The service
Messages on page
Upravljač logičkim diskovima je otkrio prethodni neuspeli pokušaj konverzije.
Диспетчер логических дисков обнаружил сбой при предыдущей попытке преобразования.
Ett tidigare konverteringsförsök har misslyckat.
Upravitelj logičnih diskov je zaznal prejšnji neuspeli poskus pretvorbe.
邏輯磁碟管理員偵測到上一次嘗試轉換失敗。
逻辑磁盘管理器检测到上一次转换失败。
Logical Disk Manager ตรวจพบความล้มเหลวของการพยายามแปลงก่อนหน้านี้
Správca logických diskov zistil zlyhanie predošlého pokusu o konverziu.
Mantık Disk Yöneticisi daha önceden başarısız bir dönüştürme girişimi algıladı.
논리 디스크 관리자에서 이전 변환 시도의 실패를 감지했습니다.
O 'Gestor de discos lógicos' detectou uma tentativa de conversão anterior falhada.
Диспетчер логічних дисків виявив помилку під час попередньої спроби перетворення.
論理ディスク マネージャにより、以前の変換の失敗が検出されました。
Managerul discuri logice a detectat o încercare anterioară nereușită de conversie.
Menedżer dysków logicznych wykrył błąd poprzedniej próby konwersji.
Behandling av logisk disk fant et tidligere mislykket konverteringsforsøk.
A logikai lemezkezelő egy előző konverzió sikertelenségét észlelte.
Le gestionnaire de disques logiques a détecté l'échec d'une tentative de conversion de disque précédente.
Loogiline kettahaldus tuvastas eelneva teisenduskatse nurjumise.
O Gerenciador de discos lógicos detectou uma falha de tentativa de conversão anterior.
Administrador de discos lógicos ha detectado un error de intento de conversión anterior.
Loģiskā diska pārvaldnieks atklāja iepriekšējā konvertēšanas mēģinājuma kļūdu.
Es wurde ein früherer Konvertierungsversuchsfehler ermittelt.
Upravitelj logičkih diskova otkrio je neuspjeh nekog prethodnog pokušaja pretvorbe.
Loginio disko tvarkytuvas nustatė nepavykusį ankstesnį konvertavimo bandymą.
Er is een eerdere, mislukte conversiepoging aangetroffen.
Správce logických disků zjistil předchozí neúspěšný pokus o převod.
Loogisen levyn hallinta on havainnut aikaisemman muuntamisyrityksen virheen.
‏‏מנהל הדיסקים הלוגיים גילה נסיון המרה קודם שנכשל.
Диспечерът на логически дискове откри грешка от предишен опит за конвертиране.
Η Διαχείριση λογικών δίσκων εντόπισε αποτυχία στη διάρκεια προηγούμενης προσπάθειας μετατροπής.
‏‏كشفت "إدارة الأقراص المنطقية" عن فشل محاولة تحويل سابق.
Logical Disk Manager registrerede en fejl under et tidligere forsøg på konvertering.
Gestione dischi logici ha individuato un precedente tentativo di conversione non riuscito.
Izabrani disk je već konvertovan.
Выбранный диск уже был преобразован.
Den markerade disken har redan konverterats.
Izbrani disk je že bil pretvorjen.
所選取的磁碟已經被轉換過。
所选磁盘已经过转换。
ดิสก์ที่เลือกถูกแปลงไปแล้ว
Vybratý disk už bol skonvertovaný.
Seçili disk zaten dönüştürülmüş.
선택한 디스크는 이미 변환되었습니다.
O disco seleccionado já foi convertido.
Вибраний диск уже перетворено.
選択されたディスクは既に変換されています。
Discul selectat a făcut deja conversia.
Wybrany dysk został już poddany konwersji.
Den valgte disken er allerede konvertert.
A kijelölt lemez már konvertálva van.
Le disque sélectionné a déjà été converti.
Valitud ketas on juba teisendatud.
O disco selecionado já foi convertido.
El disco seleccionado ya se ha convertido.
Atlasītais disks jau ir konvertēts.
Die gewählte Festplatte wurde bereits konvertiert.
Odabrani je disk već pretvoren.
Pažymėtas diskas jau konvertuotas.
De geselecteerde schijf is reeds geconverteerd.
Vybraný disk již byl převeden.
Valittu levy on jo muunnettu.
‏‏הדיסק שנבחר כבר עבר המרה.
