The service
Messages on page
%2: ACPI BIOS 指出,位於插槽 %4、函數 %5 的裝置是連線到名稱為 %3 的 IRQ 路由裝置。目前找不到這個裝置。
%2: O BIOS ACPI indica que o dispositivo da ranhura %4, função %5 está associado a um dispositivo de encaminhamento de IRQ chamado %3. Não é possível encontrar este dispositivo.
%2: ACPI BIOS 指明插槽 %4 上的设备,函数 %5 已连接到名为 %3 的 IRQ 路由设备 上。找不到该设备。
%2: ACPI BIOS, %4 numaralı yuvadaki %5 işlevi olan aygıtın, %3 adlı IRQ yönlendirme aygıtına bağlandığını bildiriyor. Bu aygıt bulunamıyor.
%2: ACPI BIOS anger att enheten på fack %4, funktion %5 är ansluten till en IRQ-routningsenhet med namnet %3. Den här enheten kan inte hittas.
%2: System ACPI BIOS wskazuje, że urządzenie w gnieździe %4, funkcja %5, jest podłączone do urządzenia routingu przerwań o nazwie %3. Nie można odnaleźć tego urządzenia.
%2: Az ACPI BIOS szerint a(z) %4. aljzatban lévő %5 funkciójú eszköz egy %3 nevű IRQ-átirányítási eszköz. Ez az eszköz nem található.
%2 : le BIOS ACPI indique que le périphérique sur le connecteur %4, fonction %5 est lié à un périphérique de routage d'IRQ nommé %3. Ce périphérique est introuvable.
%2: ACPI BIOS angir at enheten i spor %4, funksjon %5 er tilknyttet en IRQ-rutingsenhet kalt %3. Kan ikke finne denne enheten.
%2: o BIOS da ACPI indica que o dispositivo no slot %4, função %5 está conectado a um dispositivo de roteamento de IRQs chamado %3. Não é possível encontrar esse dispositivo.
%2: ACPI BIOS указывает, что устройство в разъеме %4, функция %5 подключено к устройству маршрутизации IRQ %3. Данное устройство не может быть найдено.
%2: ACPI BIOS は、スロット %4、ファンクション %5 のデバイスが %3 という名前の IRQ ルーティング デバイスに接続されていることを示します。このデバイスは見つかりません。
%2: el BIOS ACPI indica que el dispositivo en la ranura %4, función %5 está adjuntado a un dispositivo de enrutamiento de IRQ llamado %3. No se puede encontrar este dispositivo.
%2: ACPI-BIOS zeigt an, dass das Gerät auf Steckplatz %4, Funktion %5, mit einem IRQ-Routinggerät mit Namen "%3" verbunden ist. Dieses Gerät kann nicht gefunden werden.
%2: ACPI-BIOS geeft aan dat het apparaat in sleuf %4, functie %5 is aangesloten op een IRQ-routeringsapparaat met de naam %3. Dit apparaat is niet gevonden.
%2: Systém ACPI BIOS hlásí, že zařízení v patici %4 s funkcí %5 je připojeno k zařízení pro směrování IRQ nazvanému %3. Toto zařízení nebylo nalezeno.
%2: ACPI BIOS ilmoittaa, että laite väylässä %4, toiminto: %5 on kytketty IRQ-reitityslaitteeseen nimeltä %3. Tätä laitetta ei löydy.
‏‏%2: ACPI BIOS מצביע על כך שהתקן ביציאה %4, פונקציה %5 מחובר להתקן ניתוב IRQ בשם %3. התקן זה לא נמצא.
%2: ACPI BIOS에서 슬롯 %4, 기능 %5의 장치가 이름이 %3인 IRQ 라우팅 장치에 연결되었다고 표시했습니다. 이 장치를 찾을 수 없습니다.
%2: Το ACPI BIOS υποδεικνύει ότι η συσκευή στην υποδοχή %4, συνάρτηση %5, είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή δρομολόγησης IRQ με το όνομα %3. Δεν είναι δυνατή η εύρεση αυτής της συσκευής.
%2: ACPI BIOS angiver, at enheden på slot %4, funktion %5, er tilsluttet en IRQ-routingenhed kaldet %3. Enheden blev ikke fundet.
‏‏%2: يشير ACPI BIOS إلى أن الجهاز على الفتحة %4، الدالة %5 مرفق بجهاز توجيه IRQ مسمى %3. يتعذر العثور على هذا الجهاز.
%2: il BIOS ACPI indica che il dispositivo nello slot %4, funzione %5, è collegato a un dispositivo di routing di IRQ denominato %3. Impossibile trovare tale dispositivo.
%2: ACPI BIOS 在 PCI 路由表 (_PRT.) 中提供了模糊不清的項目。 不正確的 _PRT 項目之格式為 0x%3%4。
%2: O BIOS ACPI forneceu uma entrada ambígua na tabela de encaminhamento PCI (_PRT). A entrada _PRT ilegal está no formato 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS 在 PCI 路由表(_PRT.)中提供了一个模糊项。 Illegal _PRT 项的格式为 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS, PCI Yönlendirme Tablosu (_PRT) için belirsiz girdi sağladı. Geçersiz _PRT girdisi biçimi: 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS angav en tvetydig post i PCI-routningstabellen. Den felaktiga PRT-posten har formatet 0x%3%4.
%2: System ACPI BIOS umieścił niejednoznaczny wpis w tabeli routingu PCI (_PRT). Niedozwolony wpis _PRT ma postać 0x%3%4.
%2: Az ACPI BIOS PCI útválasztási táblájában kétértelmű _PRT bejegyzés található. A hibás _PRT bejegyzés 0x%3%4 alakú.
%2 : le BIOS ACPI a fourni une entrée ambiguë dans la table de routage PCI (_PRT.) L'entrée Illegal _PRT est au format 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS angav en tvetydig oppføring i PCI-rutingstabellen (_PRT.) Oppføringen Illegal _PRT har formen 0x%3%4.
