartarse, junto con los InstanceHandles. Normalmente, este error se controla mejor reiniciando el host.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi forekomstejerregistreringen for ejer-id'et '<var>X</var>' er blevet ugyldigt. Denne fejl angiver, at kopien i hukommelsen af alle forekomster, der er låst af denne ejer, er forældet og skal kasseres sammen med InstanceHandles. Den bedste måde at udbedre denne fejl på er som regel ved at genstarte værten.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ rejestracja właściciela wystąpienia, który ma identyfikator właściciela „<var>X</var>”, stała się nieprawidłowa. Ten błąd wskazuje, że znajdujące się w pamięci kopie wszystkich wystąpień zablokowanych przez tego właściciela są nieodświeżone i należy je usunąć wraz z obiektami InstanceHandle. Zazwyczaj najlepszym postępowaniem w przypadku tego błędu jest ponowne uruchomienie hosta.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansägarregistreringen för ägar-ID <var>X</var> inte längre är giltig. Detta fel indikerar att kopiorna av alla instanser i minnet som är låsta av den här ägaren har blivit inaktuella och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandles. Detta fel åtgärdas vanligtvis enklast genom att starta om värddatorn.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為擁有者識別碼 '<var>X</var>' 的執行個體擁有者登錄變成無效。這個錯誤表示此擁有者所鎖定之所有執行個體的記憶體內部複本已經過時,應與 InstanceHandles 一起捨棄。一般而言,重新啟動主機是這個錯誤的最佳處理方式。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque o registro de proprietário da instância para a ID de proprietário '<var>X</var>' se tornou inválido. Esse erro indica que a cópia na memória de todas as instâncias bloqueadas por esse proprietário se tornou obsoleta e deve ser descartada, junto com os InstanceHandles. Normalmente, esse erro é melhor tratado reiniciando-se o host.
ערך מסוג שגוי אוחזר ממאגר המופעים. נדרש ערך מסוג <var>Type Name</var>, אך במקום זאת המערכת נתקלה בערך null.
Er is een waarde van het verkeerde type opgehaald uit de exemplaaropslag. In plaats van een waarde van het verwachte type <var>Type Name</var> is null aangetroffen.
En verdi av feil type ble hentet fra forekomstlageret. Forventet en verdi av typen <var>Type Name</var>, men fant null i stedet.
Helytelen típusú érték lett beolvasva a példánytárolóból. A rendszer <var>Type Name</var> típusú értéket várt, de ehelyett null értéket talált.
Esiintymäsäilöstä on noudettu vääräntyyppinen arvo. Ohjelma odotti tyypin <var>Type Name</var> arvoa, mutta kohtasi sen sijaan NULL-arvon.
Örnek deposundan yanlış türde bir değer alındı. <var>Type Name</var> türünde bir değer bekleniyordu, ancak null ile karşılaşıldı.
Из хранилища экземпляров извлечено значение неверного типа. Ожидалось значение типа <var>Type Name</var>, но вместо него обнаружено значение NULL.
È stato recuperato un valore del tipo non corretto dall'archivio di istanze. Era previsto un valore di tipo <var>Type Name</var>, ma è stato invece rilevato null.
Une valeur de type incorrect a été récupérée du magasin d'instances. Une valeur de type <var>Type Name</var> était attendue, mais la valeur Null a été trouvée à la place.
从实例存储中检索到的错误类型的值。值应为 <var>Type Name</var> 类型,但实际检索到的值为 null 值。
تم استرداد قيمة من النوع الخطأ من مخزن المثيلات. كان من المتوقع وجود قيمة من النوع <var>Type Name</var>، إلا أنه بدلاً منها تمت مصادفة قيمة خالية.
正しくない型の値がインスタンス ストアから取得されました。型 <var>Type Name</var> の値が必要でしたが、null 値が見つかりました。
Aus dem Instanzspeicher wurde ein Wert mit dem falschen Typ abgerufen. Ein Wert vom Typ <var>Type Name</var> wurde erwartet, stattdessen wurde ein Nullwert gefunden.
Z uložené instance byla načtena hodnota nesprávného typu. Byla očekávána hodnota typu <var>Type Name</var>, ale načtena hodnota null.
인스턴스 저장소에서 형식이 잘못된 값이 검색되었습니다. <var>Type Name</var> 형식의 값이 필요하지만 null 값이 검색되었습니다.
