The service
Messages on page
Det er nødvendigt at implementere offentlig/intern sortering.
Need to implement public/internal sorting.
Openbare/interne sortering moet worden geïmplementeerd.
Trzeba zaimplementować sortowanie publiczne/wewnętrzne.
Må implementere felles/intern sortering.
Meg kell valósítani egy nyilvános/belső rendezést.
Julkinen/sisäinen lajittelu on toteutettava.
Genel/iç sıralamanın uygulanması gerekiyor.
Необходимо реализовать открытый (public) или внутренний (internal) метод сортировки.
Debe implementarse una ordenación pública o interna.
Offentlig/intern sortering måste implementeras.
Implementare l'ordinamento pubblico/interno.
Vous devez implémenter un tri public/interne.
需要实现公共/内部排序。
必須實作公用/內部排序。
public/internal の並べ替えを実装する必要があります。
Öffentliche/Interne Sortierung muss implementiert werden.
Need to implement public/internal sorting.
Je nutné implementovat veřejné/interní řazení.
공용/내부 정렬을 구현해야 합니다.
Πρέπει να υλοποιηθεί δημόσια/εσωτερική ταξινόμηση.
É necessário implementar a classificação pública/interna.
En XmlnsPrefixAttribute i assemblyen '<var>Assembly Name </var>' mangler en nødvendig egenskab. Indstil både egenskaben Prefix og egenskaben XmlNamespace, eller fjern XmlnsPrefixAttribute.
An XmlnsPrefixAttribute in assembly '<var>Assembly Name </var>' is missing a required property. Set both the Prefix and XmlNamespace properties, or remove the XmlnsPrefixAttribute.
Er ontbreekt een vereiste eigenschap voor een XmlnsPrefixAttribute in assembly <var>Assembly Name </var>. Stel de eigenschappen Prefix en XmlNamespace beide in of verwijder XmlnsPrefixAttribute.
Atrybut XmlnsPrefixAttribute w zestawie „<var>Assembly Name </var>” nie ma wymaganej właściwości. Ustaw obie właściwości, Prefix i XmlNamespace, lub usuń atrybut XmlnsPrefixAttribute.
En XmlnsPrefixAttribute i samlingen <var>Assembly Name </var> mangler et obligatorisk attributt. Angi både Prefix- og XmlNamespace-egenskapene, eller fjern XmlnsPrefixAttribute.
A következő szerelvényben levő XmlnsPrefixAttribute elemek egyikéből hiányzik egy szükséges tulajdonság: „<var>Assembly Name </var>”. Állítsa be mind a Prefix, mind az XmlNamespace tulajdonságot, vagy távolítsa el az XmlnsPrefixAttribute elemet.
Kokoonpanon <var>Assembly Name </var> XmlnsPrefixAttribute-kohteesta puuttuu vaadittu ominaisuus. Aseta molemmat ominaisuuksista Prefix ja XmlNamespace tai poista XmlnsPrefixAttribute.
'<var>Assembly Name </var>' derlemesindeki XmlnsPrefixAttribute'te gerekli bir özellik eksik. Prefix ve XmlNamespace özelliklerinin her ikisini de ayarlayın veya XmlnsPrefixAttribute'u kaldırın.
В атрибуте XmlnsPrefixAttribute сборки "<var>Assembly Name </var>" отсутствует требуемое свойство. Задайте одновременно свойства Prefix и XmlNamespace либо удалите атрибут XmlnsPrefixAttribute.
Falta una propiedad necesaria en un atributo XmlnsPrefixAttribute en el ensamblado '<var>Assembly Name </var>'. Establezca las propiedades Prefix y XmlNamespace, o quite XmlnsPrefixAttribute.
Ett XmlnsPrefixAttribute i sammansättningen <var>Assembly Name </var> saknar en obligatorisk egenskap. Ange både egenskapen Prefix och egenskapen XmlNamespace, eller ta bort XmlnsPrefixAttribute.
Proprietà richiesta mancante in XmlnsPrefixAttribute nell'assembly '<var>Assembly Name </var>'. Impostare entrambe le proprietà Prefix e XmlNamespace o rimuovere XmlnsPrefixAttribute.