%2: o BIOS da ACPI forneceu uma entrada ambígua na tabela de roteamento PCI (_PRT). A entrada _PRT inválida tem o formato 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS содержит недопустимую запись в таблице маршрутизации PCI (_PRT). Неправильная запись _PRT в формате 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS によって提供された PCI ルーティング テーブル (_PRT) にあいまいなエントリが含まれています。正しくない _PRT エントリの形式は次のとおりです。0x%3%4
%2: la BIOS ACPI ha suministrado una entrada ambigua en la tabla de enrutamiento de PCI (_PRT.) Entrada _PRT no válida con formato 0x%3%4.
%2: ACPI-BIOS hat einen mehrdeutigen Eintrag in der PCI-Routingtabelle (_PRT.) erstellt. Der ungültige _PRT-Eintrag hat folgende Form: 0x%3%4.
%2: ACPI-B1335BIOS leverde een niet-eenduidige invoer op in de PCI-routeringstabel (_PRT.) De ongeldige _PRT -invoer heeft de vorm 0x%3%4.
%2: Systém ACPI BIOS poskytl ve směrovací tabulce PCI (_PRT) dvojznačnou položku. Neplatná položka _PRT má tvar 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS antoi epäselvän merkinnän PCI-reititystaulukkoon (_PRT). Väärä _PRT-merkintä on muotoa 0x%3%4.
‏‏%2: ACPI BIOS מספק ערך רב-משמעי בטבלת הניתוב של PCI‏ (‎_PRT)‏. הערך Illegal _PRT הוא בתבנית 0x%3%4‏.
%2: ACPI BIOS가 PCI 라우팅 테이블(_PRT)에서 모호한 항목을 제공했습니다. 잘못된 _PRT 항목은 0x%3%4 폼입니다.
%2: Το ACPI BIOS παρείχε μια ασαφή καταχώρηση στον Πίνακα Δρομολόγησης PCI (_PRT.) Η εσφαλμένη καταχώρηση _PRT έχει τη μορφή 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS har angivet en tvetydigt post i PCI-routingtabellen (_PRT.) Ugyldig _PRT -post af formen 0x%3%4.
‏‏%2: قام ACPI BIOS بتوفير إدخالاً غامضًا في "جدول توجيه PCI" (_PRT.)‎ يتخذ الإدخال _PRT غير القانوني الشكل 0x%3%4.
%2: il BIOS ACPI ha inserito una voce ambigua nella tabella di routing PCI (_PRT). La voce _PRT non valida ha questa forma: 0x%3%4.
%2: ACPI BIOS 正嘗試寫入至不正確的 PCI 操作區域 (%3), 請聯絡您的系統廠商以取得技術協助。
%2: O BIOS ACPI está a tentar escrever numa região de operações PCI (%3) ilegal, Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 试图写入一个非法 PCI 操作区域(%3)。要得到技术 协助,请跟系统供应商联系。
%2: ACPI BIOS, geçersiz bir PCI İşlem Bölümü'ne (%3) yazmaya çalışıyor. Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%2: ACPI BIOS försöker skriva till en felaktig PCI-region (%3). Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System ACPI BIOS próbuje zapisać dane w niedozwolonym regionie działania PCI (%3). Skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy technicznej.
%2: Az ACPI BIOS helytelen PCI műveleti területre (%3) próbál írni. Technikai segítséget a számítógép gyártójától kaphat.
%2 : le BIOS ACPI essaie d'écrire sur une région d'opération PCI non autorisée (%3). Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
%2: ACPI BIOS prøver å skrive til et ulovlig PCI-operasjonssone (%3). Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI está tentando gravar em uma região de operações de PCI (%3) inválida. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS пытается записать недопустимую запись в область выполнения PCI (%3). Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS は無効な PCI 操作領域 (%3) への書き込みを試みています。 詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI está intentando escribir en una región operativa de PCI no válida (%3). Póngase en contacto con su proveedor de sistema para recibir asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS versucht, in einen ungültigen PCI-Operationsbereich (%3) zu schreiben. Wenden Sie sich an den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI-BIOS probeert naar een ongeldige PCI-bewerkingsregio (%3) te schrijven. Neem contact op met uw leverancier voor technische hulp.
%2: Systém ACPI BIOS se pokouší o zápis do neplatné provozní oblasti PCI (%3). Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS yrittää kirjoittaa PCI-toimintoalueelle, joka ei ole sallittu (%3). Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
‏‏%2: ACPI BIOS מנסה לכתוב לאזור פעולת PCI ‏(%3) לא חוקי, נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: ACPI BIOS가 잘못된 PCI Operation Region(%3)에 쓰려고 합니다. 기술 지원이 필요하면 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: Το ACPI BIOS προσπαθεί να γράψει σε μη έγκυρη Περιοχή Λειτουργίας PCI (%3). Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: ACPI BIOS forsøger at skrive til en ugyldig PCI-område (%3). Kontakt din systemforhandler for at fåteknisk support.
‏‏%2: يحاول ACPI BIOS القيام بالكتابة إلى "منطقة عمليات PCI" غير القانونية (%3)، الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: il BIOS ACPI sta tentando di modificare una regione operativa PCI (%3) non valida. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
%2: ACPI BIOS 嘗試在沒有由 BIOS 定義的 GPE 區塊時參照 GPE 索引 (%3)。 請連絡您的系統供應商尋求技術援助。
%2: O BIOS ACPI está a tentar fazer referência a um índice GPE (%3) quando não existem blocos GPE definidos pelo BIOS. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 正试图引用一个 GPE 索引(%3),然而 BIOS 没有定义 GPE 块。请与系统提供商联系以获取技术 帮助。
%2: BIOS tarafından tanımlanmış GPE bloğu yokken ACPI BIOS, bir GPE Dizinine (%3) başvuru yapmaya çalışıyor. . Lütfen teknik yardım için sistem satıcınıza başvurun.
