The service
Messages on page
The designated BitmapEncoder does not support ColorContexts.
Den tildelte BitmapEncoder understøtter ikke ColorContexts.
De aangewezen BitmapEncoder ondersteunt geen ColorContexts.
Määritetty BitmapEncoder ei tue ColorContext-ominaisuuksia.
Le BitmapEncoder désigné ne prend pas en charge les ColorContext.
Vom vorgesehenen "BitmapEncoder" wird "ColorContexts" nicht unterstützt.
Ο καθορισμένος BitmapEncoder δεν υποστηρίζει ColorContexts.
The designated BitmapEncoder does not support ColorContexts.
A megadott BitmapEncoder elem nem támogatja a ColorContext elemeket.
Il BitmapEncoder designato non supporta ColorContext.
指定された BitmapEncoder は ColorContext をサポートしていません。
지정한 BitmapEncoder가 ColorContexts를 지원하지 않습니다.
Den tilordnede BitmapEncoder støtter ikke ColorContext.
Назначенный BitmapEncoder не поддерживает ColorContexts.
El BitmapEncoder designado no admite ColorContexts.
Angiven BitmapEncoder stöder inte ColorContexts.
指定的 BitmapEncoder 不支持 ColorContexts。
指定的 BitmapEncoder 不支援 ColorContext。
Určený BitmapEncoder nepodporuje ColorContexts.
Określony element BitmapEncoder nie obsługuje elementów ColorContext.
Belirtilen BitmapEncoder ColorContext'leri desteklemez.
O BitmapEncoder designado não oferece suporte a ColorContexts.
Cannot initialize compressor.
Komprimeringsprogrammet blev ikke initialiseret.
Kan compressor niet initialiseren.
Pakkaustoimintoa ei voi alustaa.
Impossible d'initialiser le compresseur.
Das Komprimierungsprogramm kann nicht initialisiert werden.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του προγράμματος συμπίεσης.
Cannot initialize compressor.
A tömörítő nem inicializálható.
Impossibile inizializzare il compressore.
コンプレッサーを初期化できません。
압축 프로그램을 초기화할 수 없습니다.
Kan ikke initialisere kompressor.
Невозможно инициализировать упаковщик.
No se puede inicializar el compresor.
Det gick inte att initiera kompressorn.
无法初始化压缩程序。
無法初始化壓縮程式。
Nelze inicializovat nástroj komprese.
Nie można zainicjować kompresora.
Sıkıştırıcı başlatılamıyor.
Não é possível inicializar o compactador.
Color context must be sRGB or scRGB for this operation.
I denne handling skal farvekonteksten være sRGB eller scRGB.
De kleurencontext moet sRGB of scRGB zijn voor deze bewerking.
Värikontekstin on oltava sRGB tai scRGB tässä toiminnossa.
Le contexte de couleur doit être sRGB ou scRGB pour cette opération.
Der Farbkontext für diesen Vorgang muss "sRGB" oder "scRGB" sein.
Το περιβάλλον χρωμάτων πρέπει να είναι sRGB ή scRGB για αυτή την λειτουργία.
Color context must be sRGB or scRGB for this operation.
Ehhez a művelethez a színkörnyezetnek sRGB vagy scRGB típusúnak kell lennie.
Lo spazio colore deve essere sRGB o scRGB per questa operazione.
この処理のカラー コンテキストは、sRGB または scRGB でなければなりません。
이 작업에 대한 색 컨텍스트는 sRGB 또는 scRGB여야 합니다.
Fargekonteksten må være sRGB eller scRGB for denne operasjonen.
Для этой операции подходят контексты цвета sRGB или scRGB.
El contexto de color debe ser sRGB o scRGB para esta operación.
该操作的颜色上下文必须是 sRGB 或 scRGB。
Färgsammanhanget måste vara sRGB eller scRGB för denna åtgärd.
對於此操作,色彩內容必須是 sRGB 或 scRGB。
Barevný kontext pro tuto operaci musí být buď sRGB, nebo scRGB.
Kontekstem koloru dla tej operacji musi być sRGB lub scRGB.
Bu işlem için renk bağlamı sRGB veya scRGB olmalıdır.
O contexto de cor deve ser sRGB ou scRGB para esta operação.