Une propriété requise est manquante dans un XmlnsPrefixAttribute dans l'assembly '<var>Assembly Name </var>'. Définissez les propriétés Prefix et XmlNamespace, ou supprimez XmlnsPrefixAttribute.
程序集“<var>Assembly Name </var>”中的 XmlnsPrefixAttribute 缺少必需的属性。请同时设置 Prefix 和 XmlNamespace 属性,或者移除 XmlnsPrefixAttribute。
組件 '<var>Assembly Name </var>' 中的 XmlnsPrefixAttribute 遺漏必要屬性。請同時設定 Prefix 和 XmlNamespace 屬性,或移除 XmlnsPrefixAttribute。
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' の XmlnsPrefixAttribute に必須プロパティがありません。Prefix プロパティと XmlNamespace プロパティの両方を設定するか、XmlnsPrefixAttribute を削除してください。
In einem XmlnsPrefixAttribute in Assembly "<var>Assembly Name </var>" fehlt eine erforderliche Eigenschaft. Legen Sie sowohl die Prefix-Eigenschaft als auch die XmlNamespace-Eigenschaft fest, oder entfernen Sie das XmlnsPrefixAttribute.
An XmlnsPrefixAttribute in assembly '<var>Assembly Name </var>' is missing a required property. Set both the Prefix and XmlNamespace properties, or remove the XmlnsPrefixAttribute.
Atributu XmlnsPrefixAttribute v sestavení <var>Assembly Name </var> chybí požadovaná vlastnost. Nastavte obě vlastnosti Prefix a XmlNamespace nebo odeberte atribut XmlnsPrefixAttribute.
'<var>Assembly Name </var>' 어셈블리의 XmlnsPrefixAttribute에 필수 속성이 없습니다. Prefix 및 XmlNamespace 속성을 모두 설정하거나 XmlnsPrefixAttribute를 제거하십시오.
Ένα στοιχείο XmlnsPrefixAttribute στη συγκρότηση '<var>Assembly Name </var>' δεν περιέχει μια ιδιότητα η οποία είναι απαραίτητη. Ορίστε τις ιδιότητες Prefix και XmlNamespace, ή αφαιρέστε το στοιχείο XmlnsPrefixAttribute.
Um XmlnsPrefixAttribute no assembly '<var>Assembly Name </var>' não possui uma propriedade obrigatória. Defina as propriedades Prefix e XmlNamespace, ou remova XmlnsPrefixAttribute.
Elementtypen for ordbogstypen '<var>Type Name</var>' kan ikke bestemmes, fordi den har mere end én Add-metode eller implementering af typen IDictionary<k,v>. Hvis denne ordbogstype skal kunne bruges i XAML, skal du tilføje en offentlig Add(object,object)-metode, implementere System.Collections.IDictionary eller en enkelt System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Cannot determine the item type of dictionary type '<var>Type Name</var>' because it has more than one Add method or IDictionary<k,v> implementation. To make this dictionary type usable in XAML, add a public Add(object,object) method, implement System.Collections.IDictionary or a single System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Kan het itemtype niet vaststellen voor woordenlijsttype <var>Type Name</var> omdat deze meerdere Add-methoden of IDictionary<k,v>-implementaties bevat. Als u dit woordenlijsttype bruikbaar wilt maken in XAML, voegt u een openbare Add(object,object)-methode, System.Collections.IDictionary-implementatie of een afzonderlijke System.Collections.Generic.IDictionary<k,v> toe.</k,v></k,v>
Nie można ustalić typu elementu typu słownika „<var>Type Name</var>”, ponieważ zawiera on więcej niż jedną metodę Add lub implementację interfejsu IDictionary<k,v>. Aby można było używać tego typu słownika w kodzie XAML, dodaj publiczną metodę Add(object,object) albo zaimplementuj interfejs System.Collections.IDictionary lub pojedynczy interfejs System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Kan ikke fastslå elementtypen for ordlistetypen <var>Type Name</var> fordi den har mer enn én Add-metode eller IDictionary<k,v>-implementasjon. Du kan gjøre denne ordlistetypen brukbar i XAML ved å legge til en felles Add(object,object)-metode, implementere System.Collections.IDictionary eller én enkelt System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
