The service
Messages on page
無法匯入 TS 閘道伺服器 "%1" 的原則和伺服器組態設定。如果設定已經損毀,就會發生這個問題。
Não foi possível importar as definições de configuração de política e servidor para o servidor de Gateway TS "%1". Este problema poderá ocorrer se as definições estiverem danificadas.
无法导入 TS 网关服务器“%1”的策略和服务器配置设置。如果设置已损坏,则可能出现此问题。
"%1" TH Ağ Geçidi sunucusunun ilke ve sunucu yapılandırma ayarları alınamadı. Ayarlar bozulduğunda bu sorun görülebilir.
Inställningarna för princip- och serverkonfiguration för TS Gateway-servern %1 kunde inte importeras. Problemet kan inträffa om inställningarna har skadats.
Nie można zaimportować ustawień konfiguracji serwera i zasad dla serwera bram usług terminalowych %1. Ten problem może występować, gdy ustawienia są uszkodzone.
A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállításai nem importálhatók. Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha a beállítások sérültek.
Impossible d’importer les paramètres de configuration de stratégie et de serveur pour le serveur de passerelle TS « %1 ». Ce problème peut se produire si ces paramètres ont été endommagés.
Não foi possível importar as opções de configuração de diretiva e de servidor para o servidor do Gateway TS "%1". Esse problema pode ocorrer quando as configurações estão danificadas.
Не удается импортировать политику и параметры настройки для сервера шлюза служб терминалов "%1". Такая ошибка может возникнуть из-за повреждения параметров.
TS ゲートウェイ サーバー "%1" のポリシーとサーバー構成の設定をインポートできませんでした。問題の原因として、インポート対象の設定が破損していることが考えられます。
No se pudieron importar las opciones de configuración de directiva y servidor del servidor de puerta de enlace de TS "%1". Este problema puede producirse si se daña la configuración.
Die Richtlinien- und Serverkonfigurationseinstellungen für den Terminaldienste-Gatewayserver "%1" konnten nicht importiert werden. Dieses Problem kann auftreten, wenn die Einstellungen beschädigt wurden.
De instellingen van de beleids- en serverconfiguratie voor de TS-gatewayserver %1 zijn niet geïmporteerd. Dit probleem kan voorkomen als de instellingen zijn beschadigd.
Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 nebylo možné importovat. K tomuto problému mohlo dojít z důvodu poškozeného nastavení.
TS 게이트웨이 서버 "%1"에 대한 정책 및 서버 구성 설정을 가져올 수 없습니다. 설정이 손상된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.
Impossibile importare i criteri e le impostazioni di configurazione del server per il server gateway di Servizi terminal "%1". Le impostazioni potrebbero essere danneggiate.
已經成功匯出 TS 閘道伺服器 "%1" 的原則和伺服器組態設定。
As definições de configuração de política e servidor para o servidor de Gateway TS "%1" foram exportadas com êxito.
已成功导出 TS 网关服务器“%1”的策略和服务器配置设置。
"%1" TH Ağ Geçidi sunucusunun ilke ve sunucu yapılandırma ayarları başarıyla verildi.
Inställningarna för princip- och serverkonfiguration för TS Gateway-servern %1 har exporterats.
Wyeksportowano ustawienia konfiguracji serwera i zasad dla serwera bram usług terminalowych %1.
A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz tartozó házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállítások exportálása sikeresen megtörtént.
Les paramètres de configuration de stratégie et de serveur pour le serveur de passerelle TS « %1 » ont été correctement exportés.
Êxito ao exportar as opções de configuração de diretiva e de servidor do servidor do Gateway TS "%1".
Политика и параметры настройки для сервера шлюза служб терминалов "%1" успешно экспортированы.
TS ゲートウェイ サーバー "%1" のポリシーとサーバー構成の設定が正常にエクスポートされました。
Se exportaron correctamente las opciones de configuración de directiva y servidor del servidor de puerta de enlace de TS "%1".
Die Richtlinien- und Serverkonfigurationseinstellungen für den Terminaldienste-Gatewayserver "%1" wurden erfolgreich exportiert.
De instellingen van de beleids- en serverconfiguratie voor de TS-gatewayserver %1 zijn geëxporteerd.
Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 bylo úspěšně importováno.
TS 게이트웨이 서버 "%1"에 대한 정책 및 서버 구성 설정을 내보냈습니다.
L'esportazione dei criteri e delle impostazioni di configurazione del server per il server gateway di Servizi terminal "%1" è stata completata.
無法匯出 TS 閘道伺服器 "%1" 的原則和伺服器組態設定。發生下列錯誤: "%2"。
Não foi possível exportar as definições de configuração de política e servidor para o servidor de Gateway TS "%1". Ocorreu o seguinte erro: "%2".
无法导出 TS 网关服务器“%1”的策略和服务器配置设置。出现以下错误:“%2”。
"%1" TH Ağ Geçidi sunucusunun ilke ve sunucu yapılandırma ayarları verilemedi. Şu hata oluştu: "%2".