Ανακτήθηκε μια τιμή εσφαλμένου τύπου από το χώρο αποθήκευσης της παρουσίας. Αναμενόταν μια τιμή τύπου <var>Type Name</var> αλλά, αντί αυτής, προέκυψε μια τιμή null.
Del almacén de instancias se recuperó un valor del tipo erróneo. Se esperaba un valor de tipo <var>Type Name</var>, pero en su lugar se encontró un valor null.
Der blev hentet en værdi af den forkerte type fra forekomstlageret. En værdi af typen <var>Type Name</var> var forventet, men der blevet i stedet for registreret et null.
Z magazynu wystąpień pobrano wartość złego typu. Oczekiwano wartości typu <var>Type Name</var>, ale napotkano wartość null.
Ett värde av fel typ hämtades från instansarkivet. Ett värde av typen <var>Type Name</var> förväntades, men null påträffades i stället.
從執行個體存放區擷取錯誤的型別值。應該使用型別 <var>Type Name</var> 的值,但是發生 null。
Um valor do tipo errado foi recuperado do repositório da instância. Um valor do tipo <var>Type Name</var> era esperado, mas nulo foi encontrado.
InstancePersistenceCommand שמחזיר True מ- AutomaticallyAcquiringLock חייב גם לעקוף את Validate כדי להתריע על InvalidOperationException, אם הפקודה מבוצעת באמצעות InstanceHandle שלא מאוגד ל- InstanceOwner.
Een InstancePersistenceCommand die true oplevert voor AutomaticallyAcquiringLock moet ook Validate negeren om een InvalidOperationException te genereren als de opdracht wordt uitgevoerd met een InstanceHandle die niet aan een InstanceOwner is gebonden.
En InstancePersistenceCommand som returnerer sann fra AutomaticallyAcquiringLock, må også overstyre Validate for å sende InvalidOperationException hvis kommandoen utføres ved hjelp av en InstanceHandle som ikke er bundet til en InstanceOwner.
Egy olyan InstancePersistenceCommand parancsnak, amely true értékkel tér vissza az AutomaticallyAcquiringLock műveletből, felül kell bírálnia a Validate metódust is, hogy InvalidOperationException kivételt váltson ki, ha a parancs végrehajtásához olyan InstanceHandle leírót használnak, amely nincs InstanceOwner tulajdonoshoz kötve.
InstancePersistenceCommand-komennon, joka palauttaa arvon true AutomaticallyAcquiringLock-kohteesta, on myös ohitettava Validate, jotta InvalidOperationException voidaan lähettää, jos komento suoritetaan käyttäen InstanceHandle-kohdetta, jota ei ole sidottu InstanceOwner-kohteeseen.
AutomaticallyAcquiringLock'tan true döndüren bir InstancePersistenceCommand, komut bir InstanceOwner'a bağlı olmayan bir InstanceHandle kullanılarak yürütülürse, bir InvalidOperationException oluşturmak için Validate'i de geçersiz kılmalıdır.
В команде InstancePersistenceCommand, которая возвращает значение true из AutomaticallyAcquiringLock, также должен переопределяться метод Validate, чтобы вызывать исключение InvalidOperationException, если команда выполняется с дескриптором InstanceHandle, который не привязан к InstanceOwner.
InstancePersistenceCommand che restituisce True da AutomaticallyAcquiringLock deve inoltre eseguire l'override di Validate per generare InvalidOperationException se il comando viene eseguito utilizzando un InstanceHandle non associato a un InstanceOwner.
InstancePersistenceCommand qui retourne la valeur True à partir de AutomaticallyAcquiringLock doit également remplacer Validate pour lever un InvalidOperationException si la commande est exécutée à l'aide d'un InstanceHandle non lié à un InstanceOwner.
从 AutomaticallyAcquiringLock 返回 true 的 InstancePersistenceCommand 还必须重写 Validate,以便在使用未绑定到 InstanceOwner 的 InstanceHandle 执行命令时引发 InvalidOperationException。
يجب أيضًا أن يقوم InstancePersistenceCommand الذي يرجع true من AutomaticallyAcquiringLock بتجاوز عملية التحقق من الصحة لإصدار InvalidOperationException في حالة تنفيذ الأمر باستخدام InstanceHandle غير مرتبط بـ InstanceOwner.