A következő szótártípus elemtípusa nem állapítható meg, mert több Add metódus tartozik a típushoz, vagy többször valósítja meg az IDictionary<k,v> illesztőfelületet: „<var>Type Name</var>”. Ahhoz, hogy használhassa ezt a gyűjteménytípust XAML-kódban, vegyen fel hozzá egy nyilvános Add(objektum,objektum) metódust, valósítsa meg a System.Collections.IDictionary illesztőfelületet, vagy csak egyszer valósítsa meg a System.Collections.Generic.IDictionary<k,v> illesztőfelületet.</k,v></k,v>
Sanastotyypin <var>Type Name</var> kohdetyyppiä ei voi selvittää, koska sillä on useampi kuin yksi Add-menetelmä tai IDictionary<k,v>-toteutus. Jos haluat tehdä tämän sanastotyypin käytettäväksi XAML:ssä, lisää julkinen Add(object,object)-menetelmä ja toteuta System.Collections.IDictionary tai yksittäinen System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
'<var>Type Name</var>' sözlük türünün birden çok Add yöntemi veya IDictionary<k,v> uygulaması olduğundan, öğe türü saptanamıyor. Bu koleksiyon türünün XAML'de kullanılabilir olmasını sağlamak için bir ortak Add(object,object) yöntemi ekleyin, System.Collections.IDictionary veya tek bir System.Collections.Generic.IDictionary<k,v> uygulayın.</k,v></k,v>
Не удается определить тип элемента или тип словаря "<var>Type Name</var>", поскольку он содержит несколько реализаций метода Add или интерфейса IDictionary<k,v>. Чтобы тип словаря можно было использовать в XAML, добавьте открытый метод Add(object), реализуйте интерфейс System.Collections.IDictionary или один интерфейс System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
No se puede determinar el tipo de elemento del tipo de diccionario '<var>Type Name</var>' porque tiene más de un método Add o una implementación de IDictionary<k,v>. Para poder usar este tipo de diccionario en XAML, agregue un método Add(objeto,objeto) público, implemente System.Collections.IDictionary o un solo System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Det gick inte att avgöra objekttypen för uppslagslistetypen <var>Type Name</var> eftersom den har mer än en Add-metod eller IDictionary<k,v>-implementering. Om du vill använda typen av uppslagslista i XAML lägger du till en offentlig Add(object)-metod, implementerar System.Collections.IDictionary eller implementerar enbart en System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Impossibile determinare il tipo di elemento del tipo di dizionario '<var>Type Name</var>' perché ha più metodi o implementazioni IDictionary<k,v>. Per rendere utilizzabile in XAML questo tipo di dizionario, aggiungere un metodo Add(object,object) pubblico, implementare System.Collections.IDictionary o un singolo System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Impossible de déterminer le type d'élément du type de dictionnaire '<var>Type Name</var>', car il possède plusieurs méthodes Add ou implémentations IDictionary<k,v>. Pour pouvoir utiliser ce type de dictionnaire en XAML, ajoutez une méthode Add(object,object) publique, implémentez System.Collections.IDictionary ou un System.Collections.Generic.IDictionary<k,v> unique.</k,v></k,v>
无法确定字典类型“<var>Type Name</var>”的项类型,因为它有多个 Add 方法或 IDictionary<k,v> 实现。若要使此字典类型可在 XAML 中使用,请添加一个公共的 Add(object,object) 方法,并实现 System.Collections.IDictionary 或单个 System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>。</k,v></k,v>
無法判斷字典型別 '<var>Type Name</var>' 的項目型別,因為它有一個以上 Add 方法或 IDictionary<k,v> 實作。若要讓此字典型別可以在 XAML 中使用,請加入 public Add(object,object) 方法,實作 System.Collections.IDictionary 或單一 System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>。</k,v></k,v>
複数の Add メソッドまたは IDictionary<k,v> の実装があるため、ディクショナリ型 '<var>Type Name</var>' の項目の型を特定できません。このディクショナリ型を XAML で使用できるようにするには、パブリックの Add(object,object) メソッドを追加し、System.Collections.IDictionary または単一の System.Collections.Generic.IDictionary<k,v> を実装してください。</k,v></k,v>
