The service
Messages on page
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien Web-sivustojen käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux sites Web suivants :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Websites gewähren:
Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω τοποθεσίες Web:
A kódösszeállítások a következő webhelyekhez férhetnek &hozzá:
Concedi agli assembl&y l'accesso ai seguenti siti Web:
アセンブリに以下の Web サイトへのアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 웹 사이트 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende webområder:
U&dziel zestawom prawa dostępu do następujących witryn sieci Web:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso aos seguintes sites:
Conceder às assem&blagens acesso aos seguintes Web sites:
Предост&авить сборкам доступ к следующим веб-узлам:
Conceder a los ensamblados &acceso a los siguiente sitios Web:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande webbplatser:
Derlemelere aşağıdaki Web siteleri için &erişim ver:
授予程序集对下列 Web 站点的访问权限(&A):
授與組件存取下列網站(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím webovým serverům:
&Giv assemblies adgang til følgende websteder:
A&ssembly's toegang tot de volgende websites verlenen:
程序集只能访问“打开文件”对话框和“保存文件”对话框,并且可通过这两个对话框打开和保存文件。该权限允许程序集获取或保持文件的内容,而不必打开文件或被授予对这些文件的“文件 IO 权限”。
組件只能存取 [開啟檔案] 對話方塊和 [儲存檔案] 對話方塊,並且可以透過這些對話方塊開啟和儲存檔案。這個使用權限可以讓組件取得或保存檔案的內容,而不需開啟檔案或取得這些檔案的檔案 IO 使用權限。
Sestavení mají přístup pouze k dialogovému oknu Otevřít soubor a k dialogovému oknu Uložit soubor a mají povoleno otevírání a ukládání souborů prostřednictvím těchto dialogových oken. Toto oprávnění umožňuje sestavením získat nebo zachovat obsah souboru, aniž by soubor otevřely a aniž by jim bylo pro tento soubor přiděleno oprávnění Vstup a výstup souborů.
Assemblies har kun adgang til dialogboksene Åbn fil og Gem fil og kan åbne og gemme filer ved hjælp af disse dialogbokse. Denne tilladelse giver assemblies mulighed for at hente indholdet af en fil eller gøre det permanent uden at åbne filen eller få tilladelse til at foretage filinput/-output i de pågældende filer.
Assembly's hebben alleen toegang tot het dialoogvenster Bestand openen en Bestand opslaan, en zijn gemachtigd om bestanden met deze dialoogvensters te openen en op te slaan. Met deze machtiging kunnen assembly's de inhoud van een bestand ophalen of in stand houden zonder dat het bestand wordt geopend of aan deze bestanden IO-machtiging is verleend.
Kokoonpanoilla on oikeudet vain Avaa tiedosto- ja Tallenna tiedosto -valintaikkunoihin, ja ne pystyvät avaamaan ja tallentamaan tiedostoja näiden valintaikkunoiden avulla. Tämä oikeus antaa kokoonpanojen hankkia tai säilyttää tiedoston sisällön avaamatta tiedostoa tai saamatta tiedostojen I/O-oikeuksia.
Les assembly n'ont accès qu'aux boîtes de dialogue Ouvrir le fichier et Enregistrer le fichier et peuvent ouvrir et enregistrer des fichiers par l'intermédiaire de ces boîtes de dialogue. Cette autorisation permet aux assemblys d'obtenir ou de rendre persistant le contenu d'un fichier sans l'ouvrir ou sans avoir reçu l'autorisation Fichier E/S pour ces fichiers.
Assemblys können nur auf die Dialogfelder Datei öffnen und Datei speichern zugreifen. Diese Berechtigung ermöglich Assemblys den Inhalt einer Datei abzurufen oder beizubehalten, ohne die Datei öffnen zu müssen oder eine E/A-Dateiberechtigung zu erhalten.
