The service
Messages on page
De operator is niet geldig voor het type |1.
عامل التشغيل غير محدد للنوع '<var>Type Name</var>'.
型別 '|1' 的運算子無效。
运算符对类型“|1”无效。
L'opérateur n'est pas valide pour le type '|1'.
Operátor není platný pro typ |1.
Ο τελεστής δεν είναι έγκυρος για τον τύπο '|1'.
Az operátor nem használható a következő típussal: „|1”.
Operatore non valido per il tipo '|1'.
Operaattori ei kelpaa tyypille |1.
Der Operator ist für den Typ '|1' nicht gültig.
האופרטור אינו מוגדר עבור סוג '<var>Type Name</var>'.
Operatoren er ikke gyldig for typen '|1'.
Operatoren er ikke gyldig for typen |1.
演算子が、型 '|1' に対して有効ではありません。
'|1' 형식에 대한 연산자가 잘못되었습니다.
O operador não é válido para o tipo '|1'.
Operador não é válido para tipo '|1'.
Nieprawidłowy operator dla typu '|1'.
Недопустимый оператор для типа '|1'.
Operatorn är ogiltig för typen |1.
El operador no es válido para el tipo '|1'.
İşleç, '|1' türü için geçerli değil.
没有为类型“<var>Type Name</var>”定义运算符。
型別 '<var>Type Name</var>' 的運算子未定義。
Taulukon dimensiot eivät vastaa VBFixedArray-määritteessä määritettyjä dimensioita.
Les dimensions du tableau ne correspondent pas à celles spécifiées par l'attribut 'VBFixedArray'.
Die Arraydimensionen stimmen nicht mit den Dimensionen überein, die vom Attribut 'VBFixedArray' festgelegt werden.
Οι διαστάσεις του πίνακα δεν συμφωνούν με αυτές που έχουν καθοριστεί από το χαρακτηριστικό 'VBFixedArray'.
מימדי המערך אינם תואמים למימדים שצוינו על-ידי המאפיין VBFixedArray'.
A tömb dimenziószáma nem egyezik meg a „VBFixedArray” attribútum által meghatározottal.
Dimensioni di matrice non corrispondenti a quelle specificate dall'attributo 'VBFixedArray'.
配列の次元が、'VBFixedArray' 属性で指定された次元と一致しません。
배열 차원이 'VBFixedArray' 특성에 지정된 것과 일치하지 않습니다.
Matrisedimensjonene samsvarer ikke med de som er angitt av attributtet "VBFixedArray".
Wymiary tablicy nie odpowiadają wartościom określonym przez atrybut „VBFixedArray”.
Dimensões de matriz não correspondem àquelas especificadas pelo atributo 'VBFixedArray'.
As dimensões de matriz não correspondem às especificadas pelo atributo 'VBFixedArray'.
Размерности массивов не совпадают с размерностями, заданными атрибутом VBFixedArray.
Las dimensiones de la matriz no coinciden con las especificadas por el atributo 'VBFixedArray'.
Matrisdimensionerna matchar inte de som angetts i attributet VBFixedArray.
Dizi boyutları 'VBFixedArray' özniteliği tarafından belirtilenlerle eşleşmiyor.
لا تتطابق أبعاد الصفيف مع تلك التي تم تحديدها بواسطة السمة 'VBFixedArray'.
陣列維度與 'VBFixedArray' 屬性所指定的維度不相符。
数组维数与“VBFixedArray”属性指定的维数不匹配。
De matrixdimensies komen niet overeen met de dimensies die worden gespecificeerd door het attribuut VBFixedArray.
Rozměry pole neodpovídají hodnotám určeným atributem VBFixedArray.
Arrayets dimensioner svarer ikke til dem, der er angivet af attributten 'VBFixedArray'.
数组维数与“VBFixedArray”特性指定的维数不匹配。
陣列維度與 'VBFixedArray' 屬性所指定的維度不相符。
قيمة الوسيطة '<var>X</var>' هي "لا شيء".
参数“|1”为 Nothing。
引數 '|1' 為 Nothing。
Argument |1 má hodnotu Nothing.
Argumentet '|1' er Nothing.
Het argument |1 is Nothing.
Argumentin |1 arvo on Nothing.
L'argument '|1' a la valeur Nothing.
Das Argument '|1' ist 'Nothing'.
Το όρισμα '|1' έχει τιμή Nothing.
ארגומנט '<var>X</var>' הוא Nothing.
A következő argumentum értéke „Nothing”: „|1”.
L'argomento '|1' è Nothing.
引数 '|1' は、Nothing です。
'|1' 인수가 Nothing입니다.