Inställningarna för princip- och serverkonfiguration för TS Gateway-servern %1 kunde inte exporteras. Följande fel inträffade: %2.
Nie można wyeksportować ustawień konfiguracji serwera i zasad dla serwera bram usług terminalowych %1. Wystąpił następujący błąd: „%2”.
A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállításai nem exportálhatók. A következő hiba történt: "%2".
Impossible d’exporter les paramètres de configuration de stratégie et de serveur pour le serveur de passerelle TS « %1 ». L’erreur suivante s’est produite : « %2 ».
Não foi possível exportar as opções de configuração de diretiva e de servidor do servidor do Gateway TS "%1". Erro: "%2".
Не удается экспортировать политику и параметры настройки для сервера шлюза служб терминалов "%1". Произошла следующая ошибка: "%2".
TS ゲートウェイ サーバー "%1" のポリシーとサーバー構成の設定をエクスポートできませんでした。次のエラーが発生しました: "%2"。
No se pudieron exportar las opciones de configuración de directiva y servidor del servidor de puerta de enlace de TS "%1". Error: "%2".
Die Richtlinien- und Serverkonfigurationseinstellungen für den Terminaldienste-Gatewayserver "%1" konnten nicht exportiert werden. Der folgende Fehler ist aufgetreten: "%2".
De instellingen van de beleids- en serverconfiguratie voor de TS-gatewayserver %1 zijn niet geëxporteerd. De volgende fout is opgetreden: %2.
Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 nebylo možné exportovat. Došlo k následující chybě: %2.
TS 게이트웨이 서버 "%1"에 대한 정책 및 서버 구성 설정을 내보낼 수 없습니다. "%2" 오류가 발생했습니다.
Impossibile esportare i criteri e le impostazioni di configurazione del server per il server gateway di Servizi terminal "%1". Si è verificato l'errore seguente: "%2".
%1: 內嵌控制器 (EC) 在沒有要求的情況下傳回資料。BIOS 可能正在嘗試存取 EC,但沒有與作業系統同步處理。將忽略此資料。不需進一步動作; 但請洽詢您的電腦製造商,以取得升級版 BIOS。
%1: O controlador incorporado (EC) devolveu dados quando não eram esperados. O BIOS poderá estar a tentar aceder ao EC sem sincronizar com o sistema operativo. Estes dados serão ignorados. Não são necessárias acções adicionais; contudo, deverá verificar junto do fabricante do computador se existe um BIOS actualizado.
%1: 当无请求时,嵌入式控制器(EC)返回数据。BIOS 可能试图在没有与操作系统同步的情况下访问 EC。此数据将被忽略。不需要执行进一步操作;但是,请与您的计算机制造商联系,获取升级的 BIOS。
%1: Katıştırılmış denetleyici (EC) istenmediği halde veri döndürdü. BIOS, işletim sistemiyle eşitleme yapmadan EC'ye erişmeye çalışıyor olabilir. Bu veriler yoksayılacak. Başka bir eylem gerekmiyor; ancak, güncelleştirilmiş BIOS için bilgisayar üreticinize danışmanız gerekiyor.
%1: Den inbäddade styrenheten (EC) returnerade data när det inte begärdes. Det kan bero på att BIOS försöker få åtkomst till styrenheten utan att synkronisera med operativsystemet. Data kommer att ignoreras. Du behöver inte göra något mer, men du bör be datortillverkaren om en BIOS-uppgradering.
%1: Kontroler osadzony zwrócił dane mimo braku żądania danych. Być może system BIOS próbuje uzyskać dostęp do kontrolera osadzonego bez synchronizacji z systemem operacyjnym. Te dane zostaną zignorowane. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności, jednak należy skontaktować się z producentem komputera w sprawie uaktualnionego systemu BIOS.
%1: A beágyazott vezérlő (EC) adatot küldött, mikor arra nem volt szükség. Ez arra utal, hogy a BIOS helytelenül, az operációs rendszerrel való szinkronizálás nélkül próbálja meg elérni a beágyazott vezérlőt. Az adatot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Nincs szükség további műveletekre, ugyanakkor ellenőrizheti, hogy a számítógép gyártójánál elérhető-e BIOS-frissítés.
%1 : le contrôleur embarqué a renvoyé des données alors qu’aucune donnée n’était demandée. Il est possible que le BIOS tente d’accéder au contrôleur embarqué sans se synchroniser avec le système d’exploitation. Ces données seront ignorées. Aucune autre action n’est nécessaire ; néanmoins, contactez le fabricant de votre ordinateur afin de savoir si un BIOS mis à niveau est disponible.
%1: Den innebygde kontrolleren (EC) returnerte data når de ikke ble forespurt. Det kan være at BIOSen prøver å få tilgang til EC uten å synkronisere med operativsystemet. Dataene ignoreres. Videre handling er ikke nødvendig. Du bør imidlertid kontakte datamaskinprodusenten for å få en oppgradert BIOS.
