The service
Messages on page
גישה לספק המנוהל '<var>X</var>' נדחתה במקור הנתונים עם מזהה '<var>Y</var>' עקב הגדרות אבטחה.
Toegang tot de ADO.net-provider <var>X</var> werd geweigerd bij de gegevensbron met id <var>Y</var> vanwege beveiligingsinstellingen.
在具有 ID '<var>Y</var>' 的資料來源中,對 ADO.net Managed 提供者 '<var>X</var>' 的存取因為安全性設定而遭拒。
Ingen tilgang til den ADO.net-forvaltede leverandøren <var>X</var> i datakilden med IDen <var>Y</var> på grunn av sikkerhetsinnstillingene.
Az ADO.net használatával kezelt „<var>X</var>” szolgáltatót a biztonsági beállítások miatt elutasította a(z) „<var>Y</var>” azonosítójú adatforrás.
ADO.net-palvelun <var>X</var> käyttö estettiin suojausasetusten vuoksi tietolähteessä, jonka tunnus on <var>Y</var>.
Güvenlik ayarları nedeniyle, kimliği '<var>Y</var>' olan veri kaynağında '<var>X</var>' ADO.net Yönetilen Sağlayıcısına erişim reddedildi.
По соображениям безопасности доступ к ADO.net Managed Provider '<var>X</var>' запрещен в источнике данных с идентификатором '<var>Y</var>'.
Accesso negato al provider ADO.NET gestito '<var>X</var>' nell'origine dati con ID '<var>Y</var>' a causa delle impostazioni di sicurezza.
L'accès au fournisseur managé ADO.net '<var>X</var>' a été refusé dans la source de données avec l'ID '<var>Y</var>' en raison des paramètres de sécurité.
由于安全设置,对 ADO.net 托管提供程序“<var>X</var>”的访问在 ID 为“<var>Y</var>”的数据源中被拒绝。
تم رفض الوصول إلى الموفر المُدار ADO.net وهو '<var>X</var>' في مصدر البيانات بالمعرف '<var>Y</var>' بسبب إعدادات الأمان.
セキュリティ設定により、ID '<var>Y</var>' が指定されたデータ ソースで ADO.net マネージ プロバイダー '<var>X</var>' へのアクセスが拒否されました。
Der Zugriff auf den ADO.NET Managed Provider "<var>X</var>" wurde aufgrund der Sicherheitseinstellungen in der Datenquelle mit ID <var>Y</var> verweigert.
Ve zdroji dat s ID <var>Y</var> byl z důvodu nastavení zabezpečení zamítnut přístup ke spravovanému zprostředkovateli ADO.net <var>X</var>.
보안 설정 때문에 ID가 '<var>Y</var>'인 데이터 소스에서 ADO.net Managed Provider '<var>X</var>'에 대한 액세스를 거부했습니다.
Se denegó el acceso al proveedor administrado por ADO.net '<var>X</var>' en el origen de datos con el identificador '<var>Y</var>' debido a la configuración de seguridad.
Στο αρχείο προέλευσης δεδομένων με αναγνωριστικό '<var>Y</var>', δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη διαχειριζόμενη υπηρεσία παροχής ADO.net '<var>X</var>' εξαιτίας των ρυθμίσεων ασφαλείας.
Der blev nægtet adgang til den ADO.net-styrede provider '<var>X</var>' i datakilden med id'et '<var>Y</var>' på grund af sikkerhedsindstillinger.
Odmowa dostępu do zarządzanego dostawcy ADO.net '<var>X</var>' w źródle danych o identyfikatorze '<var>Y</var>' w wyniku zastosowania określonych ustawień zabezpieczeń.
Åtkomst till ADO.net Managed Provider <var>X</var> nekades i datakällan med ID <var>Y</var> på grund av säkerhetsinställningar.
Acesso ao Provedor Gerenciado do ADO.net '<var>X</var>' foi negado na fonte de dados com identificação '<var>Y</var>' devido às configurações de segurança.
שם היישום ארוך מדי.
De naam van de toepassing is te lang.
應用程式名稱太長。
Programnavnet er for langt.
Túl hosszú az alkalmazás neve.
Sovelluksen nimi on liian pitkä.
Uygulama adı fazla uzun.
Слишком длинное имя приложения.
Nome dell'applicazione troppo lungo.