Argumentet |1 er "Nothing".
Argument '|1' ma wartość Nothing.
Argumento '|1' é Nothing.
O argumento '|1' é Nothing.
Аргумент '|1' имеет значение Nothing.
El argumento '|1' tiene un valor Nothing.
Argumentet |1 är Nothing.
'|1' bağımsız değişkeni Nothing olarak belirlenmiş.
参数“<var>X</var>”为 Nothing。
引數 '<var>X</var>' 為 Nothing。
لم يتم العثور على العضو العام المسمى '<var>Member</var>' في النوع '<var>Type Name</var>'.
未找到类型“|2”的公共成员“|1”。
找不到型別 '|2' 的 Public 成員 '|1'。
Veřejný člen |1 typu |2 nebyl nalezen.
Det offentlige medlem '|1' i typen '|2' blev ikke fundet.
Het openbare lid |1 voor het type |2 is niet gevonden.
Tyypin |2 julkista jäsentä |1 ei löydy.
Le membre public '|1' du type '|2' est introuvable.
Öffentliches Member '|1' für Typ '|2' wurde nicht gefunden.
Δεν βρέθηκε το δημόσιο μέλος '|1' στον τύπο '|2'.
חבר ציבורי '<var>Member</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' לא נמצא.
Nem található a(z) „|2” típus nyilvános „|1” tagja.
Impossibile trovare il membro pubblico '|1' nel tipo '|2'.
型 '|2' でパブリック メンバ '|1' が見つかりません。
Não foi localizado o membro público '|1' no tipo '|2'.
Finner ikke "Public"-medlem |1 på typen |2.
Nie odnaleziono publicznego członka '|1' dla typu '|2'.
Membro público '|1' no tipo '|2' não encontrado.
'|2' 형식에 '|1' public 멤버가 없습니다.
Общий член '|1' для типа '|2' не найден.
Det gick inte att hitta den offentliga (Public) medlemmen |1 för typen |2.
'|2' türünde '|1' ortak üyesi bulunamadı.
No se encuentra el miembro público '|1' en el tipo '|2'.
未找到类型“<var>Type Name</var>”的公共成员“<var>Member</var>”。
在型別 '<var>Type Name</var>' 上找不到 Public 成員 '<var>Member</var>'。
從字串 "|1" 轉換為型別 '|2' 是無效的。
التحويل من السلسلة "<var>X</var>" إلى النوع '<var>Type Name</var>' غير صالح.
De conversie van de tekenreeks |1 naar het type |2 is niet geldig.
Ændringen fra strengen "|1" til typen '|2' er ikke gyldig.
从字符串“|1”到类型“|2”的强制转换无效。
Přetypování řetězce |1 na typ |2 není platné.
Siirtymä merkkijonosta |1 tyyppiin |2 ei ole kelvollinen.
Η μετατροπή από συμβολοσειρά "|1" σε τύπο '|2' δεν είναι έγκυρη.
A következő karakterlánc nem konvertálható „|2” típusra: „|1”.
文字列 "|1" から型 '|2' へのキャストが有効ではありません。
המרה ממחרוזת "<var>X</var>" לסוג '<var>Type Name</var>' אינה חוקית.
Conversão da seqüência de caracteres "|1" no tipo '|2' não é válida.
Cast de la chaîne "|1" en type '|2' non valide.
Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge '|1' in Typ '|2'.
Rzutowanie ciągu "|1" na typ '|2' nie jest prawidłowe.
Cast non valido dalla stringa "|1" al tipo '|2'.
"|1" 문자열에서 '|2' 형식으로 캐스팅할 수 없습니다.
Endring fra strengen |1 til typen |2 er ikke gyldig.
A conversão da cadeia "|1" para o tipo '|2' não é válida.
La conversión de la cadena "|1" al tipo '|2' no es válida.
Приведение строки "|1" к типу '|2' является недопустимым.
Det går inte att omvandla strängen |1 till typen |2.
"|1" dizesinden '|2' türüne yapılan atama geçerli değil.
从字符串“<var>X</var>”到类型“<var>Type Name</var>”的转换无效。
從字串 "<var>X</var>" 至型別 '<var>Type Name</var>' 的轉換是無效的。
تحتوي قيمة الوسيطة '<var>X</var>' على أحرف غير صالحة في أحد أسماء المسارات.
参数值“|1”包含在路径名中无效的字符。
引數值 '|1' 包含不得出現於路徑名稱的字元。
Hodnota argumentu |1 obsahuje znaky, které nejsou platné v názvu cesty.
Argumentværdien '|1' indeholder tegn, der ikke er gyldige i et stinavn.