%1: O controlador incorporado (EC) retornou dados quando nada foi solicitado. O BIOS deve estar tentando acessar o EC sem executar a sincronização com o sistema operacional. Esses dados serão ignorados. Nenhuma outra ação é necessária; entretanto, verifique com o fabricante do computador se há uma versão do BIOS mais atualizada.
%1: встроенный контроллер (EC) возвратил данные при отсутствии запроса на них. BIOS пытается получить доступ к встроенному контроллеру без синхронизации с операционной системой. Эти данные будут проигнорированы. Никаких действий не требуется, однако рекомендуется связаться с производителем компьютера для получения обновленной версии BIOS.
%1: 埋め込みコントローラ (EC) が要求がない状態でデータを戻しました。BIOS がオペレーティング システムとの同期をとらずに EC にアクセスしている可能性があります。このデータは無視されます。これ以上の操作は必要ありませんが、アップグレードされた BIOS についてコンピュータの製造元に問い合わせてください。
%1: la controladora integrada (EC) devolvió datos, aunque no se solicitó ninguno. El BIOS podría estar intentando obtener acceso a la EC sin sincronizar con el sistema operativo. Estos datos se omitirán. No se requiere ninguna acción adicional; sin embargo, compruebe con el fabricante del equipo si existe un BIOS actualizado.
%1: Der eingebettete Controller (EC) hat Daten zurückgegeben, als keine Daten angefordert wurden. Möglicherweise versucht das BIOS, auf den EC zuzugreifen, ohne mit dem Betriebssystem zu synchronisieren. Diese Daten werden ignoriert. Es ist keine weitere Aktion erforderlich. Sie sollten jedoch den Computerhersteller nach einem aktualisierten BIOS fragen.
%1: de EC (embedded controller) heeft gegevens geretourneerd terwijl geen gegevens zijn gevraagd. De BIOS probeert mogelijk toegang tot de EC te krijgen zonder te synchroniseren met het besturingssysteem. Deze gegevens worden genegeerd. Geen andere actie is nodig, maar u dient de fabrikant van uw computer om een bijgewerkte BIOS te vragen.
%1: Integrovaný řadič vrátil data, i když žádná nebyla požadována. Systém BIOS se pravděpodobně pokouší o přístup k integrovanému řadiči bez synchronizace s operačním systémem. Tato data budou ignorována. Není třeba provádět žádnou akci. Přesto byste měli zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS.
%1: Sulautettu ohjainlaite palautti tietoja, vaikka tietoja ei pyydetty. BIOS yrittää ehkä käyttää sulautettua ohjainlaitetta tekemättä synkronointia käyttöjärjestelmän kanssa. Nämä tiedot ohitetaan. Lisätoimia ei tarvita. Pyydä kuitenkin tietokoneen valmistajalta päivitetty BIOS.
‏‏%1: הבקר המוטבע (EC) החזיר נתונים כאשר לא הוצגה בקשה לנתונים. ייתכן שה- BIOS ינסה לגשת ל- EC מבלי לבצע סינכרון עם מערכת ההפעלה. המערכת תתעלם מנתונים אלה. אין צורך לבצע פעולה נוספת; עם זאת, פנה ליצרן המחשב כדי לברר אם קיים BIOS משודרג.
%1: 포함된 컨트롤러(EC)에서 요청되지 않은 데이터를 반환했습니다. BIOS가 운영 체제와 동기화하지 않고 EC에 액세스한 것일 수 있습니다. 이 데이터는 무시됩니다. 추가 작업이 필요하지 않지만 컴퓨터 제조업체에 업그레이드된 BIOS가 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
%1: Ο ενσωματωμένος ελεγκτής (EC) επέστρεψε δεδομένα αν και δεν υπήρχε σχετικό αίτημα. Το BIOS μπορεί να προσπαθεί να προσπελάσει τον ενσωματωμένο ελεγκτή χωρίς να πραγματοποιήσει συγχρονισμό με το λειτουργικό σύστημα. Αυτά τα δεδομένα θα αγνοηθούν. Δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενέργεια. Ωστόσο, ελέγξτε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή αν υπάρχει αναβαθμισμένη έκδοση του BIOS.
%1: Den integrerede controller returnerede data, selvom der ikke blev anmodet om data. BIOS forsøger muligvis at få adgang til den integrerede controller uden at synkronisere med operativsystemet. Disse data vil blive ignoreret. Ingen yderligere handling er påkrævet. Du bør dog kontakte computerproducenten med henblik på at få en opgraderet BIOS.
‏‏%1: قامت وحدة التحكم المضمّنة (EC) بإرجاع بيانات حينما لم يكن أي منها مطلوبًا. وقد يحاول BIOS الوصول إلى EC دون إجراء المزامنة مع نظام التشغيل. سيتم تجاهل هذه البيانات. وعلى الرغم من أنه لا توجد إجراءات ضرورية إضافية؛ إلا أنه، ينبغي البحث مع الشركة المصنعة للكمبيوتر عن BIOS الذي تم ترقيته.