Избраният диск вече е конвертиран.
Ο επιλεγμένος δίσκος έχει ήδη μετατραπεί.
‏‏تم تحويل الأقراص المحددة بالفعل.
Den valgte disk er allerede konverteret.
Il disco selezionato è stato già convertito.
Zapisana konfiguracija zastarelih osnovnih volumena pre konverzije ne podudara se sa trenutnom konfiguracijom.
Записанная конфигурация базовых томов перед преобразованием не соответствует текущей конфигурации.
Den konfiguration för standardvolymer som inte använder GPT som sparades före konverteringen matchar inte den aktuella konfigurationen.
Zabeležena konfiguracija podedovanih osnovnih nosilcev pred pretvorbo se ne ujema s trenutno konfiguracijo.
轉換之前的傳統基本磁碟區的記錄設定跟目前的設定不符合。
转换前记录的旧版基本卷配置跟当前的配置不相配。
การกำหนดค่าไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐานดั้งเดิมที่ถูกบันทึกไว้ก่อนการแปลงไม่ตรงกับการกำหนดค่าในปัจจุบัน
Zaznamenaná konfigurácia základných zväzkov staršieho typu pred konverziou sa nezhoduje s aktuálnou konfiguráciou.
Eski temel bölümlerin dönüşümden önce kaydedilmiş yapılandırması geçerli yapılandırma ile eşleşmiyor.
변환 전의 레거시 기본 볼륨의 기록된 구성이 현재 구성과 일치하지 않습니다.
A configuração gravada dos volumes básicos legados existentes antes da conversão não corresponde à configuração actual.
Записана перед перетворенням конфігурація застарілих базових томів не відповідає поточній конфігурації.
変換以前のレガシ ベーシック ボリュームの報告済み構成は、現在の構成と一致しません。
Configurația înregistrată a volumelor de bază moștenite înainte de conversie nu corespund configurației curente.
Zapisana przed konwersją konfiguracja starszych woluminów podstawowych nie pasuje do bieżącej konfiguracji.
Den registrerte konfigurasjonen for eldre standardvolumer før konverteringen tilsvarer ikke gjeldende konfigurasjon.
A konverzió előtt rögzített örökölt alapkötetek konfigurációja nem egyezik meg a jelenlegi konfigurációval.
La configuration enregistrée des volumes de base hérités avant la conversion ne correspond pas à la configuration actuelle.
Pärandi põhidraivide salvestatud konfiguratsioon enne teisendamist ei ühti praeguse konfiguratsiooniga.
A configuração registrada dos volumes básicos herdados antes da conversão não corresponde à configuração atual.
La configuración registrada de los volúmenes básicos heredados antes de la conversión no coincide con la configuración actual.
Reģistrētā iepriekšējās paaudzes pamatsējuma konfigurācija pirms konvertēšanas neatbilst pašreizējai konfigurācijai.
Die eingetragene Konfiguration des Legacybasisvolumes vor der Konvertierung stimmt mit der aktuellen Konfiguration nicht überein.
Konfiguracija naslijeđenih osnovnih jedinica zapisana prije pretvorbe ne podudara se s trenutnom konfiguracijom.
Įrašyta senstelėjusių pagrindinių tomų konfigūracija prieš konvertavimą neatitinka dabartinės konfigūracijos.
De vastgelegde configuratie van oude standaardvolumes vóór de conversie komt niet overeen met de huidige configuratie.
Konfigurace starších verzí běžných svazků zaznamenaná před převodem neodpovídá aktuální konfiguraci.
Vanhempien perusasemien tallennetut määritykset eivät vastaa nykyisiä asetuksia.
‏‏התצורה הרשומה של אמצעי האחסון הבסיסיים מהדור הקודם, לפני ההמרה, אינה תואמת לתצורה הנוכחית.
Записаната конфигурация на наследени основни томове преди конвертирането не отговаря на текущата конфигурация.
Η καταγραμμένη ρύθμιση παραμέτρων βασικών τόμων παλαιού τύπου πριν από τη μετατροπή δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων.
‏‏لا يتطابق التكوين المسجل لوحدات التخزين القديمة الأساسية قبل التحويل مع التكوين الحالي.
Den registrerede konfiguration af ældre grundlæggende diskenheder før konvertering svarer ikke til den aktuelle konfiguration.