Le nom de l'application est trop long.
应用程序名称太长。
اسم التطبيق طويل أكثر من اللازم.
アプリケーション名が長すぎます。
Der Anwendungsname ist zu lang.
Název aplikace je příliš dlouhý.
응용 프로그램 이름이 너무 깁니다.
El nombre de la aplicación es demasiado largo.
Το όνομα της εφαρμογής είναι πολύ μεγάλο.
Programnavnet er for langt.
Nazwa aplikacji jest zbyt długa.
Tillämpningsprogrammets namn är för långt.
O nome do aplicativo é comprido demais.
AuthorizationStoreRoleProvider מחייב שרכיבי מאגר ההרשאות יהיה מותקן במחשב. רכיבי מאגר ההרשאות מותקנים וזמינים כברירת מחדל רק ב- Windows Server 2003. כעת נראה שהרכיבים לא מותקנים, או שהרכבת interop הראשית אינה רשומה במטמון ההרכבה הכללית (GAC). יש להשלים שני שלבים אלה על-ידי הורדת חבילת ההתקנה של מנהל האישורים מהאתר של מערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך, ולאחר מכן התקנת החבילה במחשב.. ניתן לאתר התקנות עבור מערכות הפעלה אחרות על-ידי ניווט אל http://www.microsoft.com/israel/downloads/default.aspx וחיפוש באמצעות מילת המפתח "AzMan" או מילות המפתח "authorization manager" (מנהל ההרשאות).
Voor de AuthorizationStoreRoleProvider moeten de onderdelen van het autorisatiearchief zijn geïnstalleerd op de computer. Alleen op Windows Server 2003 worden de onderdelen van het autorisatiearchief standaard geïnstalleerd en zijn deze standaard beschikbaar. Het lijkt alsof de onderdelen niet zijn geïnstalleerd, of dat de primaire interoperabiliteitsassembly niet is geregistreerd in de globale assembly-cache (GAC). Beide bewerkingen kunnen worden uitgevoerd door het installatiepakket Authorization Manager voor uw besturingssysteem te downloaden van internet en het pakket te installeren op de computer. Door naar http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=nl te gaan en te zoeken met het trefwoord 'AzMan' of 'autorisatiebeheer' kunt u de installaties vinden van andere besturingssystemen.
AuthorizationStoreRoleProvider 要求授權存放區元件必須安裝在電腦上。只有 Windows Server 2003 會預設安裝並提供授權存放區元件。目前似乎尚未安裝元件,或是尚未在全域組件快取 (GAC) 中註冊主要 Interop 組件。這兩個步驟的執行方式如下: 從 Web 下載作業系統的授權管理員安裝套件,並將套件安裝在電腦上。您可以巡覽至 http://www.microsoft.com/taiwan/download/ 並搜尋關鍵字「AzMan」或「授權管理員」,以尋找其他作業系統的安裝程式。
AuthorizationStoreRoleProvider krever at komponentene for godkjenningslageret er installert på maskinen. Komponentene for autoriseringslageret er som standard bare installert på Windows Server 2003. Komponenten er ikke installert eller den primære samarbeidssamlingen er ikke registrert i den globale samlingshurtigbufferen (global assembly cache , GAC). Begge trinnene kan fullføres ved å laste ned installasjonspakken Authorization Manager for operativsystemet fra Internett og installere pakken på datamaskinen. Du finner installasjonsprogrammer for andre operativsystemer ved å gå til http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=no og søke etter nøkkelordet AzMan eller nøkkelordene authorization manager.
Az AuthorizationStoreRoleProvider használatához a számítógépen telepítve kell lennie az engedélyezési tároló összetevőinek. Az engedélyezési tároló összetevői alapértelmezés szerint csak Windows Server 2003 rendszeren települnek és érhetők el. Jelenleg úgy tűnik, hogy az összetevők nincsenek telepítve, vagy hogy az elsődleges együttműködési szerelvény nincs regisztrálva a globális szerelvény-gyorsítótárban (GAC). Ez a két lépés végrehajtható az operációs rendszernek megfelelő Felhatalmazáskezelő telepítőcsomag webről való letöltésével és a számítógépen való telepítésével. Az egyéb operációs rendszerekhez való telepítések megkereséséhez lépjen a http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=hu webhelyre, és keressen rá az „AzMan” szóra vagy az „authorization manager” kifejezésre.