%1: il controller integrato (EC) ha restituito dati senza necessità. È possibile che sia in corso il tentativo da parte del BIOS di accedere all'EC senza sincronizzazione con il sistema operativo. I dati restituiti verranno ignorati. Non sono necessarie altre azioni. È tuttavia consigliabile richiedere una versione aggiornata del BIOS al produttore del computer.
%1: ACPI 名稱區物件 %2 回報一個已在使用中的 _ADR (%3)。 這是不正確的衝突,請與您的系統廠商 連絡技術協助事宜。
%1: o objecto Name Space ACPI %2 comunica um _ADR (%3) que já está a ser utilizado. Tais conflitos não são legais. Contacte o fornecedor do seu sistema para obter assistência técnica.
%1: ACPI 名称空间对象 %2 汇报了一个已经使用的 _ADR (%3)。 这类冲突不合法。请与您的系统零售商联系以 取得技术协助。
%1: ACPI Ad Alanı Nesnesi %2, zaten kullanılan bir _ADR (%3) rapor etti. Bu tür çakışmalar uygun değil. Teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%1: ACPI-namnområdesobjektet %2 rapporterar en _ADR (%3) som redan används. Sådana konflikter tillåts inte. Kontakta återförsäljaren för teknisk hjälp.
%1: Obiekt obszaru nazw ACPI %2 raportuje _ADR (%3), który jest już używany. Takie konflikty są niedozwolone. Skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać pomoc techniczną.
%1: Az ACPI %2 névhelyőrző objektuma már használt _ADR (%3) jelzést adott. Az ilyen ütközések nem megengedettek. Kérjen segítséget a rendszer szállítójától.
%1 : l'objet Espace de noms ACPI %2 signale une _ADR (%3) ayant déjà été utilisée. De tels conflits ne sont pas autorisés. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour toute assistance technique.
%1: ACPI Name Space Object %2 rapporterer en _ADR (%3) som allerede er i bruk. Slike konflikter er ikke tillatt. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%1: o Objeto de Namespace ACPI %2 indica um _ADR (%3) que já está em uso. Tais conflitos são inválidos. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%1: Объект %2 пространства имен ACPI сообщает, что _ADR (%3) уже используется. Такие конфликты недопустимы. Обратитесь к производителю системы за технической поддержкой.
%1: ACPI 名前空間オブジェクト %2 は既に使用されている _ADR (%3) を報告しています。 そのような競合は無効です。詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%1: el objeto de espacio de nombres ACPI %2 informa sobre un _ADR (%3) que ya está en uso. Tales conflictos no son legales. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para recibir asistencia técnica.
%1: ACPI-Namespaceobjekt %2 meldet, dass _ADR (%3) bereits verwendet wird. Solche Konflikte sind unzulässig. Falls Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den Computerhersteller.
%1: ACPI-naamruimteobject %2 meldt een _ADR (%3) die al in gebruik is. Dergelijke conflicten zijn niet toegestaan. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%1: Objekt oboru názvů ACPI %2 ohlásil adresu _ADR (%3), která je již používána. Jedná se o nestandardní konflikt. Obraťte se na prodejce systému s žádostío odbornou pomoc.
%1: ACPI-nimitilaobjekti %2 raportoi _ADR:n (%3), joka on jo käytössä. Tällaisia ristiriitoja ei sallita. Saat tuotetukea ottamalla yhteyttä järjestelmän valmistajaan.
‏‏%1: אובייקט טווח שמות של רכיב ACPI ‏%2 דיווח על ‎_ADR‏ (%3) הנמצא כבר בשימוש. התנגשויות כאלה אינן חוקיות. נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%1: ACPI 이름 공간 개체 %2에서 _ADR (%3)이 이미 사용 중이라고 보고했습니다. 이런 충돌은 올바르지 않습니다. 기술 지원은 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%1: Το αντικείμενο χώρου ονόματος ACPI %2 αναφέρει ένα _ADR (%3) το οποίο χρησιμοποιείται ήδη. Οι διενέξεις αυτού του είδους δεν είναι νόμιμες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%1: ACPI Name Space-objektet %2 rapporterer en _ADR (%3), som allerede er i brug. Sådanne konflikter er ikke tilladt. Kontakt forhandleren for at fåteknisk assistance.
‏‏%1: يقوم كائن مساحة اسم ACPI %2 بالإعلام عن _ADR (%3) بأنه قيد الاستخدام بالفعل. مثل هذا النوع من التعارضات غير قانوني. اتصل بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%1: l'oggetto %2 dello spazio dei nomi ACPI riporta un _ADR (%3) già in uso. Questi conflitti non sono consentiti. Contattare il fornitore del sistema per assistenza tecnica.
%1: ACPI 名稱區物件 %2 回報一個已在使用中的 _HID (%3)。 這是不正確的衝突,請與您的系統廠商 連絡技術協助事宜。
%1: o objecto Name Space ACPI %2 comunica um _HID (%3) que já está a ser utilizado. Tais conflitos não são legais. Contacte o fornecedor do seu sistema para obter assistência técnica.