Οι συγκροτήσεις έχουν πρόσβαση μόνο στα παράθυρα διαλόγου "Άνοιγμα αρχείου" και "Αποθήκευση αρχείου" μέσω των οποίων τους επιτρέπεται το άνοιγμα και η αποθήκευση αρχείων. Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στις συγκροτήσεις τη λήψη ή διατήρηση των περιεχομένων ενός αρχείου χωρίς να ανοίξουν το αρχείο και χωρίς να τους εκχωρηθεί το δικαίωμα εισόδου/εξόδου αρχείου για αυτά τα αρχεία.
A kódösszeállítások csak a Megnyitás és Mentés párbeszédpanelekhez férhetnek hozzá, és ezek használatával megnyithatnak és menthetnek fájlokat. Ez az engedély lehetővé teszi, hogy a kódösszeállítások megszerezzék és tartósan tárolják egy fájl tartalmát anélkül, hogy ténylegesen megnyitnák a fájlt, vagy engedélyt kapnának I/O-műveletek elvégzésére a fájlon.
Agli assembly è consentito solo l'accesso alle finestre di dialogo Apri file e Salva file con relativa apertura e salvataggio dei file nelle rispettive finestre. Questa autorizzazione consente agli assembly di ottenere o mantenere il contenuto di un file senza aprirlo oppure di ricevere l'autorizzazione I/O file per i file in uso.
アセンブリは [開く] ダイアログ ボックスおよび [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスのみにアクセスできます。ファイルを開いて保存するにはこれらのダイアログ内で行ってください。このアクセス許可によって、アセンブリはファイルを開くことなく、またファイルへのファイル IO アクセス許可の許可なしに、ファイルを取得し保持することができます。
어셈블리가 파일 열기 및 파일 저장 대화 상자에만 액세스할 수 있으며 이 대화 상자를 통해 파일을 열고 저장할 수 있습니다. 이 권한을 사용하여 어셈블리가 파일을 열거나 해당 파일에 대한 파일 IO 권한을 부여 받지 않고도 파일의 내용을 가져오거나 유지할 수 있습니다.
Samlinger har bare tilgang til dialogboksene Åpne fil og Lagre fil, og de har tillatelse til å åpne og lagre filer via disse dialogboksene. Denne tillatelsen tillater samlinger å skaffe eller beholde innholdet i en fil uten å åpne filen eller gi tillatelsen Fil-I/U til disse filene.
Zestawy mają dostęp tylko do okien dialogowych Otwieranie pliku oraz Zapisywanie pliku i mogą otwierać lub zapisywać pliki za pośrednictwem tych okien dialogowych. Uprawnienie to pozwala zestawom na pobieranie lub zachowywanie zawartości plików bez otwierania tych plików i bez konieczności przyznawania tym zestawom uprawnienia dostępu do wejścia/wyjścia określonych plików.
Os conjuntos de módulos (assemblies) só têm acesso às caixas de diálogo Abrir Arquivo e Salvar Arquivo, e têm permissão para abrir e salvar arquivos através dessas caixas de diálogo. Com essa permissão, os conjuntos de módulos podem obter ou manter o conteúdo de um arquivo sem abri-lo ou ter recebido Permissão de E/S de Arquivo.
As assemblagens só têm acesso às caixas de diálogo 'Abrir ficheiro' e 'Guardar ficheiro', e é-lhes permitido abrir e guardar ficheiros através destas caixas de diálogo. Esta permissão permite que as assemblagens obtenham ou mantenham o conteúdo de um ficheiro sem abrir o ficheiro, nem ser concedida permissão de ES de ficheiro para esses ficheiros.
Сборки имеют доступ только к диалоговым окнам 'Открыть файл' и 'Сохранить файл' и могут открывать и сохранять файлы с помощью этих диалогов. Эти разрешения позволяют сборкам извлекать и сохранять содержимое файлов без открытия файла, не имея разрешений на ввод/вывод этих файлов.