AuthorizationStoreRoleProvider edellyttää, että käyttöoikeustiedosto-osat on asennettu tietokoneeseen. Käyttöoikeustiedosto-osat asennetaan ja otetaan käyttöön oletusarvon mukaan vain Windows Server 2003:ssa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että osia ei ole asennettu tai että ensisijaista yhteiskäyttökokoonpanoa ei ole rekisteröity yleisessä kokoonpanovälimuistissa (GAC). Nämä molemmat vaiheet voidaan tehdä lataamalla käyttöjärjestelmäkohtainen Käyttöoikeuksien hallinta -asennuspaketti Internetistä ja asentamalla se tietokoneeseen. Löydät muiden käyttöjärjestelmien asennuspaketit avaamalla sivuston http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=fi ja etsimällä hakusanaa "AzMan" tai hakusanoja "authorization manager".
AuthorizationStoreRoleProvider yetkilendirme deposu bileşenlerinin makinede yüklü olmasını gerektirir. Yetkilendirme deposu bileşenleri yalnızca Windows Server 2003'te varsayılan olarak yüklenir ve kullanılabilir. Şu anda hem bileşenler yüklenmemiş hem de birincil birlikte çalışma derlemesi genel derleme önbelleğine (GAC) kaydedilmemiş görünüyor. Bu iki adım da, işletim sisteminize ilişkin Yetkilendirme Yöneticisi yükleme paketi web'den yüklenerek ve makinenize kurularak gerçekleştirilebilir. Diğer işletim sistemlerine ilişkin yüklemeleri bulmak için http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=tr adresine gidip "AzMan" anahtar sözcüğünü veya "yetkilendirme yöneticisi" anahtar sözcüklerini arayabilirsiniz.
Поставщику The AuthorizationStoreRoleProvider требуется, чтобы на компьютере были установлены компоненты хранилища данных авторизации. Компоненты хранилища данных авторизации устанавливаются и являются доступными по умолчанию только в Windows Server 2003. В данный момент представляется, что, либо эти компоненты не были установлены, либо основная сборка взаимодействия не была зарегистрирована в глобальном кэше сборок (Global Assembly Cache, GAC). Обе эти причины можно устранить, загрузив из Интернета пакет установки диспетчера авторизации для вашей операционной системы и установив этот пакет на компьютере. Пакеты установки для других операционных систем можно найти на веб-узле http://download.microsoft.com, выполнив поиск по ключевым словам "AzMan" или "диспетчер авторизации".
AuthorizationStoreRoleProvider richiede l'installazione dei componenti dell'archivio autorizzazioni nel computer. I componenti dell'archivio autorizzazioni vengono solamente installati e sono disponibili per impostazione predefinita in Windows Server 2003. I componenti non risultano installati oppure l'assembly di interoperabilità primario non è stato registrato nella Global Assembly Cache (GAC). Entrambe le operazioni possono essere eseguite scaricando dal Web il package di installazione di Gestione autorizzazioni per il sistema operativo in uso e installando il package nel computer. Le installazioni per altri sistemi operativi possono essere trovate effettuando una ricerca con le parole chiave "AzMan" o "gestione autorizzazioni" presso l'indirizzo http://download.microsoft.com.
AuthorizationStoreRoleProvider requiert l'installation des composants de magasin d'autorisations sur l'ordinateur. Les composants de magasin d'autorisations sont uniquement installés et disponibles par défaut sous Windows Server 2003. Pour l'instant, il apparaît que les composants n'ont pas été installés ou que l'assembly PIA (Primary Interop Assembly) n'a pas été enregistré dans le Global Assembly Cache (GAC). Pour effectuer ces deux étapes, vous devez télécharger le package d'installation du Gestionnaire d'autorisations à partir du Web pour votre système d'exploitation et installer le package sur l'ordinateur. Pour trouver des installations pour d'autres systèmes d'exploitation, accédez à http://download.microsoft.com, puis effectuez une recherche à l'aide des mots clés "AzMan" ou "gestionnaire d'autorisations".