Der Elementtyp des Wörterbuchtyps "<var>Type Name</var>" kann nicht bestimmt werden, da er mehr als eine Add-Methode oder IDictionary<k,v>-Implementierung besitzt. Damit der Wörterbuchtyp in XAML verwendbar ist, fügen Sie eine öffentliche Add(object)-Methode hinzu, implementieren Sie System.Collections.IDictionary oder eine einzelne System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Cannot determine the item type of dictionary type '<var>Type Name</var>' because it has more than one Add method or IDictionary<k,v> implementation. To make this dictionary type usable in XAML, add a public Add(object,object) method, implement System.Collections.IDictionary or a single System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Nelze určit typ položky slovníku typu <var>Type Name</var>, protože má více než jednu metodu Add nebo implementaci rozhraní IDictionary<k,v>. Chcete-li, aby byl tento typ slovníku použitelný v jazyce XAML, přidejte veřejnou metodu Add(objekt,objekt), implementujte rozhraní System.Collections.IDictionary nebo jediné rozhraní System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Add 메서드 또는 IDictionary<k,v> 구현이 둘 이상 있기 때문에 사전 형식 '<var>Type Name</var>'의 항목 형식을 확인할 수 없습니다. XAML에서 이 사전 형식을 사용하려면 public Add(object, object) 메서드를 추가하거나 System.Collections.IDictionary 또는 단일 System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>를 구현하십시오.</k,v></k,v>
Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του τύπου στοιχείου του λεξικού τύπου '<var>Type Name</var>', επειδή περιέχει περισσότερες από μία μεθόδους Add ή υλοποίηση IDictionary<k,v>. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τύπος λεξικού σε XAML, προσθέστε μια δημόσια μέθοδο Add(αντικείμενο,αντικείμενο) και υλοποιήστε το στοιχείο System.Collections.IDictionary ή ένα μονό στοιχείο System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
Não é possível determinar o tipo de item do tipo de dicionário '<var>Type Name</var>', pois ele tem mais de um método Add ou implementação de IDictionary<k,v>. Para tornar esse tipo de dicionário utilizável no XAML, adicione um método Add(objeto,objeto) público, implemente System.Collections.IDictionary ou um único System.Collections.Generic.IDictionary<k,v>.</k,v></k,v>
XAML Node Stream: Værdien i '<var>X</var>' skal følge et StartObject og et StartMember.
XAML Node Stream: Value of '<var>X</var>' must follow a StartObject and StartMember.
XAML-knooppuntstroom: waarde van <var>X</var> moet volgen op een StartObject en StartMember.
Strumień węzłów XAML: wartość <var>X</var> musi następować po metodach StartObject i StartMember.
XAML-nodedataflyt: Verdien <var>X</var> må etterfølge StartObject og StartMember.
XAML-csomópont adatfolyama: A(z) „<var>X</var>” értéknek egy StartObject és egy StartMember elemet kell követnie.
XAML-solmuvirta: kohteen <var>X</var> arvon on oltava StartObject- ja StartMember-kohteen jälkeen.
XAML Düğüm Akışı: '<var>X</var>' değerini StartObject ve StartMember öğeleri izlemelidir.
Поток узла XAML: значению "<var>X</var>" должны предшествовать StartObject и StartMember.
Flujo de nodo XAML: el valor de '<var>X</var>' debe ir después de StartObject y StartMember.
XAML-nodström: Värdet för <var>X</var> måste följa efter ett StartObject och StartMember.
Flusso del nodo XAML: un valore '<var>X</var>' deve seguire StartObject e StartMember.
Flux de nœud XAML : la valeur de '<var>X</var>' doit suivre un StartObject et StartMember.
XAML 节点流:“<var>X</var>”的值必须跟在 StartObject 和 StartMember 的后面。
XAML 節點資料流: '<var>X</var>' 的值必須在 StartObject 和 StartMember 後面。
XAML ノード ストリーム: '<var>X</var>' の値は、StartObject および StartMember の後に続く必要があります。
XAML-Knotenstream: Der Wert "<var>X</var>" muss nach einem StartObject und einem StartMember platziert werden.