Los ensamblados sólo tienen acceso al cuadro de diálogo Abrir archivo y Guardar archivo, mediante los que se les permite abrir y guardar archivos. Este permiso posibilita que los ensamblados obtengan o almacenen el contenido de un archivo sin abrirlo o que se les conceda permiso de E/S de archivos a dichos archivos.
Sammansättningar har endast åtkomst till dialogrutorna Öppna fil och Spara fil och är behöriga att öppna och spara filer via dialogrutorna. Den här behörigheten gör det möjligt för sammansättningar att hämta eller behålla innehållet i en fil utan att öppna filen och utan att beviljas Behörighet för fil-I/O för filerna.
Derlemeler yalnızca Dosya Aç ve Dosya Kaydet iletişim kutularına erişebilir ve bu iletişim kutularını kullanarak dosya açıp kaydedebilirler. Bu izin, derlemelerin dosyayı açmadan veya ilgili dosyalara Dosya GÇ İzni verilmeden dosyanın içeriğini almalarına veya saklamalarına olanak verir.
L&uo uusi koodiryhmä
&Créer un nouveau groupe de codes
&Eine neue Codegruppe erstellen
&Δημιουργία νέας ενότητας κώδικα
Új kód&csoport létrehozása
&Crea un nuovo gruppo di codice
新しいコード グループを作成する(&C)
새 코드 그룹 만들기(&C)
&Opprett en ny kodegruppe
&Utwórz nową grupę kodów
&Criar novo grupo de códigos
&Criar novo grupo de código
Создать нову&ю группу кода
&Crear un nuevo grupo de códigos
S&kapa en ny kodgrupp
&Yeni bir kod grubu oluştur
创建新代码组(&C)
建立新的程式碼群組(&C)
&Vytvořit novou kódovou skupinu
&Opret en ny kodegruppe
Een nieuwe &codegroep maken
重置 <var>X</var> 策略级别
重設 <var>X</var> 原則層級
Obnovit úroveň zásad <var>X</var>
Nulstil politikniveauet <var>X</var>
Het beveiligingsbeleid <var>X</var> opnieuw instellen
Palauta käytäntötaso <var>X</var>
Rétablir le niveau de stratégie <var>X</var>
Die <var>X</var>-Richtlinienebene zurücksetzen
Επαναφορά του επιπέδου πολιτικής <var>X</var>
A(z) <var>X</var> házirendszint alaphelyzetbe állítása
Reimposta il livello dei criteri <var>X</var>
<var>X</var> ポリシー レベルをリセットする
<var>X</var> 정책 수준을 다시 설정합니다.
Tilbakestill policynivået <var>X</var>
Zresetuj poziom zasad <var>X</var>
Redefinir o nível de diretiva <var>X</var>
Redefinir o nível de política <var>X</var>
Сброс настройки политики для уровня <var>X</var>
Restablecer el nivel de directiva <var>X</var>
Återställ principnivån <var>X</var>
<var>X</var> ilke düzeyini sıfırla
“Web 访问权限”是不受限制的。
Web 存取使用權限不受限制。
Oprávnění přístupu k webu je neomezené.
Tilladelsen til webadgang er ubegrænset.
De machtiging voor webtoegang is onbeperkt.
Web-käytön oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Accès Web est illimitée.
Die Webzugriffsberechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα πρόσβασης στο Web είναι απεριόριστο.
A webhozzáférési engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Accesso Web è senza restrizioni.
Web アクセス許可は無制限です。
웹 액세스 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for webtilgang er ubegrenset.
Uprawnienie dostępu do sieci Web jest nieograniczone.
A Permissão de Acesso à Web é irrestrita.
A permissão de acesso à Web é ilimitada.
Разрешение доступа к Вебу не ограничено.
El permiso de acceso al Web no está restringido.
Behörigheten för webbåtkomst är obegränsad.
Web Erişimi İzni sınırsız.