AuthorizationStoreRoleProvider 要求在计算机上安装授权存储组件。默认情况下,只有 Windows Server 2003 上安装和提供了授权存储组件。当前似乎尚未安装组件,或者尚未在全局程序集缓存(GAC)中注册主互操作程序集。要完成这两个步骤,可以从网上下载您的操作系统的“Authorization Manager”(授权管理器)安装软件包,然后在计算机上安装该软件包。通过导航到 http://download.microsoft.com 并使用关键字“AzMan”或关键字“authorization manager”进行搜索,可以找到其他操作系统的安装软件包。
يتطلب AuthorizationStoreRoleProvider تثبيت مكونات مخزن التخويل على الجهاز. عادةً ما تكون مكونات مخزن التخويل مثبتة ومتوفرة بشكل افتراضي فقط في Windows Server 2003. أما حاليًا فيبدو أنه لم يتم تثبيت المكونات أو أنه لم يتم تسجيل تجميع إمكانية التشغيل المتداخل الأساسي في مخزن التجميع العمومي المؤقت (GAC). يمكن تنفيذ هاتين الخطوتين عن طريق تنزيل حزمة تثبيت "إدارة التخويل" المناسبة لنظام التشغيل لديك من الويب ثم تثبيت الحزمة على الجهاز. يمكن العثور على حزم تثبيت لأنظمة تشغيل أخرى عن طريق الانتقال إلى الموقع http://download.microsoft.com والبحث باستخدام الكلمة الأساسية "AzMan" أو الكلمتين الأساسيتين "authorization manager" (إدارة التخويل).
AuthorizationStoreRoleProvider を使用するには、承認ストア コンポーネントをコンピューターにインストールする必要があります。承認ストア コンポーネントは、Windows Server 2003 上でのみインストールされ、既定で使用することができます。現在、コンポーネントがインストールされていないか、またはコンポーネントのプライマリ相互運用機能アセンブリがグローバル アセンブリ キャッシュ (GAC) に登録されていないようです。これらの手順は、Web からお使いのオペレーティング システムの認証マネージャー インストール パッケージをダウンロードして、コンピューターにインストールすることによって実行できます。他のオペレーティング システム用のインストールについては、http://www.microsoft.com/japan/downloads でキーワード "AzMan" または "authorization manager" を検索してください。
Für den AuthorizationStoreRoleProvider müssen die Komponenten des Autorisierungsspeichers auf dem Computer installiert sein. Die Komponenten des Autorisierungsspeichers sind standardmäßig nur unter Windows Server 2003 installiert und verfügbar. Offenbar sind derzeit die Komponenten nicht installiert, oder die primäre Interop-Assembly wurde nicht im globalen Assemblycache (GAC) registriert. Sie können beide Schritte ausführen, indem Sie das Installationspaket für den Autorisierungs-Manager für Ihr Betriebssystem aus dem Web herunterladen und dieses auf dem Computer installieren. Installationen für andere Betriebssysteme finden Sie unter http://download.microsoft.com. Suchen Sie dort nach dem Schlüsselwort "AzMan" oder "authorization manager".
AuthorizationStoreRoleProvider를 사용하려면 컴퓨터에 권한 부여 저장소 구성 요소가 설치되어 있어야 합니다. 권한 부여 저장소 구성 요소는 Windows Server 2003에만 기본적으로 사용할 수 있도록 설치됩니다. 현재 구성 요소가 설치되어 있지 않거나 주 interop 어셈블리가 GAC(전역 어셈블리 캐시)에 등록되어 있지 않습니다. 웹에서 운영 체제에 맞는 권한 부여 관리자 설치 패키지를 다운로드하여 컴퓨터에 해당 패키지를 설치하면 두 단계를 모두 수행할 수 있습니다. 다른 운영 체제에 사용할 수 있는 설치 패키지를 찾으려면 http://download.microsoft.com에서 "AzMan" 또는 "authorization manager" 키워드로 검색해 보십시오.
Το AuthorizationStoreRoleProvider απαιτεί την εγκατάσταση των στοιχείων Authorization Store στον υπολογιστή. Τα στοιχεία του χώρου αποθήκευσης εξουσιοδοτήσεων είναι εγκατεστημένα και διαθέσιμα από προεπιλογή μόνο στον Windows Server 2003. Φαίνεται ότι αυτήν τη στιγμή δεν έχουν εγκατασταθεί τα στοιχεία ή ότι η κύρια συγκρότηση διαλειτουργικότητας δεν έχει δηλωθεί στο καθολικό cache συγκροτήσεων (GAC). Και τα δύο αυτά βήματα μπορείτε να τα εκτελέσετε κάνοντας λήψη από το web του πακέτου εγκατάστασης Διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων για το λειτουργικό σας σύστημα και εγκαθιστώντας το πακέτο στον υπολογιστή. Στοιχεία λήψης εγκατάστασης για άλλα λειτουργικά συστήματα μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=el εάν κάνετε αναζήτηση με τη λέξη κλειδί "AzMan" ή τις λέξεις κλειδί "authorization manager".