%1: ACPI 名称空间对象 %2 汇报了一个已经使用的 _HID (%3)。 这类冲突不合法。请与您的系统零售商联系以 取得技术协助。
%1: ACPI Ad Alanı Nesnesi %2, zaten kullanılan bir _HID (%3) rapor etti. Bu tür çakışmalar uygun değil. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%1: ACPI-namnområdesobjektet %2 rapporterar en _HID (%3) som redan används. Sådana konflikter tillåts inte. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%1: Obiekt obszaru nazw ACPI %2 raportuje _HID (%3), który jest już używany. Takie konflikty są niedozwolone. Skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać pomoc techniczną.
%1: Az ACPI %2 névhelyőrző objektuma már használt _HID (%3) jelzést adott. Az ilyen ütközések nem megengedettek. Kérjen segítséget a rendszer szállítójától.
%1 : l'objet Espace de noms ACPI %2 signale une _HDI (%3) ayant déjà été utilisée. De tels conflits ne sont pas autorisés. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour toute assistance technique.
%1: ACPI Name Space Object %2 rapporterer en _HID (%3) som allerede er i bruk. Slike konflikter er ikke tillatt. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%1: o Objeto de Namespace ACPI %2 indica um _HID (%3) que já está em uso. Tais conflitos são inválidos. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%1: Объект %2 пространства имен ACPI сообщает, что _HID (%3) уже используется. Такие конфликты недопустимы. Обратитесь к производителю системы за технической поддержкой.
%1: ACPI 名前空間オブジェクト %2 は既に使用されている _HID (%3) を報告しています。 そのような競合は無効です。詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%1: el objeto de espacio de nombres ACPI %2 informa sobre un _HID (%3) que ya está en uso. Tales conflictos no son legales. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para recibir asistencia técnica.
%1: ACPI-Namespaceobjekt %2 meldet, dass _HID (%3) bereits verwendet wird. Solche Konflikte sind unzulässig. Falls Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den Computerhersteller.
%1: ACPI-naamruimteobject %2 meldt een _HID (%3) die al in gebruik is. Dergelijke conflicten zijn niet toegestaan. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%1: Objekt oboru názvů ACPI %2 ohlásil zařízení _HID (%3), které je již používáno. Jedná se o nestandardní konflikt. Obraťte se na prodejce systému s žádostío odbornou pomoc.
%1: ACPI-nimitilaobjekti %2 raportoi _HID:n (%3), joka on jo käytössä. Tällaisia ristiriitoja ei sallita. Saat tuotetukea ottamalla yhteyttä järjestelmän valmistajaan.
‏‏%1: אובייקט טווח שמות של רכיב ACPI ‏%2 דיווח על ‎_HID‏ (%3) הנמצא כבר בשימוש. התנגשויות כאלה אינן חוקיות. נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%1: ACPI 이름 공간 개체 %2에서 사용 중인 _HID(%3)를 보고했습니다. 이런 충돌은 올바르지 않습니다. 기술 지원을 받으려면 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%1: Το αντικείμενο χώρου ονόματος ACPI%2 αναφέρει _HID (%3) το οποίο χρησιμοποιείται ήδη. Οι διενέξεις αυτού του είδους δεν είναι νόμιμες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%1: ACPI Name Space-objektet %2 rapporterer en _HID (%3), som allerede er i brug. Sådanne konflikter er ikke tilladt. Kontakt forhandleren af systemet for at fåteknisk assistance.
‏‏%1: يقوم كائن مساحة اسم ACPI %2 بالإعلام عن _HID (%3) بأنه قيد الاستخدام بالفعل. مثل هذا النوع من التعارضات غير قانوني. اتصل بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%1: l'oggetto %2 dello spazio dei nomi ACPI riporta un _HID (%3) già in uso. Questi conflitti non sono consentiti. Contattare il fornitore del sistema per assistenza tecnica.
%1: ACPI BIOS 表示這台電腦已遭到一個嚴重錯誤,必須 儘速關機。請與您的系統廠商連絡 技術協助事宜。
%1: O BIOS ACPI indica que o computador sofreu um erro fatal e necessita de ser encerrado assim que possível. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%1: ACPI BIOS 表明计算机已经遇到致命错误 并且需要尽快关机。请与您的系统零售商联系以 取得技术协助。
%1: ACPI BIOS, makinenin çok ciddi hatalarla karşılaştığını ve en kısa zamanda kapatılması gerektiğini bildirdi. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%1: ACPI BIOS anger att ett oåterkalleligt fel uppstått på datorn, som måste stängas av så fort som möjligt. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%1: System BIOS ACPI wskazuje, że ten komputer ma błąd krytyczny i musi być zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe. Skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać pomoc techniczną.
%1 : le BIOS ACPI indique que l'ordinateur a rencontré une erreur irrécupérable et doit être arrêté dès que possible. Contactez le fabricant de votre système pour toute assistance technique.