XAML Node Stream: Value of '<var>X</var>' must follow a StartObject and StartMember.
Datový proud uzlu XAML: Hodnota <var>X</var> musí následovat za metodou StartObject a StartMember.
XAML 노드 스트림: '<var>X</var>' 값은 StartObject와 StartMember 뒤에 와야 합니다.
Κόμβος ροής XAML: Η τιμή '<var>X</var>' πρέπει να ακολουθεί κάποιο στοιχείο StartObject και κάποιο στοιχείο StartMember.
Fluxo do Nó XAML: o valor de '<var>X</var>' deve seguir um StartObject e um StartMember.
Strengen '<var>X</var>' er ikke gyldig for typen.
'<var>X</var>' string is not valid for type.
De tekenreeks <var>X</var> is niet geldig voor het type.
Strengen <var>X</var> er ugyldig for typen.
A következő karakterlánc nem érvényes a típushoz: „<var>X</var>”.
Merkkijono <var>X</var> ei kelpaa tyypille.
Недопустимая строка "<var>X</var>" для типа.
La cadena '<var>X</var>' no es válida para el tipo.
Strängen <var>X</var> är inte giltig för denna typ.
Stringa '<var>X</var>' non valida per il tipo.
Chaîne '<var>X</var>' non valide pour le type.
“<var>X</var>”字符串对类型无效。
Řetězec <var>X</var> není pro tento typ platný.
Ciąg „<var>X</var>” jest nieprawidłowy dla tego typu.
'<var>X</var>' 字串對於型別而言是無效的。
'<var>X</var>' 文字列は型として有効ではありません。
'<var>X</var>' dizesinin türü geçerli değil.
Die Zeichenfolge "<var>X</var>" ist für den Typ ungültig.
'<var>X</var>' string is not valid for type.
'<var>X</var>' 문자열은 형식에 사용할 수 없습니다.
Η συμβολοσειρά '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη για τον τύπο.
A cadeia de caracteres '<var>X</var>' não é válida para o tipo.
Tråden er allerede startet.
Thread is already started.
De thread is al gestart.
Wątek jest już uruchomiony.
Tråden er allerede startet.
A szál már elindult.
Säie on jo aloitettu.
İş parçacığı zaten başlatıldı.
Поток уже запущен.
El subproceso está ya iniciado.
Tråden har redan startat.
Thread già avviato.
Le thread est déjà démarré.
已启动线程。
執行緒已經啟動。
スレッドは既に開始されています。
Der Thread wurde bereits gestartet.
Thread is already started.
Vlákno je již spuštěno.
스레드가 이미 시작되었습니다.
Το νήμα έχει ήδη εκκινηθεί.
O thread já foi iniciado.
Typen <var>Type Name</var> kan ikke serialiseres. Kontrollér, at typen er offentlig, og at den enten har en standardkonstruktør eller en forekomstbeskrivelse.
Unable to serialize type '<var>Type Name</var>'. Verify that the type is public and either has a default constructor or an instance descriptor.
Kan het type <var>Type Name</var> niet serialiseren. Controleer of het type openbaar is en of het een standaardconstructor of een exemplaardescriptor heeft.
Nie można uszeregować typu „<var>Type Name</var>”. Sprawdź, czy ten typ jest publiczny i czy ma domyślnego konstruktora lub deskryptor wystąpienia.
Kan ikke serialisere typen <var>Type Name</var>. Kontroller at typen er felles og at den enten har en standardkonstruktør eller en forekomstbeskrivelse.
A következő típus nem szerializálható: „<var>Type Name</var>”. Győződjön meg arról, hogy a típus nyilvános, és tartozik hozzá alapértelmezett konstruktor vagy példányleíró.
Tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi sarjoittaa. Tarkista, että tyyppi on julkinen ja että sillä on oletuskonstruktori tai esiintymän kuvaustoiminto.
'<var>Type Name</var>' türü seri hale getirilemedi. Türün genel olduğunu ve varsayılan bir oluşturucusu veya örnek tanımlayıcısı bulunduğunu doğrulayın.