AuthorizationStoreRoleProvider kræver, at autorisationslagerkomponenterne er installeret på maskinen. Autorisationslagerkomponenterne er som standard kun installeret og tilgængelige på Windows Server 2003. I øjeblikket ser det ud til, at komponenterne ikke er installeret, eller at den primære kompatibilitetsassembly ikke er registreret i den globale assemblycache (GAC). Du kan få udført begge disse trin ved at hente Authorization Manager-installationspakken til dit operativsystem på nettet og installere pakken på maskinen. Du kan finde udgaver til andre operativsystemer ved at gå til http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=da og enten søge med nøgleordet "AzMan" eller med nøgleordene "authorization manager".
Zprostředkovatel AuthorizationStoreRoleProvider vyžaduje, aby byly v počítači nainstalovány součásti úložiště autorizace. Součásti úložiště autorizace jsou standardně instalovány a k dispozici pouze v systému Windows Server 2003. Součásti pravděpodobně nejsou nyní nainstalovány nebo primární sestavení vzájemné spolupráce nebylo zaregistrováno v globální mezipaměti sestavení (GAC). Oba tyto kroky lze provést stažením instalačního balíčku Správce autorizace pro příslušný operační systém z webu a instalací balíčku do počítače. Instalace pro ostatní operační systémy lze vyhledat zobrazením stránky http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=cs a hledáním klíčového slova „AzMan“ nebo klíčových slov „authorization manager“.
AuthorizationStoreRoleProvider requiere que los componentes del almacén de autorización estén instalados en el equipo. Los componentes del almacén de autorización sólo se instalan y están disponibles de manera predeterminada en Windows Server 2003. Actualmente parece que los componentes no se han instalado o que el ensamblado de interoperabilidad primario no se ha registrado en la caché global de ensamblados (GAC). Ambos pasos se pueden realizar descargando el paquete de instalación del Administrador de autorizaciones del Web para el sistema operativo, e instalando el paquete en el equipo. Las instalaciones para los demás sistemas operativos se pueden encontrar explorando http://download.microsoft.com y buscando la palabra clave "AzMan" o las palabras "administrador de autorizaciones".
Element AuthorizationStoreRoleProvider wymaga zainstalowania magazynu autoryzacji na komputerze. Składniki magazynu autoryzacji są domyślnie instalowane i dostępne tylko w systemie Windows Server 2003. Obecnie składniki nie są zainstalowane lub główny zestaw współdziałania nie został zarejestrowany w globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC). Oba te kroki można wykonać, pobierając pakiet instalacyjny Menedżera autoryzacji z witryny sieci web systemu operacyjnego i instalując ten pakiet na komputerze. Instalacje dla innych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie http://www.microsoft.com/pl/pl/default.aspx wpisując w polu wyszukiwania słowo kluczowe 'AzMan' lub słowa kluczowe 'authorization manager'.
AuthorizationStoreRoleProvider kräver att auktoriseringslagrets komponenter är installerade på datorn. Auktoriseringslagrets komponenter är endast installerade och tillgängliga som standard på Windows Server 2003. Det verkar som om komponenterna antingen inte har installerats, eller som om den primära interop-sammansättningen inte har registrerats i GAC-cachen. Båda dessa problem kan åtgärdas genom att du hämtar installationspaketet Auktoriseringshanteraren från webben och installerar det paket som är relevant för ditt operativsystem. Installationsfiler för andra operativsystem finns på webbplatsen http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=sv (sök efter nyckelordet "AzMan" eller "authorization manager").