%2: ACPI BIOS försöker referera till ett GPE-index (%3) trots att inga GPE-block har definierats av BIOS. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System ACPI BIOS próbuje odwołać się do indeksu GPE (%3), ale system BIOS nie definiuje żadnych bloków GPE. Skontaktuj się z dostawcą systemu w celu uzyskania pomocy technicznej.
%2: Az ACPI BIOS egy GPE-indexre (%3) hivatkozik, bár nincsenek GPE- blokkok definiálva a BIOS-ban. A számítógép gyártójától kaphat technikai segítséget.
%2: le BIOS ACPI a tenté de référencer l'index GPE (%3) quand il n'y a aucun bloc GPE définis par le BIOS. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
%2: ACPI BIOS prøver å referere en GPE-indeks (%3) når ingen GPE- blokker er definert av BIOS. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI está tentando fazer referência a um Índice GPE (%3), mas não existem blocos GPE definidos pelo BIOS. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS пытается обратиться к индексу GPE (%3), при этом, блоки GPE не определены. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS は BIOS で定義された GPE ブロックがない状態で、GPE インデックス (%3) への参照を試みています。 詳細はシステム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI está intentando hacer referencia a un índice GPE (%3) pero no hay bloqueos GPE definidos por la BIOS. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para obtener asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS versucht, einen GPE-Index (%3) zu referenzieren, obwohl keine GPE-Blöcke durch das BIOS festgelegt sind. Wenden Sie sich an den System- hersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI-BIOS probeert naar een GPE-index (%3) te verwijzen, terwijl geen GPE -blokken door het BIOS zijn gedefinieerd. Neem contact op met uw leverancier voor technische hulp.
%2: Systém ACPI BIOS se pokouší použít odkaz na index GPE (%3), ale systémem BIOS nebyly definovány žádné bloky GPE. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS yrittää viitata GPE-indeksiin (%3), mutta BIOS ei ole määrittänyt GPE-lohkoja. Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
%2: ACPI BIOS מנסה לבצע הפניה לאינדקס GPE (%3) כאשר לא הוגדרו בלוקי GPE על-ידי BIOS. נא פנה אל ספק המערכת שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: BIOS에서 정의한 GPE 블록이 없을 때 ACPI BIOS가 GPE Index(%3)를 참조하려고 합니다. 기술 지원이 필요하면 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: Το ACPI BIOS προσπαθεί να αναφέρει ένα δείκτη GPE (%3) όταν δεν έχουν προσδιοριστεί μπλοκ GPE από το BIOS. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: ACPI BIOS forsøger at henvise til et GPE-indeks (%3), men BIOS har ikke defineret nogen GPE -blokke. Kontakt din systemforhandler for at fåteknisk support.
‏‏%2: يحاول ACPI BIOS الرجوع إلى فهرس GPE (%3) عند عدم وجود كتل GPE معرفة من قبل الـ BIOS. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: il BIOS ACPI sta tentando di referenziare un indice GPE (%3) ma non vi sono blocchi GPE definiti dal BIOS. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
%2: ACPI BIOS 試圖建立不合法的記憶體 OpRegion,起始位址 %3,長度為 %4。這個區域座落於作業系統受保護的 記憶體位址範圍 (%5 - %6) 內。這可能導致系統的不穩定。 請連絡您的系統供應商尋求技術援助。
%2: O BIOS ACPI está a tentar criar uma OpRegion de memória ilegal, começando pelo endereço %3, com um comprimento de %4. Esta região está presente no intervalo de endereços de memória protegido do sistema operativo (%5 - %6). Isto poderá provocar instabilidade no sistema. Contacte o fornecedor do sistema para obter suporte técnico.
%2: ACPI BIOS 正试图创建一个非法内存 OpRegion,从地址 %3 开始, 长度为 %4。此区域位于操作系统的保护内存地址范围 (%5 - %6)。他会引起系统不稳定。 请与系统提供商联系以获取技术协助。
%2: ACPI BIOS, %3 adresinde %4 uzunluğunda geçersiz bir bellek OpRegion oluşturmaya çalışıyor. Bu bölge İşletim Sistemi'nin ayrılmış bellek alanında (%5 - %6). Bu, sistem kararsızlığına sebep olabilir. Teknik yardım için sistem satıcınızla görüşün.
%2: ACPI BIOS försöker skapa en otillåten OpRegion i minnet med startadress %3 och längd %4. Denna region finns i operativsystemets skyddade minnesintervall (%5 - %6). Denna åtgärd skulle kunna leda till att datorn blir instabil. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.
%2: System BIOS ACPI dokonuje próby utworzenia niedozwolonego obszaru pamięci OpRegion zaczynającego się od adresu %3, o długości %4. Ten obszar znajduje się w chronionym zakresie adresów pamięci systemu operacyjnego (%5 - %6). To może prowadzić do niestabilności systemu. Skontaktuj się z dostawcą systemu lub pomocą techniczną.
%2: Az ACPI BIOS nem engedélyezett memória-művelettartományt próbál létrehozni (kezdőcím: %3, hossz: %4). Ez a tartomány az operációs rendszer védett memóriacím-tartományába (%5 - %6) esik. Ez a rendszer instabil működéséhez vezethet. Technikai segítségnyújtásért forduljon a rendszer szállítójához.
%2: le BIOS ACPI tente de créer une OpRegion de mémoire non autorisée, démarrant à l'adresse %3, d'une longueur de %4. Cette région se trouve dans l'étendue d'adresse mémoire protégée du système d'exploitation (%5 - %6). Cela pourrait provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir une assistance technique.
%2: ACPI BIOS prøver å opprette et ulovlig OpRegion-minne og begynner med adressen %3, med en lengde på %4. Denne sonen ligger i operativsystemets beskyttede minneadresseområde (%5 - %6). Dette kan føre til ustabilt system. Kontakt systemleverandøren for teknisk brukerstøtte.