De argumentwaarde |1 bevat tekens die niet geldig zijn in een padnaam.
Argumentin arvo |1 sisältää merkkejä, jotka eivät ole kelvollisia polun nimessä.
La valeur d'argument '|1' contient des caractères qui ne sont pas valides dans un nom de chemin d'accès.
Der Argumentwert '|1' enthält Zeichen, die in einem Pfadnamen nicht gültig sind.
Η τιμή ορίσματος '|1' περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι σε όνομα διαδρομής.
ערך הארגומנט '<var>X</var>' מכיל תווים שאינם חוקיים בשם נתיב.
A következő argumentumérték elérési utakban nem használható karaktereket tartalmaz: „|1”.
Il valore di argomento '|1' contiene caratteri non validi per un nome di percorso.
引数値 '|1' に、パス名には有効でない文字が含まれています。
'|1' 인수 값에 경로 이름으로 사용할 수 없는 문자가 들어 있습니다.
Argumentverdien |1 inneholder tegn som ikke er gyldige i et banenavn.
Wartość argumentu '|1' zawiera znaki, które nie mogą znajdować się w nazwie ścieżki.
Valor de argumento '|1' contém caracteres que não são válidos em um nome de caminho.
O valor do argumento '|1' contém caracteres que não são válidos num nome de caminho.
Значение аргумента '|1' содержит символы, которые недопустимо использовать при задании пути.
El valor del argumento '|1' contiene caracteres que no son válidos en el nombre de la ruta de acceso.
Argumentvärdet |1 innehåller tecken som är ogiltiga i en sökväg.
'|1' bağımsız değişkeni değeri, yol adında geçerli olmayan karakterler içeriyor.
参数值“<var>X</var>”包含在路径名中无效的字符。
引數值 '<var>X</var>' 包含不得出現於路徑名稱的字元。
'|1' ist ein Typ in '|2' und kann nicht als Ausdruck verwendet werden.
'|1' è un tipo in '|2' e non può essere utilizzata come espressione.
'|1' é um tipo em '|2' e não pode ser utilizado como uma expressão.
<var>X</var>' הוא סוג ב- '<var>Y</var>' ואינו יכול לשמש כביטוי.
'|1' é um tipo em '|2' e não pode ser usado como expressão.
Το '|1' είναι τύπος στο '|2' και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως έκφραση.
Kohde |1 on tyyppi kohteessa |2, eikä sitä voi käyttää lausekkeena.
„|1” egy típus a következő tárolóban, ezért nem használható kifejezésként: „|2”.
'|1' は '|2' では型です。式として使用することはできません。
'|1' является типом в '|2' и не может использоваться как выражение.
'|1' est un type dans '|2' et ne peut pas être utilisé en tant qu'expression.
|1 er en type i |2 og kan ikke brukes som et uttrykk.
'|1', '|2' içinde bir türdür, ifade olarak kullanılamaz.
|1 är en typ i |2 och kan inte användas som ett uttryck.
Element '|1' jest typem w '|2' i nie może być używany jako wyrażenie.
'|1' es un tipo en '|2' y no se puede usar como expresión.
'|1' 이름은 '|2'의 형식이므로 식으로 사용할 수 없습니다.
يعد '<var>X</var>' نوعًا في '<var>Y</var>' ولا يمكن استخدامه كتعبير.
“|1”是“|2”中的类型,不能用作表达式。
'|1' 在 '|2' 中為型別,無法當作運算式使用。
|1 je typ v kontejneru |2 a nelze jej použít jako výraz.
'|1' er en type i '|2' og kan ikke bruges som et udtryk.
|1 is een type in |2 en kan niet als expressie worden gebruikt.
“<var>X</var>”是“<var>Y</var>”中的类型,不能用作表达式。
'<var>X</var>' 在 '<var>Y</var>' 中為型別,無法當做運算式使用。
没有足够的安全权限设置系统日期。
أذونات أمان غير كافية لتعيين تاريخ النظام.
Недостаточные права доступа для установки системной даты.
Nedostatečná oprávnění zabezpečení k nastavení systémového data
Autorisations de sécurité insuffisantes pour définir la date système.
設定系統日期的安全性權限不足。
Onvoldoende beveiligingsmachtigingen voor het instellen van de systeemdatum.
Uprawnienia zabezpieczeń nie wystarczają do ustawienia daty systemowej.
Utilstrækkelige sikkerhedstilladelser til at angive systemdatoen.
Autorizzazioni insufficienti per impostare la data di sistema.
Permissões de segurança insuficientes para definir a data do sistema.
Permissões de segurança insuficientes para definir a data do sistema.