%1: ACPI-BIOSen indikerer at det har oppstått en kritisk feil i maskinen, og at den må slås av så snart som mulig. Kontakt systemleverandøren for teknisk kundestøtte.
%1: o BIOS da ACPI indica que a máquina sofreu um erro fatal e precisa ser desligada o mais rápido possível. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%1: ACPI BIOS указывает, что на компьютере произошла неустранимая ошибка,и требуется завершить работу как можно скорее. Обратитесь к поставщику системы за технической поддержкой.
%1: ACPI BIOS はコンピュータに致命的なエラーが発生したため、 コンピュータをすぐにシャットダウンする必要があることを示しています。 詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%1: el BIOS ACPI indica que el equipo sufrió un error irrecuperable y debe apagarse lo más rápidamente posible. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para recibir asistencia técnica.
%1: Im ACPI-BIOS ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Fahren Sie das System herunter. Falls Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den Computerhersteller
%1: ACPI BIOS meldt dat de computer te kampen heeft met een onherstelbare fout en zo snel mogelijk dient te worden afgesloten. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%1: Systém ACPI BIOS hlásí, že v počítači došlo k závažné chybě. Počítač musí být v co nejkratší možné době vypnut. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%1: ACPI BIOSin mukaan on tapahtunut vakava virhe ja tietokone on sammutettava niin pian kuin mahdollista. Pyydä tuotetukea järjestelmän toimittajalta.
‏‏%1: ACPI BIOS מצביע על כך שאירעה במחשב שגיאה מכרעת ויש לכבות אותו במהירות האפשרית. נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%1: ACPI BIOS에서 컴퓨터에 치명적인 오류가 발생하여 컴퓨터를 즉시 종료해야 한다고 표시했습니다. 기술 지원은 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%1: Το ACPI BIOS υποδεικνύει ότι στον υπολογιστή παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλμα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του όσο το δυνατό γρηγορότερα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%1: ACPI BIOS angiver, at computeren har en alvorlig fejl og skal lukkes så hurtigt som muligt. Kontakt forhandleren af systemet for at fåteknisk assistance.
‏‏%1: يشير ACPI Bios إلى مواجهة الجهاز لخطأ فادح بحيث يجب إيقاف تشغيله بأسرع ما يمكن. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%1: secondo il BIOS ACPI il computer ha subìto un errore irreversibile e deve essere arrestato appena possibile. Contattare il fornitore del sistema per assistenza tecnica.
%1: Az ACPI BIOS azt jelzi, hogy végzetes hiba történt a gépen, és a gépet a legrövidebb időn belül újra kell indítani. Kérjen segítséget a rendszer szállítójától.
%2: ACPI BIOS 試圖從不合法的 IO 連接埠位址 (%3),該位置落於 %4 受保護位置的範圍內讀取。 這個可能影響系統的穩定性。請連絡您的系統銷售商以獲得技術協助。
%2: O BIOS ACPI está a tentar ler a partir de um endereço de porta de E/S ilegal (%3), presente no intervalo de endereços protegido %4. Isto poderá provocar instabilidade no sistema. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 试图从一个非法的输入输出端口地址(%3)读取数据,此地址在 %4 受 保护的地址范围内。这可能导致系统不稳定。请同系统供应商联系以获得技术协助。
%2: ACPI BIOS, %4 ayrılmış adres alanı içindeki geçersiz bir IO bağlantı noktası adresi okumaya çalışıyor (%3). Bu, sistem kararsızlığına sebep olabilir. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%2: ACPI BIOS försöker läsa från en felaktig I/O-portadress (%3) som finns i skyddat adressintervall som tillhör %4. Detta kan resultera i instabilitet i systemet. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System BIOS ACPI dokonuje próby odczytu z niedozwolonego adresu portu We/Wy (%3), który znajduje się w chronionym zakresie adresów %4. To może prowadzić do niestabilności systemu. Skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy technicznej.
%2: Az ACPI BIOS nem engedélyezett IO-portcímről (%3) próbál olvasni, amely a(z) %4 védett címtartományba esik. Ez a rendszer instabil működéséhez vezethet. Technikai segítségnyújtásért forduljon a rendszer szállítójához.