Pixel Shader Model 3.0 requires floating point constants to be in registers [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 kræver, at der er flydende konstanter i registrene [0-223].
Voor Pixel Shader Model 3.0 is vereist dat drijvende-kommaconstanten zich in registers bevinden [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 edellyttää, että liukulukuvakiot ovat rekisterissä [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 requiert des constantes à virgule flottante comprises dans les registres [0-223].
Für Pixel Shader Model 3.0 müssen sich Gleitkommakonstanten in Registern [0-223] befinden.
Το Pixel Shader Model 3.0 απαιτεί οι σταθερές κινητής υποδιαστολής να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 requires floating point constants to be in registers [0-223].
A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 3.0) megköveteli, hogy a lebegőpontos állandók a [0–223] számú regiszterekben legyenek.
Il pixel shader modello 3.0 richiede che le costanti a virgola mobile siano nei registri [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 では、レジスタ [0-223] に浮動小数点定数が必要です。
Pixel Shader Model 3.0을 사용하려면 부동 소수점 상수가 레지스터 [0-223]에 있어야 합니다.
Pixel Shader Model 3.0 krever at flytpunktkonstantene er i registrene [0-233].
Pixel Shader Model 3.0 требует наличия в регистрах [0-223] констант с плавающей запятой.
Pixel Shader Model 3.0 requiere que las constantes de punto flotante estén en registros [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 kräver flyttalskonstanter i registren [0-223].
Pixel Shader Model 3.0 要求浮点型常量位于寄存器 [0-223] 中。
Pixel Shader Model 3.0 要求浮點數的常數必須是在暫存器 [0-223] 中。
Program Pixel Shader Model 3.0 vyžaduje v registrech [0-223] konstanty s plovoucí desetinnou čárkou.
Pixel Shader Model 3.0 wymaga, aby stałe zmiennoprzecinkowe znajdowały się w rejestrach [0-223].
Pixel Shader Model 3.0, kayan nokta sabitlerin yazmaçlarda olmasını gerektirir [0-223].
O Pixel Shader Model 3.0 requer constantes de ponto flutuante nos registros [0-223].
Mismatched versions of PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, or D3d9.dll. Check that these DLLs come from the same source.
Versionerne af PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll stemmer ikke overens. Kontroller, at disse DLL'er kommer fra samme kilde.
Versies van PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll of D3d9.dll komen niet overeen. Controleer of deze DLL's uit dezelfde bron afkomstig zijn.
PresentationCore.dll-, Milcore.dll-, WindowsCodecs.dll- tai D3d9.dll-versiot eivät täsmää. Tarkista, että nämä DLL-tiedostot ovat peräisin samasta lähteestä.
Versions incompatibles de PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll ou D3d9.dll. Vérifiez que ces DLL proviennent de la même source.
Die Versionen von "PresentationCore.dll", "Milcore.dll", "WindowsCodecs.dll" oder "D3d9.dll" stimmen nicht überein. Prüfen Sie, ob diese DLLs von der gleichen Quelle stammen.
Ασυμφωνία εκδόσεων των PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, ή D3d9.dll. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα DLL προέρχονται από την ίδια προέλευση.
Mismatched versions of PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, or D3d9.dll. Check that these DLLs come from the same source.
A PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll vagy D3d9.dll verziója nem egyezik. Ellenőrizze, hogy ezek a DLL-ek egyazon forrásból származnak.
Versioni non corrispondenti di PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll o D3d9.dll. Controllare che tali DLL provengano dalla stessa origine.
PresentationCore.dll、Milcore.dll、WindowsCodecs.dll、または D3d9.dll のバージョンが一致しません。これらの DLL が同じソースのものであることを確認してください。
PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll 또는 D3d9.dll의 버전이 일치하지 않습니다. 같은 소스에서 가져온 DLL인지 확인하십시오.
Versjonene av PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll er ikke i samsvar. Kontroller at disse DLLene kommer fra samme kilde.
Не совпадают версии PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll или D3d9.dll. Убедитесь, что эти библиотеки получены из одного источника.
Discrepancia de versiones de PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll o D3d9.dll. Compruebe que estas DLL provengan del mismo origen.