Не удалось сериализовать тип "<var>Type Name</var>". Убедитесь, что тип является публичным и имеет либо конструктор по умолчанию, либо дескриптор экземпляра.
No se puede serializar el tipo '<var>Type Name</var>'. Compruebe que el tipo es público y tiene un constructor predeterminado o un descriptor de instancia.
Det går inte att serialisera typen <var>Type Name</var>. Kontrollera att typen är offentlig och har antingen en standardkonstruktor eller en instansbeskrivning.
Impossibile serializzare il tipo '<var>Type Name</var>'. Verificare che il tipo sia pubblico e che disponga di un costruttore predefinito o di un descrittore di istanza.
Impossible de sérialiser le type '<var>Type Name</var>'. Vérifiez que le type est public et qu'il possède un constructeur par défaut ou un descripteur d'instance.
无法序列化类型“<var>Type Name</var>”。请确认该类型是公共的且具有默认的构造函数或实例说明符。
無法序列化型別 '<var>Type Name</var>'。請確認此型別是否為公用、是否擁有預設建構函式或執行個體描述元。
型 '<var>Type Name</var>' をシリアル化できません。型がパブリックであり、既定のコンストラクターまたはインスタンス記述子が存在することを確認してください。
Der Typ "<var>Type Name</var>" kann nicht serialisiert werden. Überprüfen Sie, ob der Typ öffentlich ist und ob er entweder einen Standardkonstruktor oder einen Instanzdeskriptor besitzt.
Unable to serialize type '<var>Type Name</var>'. Verify that the type is public and either has a default constructor or an instance descriptor.
Typ <var>Type Name</var> nelze serializovat. Ověřte, zda je typ veřejný a má buď výchozí konstruktor, nebo popisovač instance.
'<var>Type Name</var>' 형식을 serialize할 수 없습니다. 형식이 public이고 기본 생성자 또는 인스턴스 설명자를 포함하는지 확인하십시오.
Δεν είναι δυνατή η σειριοποίηση του τύπου '<var>Type Name</var>'. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος είναι δημόσιος και ότι διαθέτει μια προεπιλεγμένη κατασκευή ή μια περιγραφή παρουσίας.
Não é possível serializar o tipo '<var>Type Name</var>'. Verifique se o tipo é público e se tem um construtor padrão ou um descritor de instância.
Konverteringstypen '<var>Type Name</var>' er ikke afledt af den forventede basistype 'X'.
Converter type '<var>Type Name</var>' doesn't derive from expected base type 'X'.
Conversieprogrammatype <var>Type Name</var> leidt niet af van verwacht basistype X.
Typ konwertera „<var>Type Name</var>” nie pochodzi od typu podstawowego „X”.
Konverterertype <var>Type Name</var> er ikke utledet fra den forventede grunntypen X.
A(z) „<var>Type Name</var>” konvertálótípus nem a várt „X” alaptípusból származik.
Muuntotoimintotyyppiä <var>Type Name</var> ei ole johdettu odotetusta perustyypistä X.
Beklenen 'X' temel türünden '<var>Type Name</var>' dönüştürücü türü türetilmiyor.
Тип преобразователя "<var>Type Name</var>" не является производным от ожидаемого базового типа "X".
El tipo de convertidor '<var>Type Name</var>' no se deriva del tipo base esperado 'X'.
Konverterartypen <var>Type Name</var> är inte härledd från den förväntade bastypen X.
Il tipo di convertitore '<var>Type Name</var>' non deriva dal tipo di base previsto 'X'.
Le type de convertisseur '<var>Type Name</var>' ne dérive pas du type de base attendu 'X'.
转换器类型“<var>Type Name</var>”不是从预期的基类型“X”派生的。
轉換器型別 '<var>Type Name</var>' 不是衍生自預期的基底型別 'X'。
コンバーターの型 '<var>Type Name</var>' は、予期された基本型 'X' から派生していません。
Der Konvertertyp "<var>Type Name</var>" wird nicht vom erwarteten Basistyp "X" abgeleitet.
Typ převaděče <var>Type Name</var> není odvozen od očekávaného základního typu X.