AutomaticallyAcquiringLock から true を返す InstancePersistenceCommand は、InstanceOwner にバインドされていない InstanceHandle を使用してコマンドが実行された場合、InvalidOperationException をスローするように Validate をオーバーライドする必要があります。
Ein InstancePersistenceCommand, der 'true' von AutomaticallyAcquiringLock zurückgibt, muss außerdem 'Validate' überschreiben, um eine InvalidOperationException auszulösen, wenn der Befehl mit einem nicht an einen InstanceOwner gebundenen InstanceHandle ausgeführt wird.
Příkaz InstancePersistenceCommand, který vrací hodnotu true z metody AutomaticallyAcquiringLock, musí také přepsat metodu Validate tak, aby vygenerovala výjimku InvalidOperationException při spuštění příkazu použitím popisovače InstanceHandle bez vazby na vlastníka InstanceOwner.
AutomaticallyAcquiringLock에서 true를 반환하는 InstancePersistenceCommand는 InstanceOwner에 바인딩되지 않은 InstanceHandle을 사용하여 명령을 실행할 때 InvalidOperationException을 발생시키도록 Validate도 다시 정의해야 합니다.
Μια InstancePersistenceCommand που επιστρέφει true από το AutomaticallyAcquiringLock πρέπει ακόμη να παρακάμψει την εντολή Validate για να δημιουργήσει InvalidOperationException εάν η εντολή εκτελεστεί με InstanceHandle που δεν είναι δεσμευμένο σε έναν InstanceOwner.
Un InstancePersistenceCommand que devuelve true desde AutomaticallyAcquiringLock también debe invalidar Validate para iniciar una InvalidOperationException si el comando se ejecuta con un InstanceHandle que no esté enlazado a un InstanceOwner.
En InstancePersistenceCommand, der returnerer true fra AutomaticallyAcquiringLock, skal også tilsidesætte Validate for at udløse en InvalidOperationException, hvis kommandoen udføres ved hjælp af en InstanceHandle, der ikke er bundet til en InstanceOwner.
Obiekt InstancePersistenceCommand zwracający wartość True z metody AutomaticallyAcquiringLock musi także zastępować metodę Validate w celu zgłoszenia wyjątku InvalidOperationException, jeśli polecenie zostanie wykonane przy użyciu obiektu InstanceHandle, który nie jest powiązany z obiektem InstanceOwner.
En InstancePersistenceCommand som returnerar värdet True från AutomaticallyAcquiringLock måste även åsidosätta Validate för att utlösa InvalidOperationException om kommandot körs med en InstanceHandle som inte är bunden till en InstanceOwner.
如果正在使用 InstanceHandle 來執行命令,而非繫結至 InstanceOwner,則從 AutomaticallyAcquiringLock 傳回 true 的 InstancePersistenceCommand 也必須覆寫 Validate 才能擲回 InvalidOperationException。
Um InstancePersistenceCommand que retorna true de AutomaticallyAcquiringLock também deverá substituir Validate para gerar uma InvalidOperationException se o comando for executado usando um InstanceHandle não associado a um InstanceOwner.
ניתן לבצע פקודה אחת בלבד בכל פעם עבור InstanceHandle יחיד. אל תקרא לפעולת השירות Execute או BeginExecute ב- InstanceStore עד להשלמת הפקודה הקודמת המתבצעת עבור InstanceHandle זה.
Er kan slechts één opdracht tegelijk worden uitgevoerd voor één InstanceHandle. Roep de methode Execute of BeginExecute pas aan voor InstanceStore wanneer de voorgaande opdracht voor deze InstanceHandle is voltooid.
Bare én kommando kan utføres om gangen for én forekomst av InstanceHandle. Ikke kall metoden Execute eller BeginExecute på InstanceStore før den forrige kommandoen som utføres for InstanceHandle, er fullført.
Egy InstanceHandle leírón egyszerre csak egy parancs hajtható végre. Ne hívja meg az Execute vagy a BeginExecute metódust az InstanceStore objektumon, amíg az InstanceHandle leíróhoz tartozó előző parancs végrehajtása be nem fejeződött.
Yhdelle InstanceHandle-kohteelle voidaan suorittaa vain yksi komento kerrallaan. Älä kutsu Execute- tai BeginExecute-menetelmää InstanceStore-kohteelle, ennen kuin tälle InstanceHandle-kohteelle suoritettava edellinen komento on tehty loppuun.