La configurazione memorizzata dei volumi di base legacy prima della conversione non corrisponde alla configurazione corrente.
Otkrivena je strana particija između osnovnih particija.
Среди базовых разделов был обнаружен чужой раздел.
En främmande partition har hittats mellan standardpartitioner.
Zaznana je bila tuja particija med osnovnimi particijami.
在基本的磁碟分割中偵測到一個外部磁碟分割。
在基本分区之间检测到一个外部分区。
พาร์ติชันจากภายนอกถูกตรวจพบระหว่างพาร์ติชันพื้นฐาน
Medzi základnými oblasťami sa zistila cudzia oblasť.
Temel birimler arasında bir yabancı birim algılandı.
기본 파티션 사이에서 외부 파티션이 검색되었습니다.
Foi detectada uma partição externa entre partições básicas.
Серед базових розділів знайдено чужий розділ.
ベーシック パーティションの間で、形式の異なるパーティションが検出されました。
S-a detectat o partiție străină între partițiile de bază.
Między partycjami podstawowymi została wykryta obca partycja.
Fant en fremmed partisjon mellom standardpartisjoner.
Egy idegen partíció található az egyszerű partíciók között.
Une partition étrangère a été détectée entre des partitions de base.
Põhisektsioonide vahel on tuvastatud võõrsektsioon.
Foi detectada uma partição externa entre partições básicas.
Se ha detectado una partición externa entre las particiones básicas.
Starp pamatnodalījumiem ir atklāts ārējs nodalījums.
Es wurde eine Fremdpartition zwischen zwei Basisfestplatten ermittelt.
Između osnovnih particija otkrivena je neka strana particija.
Tarp pagrindinių skaidinių aptiktas skirtingas skaidinys.
Tussen de standaardpartities is een afwijkende partitie aangetroffen.
Mezi základními oddíly byl zjištěn cizí oddíl.
Vieras osio havaittiin perusosioiden välissä.
‏‏אותרה מחיצה זרה בין מחיצות בסיסיות.
Между основните дялове е открит дял от друга система.
Εντοπίστηκε ξένο διαμέρισμα μεταξύ βασικών διαμερισμάτων.
‏‏تم الكشف عن أقسام خارجية بين الأقسام الأساسية.
Der blev fundet en fremmed partition mellem de grundlæggende partitioner.
È stata individuata una partizione esterna fra partizioni di base.
Nije moguće otvoriti datoteku za evidenciju otklanjanja grešaka „%1“. Praćenje otklanjanja grešaka nije dostupno.
Не удалось открыть файл журнала отладки "%1". Трассировка отладки не выполняется.
Det gick inte att öppna felsökningsloggfilen %1. Felsökningsspårning är inte tillgängligt.
Dnevniške datoteke za iskanje napak »%1« ni bilo mogoče odpreti. Sledenje iskanju napak ni na voljo.
無法開啟偵錯記錄檔 "%1"。偵錯追蹤將無法使用。
无法打开调试日志文件“%1”。调试跟踪不可用。
ไม่สามารถเปิดแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง "%1" ได้ การติดตามการตรวจแก้จุดบกพร่องไม่พร้อมใช้งาน
Denník ladenia %1 sa nedá otvoriť. Sledovanie ladenia nie je k dispozícii.
Hata ayıklama günlük dosyası "%1" açılamadı. Hata ayıklama izlemesi kullanılamıyor.
디버그 로그 파일 "%1"을(를) 열지 못했습니다. 디버그 추적을 사용할 수 없습니다.
Não foi possível abrir o ficheiro de registo de depuração "%1". O rastreio da depuração não está disponível.
Не вдалося відкрити файл журналу налагодження "%1". Трасування налагодження недоступне.
デバッグ ログ ファイル "%1" を開くことができませんでした。デバッグ トレースは有効ではありません。
Fișierul jurnal de depanare "%1" nu se poate deschide. Urmărirea depanării nu este disponibilă.
Nie można otworzyć pliku dziennika logowania „%1”. Śledzenie debugowania nie jest dostępne.
Kan ikke åpne loggfilen %1 for feilsøking. Sporing av feilsøking er ikke tilgjengelig.
A hibakeresési naplófájl ("%1") nem nyitható meg. A hibakeresési követés nem elérhető.
Impossible d'ouvrir le fichier journal de débogage "%1". Le suivi du débogage ne sera pas disponible.