Sestavení mají přístup pouze k dialogovému oknu Uložit soubor a mají povoleno ukládání souborů prostřednictvím tohoto dialogového okna. Toto oprávnění umožňuje sestavením zachovat obsah souboru, aniž by soubor otevřely a aniž by jim bylo pro tento soubor přiděleno oprávnění Vstup a výstup souborů.
Assemblies har kun adgang til dialogboksen Gem fil og kan gemme filer ved hjælp af denne dialogboks. Denne tilladelse giver assemblies mulighed for at gøre indholdet af en fil permanent uden at gemme filen eller få tilladelse til at foretage filinput/-output i de pågældende filer.
Assembly's hebben alleen toegang tot het dialoogvenster Bestand opslaan en zijn gemachtigd om met dit dialoogvenster bestanden op te slaan. Met deze machtiging kunnen assembly's de inhoud van een bestand behouden zonder dat het bestand wordt opgeslagen of aan deze bestanden IO-machtiging is verleend.
Kokoonpanoilla on oikeudet vain Tallenna tiedosto -valintaikkunaan, ja ne voivat tallentaa tiedostoja tämän valintaikkunan avulla. Tämä oikeus antaa kokoonpanojen säilyttää tiedoston sisällön avaamatta tiedostoa tai saamatta tiedostojen I/O-oikeuksia.
Les assemblys n'ont accès qu'à la boîte de dialogue Enregistrer le fichier et peuvent enregistrer des fichiers par l'intermédiaire de cette boîte de dialogue. Cette autorisation permet aux assemblys de faire persister le contenu d'un fichier sans l'enregistrer ou sans avoir reçu l'autorisation Fichier E/S pour ces fichiers.
Assemblys können nur auf das Dialogfeld Datei speichern zugreifen. Diese Berechtigung ermöglich Assemblys den Inhalt einer geöffneten Datei abzurufen, ohne die Datei speichern zu müssen oder eine E/A-Dateiberechtigung zu erhalten.
Οι συγκροτήσεις έχουν πρόσβαση μόνο στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση αρχείου", μέσω του οποίου τους επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων. Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στις συγκροτήσεις να διατηρούν τα περιεχόμενα ενός αρχείου χωρίς να αποθηκεύσουν το αρχείο και χωρίς να τους εκχωρηθεί το δικαίωμα εισόδου/εξόδου αρχείου για αυτά τα αρχεία.
A kódösszeállítások csak a Mentés párbeszédpanelhez férhetnek hozzá, és ennek használatával menthetnek fájlokat. Ez az engedély lehetővé teszi, hogy a kódösszeállítások tartósan tárolják egy fájl tartalmát anélkül, hogy ténylegesen mentenék a fájlt, vagy engedélyt kapnának I/O-műveletek elvégzésére a fájlon.
Agli assembly è consentito solo l'accesso alla finestra di dialogo Salva file con relativo salvataggio dei file dalla finestra stessa. Questa autorizzazione consente agli assembly di mantenere il contenuto di un file senza salvarlo oppure di ricevere l'autorizzazione I/O file per i file in uso.
アセンブリは [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスのみにアクセスできます。ファイル保存するにはこのダイアログ内で行ってください。このアクセス許可によって、アセンブリはファイルを保存することなく、またファイルへのファイル IO アクセス許可の許可なしに、ファイルのコンテンツを取得することができます。
어셈블리가 파일 저장 대화 상자에만 액세스할 수 있으며 이 대화 상자를 통해 파일을 저장할 수 있습니다. 이 권한을 사용하여 어셈블리가 파일을 저장하거나 해당 파일에 대한 파일 IO 권한을 부여 받지 않고도 파일의 내용을 유지할 수 있습니다.
Samlinger har bare tilgang til dialogboksen Lagre fil, og de har tillatelse til å lagre filer via denne dialogboksen. Denne tillatelsen tillater samlinger å beholde innholdet i en fil uten å lagre filen eller gi tillatelsen Fil-I/U til disse filene.