%2: o BIOS da ACPI está tentando criar uma OpRegion de memória inválida, começando no endereço %3 e com um comprimento de %4. Essa região está no intervalo de endereços protegido da memória do sistema operacional (%5 - %6). Isso pode provocar instabilidade no sistema. Contate o fornecedor do sistema para obter assistência técnica.
%2: ACPI BIOS пытается создать недопустимый сегмент памяти OpRegion, начиная с адреса %3, длиной %4. Данная область основывается на диапазоне адресов защищенной памяти (%5 - %6). Это может привести к нестабильной работе системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
%2: ACPI BIOS は無効なメモリ OpRegion の作成を試みています (開始アドレス %3、長さ %4)。 この領域は、オペレーティング システムの保護メモリ アドレスの範囲 (%5 - %6) にあります。 これによりシステムが不安定になる可能性があります。動作が不安定になり再起動を行っても改善 されない場合は、システム ベンダに問い合わせてください。
%2: la BIOS ACPI está intentando crear una OpRegion de memoria no legal ,empezando por la dirección %3, con una longitud de %4. Está región se encuentra en el intervalo de memoria protegido del sistema operativo (%5 - %6). Esto puede provocar inestabilidad en el sistema. Póngase en contacto con su proveedor de sistema para obtener asistencia técnica.
%2: ACPI-BIOS versucht, einen ungültigen Speicherbereich "OpRegion" bei Adresse %3 mit einer Länge von %4 zu erstellen. Dieser Bereich fällt in den vom Betriebssystem geschützten Speicheradressbereich (%5 - %6). Dies kann zu Systeminstabilität führen. Wenden Sie sich an den System- hersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.
%2: ACPI BIOS probeert om een ongeldig geheugengebied OpRegion te maken dat begint op adres %3, met een lengte van %4. Dit gebied ligt in het beschermde geheugengebied van het besturingssysteem (%5-%6). Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
%2: Systém ACPI BIOS se pokouší vytvořit neplatnou paměťovou oblast OpRegion (počáteční adresa %3, délka %4). Tato oblast leží v rozsahu adres chráněné paměti operačního systému (%5 - %6). Následkem toho může dojít k nestabilitě systému. Obraťte se na prodejce systému s žádostí o odbornou pomoc.
%2: ACPI BIOS yrittää luoda laittoman OpRegion-muistialueen. Alue alkaa osoitteesta %3 ,ja sen pituus on %4. Alue sijaitsee käyttöjärjestelmän suojatulla muistialueella (%5 - %6). Tämä voi johtaa järjestelmän epävakauteen. Järjestelmän toimittaja tai tekninen tukipalvelu voi ehkä auttaa.
‏‏%2: ACPI BIOS מנסה ליצור OpRegion לא חוקי של זיכרון, מתחיל בכתובת %3, עם אורך של %4. אזור זה נמצא בטווח כתובות הזיכרון המוגנת של מערכת ההפעלה (%5 - %6). ייתכן שמצב זה גורם לחוסר יציבות של המערכת. נא פנה אל ספק המחשב שלך לקבלת סיוע טכני.
%2: ACPI BIOS가 잘못된 메모리 OpRegion(시작 주소 %3, 길이 %4)을 만들려고 합니다. 이 영역은 운영 체제의 보호된 메모리 주소 범위 (%5 - %6)에 있습니다. 이 때문에 시스템이 불안정해질 수 있습니다. 기술 지원이 필요하면 시스템 공급업체에 문의하십시오.
%2: Το ACPI BIOS προσπαθεί να δημιουργήσει μια μη έγκυρη OpRegion μνήμης, ξεκινώντας από τη διεύθυνση %3, μήκους %4. Αυτή η περιοχή βρίσκεται στην περιοχή διευθύνσεων της προστατευμένης μνήμης του λειτουργικού συστήματος (%5 - %6). Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθεια του συστήματος. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για τεχνική βοήθεια.
%2: ACPI BIOS forsøger at oprette ugyldig område i hukommelsen kaldet OpRegion, som starter på adressen %3, med en længde på %4. Dette område ligger i operativsystemets beskyttede hukommelsesadresseområde (%5-%6). Dette kan medføre, at systemet bliver ustabilt. Kontakt din systemforhandler for at få teknisk support.
‏‏%2: يحاول ACPI BIOS إنشاء OpRegion بالذاكرة غير قانونية بداية من العنوان %3 بطول %4. تقع هذه المنطقة في نطاق عناوين الذاكرة المحمي في نظام التشغيل (%5 - %6). قد يؤدي ذلك إلى عدم ثبات النظام. الرجاء الاتصال بمورد النظام للحصول على المساعدة التقنية.
%2: il BIOS ACPI sta tentando di creare una regione operativa di memoria non valida, con inizio all'indirizzo %3 e lunghezza di %4. Questa regione si trova nell'intervallo di indirizzi di memoria protetti del sistema operativo (%5 - %6). Ciò può comportare instabilità del sistema. Contattare il fornitore del sistema per il supporto tecnico.
%1: 內嵌控制器 (EC) 沒有在指定的逾時期間內回應。這可能表示 EC 硬體或韌體發生錯誤,或是 BIOS 存取 EC 的方式不正確。請洽詢您的電腦製造商,以取得升級版 BIOS。在某些情況下,這些錯誤可能會導致電腦運作不正常。
%1: O controlador incorporado (EC) não respondeu no período de tempo limite especificado. Isto pode indicar que existe um erro no hardware ou firmware do EC ou que o BIOS está a aceder ao EC incorrectamente. Deverá verificar junto do fabricante do computador se existe um BIOS actualizado. Em algumas situações, este poderá fazer com que o computador funcione incorrectamente.