Siluri logifaili "%1" ei saa avada. Siluri jälitus pole saadaval.
O arquivo de log de depuração "%1" não pôde ser aberto. O rastreamento da depuração não está disponível.
No se puede abrir el archivo de registro de depuración "%1". El rastreo de depuración no está disponible.
Nevarēja atvērt atkļūdošanas žurnālfailu “%1”. Atkļūdošanas trasēšana nav pieejama.
Die Debugprotokolldatei "%1" konnte nicht geöffnet werden. Debugablaufverfolgung ist nicht verfügbar.
Datoteku zapisnika ispravljanja pogrešaka "%1" nije moguće otvoriti. Praćenje ispravljanja pogrešaka nije dostupno.
Suderinti žurnalo failai „%1“ atidaryti neįmanoma. Derinimo aptikimas neįmanomas.
Kan het foutopsporingslogboekbestand %1 niet openen. Foutopsporingstracering is niet beschikbaar.
Nelze otevřít soubor protokolu ladění %1. Sledování ladění nebude k dispozici.
Virheenkorjauksen lokitiedostoa %1 ei voi avata. Virheenkorjauksen jäljitys ei ole käytettävissä.
‏‏פתיחת קובץ יומן הרישום לאיתור באגים ''%1'' לא הצליחה. מעקב אחר איתור באגים לא יהיה זמין.
Регистрационният файл "%1" за програмата за настройка не можа да бъде отворен. Трасирането на надстройката не е достъпно.
Το αρχείο καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων "%1" δεν ήταν δυνατό να ανοιχτεί. Ο εντοπισμός σφαλμάτων δεν είναι διαθέσιμος.
‏‏تعذر فتح سجل التصحيح "%1". لن يتوفر تتبع التصحيح.
Fejlfindingslogfilen "%1" kunne ikke åbnes. Fejlfindingssporingen er ikke tilgængelig.
Impossibile aprire il file del registro di debug "%1". I dati di debug non sono disponibili.
Vreme za izvršenje zahteva je isteklo i on se ne može dovršiti.
Запрос снят по таймауту, он не будет выполнен.
Tidgränsen för begäran överskreds. Det gick inte att slutföra begäran.
Časovna omejitev zahteve je potekla, zato je ni bilo mogoče dokončati.
要求已逾時,無法完成操作。
请求已超时,不能完成。
หมดเวลาสำหรับการร้องขอและไม่สามารถทำการร้องขอให้เสร็จสมูบรณ์ได้
Časový limit požiadavky uplynul, takže požiadavka sa nedá dokončiť.
İstek zaman aşımına uğradı ve tamamlanamadı.
요청이 시간을 초과했기 때문에 완료하지 못했습니다.
O pedido excedeu o tempo limite e não foi possível conclui-lo.
Час очікування запиту минув, запит не буде виконано.
要求はタイムアウトし、完了できませんでした。
Solicitarea a expirat și nu se poate finaliza.
Przekroczono limit czasu i nie można ukończyć żądania.
Forespørselen ble tidsavbrutt og ble ikke fullført.
A kérés határideje lejárt, így nem lehetett végrehajtani.
Le délai d'attente de la requête a été dépassé et la requête n'a pu se terminer.
Taotlus aegus ja seda ei saa lõpule viia.
A solicitação excedeu o tempo de espera e não pôde ser concluída.
Se agotó el tiempo de la solicitud y no se ha podido completar.
Iestājies pieprasījuma taimauts, un pieprasījumu nevarēja pabeigt.
Die Anforderung konnte nicht ausgeführt werden, da das Zeitlimit erreicht wurde.
Zahtjevu je istekao rok i nije ga moguće dovršiti.
Užklausai skirtas laikas baigėsi ir jos nepavyko baigti.
Time-out bij aanvraag. Aanvraag is niet voltooid.
Časový limit žádosti vypršel a žádost nelze provést.
Pyyntö aikakatkaistiin, eikä sitä voitu viedä loppuun.
‏‏פרק הזמן שהוקצב לבקשה הסתיים ולא היתה אפשרות להשלים את הבקשה.
Времето на заявката изтече и тя не можа да бъде завършена.
Το χρονικό όριο της αίτησης έληξε και δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί.
‏‏انتهت مهلة الطلب وتعذر إكماله.
Anmodningen fik timeout og kunne ikke gennemføres.
Timeout della richiesta. Impossiible completare l'operazione.