Versionerna av PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll matchar inte. Kontrollera att dessa DLL-filer kommer från samma källa.
PresentationCore.dll、Milcore.dll、WindowsCodecs.dll 或 D3d9.dll 的版本不匹配。请检查这些 DLL 是否来自相同源。
不相符的 PresentationCore.dll、Milcore.dll、WindowsCodecs.dll 或 D3d9.dll 版本。請確定這些 DLL 的來源是否相同。
Nepříslušné verze PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, nebo D3d9.dll. Zkontrolujte, zda tyto DLL soubory pocházejí ze stejného zdroje.
Niezgodne wersje plików PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll lub D3d9.dll. Upewnij się, czy te biblioteki DLL pochodzą z tego samego źródła.
PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll veya D3d9.dll sürümleri eşleşmiyor. Bu DLL'lerin aynı kaynaktan geldiğini denetleyin.
Versões não correspondentes de PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll ou D3d9.dll. Verifique se essas DLLs têm a mesma origem.
Gesture accepts only objects of type '<var>Type Name</var>'.
Genkendelse af håndbevægelse accepterer kun objekter af typen <var>Type Name</var>.
De beweging accepteert alleen objecten van type <var>Type Name</var>.
Liike hyväksyy vain objektit, joiden tyyppi on <var>Type Name</var>.
Gesture n'accepte que les objets de type '<var>Type Name</var>'.
Von "Gesture" werden nur Objekte vom Typ "<var>Type Name</var>" angenommen.
Η κίνηση δέχεται μόνο αντικείμενα τύπου '<var>Type Name</var>'.
Gesture accepts only objects of type '<var>Type Name</var>'.
A Gesture elem csak „<var>Type Name</var>” típusú objektumokat fogad el.
Il movimento accetta solo oggetti di tipo '<var>Type Name</var>'.
Gesture は、型 '<var>Type Name</var>' のオブジェクトのみ受け付けます。
제스처는 '<var>Type Name</var>' 형식의 개체만 허용합니다.
Bevegelser godtar bare objekter av typen <var>Type Name</var>.
В качестве жеста можно использовать только объекты типа "<var>Type Name</var>".
Los movimientos sólo aceptan objetos de tipo '<var>Type Name</var>'.
Gest accepterar endast objekt av typen <var>Type Name</var>.
特定动作只接受类型“<var>Type Name</var>”的对象。
筆勢只接受型別為 '<var>Type Name</var>' 的物件。
Gesto akceptuje pouze objekty typu <var>Type Name</var>.
Gest akceptuje tylko obiekty typu „<var>Type Name</var>”.
Hareket yalnızca '<var>Type Name</var>' türünde nesne kabul eder.
Gesto aceita somente objetos do tipo '<var>Type Name</var>'.
تحديد صفحة لأعلى
Marker til side op
Selecteren tot PageUp
Valitse sivun yläreunaan
Sélectionner jusqu'à la page précédente
Markieren bis Seite oben
Επιλογή μέχρι PageUp
בחר עד דף למעלה
Kijelölés felfelé egy oldallal
Seleziona fino a PGSU
ページの上まで選択
페이지 위로 선택
Merk en side opp
Выделить страницу вверх
Seleccionar hasta RePág
Markera en sida uppåt
选择到上一页
選取到上一頁
Vybrat posun o stránku nahoru (PageUp)
Zaznacz do PageUp
Önceki Sayfaya Kadar Seç
Selecionar para PageUp
The StylusPoint does not support the specified StylusPointProperty.
StylusPoint understøtter ikke den angivne StylusPointProperty.
De StylusPoint biedt geen ondersteuning voor de opgegeven StylusPointProperty.
StylusPoint ei tue määritettyä StylusPointProperty-ominaisuutta.
L'objet StylusPoint ne prend pas en charge la propriété StylusPointProperty spécifiée.
Von "StylusPoint" wird die angegebene "StylusPointProperty" nicht unterstützt.
Το StylusPoint δεν υποστηρίζει την καθορισμένη StylusPointProperty.
The StylusPoint does not support the specified StylusPointProperty.
A StylusPoint elem nem támogatja a megadott StylusPointProperty elemet.