אין די הרשאות אבטחה לשם הגדרת תאריך המערכת.
システムの日付を設定するためのセキュリティ アクセス許可が十分ではありません。
Sistem tarihini ayarlamak için güvenlik izinleri yetersiz.
Suojausoikeudet eivät riitä järjestelmän päivämäärän asettamiseen.
Τα δικαιώματα ασφαλείας δεν επαρκούν για τον ορισμό της ημερομηνίας του συστήματος.
Keine ausreichenden Sicherheitsberechtigungen zum Festlegen des Systemdatums.
Permisos de seguridad insuficientes para establecer la fecha del sistema.
Utilstrekkelige sikkerhetstillatelser til å angi systemdato.
Säkerhetsbehörigheterna är otillräckliga för att kunna ställa in systemdatumet.
Nincs megfelelő biztonsági engedélye a rendszerdátum beállításához.
시스템 날짜를 설정할 수 있는 보안 권한이 없습니다.
没有足够的安全权限设置系统日期。
設定系統日期的安全性權限不足。
Jednotka |1 nebyla nalezena.
Asemaa |1 ei löytynyt.
הכונן '<var>X</var>' לא נמצא.
Le lecteur '|1' est introuvable.
드라이브 '|1'을(를) 찾을 수 없습니다.
A következő meghajtó nem található: „|1”.
Диск '|1' не найден.
Drevet '|1' blev ikke fundet.
Das Laufwerk '|1' wurde nicht gefunden.
Unidade '|1' não encontrada.
Finner ikke stasjonen |1.
Não foi localizada a unidade '|1'.
ドライブ '|1' が見つかりません。
Nie odnaleziono dysku '|1'.
Det gick inte att hitta enheten |1.
'|1' sürücüsü bulunamadı.
No se encuentra la unidad '|1'.
Unità '|1' non trovata.
Δεν βρέθηκε η μονάδα δίσκου '|1'.
找不到磁碟 '|1'。
لم يتم العثور على محرك الأقراص '<var>X</var>'.
未找到驱动器“|1”。
Het station |1 is niet gevonden.
未找到驱动器“<var>X</var>”。
找不到磁碟 '<var>X</var>'。
表达式“|1”不是过程,但作为过程调用的目标出现。
التعبير '<var>X</var>' ليس إجراءً، ولكنه يحدث كهدف لاستدعاء إجراء.
運算式 '|1' 不是程序,但當作程序呼叫的目標。
Der Ausdruck '|1' ist keine Prozedur, sondern tritt als Ziel eines Prozeduraufrufs auf.
L'expression '|1' n'est pas une procédure, mais elle intervient en tant que cible d'un appel de procédure.
Lauseke |1 ei ole proseduuri, mutta se on proseduurikutsun kohteena.
Η έκφραση '|1' δεν είναι διαδικασία, αλλά αντιμετωπίζεται ως προορισμός μιας κλήσης σε μια διαδικασία.
Výraz |1 není procedura, ale vyskytuje se jako cíl volání procedury.
Udtrykket '|1' er ikke en procedure, men optræder som destination for et procedurekald.
De expressie |1 is geen procedure, maar treedt op als het doel van een procedureaanroep.
Uttrykket |1 er ikke en prosedyre, men forekommer som målet for et prosedyrekall.
A következő kifejezés nem eljárás, mégis eljáráshívás céljaként van megadva: „|1”.
式 '|1' はプロシージャではありませんが、プロシージャ呼び出しの対象として発生します。
Expressão '|1' não é um procedimento, mas ocorre quando o destino de um procedimento é chamado.
הביטוי '<var>X</var>' אינו פרוצדורה, אך הוא מופיע כיעד של קריאה לפרוצדורה.
L'espressione '|1' non è una routine, ma si presenta come destinazione di una chiamata di routine.
La expresión '|1' no es un procedimiento, pero es el destino de una llamada a un procedimiento.
A expressão '|1' não é um procedimento, mas ocorre como resultado de uma chamada de procedimento.
식 '|1'은(는) 프로시저가 아니지만 프로시저 호출 대상인 것처럼 나타납니다.
Выражение '|1' не является процедурой, но используется как объект вызова процедуры.
'|1' ifadesi bir yordam değil, ancak bir yordam çağrısının hedefi olarak görünüyor.
Uttrycket |1 är inte en procedur, men det används som mål för ett proceduranrop.
Wyrażenie '|1' nie jest procedurą, ale występuje jako element docelowy wywołania procedury.
表达式“<var>X</var>”不是过程,但作为过程调用的目标出现。
運算式 '<var>X</var>' 不是程序,但當做程序呼叫的目標。
See catalog page for all messages.