%2 : le BIOS ACPI tente de lire à partir d'une adresse de port E/S non autorisée (%3) dans la plage d'adresses protégées %4. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
%2: ACPI BIOS prøver å lese fra en ulovlig I/U-portadresse (%3), som ligger i det beskyttede adresseområdet %4. Dette kan føre til ustabilt system. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI está tentando ler um endereço de porta de E/S (%3) inválido, que está no intervalo de endereços protegido %4. Isso pode causar instabilidade no sistema. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (%3) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне %4. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS は無効な IO ポート アドレス (%3) からの読み取りを試みました。アドレスは %4 保護アドレス範囲内 にあります。これによりシステムが不安定になる可能性があります。詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI está intentando leer desde una dirección de puerto E/S no válida (%3), que se encuentra en el intervalo de dirección protegido %4. Esto puede llevar a una inestabilidad del sistema. Póngase en contacto con el proveedor del equipo para obtener asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS versucht, von einer ungültigen E/A-Portadresse (%3) zu lesen, die sich in "%4", einem geschützten Adressbereich, befindet. Dies kann zu Systeminstabilität führen. Wenden Sie sich and den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres %3 te lezen, dat in het beschermde %4-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%2: Systém ACPI BIOS se pokouší o čtení z nesprávné adresy V/V portu (%3), která se nachází v chráněném rozsahu adres %4. Následkem toho může dojít k nestabilitě systému. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS yrittää lukea I/O-portin osoitteesta, joka ei ole sallittu (%3), ja sijaitsee suojatulla osoitealueella %4. Tämä voi johtaa järjestelmän epävakauteen. Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
‏‏%2: ACPI BIOS מנסה לקרוא מכתובת לא חוקית של יציאת קלט/פלט (%3), הנמצאת בטווח הכתובות המוגן של %4. ייתכן שמצב זה גורם לחוסר יציבות של המערכת. נא פנה אל ספק המחשב שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: ACPI BIOS에서 잘못된 IO 포트 주소(%3)를 읽으려고 했습니다. 이 주소는 %4 보호 주소 영역에 있습니다. 이 때문에 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 기술 지원은 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: Το ACPI Bios επιχειρεί την ανάγνωση από μια διεύθυνση θύρας εισόδου/εξόδου η οποία δεν είναι έγκυρη (%3) και βρίσκεται στο πεδίο προστατευμένων διευθύνσεων %4 . Αυτό ίσως προκαλέσει αστάθεια του συστήματος. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: ACPI BIOS forsøger at læse fra en ugyldig IO-portadresse (%3), som ligger inden for det %4-beskyttede adresseområde. Dette kan medføre, at systemet bliver ustabilt. Kontakt din systemforhandler for at få teknisk support.
‏‏%2: يحاول ACPI BIOS القراءة من عنوان منفذ "إدخال/إخراج" I/O غير قانوني (%3)، الموجود في نطاق العنوان المحمي %4. قد يؤدي ذلك إلى عدم ثبات النظام. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: Il BIOS ACPI sta cercando di leggere da un indirizzo non valido della porta IO (%3) che risiede nell'intervallo di indirizzi protetti %4. Ciò può comportare instabilità del sistema. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
%2: ACPI BIOS 試圖寫入一個不正確的 IO 連接埠位址 (%3),該位置落於 %4 受保護位置的範圍內。 這個可能影響系統的穩定性。請連絡您的系統銷售商以獲得技術協助。
%2: O BIOS ACPI está a tentar escrever num endereço de porta de E/S ilegal (%3), presente no intervalo de endereços protegido %4. Isto poderá provocar instabilidade no sistema. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 试图从一个非法的输入输出端口地址(%3)写入数据,此地址在 %4 受 保护的地址范围内。这可能导致系统不稳定。请同系统供应商联系以获得技术协助。
%2: ACPI BIOS %4 ayrılmış adres alanın içinceki geçersiz bir IO bağlantı nopktası adresi (%3) yazmaya çalışıyor. Bu, sistem kararsızlığına sebep olabilir. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%2: ACPI BIOS försöker läsa från en felaktig I/O-portadress (%3) som finns i skyddat adressintervall som tillhör %4. Detta kan resultera i instabilitet i systemet. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System BIOS ACPI dokonuje próby zapisu do niedozwolonego adresu portu We/Wy (%3), który znajduje się w chronionym zakresie adresów %4. To może prowadzić do niestabilności systemu. Skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy technicznej.
%2: Az ACPI BIOS nem engedélyezett IO-portcímre (%3) próbál írni, amely a(z) %4 védett címtartományba esik. Ez a rendszer instabil működéséhez vezethet. Technikai segítségnyújtásért forduljon a rendszer szállítójához.