Zestawy mają dostęp tylko do okna dialogowego Zapisywanie pliku i mogą zapisywać pliki za pośrednictwem tego okna dialogowego. Uprawnienie to pozwala zestawom na zachowywanie zawartości plików bez zapisywania tych plików i bez konieczności przyznawania tym zestawom uprawnienia dostępu do wejścia/wyjścia określonych plików.
Os conjuntos de módulos só têm acesso à caixa de diálogo Salvar Arquivo e têm permissão para salvar arquivos através desta caixa. Com essa permissão, os conjuntos de módulos podem manter o conteúdo de um arquivo sem precisar salvá-lo, ou sem ter recebido Permissão de E/S de Arquivo para aqueles arquivos.
As assemblagens só têm acesso à caixa de diálogo 'Guardar ficheiro' e é-lhes permitido guardar ficheiros através desta caixa de diálogo. Esta permissão permite que as assemblagens mantenham o conteúdo de um ficheiro sem guardar o ficheiro, nem ser concedida permissão de ES de ficheiro para esses ficheiros.
Сборки имеют доступ только к диалоговому окну 'Сохранить файл' и могут сохранять файлы с помощью этого диалога. Эти разрешения позволяют сборкам сохранять содержимое файла без сохранения файла и без разрешений на ввод-вывод этих файлов.
Los ensamblados sólo tienen acceso al cuadro de diálogo Guardar archivo, mediante el que se les permite guardar archivos. Este permiso posibilita que los ensamblados almacenen el contenido de un archivo sin guardarlo o que se les conceda permiso de E/S de archivos a dichos archivos.
Sammansättningar har bara åtkomst till dialogrutan Spara fil och är behöriga att spara filer via dialogrutan. Den här behörigheten gör det möjligt för sammansättningar att behålla innehållet i en fil utan att spara filen och utan att beviljas Behörighet för fil-I/O för filerna.
Derlemeler yalnızca Dosya Kaydet iletişim kutusuna erişebilir ve bu iletişim kutusunu kullanarak dosya kaydedebilirler. Bu izin, derlemelerin dosyayı kaydetmeden veya ilgili dosyalara Dosya GÇ İzni verilmeden dosyanın içeriğini saklamalarına olanak verir.
程序集只能访问“保存文件”对话框,并且可通过该对话框保存文件。该权限允许程序集保持文件的内容,而不必保存文件或被授予对这些文件的“文件 IO 权限”。
組件只能存取 [儲存檔案] 對話方塊,並且可以透過這個對話方塊儲存檔案。這個使用權限可以讓組件保存檔案的內容,而不需儲存檔案或取得這些檔案的檔案 IO 使用權限。
消息队列权限:
訊息佇列使用權限:
Oprávnění fronty zpráv:
Tilladelse til meddelelseskø:
Machtiging voor berichtenwachtrij:
Sanomajonon oikeus:
Autorisation File d'attente de messages :
Meldungswarteschlangen-Berechtigung:
Δικαίωμα ουράς μηνυμάτων:
Üzenetsor-használati engedély:
Autorizzazione Coda di messaggi:
メッセージ キューのアクセス許可 :
메시지 대기열 권한:
Tillatelse for meldingskø:
Uprawnienie do kolejki komunikatów:
Permissão de Fila de Mensagens:
Permissão de fila de mensagens:
Разрешение доступа к очереди сообщений:
Permiso de la cola de mensajes:
Behörighet för meddelandekö:
İleti Sırası İzni:
选择条件类型
選擇條件類型
Výběr typu podmínky
Vælg en betingelsestype
Een type voorwaarde kiezen
Valitse ehtotyyppi
Choisir un type de condition
Einen Bedingungstyp wählen
Επιλέξτε έναν τύπο συνθήκης
Feltételtípus kiválasztása
Scegliere un tipo di condizione
条件の種類を選択する
조건 형식 선택
Velg en vilkårstype
Wybierz typ warunku
Escolher um tipo de condição
Escolher tipo de condição
Выбрать тип условия
Elija un tipo de condición
Välj en villkorstyp
Koşul türü seçin
Korvaa kokoonpanomääritys
Remplacer la configuration de l'assembly
Assemblykonfiguration ersetzen