%1: 在指定的超时期限内,嵌入式控制器(EC)未响应。这可能表示 EC 硬件或固件出现错误,或者 BIOS 未正确访问 EC。请与您的计算机制造商联系,获取升级的 BIOS。在某些情况下,该错误可能导致计算机无法正常运行。
%1: Katıştırılmış denetleyici (EC) belirtilen zaman aşımı süresi içinde yanıt vermedi. Bu durum, EC donanımında veya belleniminde bir hata olduğunu ya da BIOS'un EC'ye hatalı olarak eriştiğini gösterebilir. Güncelleştirilmiş BIOS için bilgisayar üreticinize danışmanız gerekiyor. Bazı durumlarda, bilgisayarın yanlış çalışmasına neden olabilir.
%1: Kontroler osadzony nie odpowiedział przed upływem limitu czasu. Może to wskazywać, że wystąpił błąd w sprzęcie lub oprogramowaniu układowym kontrolera osadzonego albo że system BIOS uzyskuje dostęp do kontrolera osadzonego w niepoprawny sposób. Należy skontaktować się z producentem komputera w sprawie uaktualnionego systemu BIOS. W niektórych sytuacjach ten błąd może spowodować niepoprawne funkcjonowanie komputera.
%1: A beágyazott vezérlő (EC) nem válaszolt a megadott határidőn belül. Ez az beágyazott vezérlő hardverének vagy belső vezérlőprogramjának hibáját jelezheti, vagy a BIOS nem megfelelően éri el a beágyazott vezérlőt. Ellenőrizheti, hogy a számítógép gyártójánál elérhető-e BIOS-frissítés. Bizonyos esetekben ez a hiba a számítógép nem megfelelő működését okozhatja.
%1 : le contrôleur embarqué n’a pas répondu dans le délai imparti. Cette erreur peut indiquer que le matériel ou le microprogramme du contrôleur embarqué présente une erreur ou que le BIOS accède au contrôleur embarqué de manière incorrecte. Contactez le fabricant de votre ordinateur afin de savoir si un BIOS mis à niveau est disponible. Dans certains cas, cette erreur peut provoquer un fonctionnement incorrect de l’application.
%1: Den innebygde kontrolleren (EC) svarte ikke innen angitt tidsavbrudd. Dette kan indikere at det er oppstått en feil i EC-maskinvaren eller fastvaren, eller at BIOSen får tilgang til EC på feil måte. Kontakt datamaskinprodusenten for å få en oppgradert BIOS. I enkelte situasjoner kan denne feilen føre til at datamaskinen ikke fungerer som den skal.
%1: O controlador incorporado (EC) não respondeu dentro do tempo limite especificado. Isso pode indicar erro no hardware ou firmware do EC ou que o BIOS está acessando o EC incorretamente. Verifique com o fabricante do computador se há uma versão do BIOS mais atualizada. Em algumas situações, esse erro pode fazer que o computador funcione incorretamente.
%1: Встроенный контроллер (EC) не ответил в отведенный период времени. Это может означать ошибку в контроллере, его прошивке или неправильном доступе BIOS к контроллеру. Рекомендуется связаться с производителем компьютера для получения обновленной версии BIOS. В некоторых случаях эта ошибка может привести к некорректной работе компьютера.
%1: 埋め込みコントローラ (EC) が指定されたタイムアウト期間内に応答しませんでした。EC ハードウェアまたはファームウェアでエラーが発生したか、BIOS が EC に正しくアクセスしていない可能性があります。アップグレードされた BIOS についてコンピュータの製造元に問い合わせてください。場合によっては、このエラーによりコンピュータが正しく機能しない可能性があります。
%1: la controladora integrada (EC) no respondió en el período de tiempo de espera especificado. Puede deberse a un error en el firmware o hardware de EC, o a un acceso incorrecto a la EC por parte del BIOS. Pregunte al fabricante del equipo si dispone de un BIOS actualizado. En algunas situaciones, este error puede provocar el funcionamiento incorrecto del equipo.
%1: Der eingebettete Controller (EC) hat nicht innerhalb des angegebenen Zeitlimits reagiert. Dies deutet auf einen Fehler in der EC-Hardware oder -Firmware hin bzw. darauf, dass das BIOS auf falsche Art auf den EC zugreift. Fragen Sie den Computerhersteller nach einem aktualisierten BIOS. Dieser Fehler kann in einigen Situationen zur Folge haben, dass der Computer fehlerhaft läuft.
%1: de EC (embedded controller) heeft niet binnen de opgegeven time-outperiode gereageerd. Dit kan duiden op een fout in de EC-hardware of -firmware, of dat de BIOS op een onjuiste manier toegang de EC probeert te krijgen. U dient de fabrikant van uw computer om een bijgewerkte BIOS te vragen. In sommige situaties kan deze fout leiden tot problemen met de computer.
%1: Integrovaný řadič neodpověděl během zadaného časového limitu. Může to znamenat chybu hardwaru nebo firmwaru integrovaného řadiče nebo že systém BIOS přistupuje k integrovanému řadiči nesprávně. Měli byste zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS. V některých situacích může tato chyba způsobit, že počítač nebude pracovat správně.
%1: Sulautettu ohjainlaite ei vastannut määritettynä ajanjaksona. Tämä voi tarkoittaa, että sulautetussa ohjainlaitteessa tai laitteisto-ohjelmistossa on virhe tai että BIOS käyttää sulautettua ohjainlaitetta väärin. Pyydä tietokoneen valmistajalta päivitetty BIOS. Joissakin tilanteissa tämä virhe voi saada tietokoneen toimimaan virheellisesti.
‏‏%1: הבקר המוטבע (EC) לא הגיב בפרק הזמן הקצוב שצוין. ייתכן שזהו סימן לכך שקיימת שגיאה בחומרה או בקושחה של ה- EC או שה- BIOS ניגש ל- EC באופן שגוי. פנה ליצרן המחשב כדי לברר אם קיים BIOS משודרג. במצבים מסוימים, שגיאה זו עשויה לגרום לפעולה לא תקינה של המחשב.