변환기 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) 필요한 기본 형식 'X'에서 파생되지 않았습니다.
Ο τύπος κατασκευής '<var>Type Name</var>' δεν προέρχεται από τον τύπο βάσης 'X' ο οποίος αναμένεται.
Converter type '<var>Type Name</var>' doesn't derive from expected base type 'X'.
O tipo de conversor '<var>Type Name</var>' não deriva do tipo base esperado 'X'.
Manglende case '<var>X</var>' i metoden DeferringWriter'<var>Y</var>'.
Missing case '<var>X</var>' in DeferringWriter'<var>Y</var>' method.
Exemplaar <var>X</var> ontbreekt in DeferringWriter<var>Y</var>-methode.
Brak instrukcji case „<var>X</var>” w metodzie DeferringWriter „<var>Y</var>”.
Manglende tilfelle <var>X</var> i metoden DeferringWriter<var>Y</var>.
Hiányzik egy „<var>X</var>” eset a DeferringWriter'<var>Y</var>' metódusból.
Kirjainkoko <var>X</var> puuttuu menetelmästä DeferringWriter<var>Y</var>.
DeferringWriter'<var>Y</var>' yönteminde '<var>X</var>' durumu eksik.
Отсутствует case "<var>X</var>" в методе DeferringWriter"<var>Y</var>".
Falta el caso '<var>X</var>' en el método DeferringWriter'<var>Y</var>'.
Saknat Case <var>X</var> i DeferringWriter'<var>Y</var>'-metod.
Occorrenza mancante '<var>X</var>' nel metodo DeferringWriter'<var>Y</var>'.
Cas manquant '<var>X</var>' dans la méthode DeferringWriter'<var>Y</var>'.
DeferringWriter“<var>Y</var>”方法中缺少事例“<var>X</var>”。
DeferringWriter'<var>Y</var>' 方法中遺漏案例 '<var>X</var>'。
DeferringWriter'<var>Y</var>' メソッドにケース '<var>X</var>' がありません。
Fehlender Fall ("<var>X</var>") in der DeferringWriter <var>Y</var>-Methode.
Missing case '<var>X</var>' in DeferringWriter'<var>Y</var>' method.
Chybí příkaz case <var>X</var> v metodě DeferringWriter <var>Y</var>.
DeferringWriter'<var>Y</var>' 메서드에 '<var>X</var>' 항목이 없습니다.
Απουσιάζει η υπόθεση '<var>X</var>' από τη μέθοδο DeferringWriter'<var>Y</var>'.
Caso '<var>X</var>' ausente no método DeferringWriter'<var>Y</var>'.
En XmlnsDefinitionAttribute i assemblyen '<var>Assembly Name </var>' mangler en nødvendig egenskab. Indstil både egenskaben ClrNamespace og egenskaben XmlNamespace, eller fjern XmlnsDefinitionAttribute.
An XmlnsDefinitionAttribute in assembly '<var>Assembly Name </var>' is missing a required property. Set both the ClrNamespace and XmlNamespace properties, or remove the XmlnsDefinitionAttribute.
Er ontbreekt een vereiste eigenschap voor een XmlnsDefinitionAttribute in assembly <var>Assembly Name </var>. Stel de eigenschappen ClrNamespace en XmlNamespace beide in of verwijder XmlnsDefinitionAttribute.
Atrybut XmlnsDefinitionAttribute w zestawie „<var>Assembly Name </var>” nie ma wymaganej właściwości. Ustaw obie właściwości, ClrNamespace i XmlNamespace, lub usuń atrybut XmlnsDefinitionAttribute.
En XmlnsDefinitionAttribute i samlingen <var>Assembly Name </var> mangler et obligatorisk attributt. Angi både ClrNamespace- og XmlNamespace-egenskapene, eller fjern XmlnsDefinitionAttribute.
A következő szerelvényben levő XmlnsDefinitionAttribute elemek egyikéből hiányzik egy szükséges tulajdonság: „<var>Assembly Name </var>”. Állítsa be mind a ClrNamespace, mind az XmlNamespace tulajdonságot, vagy távolítsa el az XmlnsDefinitionAttribute elemet.