O AuthorizationStoreRoleProvider requer que os componentes do repositório de autorização estejam instalados no computador. Esses componentes só são instalados e disponibilizados por padrão no Windows Server 2003. No momento, parece que os componentes não foram instalados ou que o assembly de interoperabilidade primário não foi registrado no GAC (cache de assembly global). Essas duas etapas podem ser realizadas se você baixar o pacote de instalação do Authorization Manager para o seu sistema operacional e instalar o pacote no computador. As instalações para outros sistemas operacionais podem ser encontradas em http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=pt-br pesquisando a palavra-chave "AzMan" ou as palavras-chave "authorization manager".
הסגנון שהוחל על פריסת הניווט.
De stijl die wordt toegepast op de navigatielay-out.
套用至巡覽配置的樣式。
Stilen som brukes på oppsettet for navigasjon.
A navigációs elrendezésen alkalmazott stílus
Siirtymisasettelun tyyli.
Gezinti düzenine uygulanan stil.
Стиль компоновки навигации.
Stile applicato al layout di spostamento.
Style appliqué au mode de navigation.
应用于导航布局的样式。
النمط المطبق على تخطيط التنقل.
ナビゲーション レイアウトに適用されるスタイルです。
Der Stil, der auf das Navigationslayout angewendet wird.
Styl použitý pro rozložení navigace
탐색 레이아웃에 적용할 스타일입니다.
Estilo aplicado al diseño de exploración.
Το στυλ που εφαρμόζεται στη διάταξη πλοήγησης.
Det format, der anvendes til navigationslayoutet.
Styl zastosowany do układu nawigacji.
Det format som ska användas för navigeringslayouten.
O estilo aplicado ao layout de navegação.
גת טופס עם runat=server חייב להתקיים בדף כדי להשתמש במאפיין SetFocus() או Focus.
De pagina moet een formulierlabel met runat=server bevatten om SetFocus() of de eigenschap Focus te kunnen gebruiken.
頁面上必須有含 runat=server 的表單標記存在,才能使用 SetFocus() 或 Focus 屬性。
Det må finnes en skjemakode med runat=server på siden som skal bruke SetFocus() eller egenskapen Focus.
A Page elemnek runat=server beállítású űrlapkódot kell tartalmaznia a SetFocus() metódus vagy a Focus tulajdonság használatához.
Sivulla on oltava määrityksen runat=server sisältävä lomaketunniste, jotta SetFocus() tai Focus-ominaisuus voidaan määrittää.
SetFocus() veya Focus özelliğini kullanmak için Sayfada runat=sunucu içeren bir form etiketi bulunmalıdır.
Для использования свойства SetFocus() or the Focus в экземпляре Page должен существовать тег формы с runat=server.
Per poter utilizzare SetFocus() o la proprietà Focus, è necessario che in Page sia presente un tag Form con runat=server.
Une balise form avec runat=server doit exister sur la page pour que la propriété SetFocus() ou Focus puisse être utilisée.
页上必须存在 runat=server 的窗体标记,才能使用 SetFocus() 或 Focus 属性。
لابد من وجود علامة نموذج بقيمة runat=server بالصفحة لاستخدام خاصية SetFocus() أو Focus.
runat=server を含む form タグは、SetFocus() を使用するページ上か、または Focus プロパティに存在しなければなりません。
Zur Verwendung der SetFocus()- oder der Focus-Eigenschaft muss auf der Seite ein Formulartag mit runat=server vorhanden sein.
Aby bylo možné použít funkci SetFocus() nebo vlastnost Focus, musí v objektu Page existovat značka formuláře s nastavením runat=server.
SetFocus() 또는 Focus 속성을 사용하려면 페이지에 runat=server를 포함하는 form 태그가 있어야 합니다.
En la página que vaya a utilizar la propiedad Focus o SetFocus() debe existir una etiqueta de formulario runat=server.
Για να χρησιμοποιηθεί το SetFocus() ή η ιδιότητα Focus, πρέπει να υπάρχει στη σελίδα μια ετικέτα φόρμας με runat=server.
Der skal findes en formularkode med runat=server på siden, hvis du vil bruge SetFocus() eller egenskaben Focus.
Na stronie musi istnieć tag formularza o właściwości runat=server, aby możliwe było użycie właściwości SetFocus() lub Focus.
Det måste finnas en formulärtagg med runat=server på sidan för att metoden SetFocus() eller egenskapen Focus ska kunna användas.
Uma marca de formulário com runat=server deve existir em Page para usar a propriedade SetFocus() ou Focus.
אינך רשאי להשתמש ברכיב Web Part זה.
U mag dit webonderdeel niet gebruiken.