%1: 포함된 컨트롤러(EC)가 지정된 제한 시간 동안 응답하지 않습니다. 이것은 EC 하드웨어나 펌웨어에 오류가 있거나 BIOS에서 EC를 잘못 액세스한 것을 나타낼 수 있습니다. 컴퓨터 제조업체에 문의하여 업그레이드된 BIOS가 있는지 확인하십시오. 일부 경우 이 오류가 발생하면 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않습니다.
%1: Den inbäddade styrenheten (EC) svarade inte inom den tidsgräns som angetts. Detta kan bero på att det finns fel i styrenhetens maskinvara eller i den inbyggda programvaran, eller att BIOS använder styrenheten felaktigt. Du bör be datortillverkaren om en BIOS-uppgradering. I vissa fall kan det här felet orsaka att datorn inte fungerar som den ska.
%1: Ο ενσωματωμένος ελεγκτής (EC) δεν αποκρίθηκε μέσα στο καθορισμένο χρονικό όριο. Ενδεχομένως, αυτό να δηλώνει την ύπαρξη σφάλματος με το υλικό ή το υλικολογισμικό του ενσωματωμένου ελεγκτή ή ότι το BIOS προσπαθεί να προσπελάσει τον ενσωματωμένο ελεγκτή με εσφαλμένο τρόπο. Ελέγξτε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή αν υπάρχει αναβαθμισμένη έκδοση του BIOS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του υπολογιστή.
%1: Den integrerede controller svarede ikke inden for den angivne timeoutperiode. Dette kan betyde, at der er en fejl i den integrerede controllers hardware eller firmware, eller at BIOS forsøger at få adgang til den integrerede controller på en forkert måde. Du bør dog kontakte computerproducenten med henblik på at få en opgraderet BIOS. I nogle situationer kan denne fejl få computeren til at fungere forkert.
‏‏%1: لم تستجب وحدة التحكم المضمّنة (EC) خلال فترة المهلة المحددة. قد يشير ذلك إلى وجود خطأ في جهاز EC أو البرنامج الثابت، أو أن BIOS يحاول الوصول إلى (EC) بطريقة غير صحيحة. ينبغي البحث مع الشركة المصنعة للكمبيوتر عن BIOS الذي تم ترقيته. وفي بعض المواقف، قد يؤدي هذا الخطأ إلى تشغيل كمبيوتر الشركة المصنعة بطريقة غير صحيحة.
%1: il controller integrato (EC) non ha risposto entro il periodo di timeout specificato. È possibile che si sia verificato un errore hardware o firmware dell'EC o che l'accesso all'EC da parte del BIOS non sia corretto. È consigliabile richiedere una versione aggiornata del BIOS al produttore del computer. In alcuni casi, questo errore può impedire il funzionamento corretto del computer.
%1: 內嵌控制器 (EC) 可能無法運作。雖然試了好幾次,但仍未處理任何要求。這樣可能會導致某些元件 (例如: 感溫器或電池計量表) 停止傳回資料。您可以重新啟動電腦來更正這個問題。若要永久修正這個問題,請洽詢您的電腦製造商,以取得升級版 BIOS。
%1: O controlador incorporado (EC) poderá não estar a funcionar. Apesar das tentativas adicionais, não foram processados pedidos. Isto poderá fazer com que alguns componentes como os sensores térmicos ou os indicadores de bateria parem de devolver dados. Isto pode ser corrigido reiniciando o computador. Para uma correcção mais permanente, deverá verificar junto do fabricante do computador se existe um BIOS actualizado.
%1: 嵌入式控制器(EC)可能无法运行。尽管反复重试,但未处理任何请求。这可能导致某些组件(如热传感器或电池指示器)停止返回数据。可通过重新启动计算机更正此错误。有关更永久的修复措施,请与您的计算机制造商联系,获取升级的 BIOS。
%1: Katıştırılmış denetleyici (EC) çalışmıyor olabilir. Sonraki yeniden denemelere karşın, hiçbir istek işlenmedi. Bu durum, ısı algılayıcıları veya pil ölçerler gibi bazı bileşenlerin veri döndürmeyi kesmesine neden olabilir. Bilgisayar yeniden başlatılarak bu durum düzeltilebilir. Daha kalıcı bir çözüm için güncelleştirilmiş BIOS edinmek üzere bilgisayar üreticinize danışmanız gerekiyor.
%1: Den inbäddade styrenheten (EC) fungerar kanske inte. Trots upprepade försök har inga begäranden bearbetats. Detta kan orsaka att vissa komponenter, t.ex. värmesensorer och batterimätare, slutar att returnera data. Du kan åtgärda detta genom att starta om datorn. Om du vill ha en permanent lösning bör du be datortillverkaren om en BIOS-uppgradering.
%1: Prawdopodobnie kontroler osadzony nie działa. Mimo dodatkowych ponownych prób nie zostały przetworzone żadne żądania. Może to spowodować, że niektóre elementy, takie jak czujniki termiczne lub mierniki baterii przestaną zwracać dane. Problem ten można rozwiązać przez ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać bardziej trwałe rozwiązanie, należy skontaktować się z producentem komputera w sprawie uaktualnionego systemu BIOS.
%1: Előfordulhat, hogy a beágyazott vezérlő (EC) nem működik. Az ismételt próbálkozások ellenére a kérelmek feldolgozása nem történt meg. Lehet, hogy néhány összetevő, például a hőérzékelők vagy teleptöltöttség-mérők nem fognak adatokat visszaadni. A probléma a számítógép újraindításával megoldható. Tartósabb megoldás érdekében ellenőrizze, elérhető-e a számítógép gyártójánál BIOS-frissítés.
%1 : il est possible que le contrôleur embarqué ne fonctionne pas. Aucune demande n’a été traitée en dépit des nouvelles tentatives. Par conséquent, certains composants tels que les senseurs thermiques ou la jauge de batterie peuvent cesser de renvoyer des données. Pour corriger ce problème, redémarrez l’ordinateur. Pour obtenir un correctif plus stable, contactez le fabricant de votre ordinateur pour savoir si un BIOS mis à jour est disponible.