Αντικατάσταση της ρύθμισης παραμέτρων συγκρότησης
Kódösszeállítás konfigurációjának cseréje
Sostituisci configurazione assembly
アセンブリ構成の置き換え
어셈블리 구성 바꾸기
Erstatt samlingskonfigurasjon
Zastąp informacje konfiguracyjne tego zestawu
Substituir Configuração do Conjunto de Módulos (Assembly)
Substituir configuração da assemblagem
Заместить конфигурацию сборки
Reemplazar configuración de ensamblado
Ersätt sammansättningskonfigurationen
Derleme Yapılandırmasını Değiştir
替换程序集配置
取代組件組態
Nahrazení konfigurace sestavení
Erstat konfiguration af assembly
Assembly-configuratie vervangen
成员条件确定程序集是否满足获取与代码组关联的权限所需的特定要求。
成員資格條件決定組件是否符合取得程式碼群組相關使用權限的特定需求。
Podmínka členství určuje, zda sestavení splňuje specifické požadavky pro získání oprávnění přidružených ke kódové skupině.
Medlemsbetingelsen afgør, om en assembly opfylder de særlige krav for at få de tilladelser, der er tilknyttet en kodegruppe.
De lidmaatschapsvoorwaarde bepaalt of een assembly aan de vereisten voldoet om de juiste machtigingen van een codegroep op te halen.
Jäsenyysehto määrittää, täyttääkö kokoonpano erityiset vaatimukset, jotka asetetaan oikeuksien saamiseksi koodiryhmältä.
La condition d'appartenance détermine si un assembly remplit les conditions requises pour obtenir les autorisations associées à un groupe de codes.
Die Mitgliedschaftsbedingung, legt fest, ob eine Assembly die Anforderungen erfüllt, um die einer Codegruppe zugeordneten Berechtigungen zu erhalten.
Η συνθήκη συμμετοχής προσδιορίζει κατά πόσο μια συγκρότηση πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη λήψη των δικαιωμάτων που σχετίζονται με μια ενότητα κώδικα.
A tagsági feltétel határozza meg, hogy egy kódösszeállítás megfelel-e bizonyos követelményeknek, és megkaphatja-e egy kódcsoporthoz tartozó engedélyeket.
La condizione di appartenenza determina se un assembly soddisfa i requisiti necessari per ottenere le autorizzazioni associate a un gruppo di codice.
メンバシップ条件は、アセンブリがコード グループに関連するアクセス許可を取得するための条件を満たしているかどうかを判断します。
멤버 조건에서는 어셈블리가 코드 그룹과 연결된 권한을 가져올 수 있는 특정 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정합니다.
Medlemskapsvilkåret avgjør om en samling oppfyller de bestemte kravene for å tillatelsene som er tilknyttet med en kodegruppe.
Warunek członkostwa umożliwia określenie, czy zestaw spełnia wymagania pozwalające na udzielenie mu uprawnień skojarzonych z określoną grupą kodów.
A condição de membro determina se um conjunto de módulos satisfaz ou não aos requisitos para obter as permissões associadas a um grupo de códigos.
A condição de membro determina se uma assemblagem satisfaz, ou não, os requisitos específicos para obter as permissões associadas a um grupo de código.
Условие членства определяет, соответствует ли сборка конкретным требованиям для получения разрешений, назначенных группе кода.
La condición de pertenencia determina si un ensamblado cumple ciertos requisitos para obtener los permisos asociados con el grupo de códigos.
Villkoret för medlemskap avgör om en sammansättning uppfyller villkoren för att erhålla de behörigheter som är associerade med en kodgrupp.
Üyelik koşulu, derlemenin kod grubu ile ilişkili izinleri almak için gereken özel gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirler.
See catalog page for all messages.