您不允許使用此 Web 組件。
Det er ikke tillatt å bruke webdelen.
Nem használhatja ezt a kijelzőt.
Sinun ei sallita käyttää tätä WWW-osaa.
Bu Web Bölümünü kullanmanıza izin verilmiyor.
Вам запрещено использовать данную Веб-часть.
Non è consentito l'utilizzo di questa Web part.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce WebPart.
不允许您使用此 Web 部件。
غير مسموح لك بإغلاق "جزء الويب" هذا.
この Web パーツを使用することは許可されていません。
Sie sind nicht berechtigt, dieses Webpart zu verwenden.
Nemáte povoleno používat tuto webovou část.
이 웹 파트를 사용할 권한이 없습니다.
No se le permite utilizar este elemento Web.
Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το Τμήμα Web.
Du har ikke tilladelse til at bruge den webdel.
Nie masz uprawnień do korzystania z tej części sieci Web.
Du har inte tillåtelse att använda den här webbdelen.
Você não tem permissão para usar esta Web Part.
ה- SessionStateStoreData שהוחזר על-ידי ISessionStateStore כולל ערך Null עבור Items.
De SessionStateStoreData die als resultaat is gegeven door ISessionStateStore heeft een null-waarde voor Items.
ISessionStateStore 傳回的 SessionStateStoreData 有 Items 的 null 值。
SessionStateStoreData som ble returnert av ISessionStateStore, har en null-verdi for Items.
Az ISessionStateStore metódussal visszaadott SessionStateStoreData osztály Items értéke NULL.
ISessionStateStore-kohteen palauttamien SessionStateStoreData-tietojen Items-arvo on null.
ISessionStateStore tarafından döndürülen SessionStateStoreData Öğeler için null değer içeriyor.
SessionStateStoreData, возвращенные ISessionStateStore имеют значение null для Items.
L'elemento SessionStateStoreData restituito da ISessionStateStore contiene un valore null per Items.
Le SessionStateStoreData retourné par ISessionStateStore a une valeur null pour Items.
ISessionStateStore 返回的 SessionStateStoreData 具有项的 null 值。
تحتوي SessionStateStoreData التي تم إرجاعها بواسطة ISessionStateStore على قيمة فارغة لـ "العناصر".
ISessionStateStore によって返された SessionStateStoreData returned には項目に対して null が指定されています。
Die von ISessionStateStore zurückgegebenen SessionStateStoreData haben für "Items" den Wert NULL.
Třída SessionStateStoreData vrácená rozhraním ISessionStateStore obsahuje hodnotu Null pro kolekci Items.
ISessionStateStore에서 반환한 SessionStateStoreData의 항목 값이 null입니다.
SessionStateStoreData devuelto por ISessionStateStore tiene un valor nulo para los elementos.
Το SessionStateStoreData που επιστράφηκε από το ISessionStateStore έχει τιμή null για το Items.
SessionStateStoreData, der blev returneret af ISessionStateStore, har en null-værdi for elementer.
Element SessionStateStoreData zwrócone przez ISessionStateStore ma wartość zerową dla elementu Items.
De SessionStateStoreData som returnerades av ISessionStateStore har ett null-värde för Items.
SessionStateStoreData retornado por ISessionStateStore tem um valor nulo para Items.
גישה לכתובת ה- URL '<var>X</var>' נדחתה ב- XmlDataSource עם מזהה '<var>Y</var>' עקב הגדרות אבטחה.
Toegang tot de URL <var>X</var> is geweigerd bij de XmlDataSource met id <var>Y</var> vanwege beveiligingsinstellingen.
因為安全性設定,在具有 ID '<var>Y</var>' 的 XmlDataSource 中對 URL '<var>X</var>' 的存取遭拒。
Ingen tilgang til URL-adressen <var>X</var> i XmlDataSource med IDen <var>Y</var> på grunn av sikkerhetsinnstillingene.
A(z) „<var>Y</var>” azonosítójú XmlDataSource vezérlőben a biztonsági beállítások miatt a program elutasította a(z) „<var>X</var>” URL-cím elérését.
URL-osoitteen <var>X</var> käyttö estettiin suojausasetusten vuoksi XmlDataSource-kohteessa, jonka tunnus on <var>Y</var>.