%1: Det kan være at den innebygde kontrolleren (EC) ikke fungerer. På tross av flere nye forsøk er ingen forespørsler blitt behandlet. Dette kan føre til at enkelte komponenter, for eksempel temperatursensorer eller batterimålere, slutter å returnere data. Denne feilen kan rettes opp ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis du vil reparere dette på permanent basis, bør du kontakte datamaskinprodusenten for å få en oppgradert BIOS.
%1: O controlador incorporado (EC) pode não estar funcionando. Apesar das tentativas adicionais, nenhuma solicitação foi processada. Isso pode fazer que alguns componentes, como sensores termais ou medidores de bateria, parem de retornar dados. Para corrigir o problema, reinicie o computador. Para obter uma solução mais permanente, verifique com o fabricante do computador se há uma versão do BIOS mais atualizada.
%1: встроенный контроллер (EC) может не работать. Несмотря на отправку повторных запросов, данные обработаны не были. Это может привести к прекращению передачи данных такими компонентами, как тепловые датчики и индикаторы батарей. Эта ошибка может быть исправлена перезагрузкой компьютера. Для полного исправления этой ошибки рекомендуется связаться с производителем компьютера для получения обновленной версии BIOS.
%1: 埋め込みコントローラ (EC) が機能していない可能性があります。再試行を繰り返しましたが、要求は処理されませんでした。これにより、温度センサ、バッテリ メーターなどの一部のコンポーネントからデータが戻されなくなる可能性があります。この問題は、コンピュータを再起動することで解決できます。この問題を完全に解決するには、アップグレードされた BIOS についてコンピュータの製造元に問い合わせてください。
%1: es posible que la controladora integrada (EC) no funcione. Después de varios reintentos, no se procesó ninguna solicitud. Como consecuencia, algunos componentes, como sensores térmicos o medidores de la batería, pueden dejar de devolver datos. Para corregirlo es necesario reiniciar el equipo. Si desea una solución más permanente, pregunte al fabricante del equipo si dispone de un BIOS actualizado.
%1: Der eingebettete Controller (EC) ist möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Trotz mehrerer Wiederholungsversuche wurden keine Anforderungen verarbeitet. Dies kann zur Folge haben, dass einige Komponenten (z. B. Thermosensoren oder Batteriemessanzeigen) keine Daten mehr zurückgeben. Dieses Problem kann durch einen Neustart des Computers behoben werden. Sie sollten jedoch den Computerhersteller nach einem aktualisierten BIOS fragen, um das Problem dauerhaft zu lösen.
%1: de EC (embeddec controller) werkt mogelijk niet. Ondankt verschillende pogingen, zijn geen aanvragen verwerkt. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde onderdelen, zoals temperatuursensors of accumeters, geen gegevens meer retourneren. Dit kan worden gecorrigeerd door de computer opnieuw op te starten. Voor een meer permanente oplossing kunt u de fabrikant van uw computer om een bijgewerkte BIOS vragen.
%1: Integrovaný řadič pravděpodobně nefunguje. I přes další opakované pokusy nebyly žádné požadavky zpracovány. Některé komponenty, jako jsou teplotní senzory nebo měřiče stavu baterie, mohou v důsledku této chyby přestat vracet data. Tento problém lze vyřešit restartováním počítače. Chcete-li trvalejší řešení tohoto problému, měli byste zjistit, zda výrobce počítače nemá k dispozici upgrade systému BIOS.
%1: Sulautettu ohjainlaite ei ehkä toimi oikein. Yhtään pyyntöä ei ole käsitelty huolimatta uudelleenyrityksistä. Tämä voi johtaa siihen, että jotkin osat, kuten lämpöanturit tai akkumittarit lakkaavat palauttamasta tietoa. Tämän voi korjata käynnistämällä tietokoneen uudelleen. Pysyvämpää ratkaisua voi hakea pyytämällä tietokoneen valmistajalta päivitetyn BIOSin.
‏‏%1: ייתכן שהבקר המוטבע (EC) אינו פועל. למרות נסיונות חוזרים, לא עובדה אף בקשה. בעיה זו עשויה לגרום לרכיבים מסוימים, כגון חיישנים תרמיים או מדי סוללות, להפסיק להחזיר נתונים. ניתן לפתור את הבעיה על-ידי הפעלה מחדש של המחשב. לקבלת תיקון קבוע יותר, פנה ליצרן המחשב כדי לברר אם קיים BIOS משודרג.
%1: 포함된 컨트롤러(EC)가 작동하지 않는 것 같습니다. 여러 번 다시 시도했지만 요청이 처리되지 않습니다. 이로 인해 열 감지기나 배터리 측정기 같은 일부 구성 요소가 데이터를 반환하지 않을 수 있습니다. 이 문제는 컴퓨터를 다시 시작하여 해결할 수 있습니다. 이 문제를 완전히 해결하려면 컴퓨터 제조업체에 문의하여 업그레이드된 BIOS가 있는지 확인하십시오.
%1: Ο ενσωματωμένος ελεγκτής (EC) μπορεί να μην λειτουργεί. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν ήταν δυνατή η διεκπεραίωση κανενός αιτήματος. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα στοιχεία, όπως οι θερμικοί αισθητήρες ή οι μετρητές μπαταρίες, να μην επιστρέφουν πλέον δεδομένα. Το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για πιο μόνιμη επίλυση του προβλήματος, ελέγξτε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή αν υπάρχει αναβαθμισμένη έκδοση του BIOS.
%1: Den integrerede controller fungerer muligvis ikke. Trods flere nye forsøg er ingen anmodninger blevet behandlet. Dette kan få nogle komponenter, som f.eks. varmesensorer eller batterimålere, til at holde op med at returnere data. Dette kan udbedres ved at genstarte computeren. Du bør dog kontakte computerproducenten med henblik på at få en opgraderet BIOS for at få en mere permanent løsning.