%2 : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (%3) dans la gamme d'adresses protégées %4. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
%2: ACPI BIOS prøver å skrive til en ulovlig I/U-portadresse (%3), som ligger i det beskyttede adresseområdet %4. Dette kan føre til ustabilt system. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI está tentando gravar em um endereço de porta de E/S inválido (%3), que está no intervalo de endereços protegido %4. Isso pode causar instabilidade no sistema. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (%3) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне %4. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS は無効な IO ポート アドレス (%3) への書き込みを試みました。アドレスは %4 保護アドレス範囲内 にあります。これによりシステムが不安定になる可能性があります。詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI está intentando escribir en una dirección de puerto E/S no válida (%3), que se encuentra en el intervalo de dirección protegido %4. Esto puede llevar a una inestabilidad del sistema. Póngase en contacto con el proveedor del equipo para obtener asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS versucht, in eine ungültige E/A-Portadresse (%3) zu schreiben, die sich in "%4", einem geschützten Adressbereich befindet. Dies kann zu Systeminstabilität führen. Wenden Sie sich an den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI BIOS probeert naar het ongeldige I/O-poortadres %3 te schrijven, dat in het beschermde %4-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%2: Systém ACPI BIOS se pokouší o zápis na nesprávnou adresu V/V portu (%3), která se nachází v chráněném rozsahu adres %4. Následkem toho může dojít k nestabilitě systému. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS yrittää lukea I/O-portin osoitteesta, joka ei ole sallittu (%3), ja sijaitsee suojatulla osoitealueella %4. Tämä voi johtaa järjestelmän epävakauteen. Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
‏‏%2: ACPI BIOS מנסה לכתובת לא חוקית של יציאת קלט/פלט (%3), הנמצאת בטווח הכתובות המוגן של %4. ייתכן שמצב זה גורם לחוסר יציבות של המערכת. נא פנה אל ספק המחשב שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: ACPI BIOS에서 잘못된 IO 포트 주소(%3)에 쓰려고 했습니다. 이 주소는 %4 보호 주소 영역에 있습니다. 이 때문에 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 기술 지원은 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: ACPI BIOS forsøger at skrive til en ugyldig IO-portadresse (%3), som ligger inden for det %4-beskyttede adresseområde. Dette kan medføre, at systemet bliver ustabilt. Kontakt din systemforhandler for at få teknisk support.
‏‏%2: يحاول ACPI BIOS الكتابة إلى عنوان منفذ "إدخال/إخراج" I/O غير قانوني (%3)، الموجود في نطاق العنوان المحمي %4. قد يؤدي ذلك إلى عدم ثبات النظام. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: Το ACPI Bios επιχειρεί εγγραφή σε μια διεύθυνση θύρας εισόδου/εξόδου η οποία δεν είναι έγκυρη (%3) και βρίσκεται στο πεδίο προστατευμένων διευθύνσεων %4 . Αυτό ίσως προκαλέσει αστάθεια του συστήματος. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: Il BIOS ACPI sta cercando di scrivere in un indirizzo non valido della porta IO (%3) che risiede nell'intervallo di indirizzi protetti %4. Ciò può comportare instabilità del sistema. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
%2: ACPI BIOS 未包含位於 PCI 插槽 %3,函數 %4 裝置的 IRQ。 請聯絡您的系統廠商以取得技術協助。
%2: O BIOS ACPI não contém um IRQ para o dispositivo na ranhura PCI %3, função %4. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 不包含 PCI 插槽 %3 里的设备的 IRQ,函数 %4。 请与您的系统零售商联系获以得技术协助。
%2: ACPI BIOS %3 PCI yuvası, %4 fonksiyonundaki aygıt için bir IRQ içermiyor. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%2: ACPI BIOS har inte någon IRQ för enheten i PCI-fack %3, funktion %4. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System ACPI BIOS nie zawiera przerwania dla urządzenia w gnieździe PCI %3, funkcja %4. Skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy technicznej.
%2: Az ACPI BIOS nem tartalmazza a(z) %3. PCI-aljzatban lévő %4 funkciójú eszköz IRQ-ját. Technikai segítséget a számítógép gyártójától kaphat.
%2 : le BIOS ACP ne contient pas un IRQ pour le périphérique dans le connecteur PCI %3, fonction %4. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
%2: ACPI BIOS inneholder ikke noen IRQ for enheten i PCI-spor %3, funksjon %4. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI não contém um IRQ para o dispositivo no slot PCI %3, função %4. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS не может выделить IRQ для устройства в PCI слоте %3, функция %4. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS に PCI スロット %3、ファンクション %4 のデバイスの IRQ が含まれていません。 詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI no contiene una IRQ para el dispositivo en la ranura PCI %3, función %4. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para recibir asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS enthält keinen IRQ für das Gerät im PCI-Steckplatz %3, Funktion %4. Wenden Sie sich an den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI BIOS bevat geen IRQ voor het apparaat in PCI slot %3, functie %4. Neem contact op met uw computerleverancier voor technische ondersteuning.
%2: Systém ACPI BIOS neobsahuje přerušení IRQ pro zařízení v patici PCI %3 s funkcí %4. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS ei sisällä IRQ-keskeytystä laitteelle PCI-väylässä %3, toiminto: %4. Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
‏‏%2: ACPI BIOS אינו מכיל IRQ עבור ההתקן ביציאת PCI‏ %3, פונקציה %4. נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: ACPI BIOS에 PCI 슬롯 %3, 기능 %4에 있는 장치에 대한 IRQ가 포함되어 있지 않습니다. 기술 지원은 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: Το ACPI BIOS δεν περιέχει IRQ για τη συσκευή στην υποδοχή PCI %3, συνάρτηση %4. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: ACPI BIOS indeholder ikke en IRQ for enheden i PCI-slot %3, funktion %4. Kontakt din systemforhandler for at få teknisk support.
‏‏%2: لا يحتوي ACPI BIOS على IRQ للجهاز في فتحة PCI %3، الدالة %4. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: il BIOS ACPI non contiene un IRQ per il dispositivo nello slot PCI %3, funzione %4. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
See catalog page for all messages.