StylusPoint non supporta la StylusPointProperty specificata.
StylusPoint は、指定された StylusPointProperty をサポートしていません。
StylusPoint는 지정한 StylusPointProperty를 지원하지 않습니다.
StylusPoint støtter ikke den angitte StylusPointProperty.
StylusPoint не поддерживает указанное свойство StylusPointProperty.
StylusPoint no admite la StylusPointProperty especificada.
StylusPoint stöder inte angiven StylusPointProperty.
StylusPoint 不支持指定的 StylusPointProperty。
StylusPoint 不支援指定的 StylusPointProperty。
StylusPoint nepodporuje zadanou vlastnost StylusPointProperty.
Element StylusPoint nie obsługuje określonej właściwości StylusPointProperty.
StylusPoint belirtilen StylusPointProperty desteklemiyor.
StylusPoint não oferece suporte ao StylusPointProperty especificado.
Collection cannot be empty.
Samlingen kan ikke være tom.
De verzameling kan niet leeg zijn.
Kokoelma ei voi olla tyhjä.
La collection ne peut pas être vide.
Die Auflistung darf nicht leer sein.
Η συλλογή δεν είναι δυνατόν να είναι κενή.
Collection cannot be empty.
A gyűjtemény nem lehet üres.
L'insieme non può essere vuoto.
コレクションを空にすることはできません。
컬렉션은 비워 둘 수 없습니다.
Samlingen kan ikke være tom.
Семейство не может быть пустым.
La colección no puede estar vacía.
Samlingen får inte vara tom.
集合不能为空。
集合不能是空的。
Kolekce nemůže být prázdná.
Kolekcja nie może być pusta.
Koleksiyon boş olamaz.
A coleção não pode estar vazia.
In place editing of bitmap metadata is not allowed because the original source is not writable.
Redigering af bitmapmetadata på stedet er ikke tilladt, fordi den oprindelige kilde ikke er skrivbar.
Het bewerken van bitmapgegevens zelf is niet toegestaan omdat de originele bron niet schrijfbaar is.
Paikalla tapahtuva bittikartan metatietojen muokkaaminen ei ole sallittu, koska alkuperäinen lähde ei ole kirjoitettava.
La modification en place des métadonnées de bitmap n'est pas autorisée parce que la source originale n'est pas accessible en écriture.
Das direkte Bearbeiten von Bitmapmetadaten ist nicht zulässig, da die ursprüngliche Quelle schreibgeschützt ist.
Η επί τόπου επεξεργασία μεταδεδομένων bitmap δεν επιτρέπεται επειδή η αρχική προέλευση δεν είναι εγγράψιμη.
In place editing of bitmap metadata is not allowed because the original source is not writable.
A bitkép-metaadatok helyi szerkesztése nem engedélyezett, mert az eredeti forrás nem írható.
La modifica sul posto dei metadati della bitmap non è consentita perché l'origine originale non è scrivibile.
元のソースが書き込み可能でないために、ビットマップ メタデータの埋め込み編集は許可されていません。
원본 소스에 쓸 수 없어 현재 위치에서 비트맵 메타데이터를 편집할 수 없습니다.
Redigering på stedet av punktgrafikkmetadata er ikke tillatt fordi originalkilden ikke er skrivbar.
Редактирование метаданных точечного рисунка по месту запрещено, поскольку исходный источник недоступен для записи.
La edición en contexto de los metadatos del mapa de bits no está permitida porque no se puede escribir en el origen.
Det går inte att direktredigera bitmappsmetadata eftersom den ursprungliga källan är skrivskyddad.
不允许就地编辑位图元数据,因为原始源不可写。
不允許直接編輯點陣圖中繼資料,因為原始來源無法寫入。
Úpravy metadat bitmapy na místě nejsou povoleny, protože originální zdroj není přepisovatelný.
Edytowanie metadanych mapy bitowej na miejscu jest niedozwolone, ponieważ oryginalne źródło nie jest przeznaczone do zapisu.
Özgün kaynak yazılabilir olmadığı için, bit eşlem meta verilerini yerinde düzenlemeye izin verilmiyor.
A edição dos metadados de bitmap no local não é permitida porque a fonte original não é gravável.
See catalog page for all messages.