Zahtevana operacija nije podržana.
Запрошенная операция не поддерживается.
Begärd åtgärd stöds inte.
Zahtevana operacija ni podprta.
要求的操作不受支援。
不支持所请求的操作。
การดำเนินการที่ร้องขอไม่ได้รับการสนับสนุน
Požadovaná operácia nie je podporovaná.
İstenen işlem desteklenmiyor.
요청한 작업을 지원하지 않습니다.
A operação pedida não é suportada.
Запитана операція не підтримується.
要求された操作はサポートされません。
Operația solicitată nu este acceptată.
Żądana operacja nie jest obsługiwana.
Operasjonen støttes ikke.
A kért művelet nem támogatott.
L'opération demandée n'est pas prise en charge.
Soovitud toimingul puudub tugi.
Não há suporte para a operação solicitada.
No se admite la operación solicitada.
Pieprasītā darbība nav atbalstīta.
Der angeforderte Vorgang wird nicht unterstützt.
Tražena operacija nije podržana.
Pareikalauta operacija nepalaikoma.
De gevraagde bewerking wordt niet ondersteund.
Požadovaná operace není podporována.
Pyydetty toiminto ei ole tuettu.
‏‏הפעולה המבוקשת אינה נתמכת.
Исканата операция не се поддържа.
Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται.
‏‏العملية المطلوبة غير معتمدة.
Den anmodede handling er ikke understøttet.
Operazione richiesta non supportata.
Format je uspeo, ali kompresija datoteka i fascikli nije omogućena.
Форматирование выполнено успешно, но сжатие файла и папок не включено.
Formateringen slutfördes, men fil- och mappkomprimering är inte aktiverat.
Formatiranje je uspelo, vendar stiskanje datoteke in mape ni omogočeno.
格式化成功,但無法啟用檔案及資料夾壓縮。
格式化成功但文件和文件夹压缩没有被启用。
การฟอร์แมตสำเร็จแล้ว แต่ไม่ได้เปิดใช้งานการบีบอัดแฟ้มและโฟลเดอร์
Formátovanie bolo úspešné, ale kompresia súborov a priečinkov nie je aktivovaná.
Biçimleme başarılı ancak dosya ve klasör sıkıştırması etkin değil.
포맷에 성공했지만 파일 및 폴더 압축을 사용할 수 없습니다.
A formatação foi bem sucedida, mas a compressão de ficheiros e pastas não está activada.
Форматування виконано успішно, але стискання файлів і папок не ввімкнуто.
フォーマットに成功しましたが、ファイルとフォルダの圧縮は有効ではありません。
Formatul a reușit, dar comprimarea fișierelor și folderelor nu este activată.
Formatowanie zakończyło się pomyślnie, ale kompresja plików i folderów nie jest włączona.
Formateringen var vellykket, men fil- og mappekomprimering er ikke aktivert.
A formázás sikeresen befejeződött, de a fájlok és mappák tömörítése nem engedélyezett.
Le formatage a réussi mais la compression de fichier et de dossiers ne sera pas activée.
Vorming õnnestus, kuid faili- ja kaustatihendus pole lubatud.
Formatação bem sucedida, mas a compactação de arquivos e pastas não está ativada.
Aunque el formato se realizó correctamente, no se habilitó la compresión de archivos y carpetas.
Formāts izdevās, bet failu un mapju saspiešana nav iespējota.
Die Formatierung wurde erfolgreich abgeschlossen, aber Datei- und Ordnerkomprimierung sind nicht aktiviert.
Formatiranje je uspjelo, ali kompresija datoteka i mapa nije omogućena.
Formatavimas sėkmingas, tačiau failo ir aplanko glaudinimas neįjungtas.
Formatteren is gelukt, maar bestand- en mapcompressie zijn niet ingeschakeld.
Formátování bylo úspěšné, komprese souborů a složek však nebude povolena.
Alustus onnistui, mutta tiedosto- ja kansiopakkaus ei ole käytössä.
‏‏האתחול הצליח, אך דחיסת קבצים ותיקיות אינה זמינה.
Форматирането успя, но компресирането на файлове и папки не е разрешено.
Η διαμόρφωση πέτυχε, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε η συμπίεση αρχείων και φακέλων.
‏‏نجحت عملية التهيئة ولكن لن يتم تمكين ضغط المجلدات والملفات.