Tek bir InstanceHandle için aynı anda yalnızca bir komut yürütülebilir. Bu InstanceHandle için yürütülen önceki komut tamamlanıncaya kadar InstanceStore üzerinde Execute veya BeginExecute yöntemini çağırmayın.
Для одного InstanceHandle в каждый момент времени может выполниться только одна команда. Не вызывайте метод Execute или BeginExecute для InstanceStore, пока не завершится предыдущая команда, выполняющаяся для этого InstanceHandle.
È possibile eseguire un unico comando alla volta per un singolo InstanceHandle. Non chiamare il metodo Execute o BeginExecute su InstanceStore finché non viene completato il comando precedente in esecuzione per InstanceHandle.
Une seule commande peut être exécutée à la fois pour un InstanceHandle. N'appelez pas la méthode Execute ou BeginExecute sur InstanceStore tant que la précédente commande qui s'exécute pour ce InstanceHandle n'est pas terminée.
对于一个 InstanceHandle,一次只能执行一个命令。在前一个为此 InstanceHandle 执行的命令完成前,请勿对 InstanceStore 调用 Execute 或 BeginExecute 方法。
يمكن تنفيذ أمر واحد فقط في كل مرة لـ InstanceHandle فردي. لا تقم باستدعاء أسلوب التنفيذ أو BeginExecute على InstanceStore حتى يتم إكمال تنفيذ الأمر السابق لـ InstanceHandle هذا.
1 つの InstanceHandle に対して、一度に 1 つのコマンドのみを実行できます。この InstanceHandle に対して以前に実行したコマンドが完了するまで、InstanceStore で Execute メソッドまたは BeginExecute メソッドを呼び出さないでください。
Für ein einzelnes InstanceHandle kann nur ein Befehl gleichzeitig ausgeführt werden. Rufen Sie die Execute- oder BeginExecute-Methode für InstanceStore erst auf, nachdem der vorherige für dieses InstanceHandle ausgeführte Befehl abgeschlossen wurde.
Pro jeden popisovač InstanceHandle lze současně spustit pouze jeden příkaz. Metodu Execute a BeginExecute třídy InstanceStore volejte pouze po dokončení předchozího příkazu pro tento popisovač InstanceHandle.
InstanceHandle 하나에 대해 한 번에 한 명령만 실행할 수 있습니다. 이 InstanceHandle에 대해 실행 중인 명령이 완료되면 Execute 또는 BeginExecute 메서드를 호출하십시오.
Μόνο μία εντολή τη φορά μπορεί να εκτελεστεί για ένα μοναδικό InstanceHandle. Μην καλείτε τη μέθοδο Execute ή BeginExecute στο InstanceStore έως ότου ολοκληρωθεί η προηγούμενη εντολή που εκτελείται για αυτό το InstanceHandle.
Solo se puede ejecutar un comando cada vez para un InstanceHandle individual. No llame al método Execute o BeginExecute en InstanceStore hasta que se haya completado el comando anterior para este InstanceHandle.
Der kan kun udføres én kommando ad gangen for en enkelt InstanceHandle. Undlad at kalde metoden Execute eller BeginExecute på InstanceStore, før den tidligere kommando, som udføres for denne InstanceHandle, er fuldført.
W danej chwili w obiekcie InstanceHandle można wykonać tylko jedno polecenie. Nie wywołuj metody Execute ani BeginExecute w obiekcie InstanceStore, dopóki nie zostanie ukończone przetwarzanie poprzedniego polecenia dla tego obiektu InstanceHandle.
Endast ett kommando i taget kan köras för en enda InstanceHandle. Anropa inte metoden Execute eller BeginExecute på InstanceStore förrän föregående kommando som körs för denna InstanceHandle har slutförts.
一次只能為單一 InstanceHandle 執行一個命令。請等候這個 InstanceHandle 的前一個命令執行完畢後,再對 InstanceStore 呼叫方法 Execute 或 BeginExecute。
É possível executar apenas um comando por vez para um único InstanceHandle. Não chame o método Execute ou BeginExecute no InstanceStore até que a execução do comando anterior para esse InstanceHandle esteja concluída.
See catalog page for all messages.