Kokoonpanon <var>Assembly Name </var> XmlnsDefinitionAttribute-kohteesta puuttuu vaadittu ominaisuus. Aseta molemmat ominaisuuksista ClrNamespace ja XmlNamespace tai poista XmlnsDefinitionAttribute.
'<var>Assembly Name </var>' derlemesindeki XmlnsDefinitionAttribute'te gerekli bir özellik eksik. ClrNamespace ve XmlNamespace özelliklerinin her ikisini de ayarlayın veya XmlnsDefinitionAttribute'u kaldırın.
В атрибуте XmlnsDefinitionAttribute сборки "<var>Assembly Name </var>" отсутствует требуемое свойство. Задайте одновременно свойства ClrNamespace и XmlNamespace либо удалите атрибут XmlnsDefinitionAttribute.
Falta una propiedad necesaria en un atributo XmlnsDefinitionAttribute en el ensamblado '<var>Assembly Name </var>'. Establezca las propiedades ClrNamespace y XmlNamespace, o quite XmlnsDefinitionAttribute.
Ett XmlnsDefinitionAttribute i sammansättningen <var>Assembly Name </var> saknar en obligatorisk egenskap. Ange både egenskapen ClrNamespace och egenskapen XmlNamespace, eller ta bort XmlnsDefinitionAttribute.
Proprietà richiesta mancante in XmlnsDefinitionAttribute nell'assembly '<var>Assembly Name </var>'. Impostare entrambe le proprietà ClrNamespace e XmlNamespace o rimuovere XmlnsDefinitionAttribute.
Une propriété requise est manquante dans un XmlnsDefinitionAttribute dans l'assembly '<var>Assembly Name </var>'. Définissez les propriétés ClrNamespace et XmlNamespace, ou supprimez XmlnsDefinitionAttribute.
程序集“<var>Assembly Name </var>”中的 XmlnsDefinitionAttribute 缺少必需的属性。请同时设置 ClrNamespace 和 XmlNamespace 属性,或者移除 XmlnsDefinitionAttribute。
組件 '<var>Assembly Name </var>' 中的 XmlnsDefinitionAttribute 遺漏必要屬性。請同時設定 ClrNamespace 和 XmlNamespace 屬性,或移除 XmlnsDefinitionAttribute。
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' の XmlnsDefinitionAttribute に必須プロパティがありません。ClrNamespace プロパティと XmlNamespace プロパティの両方を設定するか、XmlnsDefinitionAttribute を削除してください。
In einem XmlnsDefinitionAttribute in Assembly "<var>Assembly Name </var>" fehlt eine erforderliche Eigenschaft. Legen Sie sowohl die ClrNamespace-Eigenschaft als auch die XmlNamespace-Eigenschaft fest, oder entfernen Sie das XmlnsDefinitionAttribute.
An XmlnsDefinitionAttribute in assembly '<var>Assembly Name </var>' is missing a required property. Set both the ClrNamespace and XmlNamespace properties, or remove the XmlnsDefinitionAttribute.
Atributu XmlnsDefinitionAttribute v sestavení <var>Assembly Name </var> chybí požadovaná vlastnost. Nastavte obě vlastnosti ClrNamespace a XmlNamespace nebo odeberte atribut XmlnsDefinitionAttribute.
'<var>Assembly Name </var>' 어셈블리의 XmlnsDefinitionAttribute에 필수 속성이 없습니다. ClrNamespace 및 XmlNamespace 속성을 모두 설정하거나 XmlnsDefinitionAttribute를 제거하십시오.
Ένα στοιχείο XmlnsDefinitionAttribute στη συγκρότηση '<var>Assembly Name </var>' δεν περιέχει μια ιδιότητα η οποία είναι απαραίτητη. Ορίστε τις ιδιότητες ClrNamespace και XmlNamespace, ή αφαιρέστε το στοιχείο XmlnsDefinitionAttribute.
Um XmlnsDefinitionAttribute no assembly '<var>Assembly Name </var>' não possui uma propriedade obrigatória. Defina as propriedades ClrNamespace e XmlNamespace, ou remova XmlnsDefinitionAttribute.
See catalog page for all messages.