Formateringen lykkedes, men komprimeringen af filer og mapper er ikke aktiveret.
La formattazione è stata completata, ma la compressione di file e cartelle non è abilitata.
Volumen je popravljen, ali pripadajuća particija nije označena kao aktivna zato što je druga particija na disku već označena kao aktivna. Možete da označite volumen kao aktivan da biste označili particije koje se na njemu nalaze kao aktivne.
Том был восстановлен, но его раздел не был помечен как активный, поскольку другой раздел диска уже помечен как активный. Можно пометить этот том как активный, чтобы сделать активными его разделы.
Volymen reparerades, men den underliggande partitionen markerades inte som aktiv eftersom en annan partition på disken redan är markerad som aktiv. Du kan markera volymen som aktiv för att markera dess underliggande partitioner som aktiva.
Nosilec je bil popravljen, vendar podrejena particija ni bila označena kot aktivna, ker je kot aktivna označena druga particija na disku. Označite nosilec kot aktivni, da označite njegove podrejene particije kot aktivne.
磁碟區已經修復但是其下的磁碟分割未標記為使用中,因為磁碟上的另一個磁碟分割已經標記為使用中。您可以將磁碟區標記為使用中,將其下的磁碟分割標記為使用中。
卷已被修理,但基本分区没有标成活动的,原因是磁盘上的另一个分区已被标为活动的。要将其基本分区标为活动的,您可以将卷标为活动的。
ไดรฟ์ข้อมูลถูกซ่อมแซมแล้ว แต่พาร์ติชันที่อยู่ภายในยังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายให้เป็นทำงานอยู่ เนื่องจากพาร์ติชันอื่นบนดิสก์ได้ถูกทำเครื่องหมายเป็นทำงานอยู่แล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายไดรฟ์ข้อมูลให้เป็นทำงานอยู่ได้เพื่อทำเครื่องหมายพาร์ติชันที่อยู่ภายในให้เป็นทำงานอยู่
Zväzok bol opravený, ale podkladová oblasť sa neoznačila ako aktívna, pretože na danom disku už existuje aktívna oblasť. Označením zväzku ako aktívneho označíte ako aktívne aj jeho podkladové oblasti.
Birim onarıldı, ancak diskteki başka bir bölüm zaten etkin olarak işaretlenmiş olduğundan, altındaki bölüm etkin olarak işaretlenmedi. Altındaki bölümleri etkin olarak işaretlemek için birimi etkin olarak işaretleyebilirsiniz.
볼륨을 복구했으나 디스크에 있는 다른 파티션이 이미 활성 파티션으로 설정되어 있으므로 이 파티션이 활성 파티션으로 설정되지 않았습니다. 볼륨을 활성 볼륨으로 설정하면 해당 파티션을 활성 파티션으로 설정할 수 있습니다.
O volume foi reparado mas a partição subjacente não foi marcada como activa porque já existia outra partição marcada como activa no disco. Pode marcar o volume como activo para marcar as respectivas partições subjacentes como activas.
Том було відновлено, але цей розділ не було позначено як активний, оскільки інший розділ диска вже позначено як активний. Можна позначити том як активний, щоб зробити його розділи активними.
ボリュームは修復されましたが、基礎パーティションはアクティブになっていません。これはディスクの別のパーティションが既にアクティブになっているためです。ボリュームをアクティブにして、その基礎パーティションをアクティブにすることができます。
Volumul s-a reparat, dar partițiile subordonate nu s-au marcat ca active pentru că o altă partiție de pe disc este deja marcată ca activă. Volumul poate fi marcat ca activ, astfel încât partițiile sale subordonate să fie marcate ca active.
Wolumin został naprawiony, ale żądana partycja nie została oznaczona jako aktywna, ponieważ inna partycja na dysku jest już aktywna. Aby oznaczyć żądaną partycję jako aktywną, możesz oznaczyć wolumin jako aktywny.
Volumet ble reparert, men den underliggende partisjonen ble ikke merket som aktiv fordi en annen partisjon på disken allerede er merket som aktiv. Du kan merke volumet som aktivt for å merke de underliggende partisjonen som aktive.
A kötet javítva lett, de a kötetet tartalmazó partíció nem lett megjelölve aktívként, mert a lemez valamelyik másik partíciója már aktív. A kötetet úgy jelölheti meg aktívnak, hogy a tartalmazó partíciókat aktívvá teszi.