‏‏%1: ربما لا تعمل وحدة التحكم المضمّنة (EC). ورغم المحاولات الإضافية، لم يتم متابعة أية طلبات. قد يسمح هذا لبعض المكونات مثل أدوات الاستشعار الحرارية أو أجهزة قياس البطارية أن تقوم بإيقاف إرجاع البيانات. ويمكن تصحيح هذا من خلال إعادة تشغيل الكمبيوتر. وللتمتع بإصلاح دائم، يجب البحث مع الشركة المصنعة للكمبيوتر عن BIOS الذي تم ترقيته.
%1: è possibile che il controller integrato (EC) non funzioni. Sono stati eseguiti diversi tentativi ma non è stata elaborata alcuna richiesta. Per tale motivo alcuni componenti, ad esempio i sensori termici o i misuratori di alimentazione, potrebbero cessare di restituire dati. Per correggere il problema, riavviare il computer. Per risolvere iil problema definitivamente, è consigliabile richiedere una versione aggiornata del BIOS al produttore del computer.
Kontrola je pronađena ali ne na mestu gde je snimljena
找到控制項,但是不是在記錄的位置
O controlo foi encontrado, mas não na localização onde foi gravado
找到控件,但它不在记录的位置
Kontrolnik je bil najden, vendar ne na mestu, kjer je bil zabeležen
Denetim bulundu, ancak kaydedildiği yerde değil
พบตัวควบคุม แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่บันทึกไว้
Ovládací prvok sa našiel, no nie na mieste, na ktorom bol zaznamenaný
Елемент керування знайдено, але не в тому місці, куди його було записано
Kontrollen hittades, men inte på den plats där den registrerades
Odnaleziono formant, ale w innym miejscu, niż został zarejestrowany.
Control găsit, dar nu în locul de înregistrare
A vezérlőelem megtalálható, de nem ott, ahol rögzítve lett
Le contrôle a été trouvé, mais pas à l’emplacement où il était enregistré.
Fant kontroll, men ikke der den ble registrert
Controle localizado, mas não no lugar em que foi gravado
Элемент управления найден, но не там, где он был записан
Juhtelement on leitud, kuid see pole salvestuskohas
コントロールが見つかりましたが、記録された場所にありません
Se encontró el control, aunque no en el lugar en que se registró.
Steuerung wurde gefunden, aber nicht an der erwarteten Stelle.
Vadīkla atrasta, bet ne tajā vietā, kur tā tika ierakstīta.
Besturingselement gevonden, maar niet waar het is opgenomen
Ovládací prvek byl nalezen, ale ne na místě, kde byl zaznamenán.
Kontrola je pronađena, ali ne na mjestu na kojem je evidentirana
Valdiklis buvo rastas ne toje vietoje, kurioje buvo įrašytas
Ohjausobjekti löytyi mutta ei paikasta, johon se tallennettiin
‏‏הבקר נמצא אך לא במקום שבו הוא נרשם
컨트롤이 기록된 위치에 있지 않습니다.
Контролата е намерена, но не там, където е записана
Το στοιχείο ελέγχου βρέθηκε, ωστόσο όχι στο σημείο όπου εγγράφηκε
Objektet blev fundet, men ikke på det sted, det blev registreret.
‏‏تم العثور على عنصر تحكم، ولكن ليس في المكان الذي تم تسجيله فيه
Controllo trovato, ma non nel punto in cui è stato registrato
Izvršeno je prebacivanje na sledeći korak
跳至下一個步驟
Avançou-se para o passo seguinte
跳到下一步
Postopek je preskočil na naslednji korak
Sonraki adıma atlandı
ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
Program prešiel na ďalší krok
Пропущено до наступного кроку
Hoppade till nästa steg
Pominięto krok i wykonano następny.
S-a sărit la pasul următor
Kihagyva, ugrás a következő lépésre
Étape ignorée pour passer à l’étape suivante.
Hoppet over til neste trinn
Passou para a próxima etapa
Пропуск текущего этапа, переход к следующему
Järgmisele sammule üle hüpatud
次のステップへスキップしました
Se omitió el paso y se continuó con el siguiente.
Schritt wurde übersprungen
Pārlēca uz nākamo soli.
Naar volgende stap gesprongen
Postup byl přeskočen na další krok.
Pereita į kitą veiksmą
Siirryttiin seuraavaan vaiheeseen
‏‏דילוג לשלב הבא
다음 단계로 건너뛰었습니다.
Пропуснато до следващата стъпка
Μετάβαση στο επόμενο βήμα
Skok na sljedeći korak
Sprang videre til næste trin
‏‏تم التخطي إلى الخطوة للتالية
Saltato al passaggio successivo
Preskočen je nepotreban korak
跳過不必要的步驟
Passo desnecessário ignorado
跳过不必要的步骤
Postopek je preskočil nepotreben korak
Gereksiz adım atlandı
ข้ามขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
Program vynechal nepotrebný krok
Пропущено непотрібний крок
Hoppade över ett onödigt steg
Pominięto niepotrzebny krok.
S-a sărit peste un pas inutil
Fölösleges lépés kihagyva
Étapes non nécessaires ignorées.
Hoppet over unødvendig trinn
Etapa desnecessária ignorada
Пропущен необязательный этап
Ebavajalik samm vahele jäetud
不要なステップをスキップしました
Se omitió el paso innecesario.
Unnötiger Schritt wurde übersprungen.
Izlaida nevajadzīgo soli.
Onnodige stap overgeslagen
Byl vynechán nadbytečný krok.
Preskočen je nepotreban korak
Praleistas nereikalingas veiksmas
Ohitettiin tarpeeton vaihe
‏‏דילוג על שלב מיותר
불필요한 단계를 건너뛰었습니다.
Пропусната ненужна стъпка
Παράλειψη περιττού βήματος
Sprang unødvendige trin over
‏‏تم تخطي خطوة غير ضرورية
Passaggio non necessario ignorato
See catalog page for all messages.