Güvenlik ayarları nedeniyle, kimliği '<var>Y</var>' olan XmlDataSource'ta '<var>X</var>' URL'sine erişim reddedildi.
Доступ к URL адресу '<var>X</var>' запрещен в XmlDataSource с идентификатором '<var>Y</var>' в целях безопасности.
Accesso negato all'URL '<var>X</var>' in XmlDataSource con ID '<var>Y</var>' a causa delle impostazioni di sicurezza.
L'accès à l'URL '<var>X</var>' a été refusé dans XmlDataSource avec l'ID '<var>Y</var>' en raison des paramètres de sécurité.
由于安全设置,在 ID 为“<var>Y</var>”的 XmlDataSource 中,对 URL“<var>X</var>”的访问被拒绝。
تم رفض الوصول إلى مسار URL التالي '<var>X</var>' في XmlDataSource بالمعرف '<var>Y</var>' بسبب إعدادات الأمان.
セキュリティ設定により、ID '<var>Y</var>' が指定された XmlDataSource 上で URL '<var>X</var>' へのアクセスが拒否されました。
Zugriff auf URL <var>X</var> wurde in der XmlDataSource mit der ID <var>Y</var> wegen Sicherheitseinstellungen verweigert.
Přístup k adrese URL <var>X</var> byl v prvku XmlDataSource s identifikátorem <var>Y</var> odepřen z důvodu nastavení zabezpečení.
보안 설정 때문에 ID가 '<var>Y</var>'인 XmlDataSource에서 URL '<var>X</var>'에 대한 액세스가 거부되었습니다.
Se denegó el acceso a la dirección URL '<var>X</var>' en XmlDataSource con el identificador '<var>Y</var>' debido a la configuración de seguridad.
Η πρόσβαση στο URL '<var>X</var>' δεν επιτράπηκε στο XmlDataSource με αναγνωριστικό '<var>Y</var>' εξαιτίας των ρυθμίσεων ασφαλείας.
Der blev nægtet adgang til URL-adressen '<var>X</var>' i XmlDataSource med id'et '<var>Y</var>' på grund af sikkerhedsindstillinger.
Odmowa dostępu do adresu URL '<var>X</var>' w elemencie XmlDataSource o identyfikatorze '<var>Y</var>' w wyniku zastosowania określonych ustawień zabezpieczeń.
Åtkomst till URL <var>X</var> nekades i XmlDataSource med ID <var>Y</var> på grund av säkerhetsinställningarna.
O acesso à URL '<var>X</var>' foi negado na XmlDataSource com identificação '<var>Y</var>' devido às configurações de segurança.
בחירת '<var>X</var>'
Hiermee wordt <var>X</var> geselecteerd
選取 '<var>X</var>'
Velger <var>X</var>
„<var>X</var>” kijelölése
Valitsee kohteen <var>X</var>
'<var>X</var>' seçer
Выбирает '<var>X</var>'
Seleziona '<var>X</var>'
Sélectionne '<var>X</var>'
选择“<var>X</var>”
تحديد '<var>X</var>'
'<var>X</var>' の選択
Auswahl: <var>X</var>
'<var>X</var>'을(를) 선택합니다.
Selecciona '<var>X</var>'
Επιλέγει το '<var>X</var>'
Vælger '<var>X</var>'
Vybere <var>X</var>.
Wybiera '<var>X</var>'
Väljer <var>X</var>
Seleciona '<var>X</var>'
היישור האופקי של הפקד.
De horizontale uitlijning van het besturingselement.
控制項的水平對齊。
Vannrett justering av kontrollen.
Ohjausobjektin tasaus vaakasuunnassa.
Denetimin yatay hizalaması.
Горизонтальное выравнивание элемента управления.
Allineamento orizzontale del controllo.
Alignement horizontal du contrôle.
A vezérlő vízszintes igazítása
控件水平对齐。
المحاذاة الأفقية لعنصر التحكم.
コントロールの水平方向の配置です。
Die horizontale Ausrichtung des Steuerelements.
Vodorovné zarovnání ovládacího prvku
컨트롤의 가로 맞춤입니다.
Η οριζόντια στοίχιση του στοιχείου ελέγχου.
Objektets vandrette justering.
Alineación horizontal del control.
Wyrównanie poziome formantu.
Kontrollens horisontella justering.
O alinhamento horizontal do controle.
See catalog page for all messages.