Le volume a été réparé mais la partition sous-jacente n'a pas été marquée active parce qu'une autre partition sur le disque est déjà marquée active. Vous pouvez marquer le volume actif pour marquer ses partitions sous-jacentes comme étant actives.
Draiv on parandatud, kuid põhisektsiooni ei märgitud aktiivseks, sest muu ketta sektsioon on juba aktiivseks märgitud. Võite märkida draivi aktiivseks, et märkida selle põhisektsioonid aktiivseks.
O volume foi reparado, mas a partição subjacente não foi marcada como ativa porque outra partição no disco já está marcada como ativa. Você pode marcar o volume como ativo para marcar como ativas suas partições subjacentes.
Se reparó el volumen pero la partición subrayada no se marcó como activa porque otra partición en el disco ya lo estaba. Puede marcar el volumen activo para marcar sus particiones activas subrayadas.
Sējums tika labots, bet tajā ietilpstošais nodalījums netika atzīmēts kā aktīvs, jo kā aktīvs jau ir atzīmēts cits diska nodalījums. Sējumu var atzīmēt kā aktīvu, atzīmējot kā aktīvus tajā ietilpstošos nodalījumus.
Das Volume wurde repariert, aber die zugrunde liegende Partition wurde nicht als aktiv gekennzeichnet , weil eine andere Partition bereits als aktiv gekennzeichnet ist. Sie können das Volume als aktiv kennzeichnen, um die zugrunde liegenden Partitionen als aktiv zu kennzeichnen.
Jedinica je popravljena, ali podređena particija nije označena kao aktivna jer je tako već označena neka druga particija na disku. Da biste podređene particije označili kao aktivne, možete tako označiti i jedinicu.
Tomas pataisytas, tačiau pabrauktas skaidinys nepažymėtas kaip aktyvus, nes kitas skaidinys diske pažymėtas kaip aktyvus. Galite žymėti tomą kaip aktyvų, kad kaip aktyvus būtų pažymėtas pabrauktas skaidinys.
Het volume is hersteld, maar de onderliggende partitie is niet als actief gemarkeerd, omdat een andere partitie op de schijf reeds als actief is gemarkeerd. U kunt het volume als actief markeren om de onderliggende partities als actief te markeren.
Svazek byl opraven, ale obsažený oddíl nebyl označen jako aktivní, protože na disku je již jiný aktivní oddíl. Pokud označíte svazek jako aktivní, označíte všechny jeho oddíly jako aktivní.
Asema korjattiin, mutta aseman osiota ei merkitty aktiiviseksi, koska toinen aseman osio on jo merkitty aktiiviseksi. Voit merkitä aseman aktiiviseksi merkitsemällä sen osiot aktiivisiksi.
‏‏אמצעי האחסון תוקן, אך המחיצה הנושאת אותו לא סומנה כפעילה מאחר שמחיצה אחרת בדיסק כבר מסומנת כפעילה. באפשרותך לסמן את אמצעי האחסון כפעיל כדי לסמן את המחיצות הנושאות אותו כפעילות.
Томът е поправен, но основният дял не е маркиран като активен, защото друг дял на диска вече е маркиран като активен. Може да маркирате тома като активен, за да маркирате неговия основен дял като активен.
Ο τόμος επιδιορθώθηκε αλλά το υποκείμενο διαμέρισμα δεν σημάνθηκε ως ενεργό επειδή ένα άλλο διαμέρισμα του δίσκου έχει ήδη σημανθεί ως ενεργό. Πρέπει να σημάνετε το δίσκο ως ενεργό για να σημάνετε τα υποκείμενα διαμερίσματα ως ενεργά.
‏‏تم إصلاح وحدة التخزين ولكن لم يتم وضع علامة نشط على القسم المضمّن بسبب وجود قسم آخر على القرص بعلامة نشط. يمكن وضع علامة نشط على وحدة التخزين وذلك لوضع علامة نشط على الأقسام المضمنّة به.
Enheden er repareret, men den underliggende partition blev ikke markeret som aktiv, fordi en anden partition på disken allerede er markeret som aktiv. Du kan markere enheden som aktiv og derved markere de underliggende partitioner som aktive.
Il volume è stato ripristinato ma la partizione sottostante non era contrassegnata come attiva in quanto un'altra partizione del disco è già contrassegnata come attiva. È possibile contrassegnare il volume come attivo per rendere attive le partizioni sottostanti.
Volumen je popravljen, ali pripadajuća particija nije označena kao aktivna zato što je u pitanju logička disk jedinica.
Том был восстановлен, но его раздел не был помечен как активный, поскольку это логический диск.
Volymen reparerades, men den underliggande partitionen markerades inte som aktiv eftersom det är en logisk enhet.
Nosilec je bil popravljen, vendar podrejena particija ni bil označena kot aktivna, ker je logični pogon.
磁碟區已經修復但是其下的磁碟分割未標記為使用中,因為它是邏輯磁碟機。
卷已被修复,但基本分区没有标成活动的,原因是它是逻辑驱动器。
ไดรฟ์ข้อมูลถูกซ่อมแซมแล้ว แต่พาร์ติชันที่อยู่ภายในยังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายให้เป็นทำงานอยู่เนื่องจากเป็นลอจิคัลไดรฟ์
Zväzok bol opravený, ale podkladová oblasť sa neoznačila ako aktívna, pretože ide o logickú jednotku.
Birim onarıldı, ancak mantıksal bir sürücü olduğundan, altındaki bölüm etkin olarak işaretlenmedi.
볼륨을 복구했으나 논리 드라이브이기 때문에 아래 파티션을 활성 파티션으로 설정할 수 없습니다.
O volume foi reparado, mas a partição subjacente não foi marcada como activa porque se trata de uma unidade lógica.
Том було відновлено, але його розділ не позначено як активний, позаяк він є логічним диском.
ボリュームは修復されましたが、基礎パーティションはアクティブになっていません。これは基礎パーティションが論理ドライブであるためです。
Volumul s-a reparat, dar partiția subordonată nu s-a marcat ca activă, deoarece este o unitate logică.
Wolumin został naprawiony, ale żądana partycja nie została oznaczona jako aktywna, ponieważ jest dyskiem logicznym.
Volumet ble reparert, men den underliggende partisjonen ble ikke merket som aktiv, fordi den er en logisk stasjon.
A kötet javítva lett, de a kötetet tartalmazó partíció nem lett megjelölve aktívként, mert logikai meghajtó.
Le volume a été réparé mais la partition sous-jacente n'a pas été marquée active parce que c'est un lecteur logique.
Draiv on parandatud, kuid põhisektsiooni ei märgitud aktiivseks, sest see on loogiline draiv.
O volume foi reparado, mas a partição subjacente não foi marcada como ativa porque é uma unidade lógica.
Se reparó el volumen pero la partición subrayada no se marcó como activa porque es una unidad lógica.
Sējums tika labots, bet tajā ietilpstošais nodalījums netika atzīmēts kā aktīvs, jo tā ir loģiskā diskierīce.
Das Volume wurde repariert, aber die zugrunde liegende Partition wurde nicht als aktiv gekennzeichnet, weil es sich um ein logisches Laufwerk handelt.
Jedinica je popravljena, ali podređena particija nije označena kao aktivna jer je riječ o logičkom pogonu.
Tomas buvo pataisytas, tačiau pabrauktas skaidinys nebuvo pažymėtas kaip aktyvus, nes tai loginis diskas.
Het volume is hersteld, maar de onderliggende partitie is niet als actief gemarkeerd omdat het een logisch station is.
Svazek byl opraven, ale obsažený oddíl nebyl nastaven jako aktivní, protože se jedná o logickou jednotku.
‏‏אמצעי האחסון תוקן אך המחיצה הנושאת אותו לא סומנה כפעילה מאחר שהיא כונן לוגי.
Томът е поправен, но основният му дял не е маркиран като активен, защото той е логическо устройство.
Ο τόμος επιδιορθώθηκε αλλά το υποκείμενο διαμέρισμα δεν σημάνθηκε ως ενεργό επειδή δεν είναι λογική μονάδα δίσκου.
Asema korjattiin, mutta aseman osiota ei merkitty aktiiviseksi, koska se ei ole looginen asema.
‏‏تم إصلاح وحدة التخزين ولكن لم يتم وضع علامة نشط على القسم المضمّن لأنه محرك أقراص منطقي.
Enheden er repareret, men den underliggende partition er ikke markeret som aktiv, fordi den er et logisk drev.
Il volume è stato ripristinato ma la partizione sottostante non è stata contrassegnata come attiva in quanto è un'unità logica.
See catalog page for all messages.